DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 17     <-- 17 -->        PDF

zagovarati, dok se još takošlabo marilo za korist šumskih proizvoda. Istom
odkada je drvu poskočila ciena, osobito gradjeviiomu poslije napojecaskih ratova,
pojavi se živalmije i požrtvovnije zanimanje za gojitbu žiairsa naročito sađjcBJem
koristnoga drveća. Od toga se doba sadjenje u veliko posvuda uvadjati stalo
tolikom brzinom, da mu je sijanje vec u 3. deceniju ovoga stoljeća gotovo
posvema ustupilo mjesto vladajoćega sustava.


U istoj mjeri, kao što se širio uačiu ošumljivanja sadjeiijem, podizahu se
doskora i njegovi protivnici. Izticali su dakako ponajviše velike troškove, te
priaukaše ovim koli opravdanim toli razumljivim razlogom pristaše i zastupnike
sadjeoja na to zlosretno 3:iastojanje, te umanjiše troškove postupka na račun
kvalitativnog izvadjanja.


Sa sve većim se marom oko toga radilo, da se usavrSi tehnika metode,
izumJli se strojevi, sprave i razliki načini izvadjanja, kojima se radnje doduše
u velike unapredjivahu, ali se žalibože malo pazilo na to, da li kakvoća nasada
odgovara onim uvjetima, o kojim ovisi uspješan razvoj stabla i šume.


Unatoč ovoj već odavna postojaloj te tja do najnovijega doba neprestano
rastućoj protimbi, ipak je ošumljivanje sadnjom sve više učestalo, koja činjenica
već sama po sebi u obćemtosti dovoljno zasvjedočava vehku gospodarsku korist
toga načina gajenja.


Odkada se digla ciena šumskim proizvodima, stale se šume zabtievima
sve više obterećivati, a domala se opazio zlatan nesklad međju proizvodom i
potroškom: ošumljivanje neplodnoga šumskoga tla, preostaloga iz vremena neurednog
ošumijivanja sijanjem, obsežno pomladjivanje crnogoriccm, zavladalo
posvemašnje krčenje i t. d. davaše i daje nasadima, kao neobbodno potrebnu
sredstvu u svrhu ošumijivanja ne samo podpunu opravdanost negc vrlednost
toli zamašnu, da je ni onda izgubiti ne će, kada bi nas s više strana potaknute


— a doista i umjestne — temeljue preiiiačbe današnjega šumskoga gospodarstva
opet više svele na put prirodnoga gajenja; što više — način je sadjenja
u službi prirodnog a ponajpače umjetnoga pomladjivanja zauzeo znam^enito
mjesto, te je gotovo bezizoimno i mnogo prikladniji od načina sijanja.
Tako dolazi drugi dio našega predmeta ua razpravljaDJe. le hoću da nešto
napomenem o utjecaju neprikladna podizanja nasada na razvoj šurna.


Tko se u strukovnim djelima ponešto razgledao, da upozna način sadjenja,
uzradovati će se, što se starija, novija i najnovija djela, kao riedko kada u
tom području, sudaraju glede temeljnih pravila o podizanju nasada te složno
tim završuju, da preporučaju što obzirniji i naravniji postupak s presadnicama
(Setzling) i da odvraćaju od predubokoga sadjenja. A ipak se nalaze stariji i
noviji pisci na posve različnim stanovištima. Dok prvašnji´ glavnu važnost ulažu
u pouku strukovBJačkoga izvadjanja,. te dotični predmet s toga gledišta potanje
obradjuju, mimoilaze posljedni s malo iznimaka pojedinosti Badjevnili radnja,
ne upuštaju se u pobliže prosudjivanje postupka, te se na ona temeljna pravila
kao na nešta drugotna obaziru— kako se čini, da ne. izazovu ocjene — đočim
su´stariji pisci baš tu stranu .ponajvažnijom smatrali. Gotovo protiv svojih


2