DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Sta je do sada od strane europejsklh država učinjeno, za


da se iztraživanje u šumskom pogledu važnih bolests biljka


pospješi i da se stegne uništujućl uspieh istih, ter što se


može i što se mora još u tom smjeru učiniti?


Izviestiii u skupštini medjnaarodnoga gospod.-aumarskoga kongresa u Bocu proi\;s(>n


dv, Sob. Hartig iz Moiiakova i Jukob E i 1 c k & s o ii iz Albatio kraj Stockholma


u VI. odsjeku zu Šumarstvo dne 5. rujna 1890. (Vidi Šumarski list od god. 1890.


strana 569,)


0 gornjem pitanju priobćio je profesor dr. Rob. Harti g što sliedi:


Prepuštajući ustniencmu vazpravljanju odgovor na predležeoe pitanje, iz*


vjestiteij je tek naumio, da kuša označiti put, kojim će se imati poći, da se


udje u trag onim bolestima biija, koje su od važnosti po šumarstvo, i da se


odaberu shodna sredstva, kojima će se zapriečiti daijne napredovanje takovih


bolesti.


IzpitivaBJe bilinskih bolesti n i j e upravo z a d a ć o m s n m a r a,


već botaničara , a ovomu će posao biti lakši, ako je ujedao i pozuavač


šumarske struke.


sto se to nedko kada dogaja, s toga treba da botaničara podupire šumar,


koji će mu imati saobćivati svoja opažanja u šumi, te će ga ca strukovnjaćku


obskrbijivati pomoćnom gradjom,. a u šumi će mu ići na ruku kod izvadjanja


takovih pokusa, što se samo u šumi obaviti dadu. Nu ni šumarski botaničar


ne će moći biti be^ strukovnjačke pripomoći iskusna vještaka.


Svrham iz t r a ž i v a nj d. b ol j oz ?) a n s t va (patologije) bilja
u prvom je redu pospješivanje znanstvene spoznaje, a svaki će naobraženi
šumar zahvalno usvojiti razjasnidbe, što mn se pružaju o bolestima drveća,
koje je njegovoj brizi povjereno, ma i ne mogao mu se svaki put točno označiti
liekj koji će protiv njih uporaviti. Nadalje se na spoznaju uzroka bolesti
nadovezuju često puta i upute o mjerama, što bi se mogle poprimiti, da se
bolest zaprieči te izlieči.


S toga će i država obzirom na njezin veliki posjed šuma
imati neposrednoga povoda, da podupire iztraživanje bilinskih bolesti.


Šumarska su učilišta upravo ona mjesta, na kojim se znanstveno
izpitivanje ponajpače neka zaaima onim područjima, kojim će se šumarska
znanost i šumareaje najviše usavrživati. U takovim znanstvenim zavodima neka
stolice za botaniku jedino takovi muževi zausimlju, koji su si za čitav svoj
vJek odabrali zadaću, da će se nuz svoja predavanja posvetiti i tražnji
(Erforschung) o takovim pitanjima iz bilinskog svieta, što su i važna za šumarstvo,
a s druge strane ostaju nepoznata nebrojenim botaničarima, koji nemaju
prilike, da u šuma čine pokuse. Tim ce se i sama nauka o bilinstva vrlo
unapredjivati, jer naše zuaaje o sastava (Bau). o životu i bolestima drv^eća u
mnogo koječera još ne dostaje.
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 26     <-- 26 -->        PDF

~ 26^ —,´:/-


, , , 1-1- t,„+„„;;iirih a+nliVfl na Šurnarskitti zavodima


Država treba, da kod podieljenja botamckm stolica ua su


i^iiovA ^ V , r svoiom šuntarskom naobrazbom lii
osobito one botaničare u obzir uzimlje, koji svojom huu.i ,,„v«,„^„
smjerom i vrstaoćom svojih dojakoŠBJib znanstvenih radnja poBa,vise dokazuju,


