DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Pristup šumarskom družtvu. Slavna slunjska imovna obclna pristupila je
lu-vafc.-slavon. Šumarskom družtvu kao elan utemeljitel j prmosom od l^^^^J-^´ \´ ´
mtim presvietla gg. Josip grof Drašković u Bisagu te dr. Lavoslav Mrun JsdeJshem
G-julaj u Brezovici. i - t


Pripomoćna naklada šumarskoga družtva. Članovi brv.-slav. šumarskoga
družtva utemeljiše Jos godine 1883. posebnu pripomodnu zakladu,., koja iznaša do sada
preko 2660 for. Ta zaklada ima svrhu, da se ,iz njezinih kamata svake goame podieli
po koja privremena podpora onim potrebnim udova m ili sirotam , kojih je
suprug odnosno otae po&am od prvoga pristupa ti naše družtvo staln o ih barem pe t
L:odina bio ma koje vrsti članom gumarskoga družtva, te kao takav udovoljio
svojim dužnostim, a nadalje da je osira toga u pomeTOtu xakMu jednom
2a uviek uplatio pet forilltl pristupnine. (Vidi §§ 24—32. družtvenib pravila.)


Budući da imamo pred očima lih plemenitu svrtm pripomogne zaklade našega
družtvaj dužnost nam je upozoriti svu p. n, gg. dlanove družtvaj da postanu
uplatom od pet forlutl dionicima iste zadruge i zaklade.


Odnosne prijave u gornjem smjeru neka se uprave neposredno na; „Pr6(lSJ6u.-"
ničtvo iry.-slay. šumarskog^a đriižtva." .


Sa drvarskog tržišta.


Kako stoji s prodajom dr^a od prošle jeseni? Kako smo predvidjali već
po5etkom god. 1890=^ da 6e nam prodaja drva prema prvašnjim godinam prilično lošo
izpasti, zbilja se je i dogodilo. Uzrok tomu nepovoljnomu uspjebu, naročito glede brastovine,
jest prekomjerna produkcija franceske dužice i ine bačvarske robe, koji su se
sortimenti u veliko nagomilali skoro na svib tržištih tako, da su ciene te vrsti robe
snatno pale.


Baš tim povodom je i stegnuta za ovu sezonu prodaja brastovib debala u anmab
krajiške investicionalne naklade, kr. Šum. erara i područnih imovaib obdina u Slavoniji.


Navesti ćemo ovdje pojedince uspjeh prodaja brastovine.


Povjerenstvo krajiške investicionalne zaklade prodavalo je dne


15, listopada 1890„ za unovčenje izlučene šumske prediele. U svemu je izlučeno u kr,
kot. siimarijab: Županje, Vrbanje, Morovid i Jamina 800 rali na prodaju, i to: 26.286
brastovib, 3651 jasenovib^ 7125 bukovih i 9252 inih stabala s proračunanom drvnom
gromadom od 36,685 m^ hrastova drva za ciepanu gradju, 83J9 1 m=^ hrast, drva za
inu gradju i 60,579 m^ drva za ogriev, u ukupnoj vrieđnosti od 1,303.754 for.


Kod dražbe postigao se je sliedeći uspjeh:


Hrpu Ori jak br. 4. procienjenu na 171.516 for., dostao je VilimWerbabn


iz Neusse sa svotom od 176.525 for.
Hrpu Sočn a br. 5. proejen. na 128.817 for., nije nitko dostao.
HrpTi Boljkov o (južni dio) br. 10, procjen, na 67,353 for. dostao je M,


Vu k i sinovi iz Budimpešte za 82,350 for. ´ ´
Hrpu Boljkov o (sjeverni dio) br. 10. procjen. na 66.943 for., dostao je Christian
Herman iz Beča za -73.010 for, ´
Hrpu Bok br 11. procjen. na 73.002 for, đostao je Franjo Gamiršeg h
Mitrovice za "82.300 for, ^
Hrp« Sveno br. 12. proojen. aa 70.948 for., đostala je Soeiete đ´importation
đe chene « Bar6a m 77.600 for. - Ista tyrđka đostala je i hrnu Paovo
br. 14. procjen. na 1.37.125 for. za svotu od 152,000 for. nrpuiaov o
Hrpu Sveno br. 13. proojen. na 172.285 for., đostao je M Vuk i mno^; f.
Budimpešte za 192.501 for. ´ ´´ * ´ ®´"*´" ´^


Hrpu SomoTac br. ^22. proojen. na 202.938 for. nije nitko kupio.