DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 35     <-- 35 -->        PDF

»^ 85 -™


dieljeiii bili, da 80 prakticiio u lovstvu izvježbaju, te su o tom predmetu takodjer
i izpit polagati morali). A to bi im jamačno od veće koristi bilo, nego
da provode kod kojeg kmuivnko´A ureda tobožnju praksu u piskaraiiju. Ođ toga
im mala korist, tu se dapače otndje himji i prirodi^ a o uredovanju će se iasiio
uputiti, kad im koju šumariju dodieljeui budu.


Ovim zaključujem prednaveđeDU moju razpravicu, kojom hoću da punim
pravom dokažem, da šumar mora biti podjediio i lovac, jer će tako dužnostim
svojega zvanja revnije i sdušuije odgovarati 1 j^os. Ettinger-


Više šumarsko obrazovanje-


Novi pojav na zvjezdanom horizontu mile nam zelene struke, a ujedno
dokaz veljim krokora svojoj meti stapajućeg razgraDJenog naprednog šumarstva,
razveseljuje svakog zelene naže gore lista, koji višom šumarskom naukom oplemenjen,
ponosito, vedra čela i uzliićena srca motri prati i oćekiva onu božanstvenu,
sjajnu i nedaleku sumari^ku budućnost, kojoj ovaj pojav — uveličan a
zviezda šumarica — predliodi.


Ovakovom mišlju zadojeni i sličidru idejama opojeui sastadoše se naime
tekom ove godiiite zastupnici svih tehnirkih struka, a izađlanioi svih visokih
tehničkih zavoda naše prostrane moiuirkije, pa medju ovim naravno i izaslanici
visoke žkole za zemljotežtvo u iJeiui, kao zastupnici šumarske, gospodarske
i kulturne tehničke struke i u zajedničkom kolu sa svojim studio-kolegama
sviestno, oduševljeno i jeduogiaBUO zakljicčiše ovo: „Neka se na c. i kr. ministarstvo
i visoka zastupstva, kao i na Njegovo Veličanstvo sa molbom obrati;
da se svakomu onome, koji je višim tehoićkim znanjem oboružan, t. j. koji je
ma na kojem od visokih tehničkih zavoiia dobrim uspjehom propisane državne
ili diplomne izpite položio — kamo se punim pravom- visoka škola za zemljotežtvo
u Beču ubraja — zaslužno, javno .i svećanini načinom pođieli akademički
stepen i naziv „Ingenieur´\ sa kojim bi sva i ista ona prava u
savezu stojala, koja i jednom na sveučilištu promoviranom doktoru pripadaju.^


Svatko, tko je uvjeren, da moderni tehničar pogledom ua aieme njegova
studiranja kao i na teoretičko znanstveno obrazovanje iza svojili koleka sa sveučilišta
ni najmanje ne zaostaje, be^ dvojbe će ovaj punim pravom zahtievaoi
akademički i zakonom učvršćeni naziv ,,Ingcnieur" prijateljski dobrodošlicom
pozdraviti.


Tim više mora se ovoj želji sa kompetentne strano a puooj mjeri pažnja
da posveti, što i mi sami već unai)ried imasmo pred očima opor sa strane sveučilišta,
te ne zahtievasmo, kao što bi naui pripadalo, titule „doktor-a´% koja
je na žalost za sad još u našoj monarkiji su znanjem klasičnih jezika u savezu,
nego modernom znanstvenom obrazovanju odgovarajući titulua ^Ingenieur".