da se n svom naučnom i znanstvenom radu poglavito osvrdu na, probit žumarstva.
Izadje li kašoje na vidjelo, da se ta va.đa ne sbiva, nad botaničarom niti
će se moći vršiti niti smjeti ikoji pritisak, pošto jedino takovo .nanstveno
djelovanje štogod vrieđna postizava, koje potječe iz posve slobodne volje te
iskrenoga pregnuća. U većim će tada državama biti nuždno da dotičnomu
botaničaru dodiele- šumarskoga botaničara, kojemu je dužnost, da predaje uporabljene
grane bilinstva te se posveti istraživanjima u području šumskoga
bilinstva. Tim dakako nipošto nehtjedoh poricati, da su botaničari i uz druge
uvjete u ´vom području dosta znamenita privriediii i privriediti mogli. Takovim
se pak izpitačima ima šuma što dragovoljnije učiniti pristupnom kao što ib i
valja oskrbiti potrebitim radionicama, zbirkama i novčanim sredstvima. Gdje se
uz šumarsko učilište nalazi šumarsko pokušalište, često će biti shodno,
da botaničar unj stupi, dakako uz predpostavu, da se u pokušalištu nalaze lih
ravnopravni članovi. ISFu nikako ne bi odgovaralo biću znanstvenoga družtva a
i smetalo bi radu tražnika (Forscber), kad bi se taj po uzoru kakovog upravnog
odbora podredio dotičnomu „nadgledniku" pokušališta,


S toga će po svoj prilici najshodoije biti, da se u svrhu obavljanju tekućih
poslova uvede periodička izmjena nadstojnika pokušališta, kao što to biva godišnjim
izborom dekana za pojedine sveučilištne fakultete. / ; .


Šumari imadu botaničara podupirati. Da se za to usposobe, treba da
slušatelji šumarstva istim marom prionu uz izučavanje patologije,
bilja, kao što na pr. i uz nauku o šumarskom bubopisu (entomologija);
osobito se pako moraju upoznati donekle takodjer i s metodom iztraživanja, da
uzmognu ne samo u stanovitom okvira samostalno izpitivati, obolju šumskoga
drveća, nego da će i umjeti izpravnim opažanjem i izborom prikupiti pomoćnu
gradju za botaničara. Jedva treba napominjati, da poznavanje bilinskih bolesti
i izpitnim predmetom postati mora.


S napredkom u spoznaji bilinskih bolesti upoznavaju se i stariji činovnic
i šumsk e u p r a v e iz strukovne književnosti, a poglavitood mlađih šumara,
koji netom a šumu i praksu stupiše.. Država bi takodjer na shodan način
mogla pospješivati iztraživanje bolesti šumskoga drveća, kad bi u naših šumara
pobuđjivala volju za opažanje i izpitivanje bilinskih bolesti, pozivajući je na pr.,
da stanovitomu botaničaru dobavljaju gradju za znanstveno iztraživanje.


Kojim bi se dakle sredstvima dale zaustavili te izliečiti
bilinske bolesti?


U koliko znanstveno izpitivanje u obće sadržaje podataka za odgovor na
ovo pitanje, izpitivač morati će je iztaknuti i šumara ponukati, da u označenom
.smjeru izvađja pokuse,, iznajprije dakako, gdje je možno, u manjem obsegu.


Stanu k se dotične saobćene mjere u zbilji izvadiati često će mofda nastati
nepredvidjene prilike, što radj^u sumnjoJ .r^^^i,´^::^´^^.
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 27     <-- 27 -->        PDF

je red na šumaru, da nastavljajući ižtraživaoja i pokuse zamjeni
botaničara , koji će ga rado podupirati sborom i tvorom.


Tu BB nipošto 0 tome ne radi, da se razprave pojedine po šumarstno važne
bolesti drveća kao ni sredstva, što bi se protiv njih uporaviti imala, nego sam
naumio tek navesti jih više maoje obćeuito uporavljivih mjera, koje
vrieđe kao obrana i liek protiv bolesti šumskoga drveća.


Epidemićki zarade bolesti samo ondje, gdje se nalaze veći sklopovi istovrstiiih
(reiD), šuma, esobito croogorice, te je uzi?oj mješovitog šumskom?
drveća jedno od najznameBitijih odvraćala (propby]aktische Massre^e!) proti
bolestima od gljivica i zareznika- Ra7prostiraBJe se Dametnikfi i ra^plodjivanje
imđzemno i pod zemljom vrlo zaustavlja, kad je oboljelo stablo obkoljeno od
drveća koje druge vrsti i tako nekim načinom osamljeno.


