DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Imade doisU ,sU´auak:a, koje su eiromažnc iii koje ne imaju iiistaj pa niti dugovine
platiti ne mogu, nu zato se pobrinula visoka kr. zemaljska vlada svojom naredbom
glede odradjivanja šamsklh šteta po dužnicima, koji ])ktiti ne mogu. — Na kako
se ta naredba vrii? U proljeću, ljetu i jeseni imade uviek šumsko-ogojuih radnja,
koje se imadu izvesti u prvom redu -po dužnicima šumskih stefca, pa kad šumarija
zatraži od obc, poglavarstva, da treba toliko radnika za stanoviti posao tog dana
u navedenu Šumu odpraviti, po običaju ili ne dobije niti izkaza pozvanih radnika,
niti su isti pozvani^ ili ako ili i dobije, što je u posliednje vrieme nakon strogih odredaba
počeloj to su manjkavi, a redovito obilježeui i oni, koji su bogati, srednji i
siromašnij koji mogu I ne mogu platiti. -— Lugar čeka u nazBačeni dau radnike, te
i zamjenika pošalje u srez, napokon đodju dva ili tri radnika oko 3 sati. — A Što
6Q on sa dva radnika cio dan potratiti kod radnje! — Šumarija moli viae puta i obć,
poglavarstva i kr. kotar, oblast, nu raduje stoje, — Težkom mukom zagrade se neke
zabrane za nuždu i to pošto je lugar namolio radnike, da ib makar i drugi ili treći
dan po nekoliko dodje.


Kad se dužnici k radnji ne sile, kad se šumske štete ne ufjerivaju, e onda ne
ima ni stralia za pravljenje takovih, jer bi bio lud^ koj se nebi dobro u zimi drvario,
u proljevu i ljetu ogradioj u jeseni opet pribavljao za nove potrebe^ dok ga nitko za
šteta i ne pita.


Ako to i dalje potraje, ako se Štete ne če živo utjerivati, onda sbogom gospodarstvena
osnova i s njome imovna ob(5ina, koja de imati naslov, a imetak — šikare
i pustare 1


ad 2. Svaki šumar znati (5e dobro, od kolike mu je vriednosti Čestit lugar, koj
poznaje svoj srez^ koj upravo znade, gdje svako drvo stoji; kolike li pako neprilike,
dobije li lugara od druge koje šumarije, koj nikada u onom kraju nije ni bio. —
Taj ne zna ništa, taj je početnik. — Nije dovoljno, da lugar samo prijavnicu sastaviti
znadoj on treba poznati svoj srez. kako samog sebe, on mora poznavati dobro okolicu^
prieke staze, izvozne puteve, obici^je naroda, načju kradje drva, i sakrivanja, on mora
već njušiti, Čim stuiDi u šumu^ da 11 mu je što izginulo i gdje bi mogao naći, tad
će tek moći navalama odoljeti.


Zavladalo je u posliednje vrleme (u 2 godine) kod imovne obćine križevačke
silno premješfcivanje lugara, koje se svakom sgodom ponavlja, pa nema mjeseca skoro
da se kakova primopredaja sreza ne mora obavljati^ —- To nije dobar postupak imovno
upravnog odbora, što premješta svaki čas lugara, pa i ue Imao uzroka, da ga premjesti


Ovako premješten lugar iz ^jliovskog luga" na modji Slavonije u „ŽabjaČki lug´*
dalje od Belovara^ gdje ga nikad nije bilo, ne poznaje nlsta, akoprem mu je sve pokazanOj
ne poznaje Šume, naroda ni običaja; dok on to sve upozna, za mnogom počinjenom
štetom on će badava lutati, ne pronadje li, veli se, kriv je, nije dobro čuvao.


— Uzmimo ruku na srce, pa recimo, da li je on n stanju svemu na kraj dospjeti,
ta i on je čovjek^ koj treba odmora i okrlepe, jer bi inače brzo rekao, hvala na
službi, ja dalje ne mogu, sile su me ostavile! U poznatom srezu on će sa dva put
manjim naporom mnogo bolje Same očuvati,
PremjeŠtenje lugara je opravdano u onom slučaju, ako se opazi, da je popustio
ili da je što sakrivio proti svojoj dužnosti, što bi mu bilo za kazan^ ili pako u slučajevima,
da se isti radi napastovanja pojedinih individua šumskim kradjama podvrženih
obraniti ne može; nu svagda ovo premještenje imalo bi se prije izpitati, da li odgovara
svrsi, pak prije nego li se izvede, upitati šumariju, neka i ona svoje reče, koja
najbolje lugara poznaje, koja može prosuditi, je ii lugar zaslužio premještenje ili ne?


Imovna obćina silnim premještenjima gubi mnogo dvojako, prvo, dogadjaju se
silne štete, koje se nikad odkriti ne će, drugo, plaća selitbene troškove lugarima, koji
su iz službenih obzira premješteni i plaća zamjenike, koji su takovim lugarom privre