DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

^ i:s -^


Zatim na 38S tebuiGko sposobne bukve u Kuterevskoj Kosi ea 2 for. 5^8
nov*5. po kbmet. prema cieni od 2 for, 50 novč.
Konačno na 339 bukva u sje(5im K a I č i pi-ema izkličnoj eieni od 2 for, 50 novS.


2. Ponuda trgovca Ilije Jerbid a iz Eavljana na 500 jelovih tehničko sposobnih
stabala u sječini GodaS a sa 2 for. 31 nv6. po kbmet. premu izkli^noj cieni od
2 for. 90 nv6.
3. Ponuda trgovca Ivana Mladi neo iz Senja na 339 bukovih i 1248 jelovih
tebni<5ko sposobnih stabala u sječini Kalčić a Yr h sa 2 for. 1 nvć. po kbmet. bukovine
i 2 for. 33 nvč„ po kbmet. jelovine prema izkličnoj cieni od 2 fjr. 50 nvČ.
i 2 for. 90 nvČ. ,
4. Ponuda Josipa Vukelić a iz Krasna na 350. jela i 140 bukva u predjelu
Ilijina G-reda sa 2 for. 40 nvč. po kbmet, jelovine^ a 2 for. po kbmet. bukovine,
te sa 2 for. 10 novč. po kbmet. šumskim požarom u istom predjelu oštedenih 885
jelovih i omorikovih stabala, dočim je iz;kliLna ciena za taj predjel po jelovini sa 2
for. 90 BVČ,/a bukovini 2 for. 50 nv6.
5. Ponuda drvotržca Marka Biondića iz Kompolja na sječinu Br usijan sa
3 for. 65 nvpo prostornom metru gorivog drva — izklična eieua 2 for. 80 nvč. i 60 nvč.
Istog na 310 jelovih stabala u sječini Crn o Jezer o sa 2 for. 55 novČ. po
kbmet. prema izkliČnoj cieni od 3 for. 20 nvČ;
Onda na 1500 jelovih stabala u sjeku Dola c sa 2 for. 76 novč. po kbmet.
prema izkliČnoj cieni od 2 for. 90 nvČ.
Na 450 bukovih stabala u sječini Krekovač a sa 2 for. 91 nvč po kbmet,
prema izkliČnoj cieni od 2 ior. 80 nvČ. Konačno
istog trgovca na 363 bukova stabla u sjeČini Kuterevsk a Kos a
sa 2 for. 20 nvč. po kbmet, prema izkličnoj cieni od 2 for. 50 nvČ.


Fo , stigavših ponuda izualao bi s toga več ovaj put dražbeui utržak preko
50.000´for., doČim ima opravdane nade, da Če se ponovnim! dražbami i uplatom na
doznake od drvnog etata godine 1891. u redovitih sječina bar još tolika svota postiČi,
jer je kr. državna šumska uprava u ve<5em dielu sječina na više godina unaprvo unovčeni
etat već izci*pila, pa je ono malo domačih drvotržaca za dalnji rad upućeno ove godine
na imovnu obćinu otočku.


Kod gospodarstvenog ureda gjurgjevačk e imovne obdlne u Belovaru obdržavala
se je javna dražba hrastovih debala dne 17. prosinca 1890., a tom prigodom
ponudiše:


Aleksander Weis s iz Zagreba na hrpu Plav o (E.avno brdo) 169 hrast, proejen.
na 1784 for. 80 novč. — 2400 for.


Moritz Schwarz na hrpu Plavo (Golubinski vinogradi) 210 hrast, procjen. na
2785 for. 45 nvč. — 3342 for. 54 nvč. i na hrpu Drobn a 281 hrast procjen. na
2548 for. 20 nvč. -— 3057 for. 84 nvč.


Dne 19. prosinca 1890. bje obdržavana javna dražba hrastovih debala kod gospodarstvenog
ureda krizevačke imovne obćine u Belovaru. Uspjeh te dražbe
bio je sliedeći:


Hrpu 1. sječinu Komuševačk i Lug, 396 hrastovi,, procjen. vriednost 11.604
for. 66 novč. dostao je drvotržac Makso P o 11 a k i sin iz Daruvara s iznosom od


11.711
for.
Hrpu 2, sjeČinu Žutic a-E.avne š^ 455 hrastova procjen. vriednost 17.057 for.
52 nvč. nije nitko dostao.
Hrpu 8, sječinu Trupinsk i Gaj, 306 hrastovi, procjen. vriednost 5007 for.
20 nvč., dostaio je dioničko društvo 2a promet i pr er adj i vanj e sirovin
a u Belovaru s iznosom od 5107 for. 20 nvč.