DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 2     <-- 2 -->        PDF

2 "


Koje puteve valja udariti, da dokažemo, da šuma na blagostanje
upliva? .


Lvlestio nadšumarnik đr. pl. Fischbac h i. Sigmaringena prigodom medjnnaroduoga
gospoda.´.-šumarskoga koBgresa u Beču u sjednici YL odsjeka - ^^-^-tv o dne
3. rtijna 1890. (Vidi stranu 557, Šumarskoga lista od g. 1890,)


Odavna je već priznata velika važnost biliuskoga svieta po naša zemaljsku
kruglju i po ravnotežje u gospodarstvu prirode. Najveći Mk našega stoljeća,
đr. Robert Maier, Galilej novoga vieka, razmatrao je i -vrelo sve zemaljske
topline, sunce, pak je tako razmišljanjem došao do zaključaka, iz kojih se najjasnije
može uvidjeti nužda Mlinskoga svieta po naš planet. Evo ih:


Veliki dio energije, što ju sunce šilje, izgubila bi zemlja odmah žarenjem
ti svemiru, kad ne bi imala svoj reservoir, svoj accumulator, u kojem se sunčana
toplina kroz kraće ili dulje vrieme sakupiti i prištedjeti može. Taj accumulator
je bilinstvo. Ono čuva oživljujuću moć sunca, te čini, da se ona prenaša
na sadašnjost i na budućnost.


Najvažniji je cian u carstvu biline šuma. S toga se već dugo nastoji
0 tora, da se pobliže izpita njen upliv na gospodarstvo prirode, prem nema do
sada stalnih podataka o njenoj veličini, ma da je način, kojim treba postupati
kod ovakovih iztraživanja, sve to više proučavan i usavršivan. .


Opreke, koje još sada postoje, te koje su se svakako u novije doba
oštrijlmi pokazale, vrte se u većini pitanja oko toga, da se ustanovi, u kojem
stupnju djeluju ovi uplivi, da li isti toliku važnost imadu, teše s toga opravdanima
prikazuju osobite žrtve za uzdržavanje šuma. Valjano će se moći ova
pitanja riešiti tek onda, kad se bude kroz mnogo godina točno iztraživalo
i opažalo u raznih zemljah po jedinstvenoj osnovi.
Rezultati ovakvih iztraživanja imaju se tada podati znanosti, da ih izpita i
obradi- S toga se prikazuje takođjer dostojnom medjunarodnog kongresa šumara
i gospodara zadaća, da se bave pitanjem: kojim putem treba udariti, da nas
spomenuta iztraživanja dovedu do tačnih i nepogriešivih zaključaka. Ovu je
zadaću postavio već godine 1879, u Rimu drugi medjunarodni kongres metereologa
prisutnim gospodarom i šumarom, a da ovi niesu sa svoje strane jedinstveno
toga poduzeli; nužđno je dakle, da se to sad uredi.


Ako sam ja pozvan, da pripomognem riešenje ove zadaće, treba mi najprije
izjaviti, da mi nije ni na kraj pameti, da se. upustim na strogo znanstveno
polje fizika te da predložim nove metode promatranja ili popravke
mstrumenata. Smatram svoju zadaću ograničenom na jedinu pripomoć, koju
može dati spomenutom fizikalnom iztraživaocu šumar, koji je u bližem doticaju
sa šumom.


Takov zajednički rad neobhođno je potrebit; jer još do sada niesu se
potanje znanstvenim načinom istraživale različite važne prednosti šume, bako