DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 37 ™^
0(1 mlađe vrbovine, na kojim treba đa počiva, da se raKvija, đa cvjeta i napreduje
velika ona ograda zelene nam struke u Hrvatskoj. Ovo samo za sad
malo na razmišljanje i uvažanje, a m u zaborav!


Koga dakle ovo „sine ira et studio" spada, i kome u žilah krv šumarska
vrije, taj s nama u kolo nefc stupi i bude naš drug, te neka ponosito, vedra
čela i uzhićena srca, a iz jednog grla sa mnom skupa jasno i gromko klikne:
„šumarska je budućnost!" Milan Obradović-Ličanin.


LIST^K:.


Družtvene viesti.


Zapisnik sjeđaice upravljaju ćeg odbora hrv.-slav. šumarskoga društva,
obdržavane dne 29. studenoga 1890. u družtvenih prostorija (AkademiSki trg br. 4,)
pod predsjedanjem p. n. g. M. pL Dursta, a u prisutnosti gg. odbornika: M. Vrbanića,
Lj, pl, G ali i uf f a, K. Fischbacbaj V. Ea5kogaj D, Trotzera, I.
Kola r a i tajnika F. K e s t e r 6 a n k a.


Na dnevni red bijahu stavljeni sliede(5i predmeti :
l.Gita se zapisiiik. odborske sjednicej držane dne 19. studenoga 1890.^ koji bude
po gg. M. Vrbani

2. Čita se dopis drvotržca F, Neubergera na Rieei od 26. studenoga 1890. kojim
isti javlja, đa 6e sudjelovati kod jubilarne skupne izložbe društva, ^atim dopis
šumsko-gospodarstvenoga ureda gradiške imovne obdine od 25. studenoga 1800. broj
1236j kojim isti javlja, da je slavna gradiška imovna obćina upravnomu odboru dopitala
iznos od 100 for. kao prinos za gradnju Šumarskog izložbenog paviljona; zatim dopis Šunsarskoga
ureda vlastelinstva grofa Dragutina Eltza u Vukovaru od 26. studenoga 1890.,
kojim isti saobćuje razloge, s kojih isto vlastelinstvo ne može sudjelovati kođ jubilarne
izložbe. Iza toga sliedi Sitanje dopisa §umsko-dobodarstvenog ureda vlastelinstva čabar
od 28„ studenoga 1890. broj 1274, kojim šalje dražtvu iznos od 100 for, za gradnju
izložbenoga paviljona, pa ujedno javlja, da će isto vlastelinstvo takodjer sudjelovati
kod šumarske izložbe; — uzeto na znanje.
3. Tajnik javlja, da je punomoćnik pivare Silberek g. Gjuro Wolfabrt dmžtvu
podnio novu ponudu glede nabave njegovoga paviljona u Poli^ glaseću na 6800 for,
podpuno postavljen u Zagrebu; nadalje, da je i tvrdka Filip Deutscli u Zagrebu družtvu
podniela 26. studenoga 1890, ponudu glede gradnje izložbenoga paviljona uz odštetu
od 5548 for., nu paviljon da ostaje viastnost tvrdke, a isto tako da je i tvrdka
Josip Logler u Gracu svoju prvobitnu ponudu njenog paviljona sa gradaSke izložbe uz
stanovite uvjete snizila na okruglo 4000 for,, napokon da je i gradaĆka tvrdka Schulz
& Kolscb podniela ponudu za jedan u Gracu se nalazeći .manji paviljon sa 2000 for.
kompletno; tvrdka Hermann Otte u Beču da je doduše podniela takodjer ponudu za
prodaju dvaju paviljona bivše Bečke izložbe, nu bez naznake eienej a dalnje ubavjesti
da do danas predsjedništvu glede tih paviljona stigle nisu.
Napokon javlja tajnik, da je u savezu s razpravom toga pitanja u današnju sjednicu
pozvao kao vještake gg. Lenucija i Grahora ml, od kojih ae medjutlm posljednji
bolešću izpriĆao. —- Nakon podulje debate o tom predmetu^ zaključi odbor pogledom
na jur u posljednjoj sjednici stvoreni zaključak odbora u tom predmetu^ da se prihvati
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 38     <-- 38 -->        PDF

-^ 38 —


predio- predsjednika, da gg. tajuik druZtva s vještakom i Hijeriiikom hemmjem o
Lšku đLtva imud,: omi u. lioe r^jesU, t. j . n Polu i Gradac, te tamo va.gledat.
po tvtđkali: Silberek. Logler i Schuk & Kolscb ponuđjene paviljone, a prama obnalazii
i izvještaju tih izaslanika, da će odbor stvoriti konaCni zaključak, koji će se oa
onih paviljona, eventutilno nabaviti.


