DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 16     <-- 16 -->        PDF

. V ´ ^r. rrahHavf^ Tifl Bodneblie, u kom rasta^ Tre.ba sam


uslied toga ne stavljaju iste .ah^ .e na podfl J ^.^^ ^^^^ ^^^^
pomisliti na razne vrsti jeSma. Pa ipaK se odb u *


"^^"´z/:S to;:::i.ao . ve. l .^m^^o^re. on ta^o^er p^^araz-
Bom podoebju više vrsti broji, kao i mnoge druge_vrsti _žitka. -^H. Semler,
inaće vrlo savjestan radnik na našem polju, spominje njeki predjel u berganiaskim
alpama kod Piazza Porre, gdje je obradjivanje kukuruza nemogućim
postalo usljed krčenja šume. Ovim navodima opro se moj prijatelj Wunster
kod Bero-ama, jer da se šume u onim alpinskim dolinama tridesetgodišnjom ob-
bođnjom vrlo dobro gospodare, osim toga da se kukuruz ondje ne goji ođ pamtivieka.
Ovaki neistiniti podatci mnogo više škode, nego li što može popraviti tri
puta toliko dokaza. S druge su strane dokazane u fraacezkim spisima, na koje
se, zini mi se premalo kod nas pazi, đvie vrlo važne posljedice, koje, nastaju
uslied nedostatka šuma. Ove posljedice jesu: sve više množanje praznog bezkoristnog
zemljišta, te nazadak u broju pučanstva u krajevima, gdje šume nema.
Ove su posljedice dokazane brojevno. Jednako se kod toga prikazao upliv klimatičkib
promjena. Nu promjena ta nije toliko važna, a da bi se mogla mjeriti
sa ovim pojavima.


Na koncu ne smijem da prešutim, đa po inom mnienju treba za riešenje
ovib dielomice vrlo težkih pitanja vrieme ođ više decenija, ako ne jeđpe ciele
obhođnje, pošto se uviek misli sad za ovu sad za onu naravnu silu,, da smeta,
i tako se onda uviek sumnja podržava i njeti. ´


Ako medjufcim ova prepirka za i proti šumi još i dulje potraje, to opominjem
i na to, da se u pravila u ovakim prepornim pitanjima predmet, o kom
se prepire, pomno uzdrži prije no što se dodje do izvjestnih posljedaka; a uz
taj uvjet mogu samo da poželim, da ova prepirka joŠ dugo potraje.


Šumsko-gospodarska važnost gajenja sadjenjem i uticaj neprikladna
podizanja lakih sadnja na razvoj šuma (s osobitim
osvrtom na smreku).


I.viestili ž«maraiei H. Seus s iz Dobviša i M. Kožešni k k Sayb«Sa prigodom
međjunarodBogagospođ..šumarskoga kongresa dne 4. rujna 1890. u BeSu u sjeđmci


VI. odsjeka za šumarstvo. (Vidi stranu 558. Šnmar. lista od god. 1890.)
0 tom zbilja zamašnom predmetu izviestio je šumarnik R e u s s što slledi:


Kao sto razabiremo iz vrlo pouzdanih viesti, načelo je ošumljivanja već
!m´ ´´´"´\´´-´T´^ ´´ ´´ «™^^«" gdje bijaše nastala ma s kojega izloga
iZtm. T T^´^^T"""´ m^^^m^ sjemena takodjer sadjenje ključiča
upotrebljavalo, ako , jest ovo posljednje izprva bilo tek neko zgodno sredstvo
da se izpune praznine kod naravnoga pomladjivanja


^ Dugo doduše nije nikakva povoda bilo, koji bi prisilio na umietno ošumlii


vaiije u veliko te se noimencp ^knni;^ x ,- ,´i´"´^"´" "a´-™.]^™« »^"´"´J´


poimence skuplje ošamljivanje nasadima dotle nije dalo
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 17     <-- 17 -->        PDF

zagovarati, dok se još takošlabo marilo za korist šumskih proizvoda. Istom
odkada je drvu poskočila ciena, osobito gradjeviiomu poslije napojecaskih ratova,
pojavi se živalmije i požrtvovnije zanimanje za gojitbu žiairsa naročito sađjcBJem
koristnoga drveća. Od toga se doba sadjenje u veliko posvuda uvadjati stalo
tolikom brzinom, da mu je sijanje vec u 3. deceniju ovoga stoljeća gotovo
posvema ustupilo mjesto vladajoćega sustava.


U istoj mjeri, kao što se širio uačiu ošumljivanja sadjeiijem, podizahu se
doskora i njegovi protivnici. Izticali su dakako ponajviše velike troškove, te
priaukaše ovim koli opravdanim toli razumljivim razlogom pristaše i zastupnike
sadjeoja na to zlosretno 3:iastojanje, te umanjiše troškove postupka na račun
kvalitativnog izvadjanja.