Sađeći šumu morati ćemo se obazirati ua veoma razlike pogibelji, kojima
je, kako se slutiti može, ova ili ona vrst šumskoga drveća na stanoviti m
mjestima osobito izvržena i prama tome biti će treba odabirati vrst drveća,
u koliko je to možno kod umjetnoga pomladjivanju. S toga u mrazovitim predjelima
ne ćemo saditi osjetljivih vrstih drveća, niti bora u tlu, u kojem će
oboljeti od truleža koriena, isto kao što se ni zimzeleno drveće ne zasadjuje
u gradovima, u kojim se zimi troši mnogo kamenog ugljena. Da se zaprieće
takove obolje od pikca (sniet, Rostpilz), što tek onda nastati moe:u, ako je u
blizini druga koja Mlina, na kojoj je nametnik proživio nekoliko stupnjeva
svoga razvitka, često će biti potrebito, da se dotična bilina izkrci. Tako se
štiti od obolje bor i ariž (Pinus Larix), ako se izsjeku jasike f´Aspen).


Na mjestima,, koja se odlikuju vlagom i tonjom (đumpfe Luft), vrlo dobro
napreduju gljivne bolesti, s toga ondje ne ćemo saditi ariža, u kojega se tras
(Sporen) takovih gljivica jedino u trajno vlažnom tlu razvija, dočim obamre uz
neprestano strujenje zraka. U višim gorskim predjeF.ma nije zgode, da se podignu
nasadi crnogorice, sjemeništa i razsađnici (Saat- nnd Pflanzenkampe),
pošto će u njima, kao što to izkustvo dokazuje, vrlo lasno zavladati toli pogubna
„Herpotrichia nigra".


Da uzmognemo zdrave mladice, sjemeništa ne ćemo ondje podizati,
gdje je opasnosti, da će mlađe presadnice nastradati od gljivnih bolesti. U predjelima,
gdje se nalazi borovka (Boletus luteus), shodnije će biti, da se presadnice
dobavljaju iz šumskih krajeva; gdje pako borovke nema, najbolje je
uzimati mladice iz krajeva, gdje uspjeva bielogorica. Pojavi li se u sjemimštima
„Phvtophthora omnivora", ili koja druga vrst gljivica, koje trus u tlu zimuje,
tada ćemo morati podignuti nova sjemeništa, a dojakošnja imati će služiti kao


razsađnici.


Dobavljaju li se presadnice iz drugih pokrajina, tada će se osobito morati
paziti, da se s njima ne uvuku opasni nametnici. Arižovka (Larchenkrebspilz)
se bez sumnje vrlo često širila u oboljelim presadmcama, te je tako
provalila put preko Alpa sve do Britanije.
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 28 —


Nu takodier kod u z gaja nj a š u m a se može "^«f ^^^^^^´^^^^^^^^^
šumarskih poslova prouzročiti obolja ne samo pojeđmih stabala, nego


Lve sume. Lml li se drveće »ekaBe kore, što je uzraslo u sMopu, nastati
će npala kore, radi 5ega .ije uiBJestno, da takova stabla s gMkom_ korom
preostaju Osimi li se hrast, a da se ne vodi briga za zaštitu tla, koje biva
lošijim, tada će mu se krošnja stati sušiti, isto kao sto se i grab jami kod
sgrtanja sušaja tla vrlo škodi, te drveće raBO postane suhovrhim Ista će se
nevolja pojaviti, kad se zemljište odviše izsuši. Podkresivanje zelenih grana
u doba kad je već udarila mezga u drveće, uzrokuje gotovo uvjek obolju
drveća, pa i okatranila se prorezima. Kasnom pako jeseni i zimi moći će se
taj posao obaviti bez ikakve pogibelji za drveće, pošto se katran u drvo
upije te tako prieči, da se prorezima ozliedi ili izsuši i u njoj nastane nametne
gljivice.


Šumaru je nadalje i to Ba brizi, da p o s j e č e n o zdravo drveće
ne oboli, dok leži u šumi, te da ne ponese iz šume zametke budućih bolesti,
od kojih je najpogubnija đrvojedka (Poljporus destructor), trulež i okoružljivost.


