DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

1-lrpu Ki-njić br. 29. [iroiijeu. na ´^12,827 i´or. dostiio je Bu^^o Ilartl i Miirko
Gotthardi iz Zagreba za 229.100 for.
Prodana šuma bje procietijena ubjipuo na 97L09f) for., a poiucono je kod dražbe
u svemu i,0()5,2!)4 for., preko procjeiie 1)3.2^)5 for. ili 9%.


Dne 15. studenoga 1890, prodavala je brodska imovna obdiaa kod svo„
jega gospodarstvenog ureda u Vinkovcib 24 lirpe hrastovih suma. ležecih u Šumarija
Cenia, Vinkovci i Rajevoselo 5254 brasta, 3 jasena, 2 3 bricsta i 8 inih stabala s
ukiipnom drvnom gromadom od 25.H1G rn´^ za tebnieku porabu sposobuib, te 473
prostor, met. drva za ogriev, proeienjeno UH. 254.01^6 for. Pri dražbi dostali su sliede(
5e hrpe:


Christiau liermann iz Be(;a „Banov dol" proejen. na 20.90B ror. /a 20.95(;
Por., „Vrabčanu** procjen, na 17,199 for. za 17.203 for., .,M.iiško Oštro vo"
procjen. na 10.238 for. za 10.240 for. i „Kunjevee " procjen. na 16.315 for. za
16,325 for. 5


Stjepan Eužićk a iz Vukovara ^^JoSavu" procjen. na 2471 for. za 2808 for.,


jjAdu VrabČanii^ procjen. na 8421 for. xa 888S for., ,.AImaš" procjen. na


7077
for. za 7210 for. i „Dubovicu" procjen. na 8951 for. za 0010 for.;


Franjo H e r m a n n iz Vukovara ^^M ero I i no" procjen. na 18.622 for. za


18.640 for.;
A. J. Veselinović iz Vinkovaca ,,Ra8 to v i cu´´ procjen. na 5691 for. za
6511 for.;
Giffinger i Henn iz Vinkovaca j^Kusare* (zapadne) procjen. na 86r?7 for.
za 12.555 for. ;


L. Biažić iz Siska ,,Cunjevce´´ procjen. na 31.040 for. za 31.080 for. :
A. GaŠpara c iz Vrbanje ,,Rasfcovo" procjen. na 1931 for. za 2250 for.,
jjT r i z i o v i" procjen. na 6070 for, za 6150 for,, ^^Mašanj I.´* procjen. na 4095
for. za 4450 for. i .^Mašanj II." procjen. na 637 for, za 910 fjr. ;
G. Marovi ć „Sve^o" procjen. na 6114 for. za 8250 for, i
St. Nyers iz Bošnjaka ^Orljak´^ procjen. na 6390 fer. za 6690 for.
Na hrpe ,j S I a v i r, Gradina, R a d i s e v o i iztočne K u s a r e " nisu nikakovo
ponude
stigle.
Uspjeh ove javne dražbe odobrila je visoka kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje
poslove, samo glede ponuda na hrpe : Kasto vi ca, Z a pa dne K u sare, AdaVrabČana,
Rastovo, Sveno, Orijak, Izfcocne Kusare (naknadno prispjela ponuda
Christiana Herman a iz Beča na 319 hrastova procjen. na 17.293 for, s iznosom od


17.800 for,) i Mašan j I. i II.*´ s ukupno postignutim iznosom od 68,304 for.. dočim
bje odredjeno, da se obzirom na prilično nepovoljan posljedak glede ostalih gornjih
hrpa ponovna dražba razpiše,
Usljed toga oglasi gospodarstveni ured brodske imovne obcine novu dražbu na
dae 29, prosinca 1890., ter tom prigodom ponudiše:
Cbristian Hermann iz Beča na hrpu Banov dol 347 hrastova procjen. na
20,906 for. — 25„530 for.: na hrpu Trizlov i 119 hrast, procjen. na 6070 for.


— isti iznos; ter na Ijrpu Radiševo 82 hrast, procjen. na 8073 for. — isti iznos.
A. J. Veselinović iz Vinkovaca na hrpu Jošava 86 hrast, procjen. na 2471
for. — 3066 for.
Stjepan Groger na hrpu Merolino 422 hrast, procjen. na 18.622 for. —
19,260 for.y a na hrpu Muško OsfroTO 221 brast. procjen. na 10.238 for. —


10.577 for.
Stjepan Ružičk a iz Vukovara na hrpu A Imaš 158 hrast, procjen. na 70 77
for. — 7256 for. i na hrpu Duhovic a 183 hrast, procjen. na 8951 for. —
9116 for.