Sa sve većim se marom oko toga radilo, da se usavrSi tehnika metode,
izumJli se strojevi, sprave i razliki načini izvadjanja, kojima se radnje doduše
u velike unapredjivahu, ali se žalibože malo pazilo na to, da li kakvoća nasada
odgovara onim uvjetima, o kojim ovisi uspješan razvoj stabla i šume.


Unatoč ovoj već odavna postojaloj te tja do najnovijega doba neprestano
rastućoj protimbi, ipak je ošumljivanje sadnjom sve više učestalo, koja činjenica
već sama po sebi u obćemtosti dovoljno zasvjedočava vehku gospodarsku korist
toga načina gajenja.


Odkada se digla ciena šumskim proizvodima, stale se šume zabtievima
sve više obterećivati, a domala se opazio zlatan nesklad međju proizvodom i
potroškom: ošumljivanje neplodnoga šumskoga tla, preostaloga iz vremena neurednog
ošumijivanja sijanjem, obsežno pomladjivanje crnogoriccm, zavladalo
posvemašnje krčenje i t. d. davaše i daje nasadima, kao neobbodno potrebnu
sredstvu u svrhu ošumijivanja ne samo podpunu opravdanost negc vrlednost
toli zamašnu, da je ni onda izgubiti ne će, kada bi nas s više strana potaknute


— a doista i umjestne — temeljue preiiiačbe današnjega šumskoga gospodarstva
opet više svele na put prirodnoga gajenja; što više — način je sadjenja
u službi prirodnog a ponajpače umjetnoga pomladjivanja zauzeo znam^enito
mjesto, te je gotovo bezizoimno i mnogo prikladniji od načina sijanja.
Tako dolazi drugi dio našega predmeta ua razpravljaDJe. le hoću da nešto
napomenem o utjecaju neprikladna podizanja nasada na razvoj šurna.


Tko se u strukovnim djelima ponešto razgledao, da upozna način sadjenja,
uzradovati će se, što se starija, novija i najnovija djela, kao riedko kada u
tom području, sudaraju glede temeljnih pravila o podizanju nasada te složno
tim završuju, da preporučaju što obzirniji i naravniji postupak s presadnicama
(Setzling) i da odvraćaju od predubokoga sadjenja. A ipak se nalaze stariji i
noviji pisci na posve različnim stanovištima. Dok prvašnji´ glavnu važnost ulažu
u pouku strukovBJačkoga izvadjanja,. te dotični predmet s toga gledišta potanje
obradjuju, mimoilaze posljedni s malo iznimaka pojedinosti Badjevnili radnja,
ne upuštaju se u pobliže prosudjivanje postupka, te se na ona temeljna pravila
kao na nešta drugotna obaziru— kako se čini, da ne. izazovu ocjene — đočim
su´stariji pisci baš tu stranu .ponajvažnijom smatrali. Gotovo protiv svojih


2
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 18 —
vkBtitlh naoka, Ba kojirBa se temelji .afielo sađjenja, zagovaraju noviji pisci
2 SLv^Je i testo lui bezobzirnim ^^^^^^ ^´"´^^ f; ^


nasada, te je prosuđjuju ponajpaSes jednostranoga gledišta s lahkode (jeflmoce)
i što obseŽDijega i bržega izvadjanja.
Nikako se ne može zanijekati, da se u rahlom tln i s posve roladim
presadnicama takodjer slaliki današnji naSini upotriebiti dadu s povoljnim
uspjehom; gdje pako mjestne osebujnosti, osobiti način izvadjanja, zaštita protiv
divljaci, zareznika (Insekten) i drača te drugi obziri prinulraše, da se rabe ojače
presadnice, svakako je onaj način sađjenja najopravđaniji, koji prama dubljuu
i prostranosti najviše njamčuje naravan položaj koriena. Uzme li se još i to
na nm, da dandanašnji kod podizanja nasada — ponajpače kod najvažnijega
drveta, omorik e — prevladjuje uporaba čvršćih presadnica, imati će se vrlo


opravdanim smatrati, ako izkustvo podigne svoj glas opomene, da se točno i
nepristrano izpita vriednost novijih načina sađjenja i njihovog utjecaja na razvoj
šuma!


Predočimo si samo izvadjanje nasada načinom ciepanja, zaglavljivanja,
ubađanja i mnogih srodnih metoda Kako je tu moguće dati žilama naravni
položaj, postići prikladnu đubljinu i raziti smjer žilica, napose kod omorike,
koja se u današnje doba bez sumnje najviše sadi te od najranije rnlađosti
odlučnu težnju očituje, da si žile postrance u razitom položaju razvije.