Izbor shođne sjefine dobe, pravilan postupak s posjećenim stablima u
šumi, najprikladniji način opreme (transporta) uz što veće izbjegavanje šumske
paše i splavljenja drva, to su sredstva, kojima šumar razpolaže.


Gore bijasmo-naveli, čim će se služiti šumar, da očuva šumu od,
pobolje. Oboli li pako gdjegod šuma, tada će šumar poput brižna liećnika
što brže prihvatiti sredstva, koja će mu poslužiti u tu svrhu, đa se zaustavi
daljni razvoj bolesti,


S malo iznimaka, kamo naročito pripadaju bolesti nastale od đinaa kamenog
ogljena, od vode splavnice (Abfallwasser) tvornicž, i od grabalja, kojim se u
šumi zgrće sušanj, sve se bolesti šumskoga drveća razvijaju od malih zametaka
do sve većega obsega te su zarazne t j. redovno je uzrokuju organizmi,
naročito gljivice i zareznici. Ovdje vriedi isto pravilo, kao što i priijepćive
bolesti u čovjeka i životinja, da je jedino tada F.ožno svladati bolest, kad
preduzmu najodlučnije mjere, prije nego li se bolest posvema razvila; kašnje
većinom nema više pomoći.


S toga je čistoća i red takodjer i u šumi najshodnije sredstvo
protiv većih gubitaka, a to će se najlasnije postići, kad se unište ili iz šume
odstrane Stara, škodljivim gljivicama i zareznicima oštećena stabla ili njihovi
đjelovi.


Češće je možnoisam razvitak bolesti uspješno zaustavljati, kad se naime
uklone spoljašnji uvjeti napredovanja i razprostranjivanja
gljivica. To se dade postići, ako se na pn odstrane sve zaštite i tako pospješuje
izsušenje tla i presadnica u sjemeništu ili da se polove i otruju miševi,
koji širenju gljivnoga trasa (Pil^sporn) mnogo doprinašaju. U boricima oboljelim
od borovke treba, da se novi dielovi šume tako zasade, te zapadnjak, što do
njih dopire, ne prolazi prije kroz onakove bolestne prediele.
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 29     <-- 29 -->        PDF

, Gdje je pako šuma osobito opasno oboljela, tamo će bi« shodno, da se
provede izmjena drveća i prania mjestoim prilikama zasadi Vajmiitov bor,
omorika i Duglasova jela..


Kod gljivnih bolesti, što se podzemno šire vegetativaim načinom, vegetativno
se doduše širenje često´ zapriećiti može izolujnćim
jarkom (Isolirgraben); na pokusi, što sam i sam izvadjao, dokazuju, da se
na rubovima jaraka često razvijaju vrlo bujni trusnici (sporagium), s toga
scienim, da treba razmišljati o naćinu i sredstvima, kako bi se ovaj posljednji
pojav mogao zapriečiti ujedno s vegetativnim širenjem gljivica.


Na ovo će se izvješće shodno nadovezati moći odgovor, što se u europskim
državama dosad uzradilo, da se znanstveno izpitxjn bilinske bolesti, te da se
ladju sredstva, kojim će se rečene bolesti zaustavljati i liečiti. Tako će dobiti
izražaja i oni nazori, koji se možda u koječem razilaze od gore navedenih razmatranja.


, .>\< -X-


Profesor J. E r i c k s s on izviesti o istom pitanju sa svojega gledišta sliedeće:


Odazivajući se častnomu pozivu kongresnog odbora, što mi bijaše povjerio
izvješće o 95. i 100/pitanju u V. i VI odsjeku, sciemm da će svaki strukovojak
naći opravdanim, da oba ova predmeta, koja su u praksi toli uzko spojena,
takođjer i u savezu, razpravim. Prije nego ću na samu razpravu prieći, na
žalost moram priznati, da mi nije možno točno navesti svih na ovo pitanje
ođnosećih se uredaba iz drugih država, osim iz moje đemovine (Švedske). Stoga
se moram zanašati na naklonost svojih po zanimanju drugova, želeći, da će
izpraviti nedostatke i pogrieške,, koje bih ja naveo tekom sliedeće razprave.


