DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 38     <-- 38 -->        PDF

-^ 38 —


predio- predsjednika, da gg. tajuik druZtva s vještakom i Hijeriiikom hemmjem o
Lšku đLtva imud,: omi u. lioe r^jesU, t. j . n Polu i Gradac, te tamo va.gledat.
po tvtđkali: Silberek. Logler i Schuk & Kolscb ponuđjene paviljone, a prama obnalazii
i izvještaju tih izaslanika, da će odbor stvoriti konaCni zaključak, koji će se oa
onih paviljona, eventutilno nabaviti.


4. Ustaiiovljenie potoko-a proj^rama i izložbenoga reda m sudionike druŽtveBC
skupne izložbe bude na predlog predsjednikov skinuto s ^dnevnoga reda ove sjednice,
dok se konaž;no ne rieši pitanie o nabavi ialožbenoga paviljona.
5. Čita se dopis nađSumuni V. Ben.Jia od 27. rujna 1890., kojim traži ^izpjatu
svote od 100 for- na račun točke 9. dražtvenoga proračuna „glavna skupština^ u
svrliu pokrića nekih vanrednih troakova prosio glavne skupštine. — Odbor zaključi na
predlog g. Vrbauića, da se npitna molba ne uvaži, i to s razloga, što je šiimskogospodarski
ured II. banske imovne obćine u re^-eno ime baa prije nekoliko vremena
podnio jednoglasni aakljuSak gospodarskog odbora iste imovne obćine glede dozvole pokrića
tih višetroškova kod prošle glavne skiipSžiue u iznosu od preko 300 for., te sto
je po tom mjestnomu poslovodji dovoljno sredstava na razpolaganje — a n kohko ne
bi, neka isti odoosntž daluje trodkove repartlra xia same sudionike skupgtine, pošto šumarsko
družtvo i onako ove godine linancijalno dosta slabo stoji, jer družtveni članovi
svoje članarine slabo uplatile,
6. Čita se molba ndore A. Ćelija za pođporn njezinoj djeci. — Odbor zaključi
da se ova molba ostavi in suspenso do konačnoga računa za ovu godinu, a onda da
joj se obzirom na to, što je ljetos vee dobila 15 for., dopita eventualna podpora od
10 for.
V. Čita se molba Petra Gazdovi(5a, slušatelja III, šumarskog tečaja u Križevcilr,
koji u ime svoje i svojih 19 sudrugova moli za bezplatno pripošiljanje .,Sumarskoga
lista". — Odbor zaključi, da se kao sto i dosele i odsad toli križevačkomu navodu,
kao što i djaSkomu družtvu i čifiaonici ^Šumarski llst*^ bezplatno Šalje, a sama molba
da se obzirom na ograničenu nakladu „Šumarskoga lista" i s njim skopčane troškove
ne uvaži.
8, Čita se odpls visoke kr. zernalj, vlade od ^8. listopada 1890. broj 41.391,
kojim Je vlsokoista obnašla uzeti na znanje izvješće upravnog odbora glede izbora
novog druži:vQnoga predsjedničtva, zatim odpis visoke kr. zem. vlade od 15. studenoga
1S90„ broj 41.935, kojim se upravljajučemu odboru priobčuje sadržaj okružnice kr.
banskoga stola od 15. listopada 1890. broj 23.702, kojom se upućuju kr„ sudovi I.
molbe glede izbora -i^ještuka šumarsko-fcelmičke struke; — uzelo se na znanje.


9. Čita se dopis vlastelinskoga Sumarnika M. Radosevića od ´J8, srpnja 1890.,
kojim isti predlaže, neka se upravni odbor obrati na vis, zem, vladu predstavkom, da
ista. u interesa s-.aštife lova uredi odnošaje glede nošnje lovačkih pušaka po pudarih,
poljarih i t. d„ — Odbor zaključi, da se u smislu predloga imade podnieti visokoj vladi
obrazložena predstavka u tom predmetu,
10. Čita se dopis preparatora na kr. zoolozkom muzeju u Zagrebu Petra Barage
kojim isti družtvu predkže eienik, po kojem bi ]>io voljan za družtvo nadievati za šul
marsku izložbu t^otrebitu ^^.-jerad i divljač. ^ Odbor zaključi ostaviti taj predmet in
suspenso, dok se predsjedT.ik i tajnik toga radi ne sporazume s predstojnikom zooložkog
odjela narodnoga muzeja, ne bi li se možda interesi ovoga zavoda u tom obziru dali u
sklad svesti sa zahtjevi i potvebami družtva.
11, Odbor prelazi na usta«oWjenje programa i sadržaja „spomemce«, što no ju
đruztvo naumilo irfati ti slavu i «a.t jubiiani« izložbe, te zaldju« na predlog tajnikot,
đa tomn đje n imade sao u.omk služ.ti: „Oesterreicbs FortTveser.", Sto .a je lietos izdalo
austrijsko đržavEo žamareko đmžtvo, te da tfe obBizati sliedeća poglav ja