DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

, — 42 -´
, ^´


Auta´Gašparac i. Vrbanje .a brpu DesiScvo »6 hrast, procjen, aa 769


for. — 830 for.: napokon A-ifs u ^ r.-^^r.^^r. n ^
Josip &u>Bersbaoh i. Zagreba na hrpa K^njefce 419 hrast, procjen. ne.


16.315
for. — 16.402 for. . , -^^„„„t; ftfiOi
Ukupno postignuto je dakle 106.186 for., a preko procjeubene vneđnosti 6694
for. više. r< v a "h
Neprodane ostale sti sliedede hrpe: Ki^ivsko Ostro^o, ^^^J^J^^*^^´ ^^^^
6ana, SlaTir i Gradina a ukupnoj procjeDbeiioj vrieđnosti od 9o od5 tor


Zabilježiti nam je ovdje o izvozu dužica franeeskih preko ^^^^^^ ™ ´ ^^^
glavniii postaja prometa prama napada, i to, da se je mjeseca rujna 1^90 izvezlo
5-04 miUjiina komada (prema 3-75 mil u rujnu 1889.), i to preko Eieke 4´90 milijuna,
a preko Trsta 0-14 milijuna dužica. Ukupno je izvezeno od 1. siečnja do konca
rujna 1890 32-S5 laiHjana dužica (prema 48*33 milijuna god. 1889.). dakle godme
1890. za 15-88 milijuna dužica manje, što se ima naročito pripisati poznatim zapriekam
i prevelikoj špekulaciji god. 1889. Nadajmo se, da će opet nastupiti normalni odnošaji,
jer buduć se je godine 1890. prodaja u svili naših hrasticlb stegnuta, to se možemo
sigurnošću boljoj prodaji hrastovine u obće nadati. ^
^^ ´


Od gore navedene ćitave koHfiine izvezeno Je prošle godine preko Eieke 28-47 milijuna
komada dužica, a preko Trsta 3´88 milijuna.


aiede mjesta, kamo i koliko je komada franceske dužice u milijuna izvezeno
od 1. sieSDJa do konca rujna 1890., iztaknuti nam je sliedeće: u Eraneesku 28*18,
u Alžir 0-76, u Italiju 2-73, u Britaniju 0-35, u Španjolsku i Portugal 0*24. —
Godine 1889. u istom razdobju: u Francesku 40´38, u Alžir 1-17, u Italiju 6*17, n
Britaniju l´Ol i u Španjolsku i Portugal 0*42,


Dne 3. studenoga 1890, obdržavaua bje dražbena prodaja drva kod gospodarstvenog
ureda petrovaradinske imovne obćine u Mitroviei drvne gromade,
izlu6ene u kot. šumarija Morović i Klenak. Predmet prodaje bijahu: 3652
hrasta, 646 briestovih i 243 grabrova i ina stabla sa 8889 m^ za tehničku uporabu
i 24,334 m^ za gorivo u ukupnoj proelenbenoj vriednosti od 95,088 for. Pz´i
dražbi dostali su sliedeće hrpe:


Tvrdka tvornice tanina u Mitroviei: „G-jepuš" procjen. na 3544 for.
za 5400 for., ^Vranjak" procjen. na 5264 for. za 7900 for., „Smogva" procjen.
na 11.644 for. za 18.700 for., ^Županja " procjen. na 6630 for. za 10.000 for,
i „Vi t o j e V a S k 0 0 s t r o V o" procjen. na 9016 for. za 13.


Fr. Ga mir se k iz Mitrovice: „Vrati 6 na^^ procjen. na 58.900 za 60.800
foT. — U svemu je polučeno 116.400 for., a preko prociene više 21.312 for.-


Dne 10. studenoga 1890, obdržavaua je u OtoScu kod gospodarstvenog ureda
oto<^ke imovn e obćin e dralba drvnog etata, označenog u redovitih sjeSina
za godinu 1891. u ukupnoj proeienbenoj vriednosti od 148.708 for. 50 novĆ.


Kako je ulied eieml kr. državne šumske uprave, te konkurencije s drugih, povoljnije
ležećih krajeva, trgovina imovne oboine otočke sa bukovimi i jelovim! gumami
još uviek potištena, bilo se je unaprvo slabom uspjehu kod ove dražbe Dadati.


U cielom je po tom stiglo g

1. Drvotržca Antuna Devčića iz Senja na sječinu Brušljan za 785 bukovih
sfcabala tehničko sposobnih sa 3 for, 35 nove. po kbmet, đoHm i.klićna eiena bijaše
2 for. 80 B5, ] u istoj sječmi na 1000 pr„ met. gorivog drva I razreda sa 80 novS.
po pr. met. prema izkližnoj cieni od 60 nov5„
. /
^oT^^ ´´^´^ ""^ ^^^^ *´^"^^^" sposobnih Jelovih stabala u sjećini Dola c sa


2 for, 80 nvc. po kbmet. prema izklićnoj cieni od 2 for-90 nvč


Onda .a sječinu Plitvic e na 300 bukovih stabala sa 2 for 22 0ov6 BO
kbmet. prema izkliSnoj cieni od 2 for. 20 nove. ´ "