DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 46 —


I kod jež^ razlikuje Baš narod više pasmina. U Kavuici kod Velikog. Trgoji^ta
(n Zagorju) poznaju tri pasmine: „volosak" ima gubicu ko vol, «^viusčaR m
„praščak^^ (oko Brihova) kao svinja, .pješak" ili .pajsjak« (oko Enhova) i]i
„pesjak " (oko Bieke kod Križevaca) ima gubicu kao pas i narod veii, aa Bije


za jesti. . . a [ A n }


Bodlje u ježa 20V11 se u IvankoTu kod Tinkovacah ..bodljivie e , kod tsanioj


vica „sešarice^´ i Jgle,^ oko Brihora kod Netreti

(Slnnj), „prikviči- (Kieka-Križevci). ,,sgiiri se" (Ivankovo), „sfrkne se (Brihovoj,


„smota se^^ (Fagijari kod Garešnice)„ Kad se smota, valja željezom udariti ^o željezo^ a


kad se je razmofcao, igra i gubicom kima. Dragutm I[irc.


Šumske štete. Bila je mnogo puta povedena rieS, da se još uviek ogromne
šumske Uete dogadjaju, da se slabo prepriečuju, i ntivadjam su bili načini, kako da se
iste umanje. — U tim razpravama, od kojih i u cienjenom „Šumarskomu listu" bijaše
dovoljno objelodanjeno, svaki je svoju tvrdio i dokazivao, ođkuda potječu, zašto
se ne umanjuju i kako da se napokon na minimum svedu.


Kako i u koje doba se sve te šumske Štete prave, kakovi ljudi i životinje, ter
koje prirodne sile ih prave, nije ml na umu ovdje razpravljati, jer je to svakomu strukovnjakn,
koj je u svojoj praksi imao dovoljno prilike to vidjeti i doživjeti, dobro
poznato.


Ovdje ml je navesti samo nekoliko 0 odnosajima imovne obćine križevacke i


njezinom stanju obzirom na šumske štete.


Godine 188G. u III. kotar, šumariji dostigao je broj svakovrstnih Šteta do 4000
prijava; jednako g. 1887.-, g. 1888. postigle su ietc svoj vrliunae (do 6000 prijava),
i to radi čvrste i duge zime, te ogromnog snlega; g. 188^. radi blaže zime znatno
su se umanjile; —kolike su pako Štete, koje su neodkrivene ostale. — Frispodobivši
gtefce s onima, koje su po<5injene kod II. kot. šumarije, viđit c´emo još žalostnijih
primjera. — Pita sej što je tomu svemu uzrok? ~ Odgovorit <5u na to sam, ne imajući
pri tom na umu, da ma ikoga krivo obiedim.


1. PoiitiSke oblasti u prvom su redu najviše krive tolikim štetam, što slabo ili
ništa ne mare za utjerivanje šumskih šteta.


2, Često premještivanje lugara takodjer je uzrokom osjetljivim šfcetam.


Da su ove dvie točke nepobitna istina, evo dokaza.


Ad 1. Lugar podnese prijavu šumariji, recimo za vrieduiju vrst drva, koja nakon
obračunanja po šumariji i preizpitanja po šumsko-gospodarstvenom uredu dodje kn kot.
oblasti. — Ova prigodom liquidacije odsudi stranku i kazni može biti dotiSnika sa 1
ili 2 dana zatvora ili baš i ništa, dostavi tad i^kaz dosudjenih šteta šumsko^gospodar,
uredu, koj predloži izkaze o dugovlnah obć. poglavarstvom na utjerivanje. — Ye6 je
tim dugovina dosta dugo ležala, a sad tek pocimlje ono neliajstvo. — Oh6. poglavarstva
utjeraju sve ine đacSe 1 dugovine državne, obcinske i privatne, a na šumske gtete
niti da bi pomislili, — A kad ih kralj. Županijska oblast sjeti, da se požure s utjerivanjem,
onda obć. poglavarstva (činovnici) sa posmjehom kažu: „a što šumske štete
dospjet će se, i ta imovna obćina samo sa svojim štetama dosadjuje, neka plati tko
će utjerivati/´ — Napokon ipak nešto utjeraju i pošalju misleći da jo dosta učinjeno


Pučanstvo pako videći, da se štete nikako no utjcrivaju, pravi takove i dalie
bez ikakove bojazui, držeći, da to nikad ni platiti n. će, što se 5esto puta dogodi
da ee faktićno kasmje ni utjerati ne može. ~ Kad BC pako kakovo drvo može dobiti´
eto ti obćme nviek na vratu da ne može.^ ni odahnuti, jer bi se drvom upravo hval
mle da se gnztt dade. ^ KM s, strože poene postupati, onda po.^uu opot sa iadikovkama,
da su izkaz, netočni, da nisu pravi štefcoćinei navedeni, da su drugim strankama
dugovme u_ odpiB stavljene, a ne onim, koje su pi.tile^ i svakako, samo da
opet zav^iku utjerivanje. ^ ´ ^ **