DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Da ie de sad postojala tako zvaua akademička titula na teaiučkim visokim
zavodima, poznato je, ali su joj sva kriterija akadennćkoga stepeim mnj^
kala. To je onaj i u svoje vrieme totalno pogrJ6Šno uvedem Daziv „Diploma
rani in^euietir", čisto austrijski speciScum. ^


TelMii(^ke su rauke u zadnjim decenijiuia tako daleko napredovale i svo]\
m lia-orrilaium materijalom tako obsežne i raznim pomoćnim znanostima tako
heterogene postale, da je svaki onaj. koji je propisane državne ili ^dipiomae
izDite ma na kojem od visokih telmićldb zavoda položio, bez dvojbe i kao sto
punLm pravom u ptogramu svake visoke škole stoji ,vise znanstveno osposobijenje^
polučio. Prispodobimo li znanstveijo zahtjevana tri medicinska rigoroza
ili dva pravnigka državna izpita sa dva državna izpita na tehničkim visokim
školama, pogledom na vrieme studiranja, na materijal izpita, kao i na potezkoće
istih, to će morati svaki onaj, koji iole pojma o tehničkim strukama ima
i koji nepristrano sudi, priznati, da se ovi u svakom pogledu mjeriti mogu.


Samo se od sebe razumije, da će s ovim novim tehničkim nazivljem i
BOva organizacija i grupiranje državnih izpita, kao i- specijalno nazivlje pojedinih
tehničkih struka nzsliediti, tako će titula Jngenieur« pred imenom đotičnika
stojati. U našoj šumarskoj struci imat ćemo, da samo kao primjer navedem
na pr.: Ingenieur Jaromir Viđale, šumarski vježbenik. Ovo će se
protezati unazad na sve one šumare, koji su visoku školu za zemljotežtvo u
Beču sa´ dobrim uspjehom, svršiU.


U to ime izabrani su na glavnom skupu izaslanika i zastupnika svih
tehničkih zavoda odbori i deputacije, koji su ovu misiju na sebe primili i koji
SB još prošloga proljeća rad ođpočelij koga ćemo plod, ako bog dade, na skoro
i ugledati.


Osobito hrvatski šumari ovo željno izcekuju, da se jeđaređ prizna za-*
sluga i dade neka prednost, a što je glavno, da se stvori razlika izmedju višim
šumarskim obrazovanjem i inteligencijom oboružanih šumara i šumara sa iSred-
Bjih šumarskih škola, pak da prestane jednom ona predsuđa o šumaru, koja
žalibože u hrvatskoj inteligenciji obstoji. Ovome će morati da bude kraj« Tim
će nas obasjati bar s jedne strane sunce, pak´ će hrvatsko šumarstvo koraknuti
jedan korak napried i tako stupiti u red dragih u, šumarstvu naprednih
pokrajina, pak će se suditi: „nit´ po babu nit´ po stričevima, već po pravdi i
zasluzi^ Morat će. se razlikovati´ dva pojma: „Ingenieur šumar"-i „šumar",
kao jedan i dva, više i srednje, kao što više i srednje Šumarsko obrazovanje
obstoji. Od koga se iziskuje druga kvalifikacija, nek ima i druga prava!


Tri godine, koje visokoškolac vi5e studira, niesu malenkost, tri godine u
životu ljudskom vriede ne stotine, nego tisuće, koje se ne dadu više nadoknaditi,
a gdje je muka, gdje trošak, gdje li nazadak? Treba ruku na srce metnuti
i po duši prosuditi, pak će svaki morati nam doviknuti: „povero albero^"


Nadamo se, da će ova činjenica, koja se u svakome zakonu za mjerilo
u.ima i u našoj-novoj šumarskoj organizaciji odlično mjesto zauzeti, pak za
razliku drugom jasnom bojom obojadisati hrastove stupove, a drugom stupove