DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Pristup šumarskom družtvu. Slavna slunjska imovna obclna pristupila je
lu-vafc.-slavon. Šumarskom družtvu kao elan utemeljitel j prmosom od l^^^^J-^´ \´ ´
mtim presvietla gg. Josip grof Drašković u Bisagu te dr. Lavoslav Mrun JsdeJshem
G-julaj u Brezovici. i - t


Pripomoćna naklada šumarskoga družtva. Članovi brv.-slav. šumarskoga
družtva utemeljiše Jos godine 1883. posebnu pripomodnu zakladu,., koja iznaša do sada
preko 2660 for. Ta zaklada ima svrhu, da se ,iz njezinih kamata svake goame podieli
po koja privremena podpora onim potrebnim udova m ili sirotam , kojih je
suprug odnosno otae po&am od prvoga pristupa ti naše družtvo staln o ih barem pe t
L:odina bio ma koje vrsti članom gumarskoga družtva, te kao takav udovoljio
svojim dužnostim, a nadalje da je osira toga u pomeTOtu xakMu jednom
2a uviek uplatio pet forilltl pristupnine. (Vidi §§ 24—32. družtvenib pravila.)


Budući da imamo pred očima lih plemenitu svrtm pripomogne zaklade našega
družtvaj dužnost nam je upozoriti svu p. n, gg. dlanove družtvaj da postanu
uplatom od pet forlutl dionicima iste zadruge i zaklade.


Odnosne prijave u gornjem smjeru neka se uprave neposredno na; „Pr6(lSJ6u.-"
ničtvo iry.-slay. šumarskog^a đriižtva." .


Sa drvarskog tržišta.


Kako stoji s prodajom dr^a od prošle jeseni? Kako smo predvidjali već
po5etkom god. 1890=^ da 6e nam prodaja drva prema prvašnjim godinam prilično lošo
izpasti, zbilja se je i dogodilo. Uzrok tomu nepovoljnomu uspjebu, naročito glede brastovine,
jest prekomjerna produkcija franceske dužice i ine bačvarske robe, koji su se
sortimenti u veliko nagomilali skoro na svib tržištih tako, da su ciene te vrsti robe
snatno pale.


Baš tim povodom je i stegnuta za ovu sezonu prodaja brastovib debala u anmab
krajiške investicionalne naklade, kr. Šum. erara i područnih imovaib obdina u Slavoniji.


Navesti ćemo ovdje pojedince uspjeh prodaja brastovine.


Povjerenstvo krajiške investicionalne zaklade prodavalo je dne


15, listopada 1890„ za unovčenje izlučene šumske prediele. U svemu je izlučeno u kr,
kot. siimarijab: Županje, Vrbanje, Morovid i Jamina 800 rali na prodaju, i to: 26.286
brastovib, 3651 jasenovib^ 7125 bukovih i 9252 inih stabala s proračunanom drvnom
gromadom od 36,685 m^ hrastova drva za ciepanu gradju, 83J9 1 m=^ hrast, drva za
inu gradju i 60,579 m^ drva za ogriev, u ukupnoj vrieđnosti od 1,303.754 for.


Kod dražbe postigao se je sliedeći uspjeh:


Hrpu Ori jak br. 4. procienjenu na 171.516 for., dostao je VilimWerbabn


iz Neusse sa svotom od 176.525 for.
Hrpu Sočn a br. 5. proejen. na 128.817 for., nije nitko dostao.
HrpTi Boljkov o (južni dio) br. 10, procjen, na 67,353 for. dostao je M,


Vu k i sinovi iz Budimpešte za 82,350 for. ´ ´
Hrpu Boljkov o (sjeverni dio) br. 10. procjen. na 66.943 for., dostao je Christian
Herman iz Beča za -73.010 for, ´
Hrpu Bok br 11. procjen. na 73.002 for, đostao je Franjo Gamiršeg h
Mitrovice za "82.300 for, ^
Hrp« Sveno br. 12. proojen. aa 70.948 for., đostala je Soeiete đ´importation
đe chene « Bar6a m 77.600 for. - Ista tyrđka đostala je i hrnu Paovo
br. 14. procjen. na 1.37.125 for. za svotu od 152,000 for. nrpuiaov o
Hrpu Sveno br. 13. proojen. na 172.285 for., đostao je M Vuk i mno^; f.
Budimpešte za 192.501 for. ´ ´´ * ´ ®´"*´" ´^


Hrpu SomoTac br. ^22. proojen. na 202.938 for. nije nitko kupio.
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

1-lrpu Ki-njić br. 29. [iroiijeu. na ´^12,827 i´or. dostiio je Bu^^o Ilartl i Miirko
Gotthardi iz Zagreba za 229.100 for.
Prodana šuma bje procietijena ubjipuo na 97L09f) for., a poiucono je kod dražbe
u svemu i,0()5,2!)4 for., preko procjeiie 1)3.2^)5 for. ili 9%.