4. Ustaiiovljenie potoko-a proj^rama i izložbenoga reda m sudionike druŽtveBC
skupne izložbe bude na predlog predsjednikov skinuto s ^dnevnoga reda ove sjednice,
dok se konaž;no ne rieši pitanie o nabavi ialožbenoga paviljona.
5. Čita se dopis nađSumuni V. Ben.Jia od 27. rujna 1890., kojim traži ^izpjatu
svote od 100 for- na račun točke 9. dražtvenoga proračuna „glavna skupština^ u
svrliu pokrića nekih vanrednih troakova prosio glavne skupštine. — Odbor zaključi na
predlog g. Vrbauića, da se npitna molba ne uvaži, i to s razloga, što je šiimskogospodarski
ured II. banske imovne obćine u re^-eno ime baa prije nekoliko vremena
podnio jednoglasni aakljuSak gospodarskog odbora iste imovne obćine glede dozvole pokrića
tih višetroškova kod prošle glavne skiipSžiue u iznosu od preko 300 for., te sto
je po tom mjestnomu poslovodji dovoljno sredstava na razpolaganje — a n kohko ne
bi, neka isti odoosntž daluje trodkove repartlra xia same sudionike skupgtine, pošto šumarsko
družtvo i onako ove godine linancijalno dosta slabo stoji, jer družtveni članovi
svoje članarine slabo uplatile,
6. Čita se molba ndore A. Ćelija za pođporn njezinoj djeci. — Odbor zaključi
da se ova molba ostavi in suspenso do konačnoga računa za ovu godinu, a onda da
joj se obzirom na to, što je ljetos vee dobila 15 for., dopita eventualna podpora od
10 for.
V. Čita se molba Petra Gazdovi(5a, slušatelja III, šumarskog tečaja u Križevcilr,
koji u ime svoje i svojih 19 sudrugova moli za bezplatno pripošiljanje .,Sumarskoga
lista". — Odbor zaključi, da se kao sto i dosele i odsad toli križevačkomu navodu,
kao što i djaSkomu družtvu i čifiaonici ^Šumarski llst*^ bezplatno Šalje, a sama molba
da se obzirom na ograničenu nakladu „Šumarskoga lista" i s njim skopčane troškove
ne uvaži.
8, Čita se odpls visoke kr. zernalj, vlade od ^8. listopada 1890. broj 41.391,
kojim Je vlsokoista obnašla uzeti na znanje izvješće upravnog odbora glede izbora
novog druži:vQnoga predsjedničtva, zatim odpis visoke kr. zem. vlade od 15. studenoga
1S90„ broj 41.935, kojim se upravljajučemu odboru priobčuje sadržaj okružnice kr.
banskoga stola od 15. listopada 1890. broj 23.702, kojom se upućuju kr„ sudovi I.
molbe glede izbora -i^ještuka šumarsko-fcelmičke struke; — uzelo se na znanje.


9. Čita se dopis vlastelinskoga Sumarnika M. Radosevića od ´J8, srpnja 1890.,
kojim isti predlaže, neka se upravni odbor obrati na vis, zem, vladu predstavkom, da
ista. u interesa s-.aštife lova uredi odnošaje glede nošnje lovačkih pušaka po pudarih,
poljarih i t. d„ — Odbor zaključi, da se u smislu predloga imade podnieti visokoj vladi
obrazložena predstavka u tom predmetu,
10. Čita se dopis preparatora na kr. zoolozkom muzeju u Zagrebu Petra Barage
kojim isti družtvu predkže eienik, po kojem bi ]>io voljan za družtvo nadievati za šul
marsku izložbu t^otrebitu ^^.-jerad i divljač. ^ Odbor zaključi ostaviti taj predmet in
suspenso, dok se predsjedT.ik i tajnik toga radi ne sporazume s predstojnikom zooložkog
odjela narodnoga muzeja, ne bi li se možda interesi ovoga zavoda u tom obziru dali u
sklad svesti sa zahtjevi i potvebami družtva.
11, Odbor prelazi na usta«oWjenje programa i sadržaja „spomemce«, što no ju
đruztvo naumilo irfati ti slavu i «a.t jubiiani« izložbe, te zaldju« na predlog tajnikot,
đa tomn đje n imade sao u.omk služ.ti: „Oesterreicbs FortTveser.", Sto .a je lietos izdalo
austrijsko đržavEo žamareko đmžtvo, te da tfe obBizati sliedeća poglav ja
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 39     <-- 39 -->        PDF

