DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 39     <-- 39 -->        PDF

. . ´L^ 32 ~ ´


a) PoTJestni razvoj šumarstva v obće u Hrvatskoj u ovom sioljeČu ; izraditi 6e


g.
I. Kolar.
h) Eazvoj šumarskog i agrarnog zakonaretva u obee; izraditi (5e g. II. Fiscbbach,
e) Eazvoj organizacije državne šumarske uprave; izraditi de g. M., pL Durst.
đ) Organizacija šumarskoga redarstva i s njim spojena organizacija obi^inske gumarske
uprave 5 izradit 6Q g. P. Keeierćanek.
e) Ustrojstvo krajiških imovnih obćina; izraditi će g. M. Vrbanić.
f) Postanak i svrha krajiške investicionalne zaklade i njezin upliv na razvoj Šu


marstva ; izraditi
ce g, M, pL Durst.
g) Šumarstvo vlastele u Hrvatskoj,- izraditi &e g. ,V. Bafiki.
h) Dosadanje radnje i nastojanja oko novo-ošumljenja hrvatskoga krša; izraditi će


g.
E. Malbohan.
i) Organizacija provizornog i stabilnoga katastra; izraditi će g. J. Ettinger.
j) Eazvoj šumarskog obrta i industrije u Hrvatskoj ; izraditi će g, M. Eadosević.
h) Šumarska obuka i literatura u Hrvatskoj ; izraditi će g. I. Partag.
/.) Stanje i posjedovni odnošaji hrvatskih šuma; izraditi će g, F. KesterĆanek.
m) Lovstvo i lovno zakonarstvo u Hrvatskoj 5 izraditi će g. Y. Kiseljak,
?/,) Postanak, razvoj i djelovanje hrvatsko-slavonskoga Humar. družtva; izraditi će
g. F /
Kesterćanek.
Prama tomu će se gore spomenuta gospoda zamoliti^ da preuzmu izradbu rečenih
poglavlja, i to najdulje do konca ožujka g. 1891,


12. čita se zapisnik minule po broju XIV. glavne skupštine pogledom na stvorene
tamo zaključke, te bude zaključeno :
a) G-lede predloga šumarnika M. Kadoševića radi podnešenja predstavke visokoj
vladi za dopitanje vanredne dotacije družtvu u iznosu od 1000 for. u svrhu znanstvenih
iztraživanja, da se predstavka po predsjednićtvu vis. vladi podnese,


6) Glede predloga šumarnika M. Prokića, da se slavno kr. Šumarsko ravnateljstvo
umoli, neka društvo izvjesfci, stoje li navodi, spomenuti u dopisu Šumara M, Strige
od 17. rujna 1890., upravljenom na glavnu skupštinu radi nesudjelovanja istoga gospođina
kod te skupštine, zaključi odbor, da se u tom pogledu s osvrtom na jur u novinah
po g. šumarniku E, Rosipalu oglašeni dementi tvrdnje g, Strige nikoji dalnji koraci
poduzeti nemaju.


c) ProĆita se dopis g. I. Stojanovića od 9. kolovoza 1890. upravljen na predsjednićtvo
šumarskoga družtva, iz kojega proizlazi, da je interpelacija istoga gospodina
podnesena na glavnoj skupštini bila bez svakog osnova, u koliko je reĆeni gospodin ne
glavnoj skupštini, već samo upravnomu odboru bio stavio alternativn i predlog,
da njegovu ideju 0 ustrojstvu njekih podružnica uzme u pretres , Nu odbor medjutim
nije obnašao sbodnim, da se predlog prihvati.


đ) Odbor zaključi, da se na glavnoj skupštini izabrani revizori družtvenih raĆuna
za g. 1889. o tom izboru obavjeste uz poziv, da preuzmu odnosnu reviziju.


13. Tajnik izvješćuje 0 postanku zaklade za gradnju j,dražtvenoga doma", te
moli, da odbor preduzme skontraciju družtvene blagajne. — Obzirom na jur domaklo
vrieme zaključi odbor, da se blagajna u sliedećoj sjednici imade pregledati.
14. Na upit tajnika, hoće li odbor tečajem ove zime u. pretres uzeti nacrt novoga
šumskoga zakona, što su ga sastavili gg. K, Fiacbbach i I. Kolar; — bude zaključeno,
da se taj posao za sada ostavi in suspensoj pošto su poslovi oko izložbe
mnogo preči.
Zatim
se sjednica zaključi^


Ovaj zapisnik bje u sjednici upravljajućeg odbora našega družtva dne 30. pro*
sinca 1890, pročitan i iiz podpis gosp. predsjednika i t-ajnika po gg. odbornicih: R.
Fischfoachu i Drag. Tro t z e r u hez primjetbe ovjerovljen.