Dne 15. studenoga 1890, prodavala je brodska imovna obdiaa kod svo„
jega gospodarstvenog ureda u Vinkovcib 24 lirpe hrastovih suma. ležecih u Šumarija
Cenia, Vinkovci i Rajevoselo 5254 brasta, 3 jasena, 2 3 bricsta i 8 inih stabala s
ukiipnom drvnom gromadom od 25.H1G rn´^ za tebnieku porabu sposobuib, te 473
prostor, met. drva za ogriev, proeienjeno UH. 254.01^6 for. Pri dražbi dostali su sliede(
5e hrpe:


Christiau liermann iz Be(;a „Banov dol" proejen. na 20.90B ror. /a 20.95(;
Por., „Vrabčanu** procjen, na 17,199 for. za 17.203 for., .,M.iiško Oštro vo"
procjen. na 10.238 for. za 10.240 for. i „Kunjevee " procjen. na 16.315 for. za
16,325 for. 5


Stjepan Eužićk a iz Vukovara ^^JoSavu" procjen. na 2471 for. za 2808 for.,


jjAdu VrabČanii^ procjen. na 8421 for. xa 888S for., ,.AImaš" procjen. na


7077
for. za 7210 for. i „Dubovicu" procjen. na 8951 for. za 0010 for.;


Franjo H e r m a n n iz Vukovara ^^M ero I i no" procjen. na 18.622 for. za


18.640 for.;
A. J. Veselinović iz Vinkovaca ,,Ra8 to v i cu´´ procjen. na 5691 for. za
6511 for.;
Giffinger i Henn iz Vinkovaca j^Kusare* (zapadne) procjen. na 86r?7 for.
za 12.555 for. ;


L. Biažić iz Siska ,,Cunjevce´´ procjen. na 31.040 for. za 31.080 for. :
A. GaŠpara c iz Vrbanje ,,Rasfcovo" procjen. na 1931 for. za 2250 for.,
jjT r i z i o v i" procjen. na 6070 for, za 6150 for,, ^^Mašanj I.´* procjen. na 4095
for. za 4450 for. i .^Mašanj II." procjen. na 637 for, za 910 fjr. ;
G. Marovi ć „Sve^o" procjen. na 6114 for. za 8250 for, i
St. Nyers iz Bošnjaka ^Orljak´^ procjen. na 6390 fer. za 6690 for.
Na hrpe ,j S I a v i r, Gradina, R a d i s e v o i iztočne K u s a r e " nisu nikakovo
ponude
stigle.
Uspjeh ove javne dražbe odobrila je visoka kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje
poslove, samo glede ponuda na hrpe : Kasto vi ca, Z a pa dne K u sare, AdaVrabČana,
Rastovo, Sveno, Orijak, Izfcocne Kusare (naknadno prispjela ponuda
Christiana Herman a iz Beča na 319 hrastova procjen. na 17.293 for, s iznosom od


17.800 for,) i Mašan j I. i II.*´ s ukupno postignutim iznosom od 68,304 for.. dočim
bje odredjeno, da se obzirom na prilično nepovoljan posljedak glede ostalih gornjih
hrpa ponovna dražba razpiše,
Usljed toga oglasi gospodarstveni ured brodske imovne obcine novu dražbu na
dae 29, prosinca 1890., ter tom prigodom ponudiše:
Cbristian Hermann iz Beča na hrpu Banov dol 347 hrastova procjen. na
20,906 for. — 25„530 for.: na hrpu Trizlov i 119 hrast, procjen. na 6070 for.


— isti iznos; ter na Ijrpu Radiševo 82 hrast, procjen. na 8073 for. — isti iznos.
A. J. Veselinović iz Vinkovaca na hrpu Jošava 86 hrast, procjen. na 2471
for. — 3066 for.
Stjepan Groger na hrpu Merolino 422 hrast, procjen. na 18.622 for. —
19,260 for.y a na hrpu Muško OsfroTO 221 brast. procjen. na 10.238 for. —


10.577 for.
Stjepan Ružičk a iz Vukovara na hrpu A Imaš 158 hrast, procjen. na 70 77
for. — 7256 for. i na hrpu Duhovic a 183 hrast, procjen. na 8951 for. —
9116 for.
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

, — 42 -´
, ^´


Auta´Gašparac i. Vrbanje .a brpu DesiScvo »6 hrast, procjen, aa 769


for. — 830 for.: napokon A-ifs u ^ r.-^^r.^^r. n ^
Josip &u>Bersbaoh i. Zagreba na hrpa K^njefce 419 hrast, procjen. ne.