Pošto su rupice pretiesne te nezgodno udešene, moraju se žile na strani
preklopiti te svinuti i tako reći u tlo zgnječiti. Ali ovaj postupak uzrokuje uz
sve ostale mane takodjer i to, da se stablo preduboko u tlo spušta, te da je
način dubokog usadjivanja i tamo, gdje se smatra pogriešnim, pravilom postao.


Preduboko usadjivanje niti se „smije niti se može uzimati kao značajna
osebujnost kojega postupka. Takodjer kod načina sadjeoja u izkopane-jamtee
prerado se mlađa stabla odviše duboko spuštaju, te je poznata istina, koMko je
vrstnih šumara — iztirući zbiljsko izkustvo, da su stabla duboko usadjena kod
suše uviek manje štetovala, akoprem samo do nekoga stupnja — pomislilo, da
su jedino pravi način odabrali, ako presadnice što dublje ukopaju te tako-žilama
zadrže vlagu donjih naslaga: Jer se malo na to mislilo, kolika je neopravdano
prosudjivati uspjeh po prvoj godini, prijanjalo se sve viša uz: metodu, koju
prate u daljnjem razvoju posljedice po mlade nasade najteže i najpogubnije.


Svaki pačin^ sađjenja, kojim se žile obzirom na dojakošnje prilike spuštaj«
u preduooke slojeve tla, što su vazdušnim utjecajima manje na dohvatu, izpostavlja
bilmski organizam posvema preinačenim fizikalnim odnošajima te sili
na rekonstrukciju sustava žila, pošto sa medjusobice podzemne i nadzemne osi
znatno poremećene i narušene. Hraneći organi, ukopani u sterilnom sloj« tla i
osim toga zgnječeni , oštećeni, nikako ne mogu podupirati djelovanja na d ga


ZtZlt^^Z^´^´^^ ´°^"" ´´^´"´´´´^ ^-^^ poginule izgubivši
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 19     <-- 19 -->        PDF

PraBia stupnju đubljine sadjeiija razviju se više manje visoko nad korienom


— nikada niže od 2 coi. izpofl površine tla — već u prvoj godini korienci, iz
kojih u đojđućem proljeću nastanu vrlo krepko i brzo nove žile. 0 Bjima
životari biljka te´ se joj njihovim razvojem obično i čitavo šuštalo djelovanje
oporavi. Ujedno biva prvotni pridanak (rhizoma) od godine do godine sve manje
nuždan, napokon se više ne razvija, oburnre i sagnjije. Što jače su žile od
vazdušnih utjecaja zaklonjene, bilo da su preduboko ukopane, ili da Je tlo
odviše čvrsto, toliko brže obumiru i gnjiju; uguše se tako reći te se s toga
već u drugoj ili trećoj godini nalaze obamrle i gojijuće žile.
Po izvjestiteljevim opažanjima je slučaj, da preduboko ukopani pridanak
doskora odgnjije, uvjek još povoljniji, pošto se majušno ono mjesto, gdje je
žila ođpala izpod drugoga sloja vrlo brzo zaraste, te se tako sustav žila bez
štetnih posljedica preinači.


Ako li pako prvotni pridanak, dok mu je oduzeta mogućnost djelovanja,
uz manje živo raztvarajuće prilike još neko vrieme uztraje i raste, stane tako
ojačan obično toli žestoko gnjiti, da uza-nj i novo naraslo korienje propada a
gnjiloća takodjer u stablo prelazi.


Obzirom na opažanja takovih činjenica, koje su već od najranijega doba
na uštrb razvoju duboko ukopanih nasada te im, uništujuć njihovu životna snaga,
rodnost posvema smanjuju, nema nikakve sumnje, da jeftinoća postupka nije
najglavnija svrha kod podizanja nasada te da se ima ponajprije na to paziti,
kakov je postupak i kako će na razvoj nasada djelovati, a ne koliko su mu
primjereni troškovi.


Vrlo je znatan nedostatak u našem današnjem gospodarskom nastojanju,
što se baš u novije doba polaže toli malena važnost na najglavniji uvjet izdašne
plodovitosti: na utemeljene zdravih i krepkih nasada, budući
da se misli, da se udovoljilo zahtjevima nauke o čistom prihodu, ako se samo
glavnica obalila za nekoliko forinti, te se kašnje svojski uznastoji oko nuždne
njege nasada.


Izvjestitelj upozoruje konačno na izložbu šumarskoga ureda dobara kneza
Golleredo-MannsfelduDobrišu, ukojoj je na omorici kroz tri dobna razreda opažao
štetne posljedice predubokoga sadjenja dokazavši ua izkopanim pridancima, kako
svako stablo pouzdanim znakovima očituje način svoga razvoja.