. . ´L^ 32 ~ ´


a) PoTJestni razvoj šumarstva v obće u Hrvatskoj u ovom sioljeČu ; izraditi 6e


g.
I. Kolar.
h) Eazvoj šumarskog i agrarnog zakonaretva u obee; izraditi (5e g. II. Fiscbbach,
e) Eazvoj organizacije državne šumarske uprave; izraditi de g. M., pL Durst.
đ) Organizacija šumarskoga redarstva i s njim spojena organizacija obi^inske gumarske
uprave 5 izradit 6Q g. P. Keeierćanek.
e) Ustrojstvo krajiških imovnih obćina; izraditi će g. M. Vrbanić.
f) Postanak i svrha krajiške investicionalne zaklade i njezin upliv na razvoj Šu


marstva ; izraditi
ce g, M, pL Durst.
g) Šumarstvo vlastele u Hrvatskoj,- izraditi &e g. ,V. Bafiki.
h) Dosadanje radnje i nastojanja oko novo-ošumljenja hrvatskoga krša; izraditi će


g.
E. Malbohan.
i) Organizacija provizornog i stabilnoga katastra; izraditi će g. J. Ettinger.
j) Eazvoj šumarskog obrta i industrije u Hrvatskoj ; izraditi će g, M. Eadosević.
h) Šumarska obuka i literatura u Hrvatskoj ; izraditi će g. I. Partag.
/.) Stanje i posjedovni odnošaji hrvatskih šuma; izraditi će g, F. KesterĆanek.
m) Lovstvo i lovno zakonarstvo u Hrvatskoj 5 izraditi će g. Y. Kiseljak,
?/,) Postanak, razvoj i djelovanje hrvatsko-slavonskoga Humar. družtva; izraditi će
g. F /
Kesterćanek.
Prama tomu će se gore spomenuta gospoda zamoliti^ da preuzmu izradbu rečenih
poglavlja, i to najdulje do konca ožujka g. 1891,


12. čita se zapisnik minule po broju XIV. glavne skupštine pogledom na stvorene
tamo zaključke, te bude zaključeno :
a) G-lede predloga šumarnika M. Kadoševića radi podnešenja predstavke visokoj
vladi za dopitanje vanredne dotacije družtvu u iznosu od 1000 for. u svrhu znanstvenih
iztraživanja, da se predstavka po predsjednićtvu vis. vladi podnese,


6) Glede predloga šumarnika M. Prokića, da se slavno kr. Šumarsko ravnateljstvo
umoli, neka društvo izvjesfci, stoje li navodi, spomenuti u dopisu Šumara M, Strige
od 17. rujna 1890., upravljenom na glavnu skupštinu radi nesudjelovanja istoga gospođina
kod te skupštine, zaključi odbor, da se u tom pogledu s osvrtom na jur u novinah
po g. šumarniku E, Rosipalu oglašeni dementi tvrdnje g, Strige nikoji dalnji koraci
poduzeti nemaju.


c) ProĆita se dopis g. I. Stojanovića od 9. kolovoza 1890. upravljen na predsjednićtvo
šumarskoga družtva, iz kojega proizlazi, da je interpelacija istoga gospodina
podnesena na glavnoj skupštini bila bez svakog osnova, u koliko je reĆeni gospodin ne
glavnoj skupštini, već samo upravnomu odboru bio stavio alternativn i predlog,
da njegovu ideju 0 ustrojstvu njekih podružnica uzme u pretres , Nu odbor medjutim
nije obnašao sbodnim, da se predlog prihvati.


đ) Odbor zaključi, da se na glavnoj skupštini izabrani revizori družtvenih raĆuna
za g. 1889. o tom izboru obavjeste uz poziv, da preuzmu odnosnu reviziju.


13. Tajnik izvješćuje 0 postanku zaklade za gradnju j,dražtvenoga doma", te
moli, da odbor preduzme skontraciju družtvene blagajne. — Obzirom na jur domaklo
vrieme zaključi odbor, da se blagajna u sliedećoj sjednici imade pregledati.
14. Na upit tajnika, hoće li odbor tečajem ove zime u. pretres uzeti nacrt novoga
šumskoga zakona, što su ga sastavili gg. K, Fiacbbach i I. Kolar; — bude zaključeno,
da se taj posao za sada ostavi in suspensoj pošto su poslovi oko izložbe
mnogo preči.
Zatim
se sjednica zaključi^


Ovaj zapisnik bje u sjednici upravljajućeg odbora našega družtva dne 30. pro*
sinca 1890, pročitan i iiz podpis gosp. predsjednika i t-ajnika po gg. odbornicih: R.
Fischfoachu i Drag. Tro t z e r u hez primjetbe ovjerovljen.