Koliko mi je poznato, pošlo se u raznim europskim državama u glavnom
dvim smjerovima, da se izpitaju po gospodarstvo važne biliiiške bolesti, i da
se što više zaustavi njihovo štetonosno djelovanje-


Prvij i to obćenito provađjani, postupak sastojaše u tom, da su državne
uprave dopitavale stanoviti iznos sredstava, da se podigne posebni zavod u
svrhu takovih iztraživanja ili da se namjesti izkusan vještak, koji će takova
Iztraživanja obavljati. Koliko sam razabrao u Italiji se najprije pojavilo takovo
nastojanje/ Od početka sedamdesetih godina postoji uz sveučilište u Paviji posebna
postaja za izučavanje kriptogama (Laboratorio di Botanica Grittogamija
di Pavia), koju podupiru što država što mjestne korporacije (pokrajina, obema
i´ college Ghisglieri). Tomu zavodu je zadaćom, da izpituje od nametnih gljivica
(Parasitische Pilze) nastale Mlinske bolesti, što se u Italiji pojavljaju. Plodove
svoga rada priobćuje taj zavod u posebnom arhivu (Archivario trieniale). ^Nuz
to se nalazi u Italiji gospodarsko-entomoložka postaja a Firenci i botaničkefizioložki
zavod u Eimu, ona se od prilike onako uzdržava kao što u Paviji,
ovom-pako samo država namiče potrebita sredstva. U Danskoj je poseban
učenjak, slavni poznavač gljivica E. Rostrup namješten od 1. kolovoza g. 1883.
kao docent bilinske patologije na gospodarskoj visokoj školi (Landbobojskolen)
u Kopenhangenu te mu je povjerena zadaća, da čita predavanja o bihnskim
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 30     <-- 30 -->        PDF

bolestima, a od 1. travnja god. 1884. ujedno je obvezan, da kao strukovnjak
2a bolesti bilja koli vještake toli zasebnike podupire uputom i savjetom; isto
tako nm ja dužnost, da i sam podje, uztreba li, u dotične krajeve, što najviše
trpe od takovih bolesti.- Počam od godine 1881. putovao je takodjer g. Rostro p
po nalogu ministra financija gotovo godimice u sve državne šume te je pregledao.
Godišnjim se izvješćima o takovim putovanjima znatno obogatilo poznavanje
bolesti šumskoga drveća u Danskoj, a često se i uporavila prikladna
sredstva na uztuk širenju takovih bolesti,


U Njemačkoj se ima većina izpitivanja ove ruke odbiti na pojedince zasebnike,
kao šio na pr. velezaslužne radnje J. Ktihn-a, E. Hartig-a, 0.
Brefeld-a, B. Frank-a, P. Šorauer-a i dragih, pošto su nastale više
iz privatnog živog zanimanja pojedinih izpitivača, nego li iz službene činovničke
dužnosti. Kadšto bi se i državna sredstva odredila, da se izvedu posebna iztraživanja
o filokseri, o korunovoj zlatici (Doryphora decemlineata), o gnomoniji
na trešnjama i t. d., kao što takodjer da se izdade Sorauer-ov atlant o
bolestima bilja. Dočuo sam, da se u ^njemačkom gospodarskom družtvu", dakako
privatnom poduzeću, već neko vrteme o tom radi, da se stvori povjerenstvo,
koje će se baviti izpitivanjem o razširenosti bilinsbih bolesti u Njemačkoj.


U Eusij i postoje prilično obsežne uredbe, u bitnosti po uzoru sjedinjenih
država u sjevernoj Americi; svrha im je pako da poglavito one bolesti bilja
iztražuju, što ih uzrokuju zareznici. Tako su kod ruskoga departementa za
zemljotežu kao činovnici namještena dva entomologa, kojima je zadaća, da
opredieljuju sve škodljive zareznike, što no im šiljaju razni dopisnici iz
čitavoga carstva (blizu 4000 osoba). Osim toga su podignuta u Odesi i Tiflisu
dva samostalna entomoložka povjerenstva i jedno podružno povjerenstvo (Sub^
commission) u Jalti (na Krimu), kojima je svrha, da nastoje oko uništenja
filoksere;: nu zanimaju se takodjer i s bilinskim nametnicima vinove loze kao
što je na pr. Peronospera viticola i t. d,


U Švedskoj imademo od kakvih desetak godina od države namještena
entomologa, koji u ljetno doba putuje po raznim stranama zemlje, da opredieli
škodljivce, kad bi se koji pojavili, te pučanstvu ide na ruku shodnim savjetima,
kako da.se utamane dotični zareznici. Mene kao Mlinskogafiziologa na kraljevskoj
ratarskoj akademiji ide dužnost, da posvetim pažnju osim drugih praktičkih
pitanja iz botanike takodjer i gljivicama i t d, što prouzročuja bilinske bolesti.