16.315
for. — 16.402 for. . , -^^„„„t; ftfiOi
Ukupno postignuto je dakle 106.186 for., a preko procjeubene vneđnosti 6694
for. više. r< v a "h
Neprodane ostale sti sliedede hrpe: Ki^ivsko Ostro^o, ^^^J^J^^*^^´ ^^^^
6ana, SlaTir i Gradina a ukupnoj procjeDbeiioj vrieđnosti od 9o od5 tor


Zabilježiti nam je ovdje o izvozu dužica franeeskih preko ^^^^^^ ™ ´ ^^^
glavniii postaja prometa prama napada, i to, da se je mjeseca rujna 1^90 izvezlo
5-04 miUjiina komada (prema 3-75 mil u rujnu 1889.), i to preko Eieke 4´90 milijuna,
a preko Trsta 0-14 milijuna dužica. Ukupno je izvezeno od 1. siečnja do konca
rujna 1890 32-S5 laiHjana dužica (prema 48*33 milijuna god. 1889.). dakle godme
1890. za 15-88 milijuna dužica manje, što se ima naročito pripisati poznatim zapriekam
i prevelikoj špekulaciji god. 1889. Nadajmo se, da će opet nastupiti normalni odnošaji,
jer buduć se je godine 1890. prodaja u svili naših hrasticlb stegnuta, to se možemo
sigurnošću boljoj prodaji hrastovine u obće nadati. ^
^^ ´


Od gore navedene ćitave koHfiine izvezeno Je prošle godine preko Eieke 28-47 milijuna
komada dužica, a preko Trsta 3´88 milijuna.


aiede mjesta, kamo i koliko je komada franceske dužice u milijuna izvezeno
od 1. sieSDJa do konca rujna 1890., iztaknuti nam je sliedeće: u Eraneesku 28*18,
u Alžir 0-76, u Italiju 2-73, u Britaniju 0-35, u Španjolsku i Portugal 0*24. —
Godine 1889. u istom razdobju: u Francesku 40´38, u Alžir 1-17, u Italiju 6*17, n
Britaniju l´Ol i u Španjolsku i Portugal 0*42,


Dne 3. studenoga 1890, obdržavaua bje dražbena prodaja drva kod gospodarstvenog
ureda petrovaradinske imovne obćine u Mitroviei drvne gromade,
izlu6ene u kot. šumarija Morović i Klenak. Predmet prodaje bijahu: 3652
hrasta, 646 briestovih i 243 grabrova i ina stabla sa 8889 m^ za tehničku uporabu
i 24,334 m^ za gorivo u ukupnoj proelenbenoj vriednosti od 95,088 for. Pz´i
dražbi dostali su sliedeće hrpe:


Tvrdka tvornice tanina u Mitroviei: „G-jepuš" procjen. na 3544 for.
za 5400 for., ^Vranjak" procjen. na 5264 for. za 7900 for., „Smogva" procjen.
na 11.644 for. za 18.700 for., ^Županja " procjen. na 6630 for. za 10.000 for,
i „Vi t o j e V a S k 0 0 s t r o V o" procjen. na 9016 for. za 13.


Fr. Ga mir se k iz Mitrovice: „Vrati 6 na^^ procjen. na 58.900 za 60.800
foT. — U svemu je polučeno 116.400 for., a preko prociene više 21.312 for.-


Dne 10. studenoga 1890, obdržavaua je u OtoScu kod gospodarstvenog ureda
oto<^ke imovn e obćin e dralba drvnog etata, označenog u redovitih sjeSina
za godinu 1891. u ukupnoj proeienbenoj vriednosti od 148.708 for. 50 novĆ.


Kako je ulied eieml kr. državne šumske uprave, te konkurencije s drugih, povoljnije
ležećih krajeva, trgovina imovne oboine otočke sa bukovimi i jelovim! gumami
još uviek potištena, bilo se je unaprvo slabom uspjehu kod ove dražbe Dadati.


U cielom je po tom stiglo g

1. Drvotržca Antuna Devčića iz Senja na sječinu Brušljan za 785 bukovih
sfcabala tehničko sposobnih sa 3 for, 35 nove. po kbmet, đoHm i.klićna eiena bijaše
2 for. 80 B5, ] u istoj sječmi na 1000 pr„ met. gorivog drva I razreda sa 80 novS.
po pr. met. prema izkližnoj cieni od 60 nov5„
. /
^oT^^ ´´^´^ ""^ ^^^^ *´^"^^^" sposobnih Jelovih stabala u sjećini Dola c sa


2 for, 80 nvc. po kbmet. prema izklićnoj cieni od 2 for-90 nvč


Onda .a sječinu Plitvic e na 300 bukovih stabala sa 2 for 22 0ov6 BO
kbmet. prema izkliSnoj cieni od 2 for. 20 nove. ´ "
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

^ i:s -^


Zatim na 38S tebuiGko sposobne bukve u Kuterevskoj Kosi ea 2 for. 5^8
nov*5. po kbmet. prema cieni od 2 for, 50 novč.
Konačno na 339 bukva u sje(5im K a I č i pi-ema izkličnoj eieni od 2 for, 50 novS.