Istom se početkom ove godine dozvolila posebna svota iz državne blagajne
u patoložke svrhe, te je civilni ministar u povodu velike štete, što ju prošle
godine uzrokovala´ sniet (Getreiderost) na zobi^ i na poniznu molbu ratan^ke
akademije doznačio svotu od 10.000 kruna (od prilike 5618 for,) te ju predao
akademiji, da iznovice i što svestranije izpita bitnost i uvjete smeti. Izvjestitelja


~~^^~Š^đ3ki središtni statistički ured izračunao je, da je i.nos prkoda u .obi .a
čitavu švedsku god. 1889. bio za 163.000.000 kg. manji, nego h maSe popne<^no
.ad.jih 10 godina, . ovaj se manjak ima vec^inom odbin na gtetu, sto ju je uzrokovala


smet.


b
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 31     <-- 31 -->        PDF

su povjerena rečena na tri godine opređieljena istraživanja, a kao asistent mi
Je đodieljen Dr. phil. Ernesto H e n n i n g.
Drugi BaciB, kojim se nastoje umanjiti toli štetonosne posljedice bilmslah
bolesti, j^st zakonođarstvo. Tim se smjerom pošlo na pr u fraoce.koj gdje
je 24 prosinca 1888. izašao zakon o uništenju-zarezoika, knptogama i drugih
poljodjelstvu škodljivih bilina (Loi concernand la đestruction des Insectes,
Crrptogames et autres Yegeteaux nuisibles a F agriculture). U koliko su u toj
zemlji posebna državna sredstva na razpolaganje u svrhu iztraživanja stanovitih
bolesti bilja, na pr. trsa (Phylloxera, Peronospora viticolai t d.), ne mogu
točnije da navedem.
U tom, što bijah dosad naveo, kušao sam,, dokle moje znanje dopire, da
istaknem, što se u pojedinim europskim državama do danas uzradilo glede predležećega
predmeta našega raspravljanja. Nadaje se drugo pitanje, u koliko su
naime dosad prihvaćene mjere po svojoj uredbi i po svom obsega pospješivale
poluSenje povoljnih i izvjestnih rezultata, kao što to odgovara i važnosti same
stvari a i pravednim zahtjevima poljodjelaca. Ni najmanje se ne žacam na ovo
pitanje niečno odgovoriti. Utjecaj škodljivih bilina i zareznika na ekonomiju
poljodjelstva, šumarstva i vrtlarstva toli je zamašan, a uspjesi, koji se dosadašnjim
sredstvima polučiti mogahu, u obće su tako neznatni, te mi se Sini,
da država neima samo pravo već i dužnost, da zajedno s, gospodarskim strukovnjaeima
točno pazi, jeda li u tom pogledu na obće dobro više učiniti može
i mora.
Doista ćemo pako biti u dvojbi, kad nam je do toga, da odlučimo, koji
od obiju navedenih smjerova najsigurnije dovodi do, svrhe, da li podignuće posebnih
zavoda za izvadjanje pokusa i namještenje posebnih tražnika (Forscher),
ili izdavanje posebnih zakona. Dok je poznavanje bića dotičnih bolesti toli ne-
pođpuno, i dok su obćenito preporucane mjere protiv širenja bolesti toli nedotjerane^
kao što je to još danas, dotle će svakako imati prednost ona ponajprije
napomenuta metoda.
Svoje se usuđjujem nazore ob ovom pitanju shvatiti u slieđećim željama:
I.Uredjenje posebnih državnih postaja za fitopatoložka (bilinskih bolesti
tičuća se) iztraživanja; takovi zavodi treba da su snabdjeveni potrebitim osobljem
(mikolozi i entomolozi), radionicami (laboratorij) i pokušalištem.