2. Ponuda trgovca Ilije Jerbid a iz Eavljana na 500 jelovih tehničko sposobnih
stabala u sječini GodaS a sa 2 for. 31 nv6. po kbmet. premu izkli^noj cieni od
2 for. 90 nv6.
3. Ponuda trgovca Ivana Mladi neo iz Senja na 339 bukovih i 1248 jelovih
tebni<5ko sposobnih stabala u sječini Kalčić a Yr h sa 2 for. 1 nvć. po kbmet. bukovine
i 2 for. 33 nvč„ po kbmet. jelovine prema izkličnoj cieni od 2 fjr. 50 nvČ.
i 2 for. 90 nvČ. ,
4. Ponuda Josipa Vukelić a iz Krasna na 350. jela i 140 bukva u predjelu
Ilijina G-reda sa 2 for. 40 nvč. po kbmet, jelovine^ a 2 for. po kbmet. bukovine,
te sa 2 for. 10 novč. po kbmet. šumskim požarom u istom predjelu oštedenih 885
jelovih i omorikovih stabala, dočim je iz;kliLna ciena za taj predjel po jelovini sa 2
for. 90 BVČ,/a bukovini 2 for. 50 nv6.
5. Ponuda drvotržca Marka Biondića iz Kompolja na sječinu Br usijan sa
3 for. 65 nvpo prostornom metru gorivog drva — izklična eieua 2 for. 80 nvč. i 60 nvč.
Istog na 310 jelovih stabala u sječini Crn o Jezer o sa 2 for. 55 novČ. po
kbmet. prema izkliČnoj cieni od 3 for. 20 nvČ;
Onda na 1500 jelovih stabala u sjeku Dola c sa 2 for. 76 novč. po kbmet.
prema izkliČnoj cieni od 2 for. 90 nvČ.
Na 450 bukovih stabala u sječini Krekovač a sa 2 for. 91 nvč po kbmet,
prema izkliČnoj cieni od 2 ior. 80 nvČ. Konačno
istog trgovca na 363 bukova stabla u sjeČini Kuterevsk a Kos a
sa 2 for. 20 nvč. po kbmet, prema izkličnoj cieni od 2 for. 50 nvČ.


Fo , stigavših ponuda izualao bi s toga več ovaj put dražbeui utržak preko
50.000´for., doČim ima opravdane nade, da Če se ponovnim! dražbami i uplatom na
doznake od drvnog etata godine 1891. u redovitih sječina bar još tolika svota postiČi,
jer je kr. državna šumska uprava u ve<5em dielu sječina na više godina unaprvo unovčeni
etat već izci*pila, pa je ono malo domačih drvotržaca za dalnji rad upućeno ove godine
na imovnu obćinu otočku.


Kod gospodarstvenog ureda gjurgjevačk e imovne obdlne u Belovaru obdržavala
se je javna dražba hrastovih debala dne 17. prosinca 1890., a tom prigodom
ponudiše:


Aleksander Weis s iz Zagreba na hrpu Plav o (E.avno brdo) 169 hrast, proejen.
na 1784 for. 80 novč. — 2400 for.


Moritz Schwarz na hrpu Plavo (Golubinski vinogradi) 210 hrast, procjen. na
2785 for. 45 nvč. — 3342 for. 54 nvč. i na hrpu Drobn a 281 hrast procjen. na
2548 for. 20 nvč. -— 3057 for. 84 nvč.


Dne 19. prosinca 1890. bje obdržavana javna dražba hrastovih debala kod gospodarstvenog
ureda krizevačke imovne obćine u Belovaru. Uspjeh te dražbe
bio je sliedeći:


Hrpu 1. sječinu Komuševačk i Lug, 396 hrastovi,, procjen. vriednost 11.604
for. 66 novč. dostao je drvotržac Makso P o 11 a k i sin iz Daruvara s iznosom od


11.711
for.
Hrpu 2, sjeČinu Žutic a-E.avne š^ 455 hrastova procjen. vriednost 17.057 for.
52 nvč. nije nitko dostao.
Hrpu 8, sječinu Trupinsk i Gaj, 306 hrastovi, procjen. vriednost 5007 for.
20 nvč., dostaio je dioničko društvo 2a promet i pr er adj i vanj e sirovin
a u Belovaru s iznosom od 5107 for. 20 nvč.