2. Ove se postaje imadu na živahno sudjelovanje poticati međjunarodnim
fitopatoiožkim časopisom, u kojem će se bar u glavnim crtama saobćivati rezultati
pokusa i razpravljati o bud kojem takovom pitanju, što je važno za djelovanje
svake pojedine postaje.
3. Osnovati se ima medjunarodnofitopatoložko družtvo, kojega će pojedini
upravm članovi (za svaku pokrajinu po jedan ili po dvojica) svaki u svojoj
zemlji po mogućnosti nastojati oko unapredjivanja fitopatoložkih iztraživanja, i
ZsfLllr´; r ´T´´´´´´´´^ ´´´´´´^ ^^ medjunarodne sastanke,
da se pojedina pitanja međjusobno razprave. .
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 32
Nađovezulući na to, što netom naveđofa, usudio bih se predložiti, da se
poslije d s r Li^´ave bude li BuMno i umjestno, u obim odsjecima izabere
pS L odboTkoji bi i.;ao izraditi resolucij«, što 6e se kod posljedne sjedmce


predložiti pojedinim odsjecima. . , . .„^„;iK o-nrlma


Radi uzporedbe Beka se napokon spomenu i mjere, koje se zadnjih godma
prihvatiše u sjedinjenim državama sjeverne Amerike u svrhu istraživanja i
liečenia bilinskih bolesti. Kako bijah gore napomenuo sMile su ruskoj državi
uzorom kod uredjenja entomoložkih postaja, te su u obće svake pažnje vnedne.
U sjevernoj se Americi nalazi 46 gospodarskih pokušališta („Agncultural Experimental
Stations"), većina ih je (26) podignuta god. 1888., a sva su pod
vrhovnim nazorom posebnoga odjela („Office of Experimental Stations ) u
departementu za poljodjelstvo („U. S., Department of Agriculture«). Za svako
pojedino pokušalište ođredjena je na razpolaganje godišnja svota od 15.000
dolara (od prilike 31.430 for.). Kod mnogih tamošnjih zavoda izvadjaju posebni
činovnici fitopatoložke pokuse.


Od državnih sredstava, koja sa doznačena za takova iztraživanja troši se
lih za izpitivanje bolesti, što je prouzročuju nametne gljivice, u svakom zavodu
godimice 1500 do 2000 dolara (od prilike 3143 do 4191 for.) a u svim pokušaiištima
više od 20,000 dolara (do 41.910 for.). Vrhovna uprava pokusnih
radnja povjerena je posebnom odsjeku u departementu („Section of Vegetable
Pathologj"). Posredovanjem ovoga odsjeka ih se godimice prikupljaju (jj-Reporf)
bitni rezultati pokusnih radnja pojedinih postaja i to in estenso ili u obliku
posebnih publikacija (BuUetins), ili se pako kao kraći članci priobćuju u mykoložkom
časopisu („Journal of Mjkologj"), što ga izdaje ´dotični odsjek.


Šumar i lovac.


Nije tomu baš davno, što mnogi vlastnici velikih šuma gotovo nikakove
prilike ne imadjahu, da poluče iz svoga šumskog posjeda korist, koja bi bar
donekle odgovarala absolutnoj vriednosti šumom obrasloga zemljišta. Poradi
slabo razvijenoga prometa susjedni su dielovi šuma služili tek za pokriće lokalnih
potreba gradjevnog i ogrievnog drva, a za udaljenije predele u nutrini
šuma dosta,se malo brinulo. Ponajviše bi se cienila šuma kao skrovište divljači,
te s toga kao najobilatije lovište, a šumogojstvu u današajem smislu nebje ni
traga. Toli ogromni kapitali, štb je predstavlja šuma uz današnje uzgojne i
prometne prilike, tada bijahu neobradjeni - mrtvi. Više je napredovalo poljodjelstvo
a da se za nj privriedi što više zemljišta, stale se šume redom krčiti.
Ah se doskora uvidjelo, da će takovim načinom nastati neprilika radi nabav-
Ijanja potrebitog gradjevnog i ogrievnog drva, s toga državoa uprava a i sami


Sotil Tn ´´"^^f!"´^´´ «* takovoga za obstanak šuma ubitačnog


nastojanja. Iznos se godišnje sječe ograničio a s njim i potrošak drva, dočim