U prvoj je skupini zastupan način normalnoga sadjenja u prostranim plitkim
rupama s nešto uzdignutim tlom, te sadržava više zbirka stabala, koja su
s normalno razvijenim stablom i korjenom proizašla iz ove metode.


U drugoj skupini nalazimo način dubokoga sadjenja u nasutim brežuljčićima
i proizvode, koje ova metoda uzgaja. Kao značajno svojstvo toga protunaravnoga
postupka odmah ćemo opaziti, kako sa žile izprepletene i zamršene; nadalje se
iztiču na stranama nove žile, koje se stale u razitom položaju razvijati a izrasle
su prama duljini sadjenja u visini i-nad visinom grana. Isto tako se može
opaziti, kako je i kod najmladjih presadnica prvotni pridanak stao obumlrati i
kako na krajevima žilica gnjiloća napreduje. Na pridancima dragoga dobnoga
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-- 20 —


-a u trećem dobnom razredu »tolmc. sliku P"´*´´´"*´ . /!™ „/Jlo lelL
-, . 1 j„ir ^A rrnillnrfl iHiištivši drugotne žue prešla


danak sasvim e odgnjio i odpao, dok je gnjilooa umsu>M ^ ji u stablo. Eazciepimo li takovo stablo, osvjedočiti ćemo se, da ]e gnjiloća^veiinom
.rio napredovala; žile su sasvim uništene, preostali su samo ii.trajniji
prešIjeBi (Astquirl), koji dokazuju, da su dotične presadnice preduboko usadjene
bile; prešljeni se pako nalaze u.isiniili izpod visme drugotmh žila, što


SU se kašnje razvile.


*


Šumarnik K o ž e š B i k izviestio je o istoj razpravi slieđeće :


Ma i kako živahno zanimanje pobuđjivala sva od slavnoga kongresnoga
odbora postavljena pitanja, ipak se mi šumari ue manje od posjednika šuma
ovdje nalazimo pred nekim baš izvanredno važnim pitanjem, pred svojim najmilijim
predmetom, ta je gajenje upravo miljenSe šumskoga gospodarstva i. pored
uzdržavanja šuma jedna od naših najglavnijih i najplemenitijih zadaća.


Izvrstni neki poznavalac naše struke a ujedno odlična osoba izmedju veleposjednika
označi u nekom meni pristupnom listu prije nekoliko godina gajenje
ovim riečima: „Razvoj stabla ne ovisi jedino o sadjenju, nego kud i kamo više
0 načinu sadjenja."


Slavni kongresni odbor naglašuje u pozivu od 18. siecnja god. 1890. svoje
stanovište u tom smislu, „da se samo pravom uporabom steževina na polju
teoretičnih spoznaja i praktiSnih izkustava one znamenite i krasne svrhe polučiti
dadu, koje si je postavilo umno gospodarstvo na polju i u šumi/


U svojem ću se izvješću poglavito na ovo stanovište obazirati. Pitanje ću
razglobiti u dvije česti i najprije razpraviti „o šumsko-gospodarskoj važnosti
gajenja nasadima."´


Da li je ovdje ili ondje a naročito gdje je u m j etno, gdje p r irodn
0 pomladjivanje umjestno, danas ne smijem potanje razpravljati; BU toliko
je stalno, sve kad bi se i prihvatio posljednji način, da ipak još velik dio preostaje
za umjetno ošumljivanje a ovaj gotovo Čitav pripada metodi sađjenja.
Često se ima pomladiti šuma u tolikiii visinama, gdje sjeme nikako ili jedva
proklija a nježno drvce nikada ojačati neće; ili treba ošumiti strme gustim korovom^
obrasle obronke ili pako vlažno, pjeskovito te poplavama izvrženo tlo
^ Češće je treba izpuniti s raznih nzroka nastale praznine, kao što se nalaze
kod prirodnog^pomladjivanja ili tamo, gdje su ih uzrokovali elementarni đogodjaji.
Cesto e takodjer hiti od potrebe, da se na novo uvedu stanovite vrst! drveća,
kojih dotično tlo do tada još ne imadjaše.


Ošumlj-ivanje će nasadima takodjer vrlo Često sfinancijalnoga gledišta naći


«.i,eea sr* ´ *´´ ´*"—«!« *»*, da . .*„j„ posveti
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 21     <-- 21 -->        PDF

_ 2i ™


Tako prelazim na drn,gi dio rtasega pitaAJa: ^0 utjecaju neprildadna podizanja
nasada na razvoj šuma (s osobitim osvrtom na omoriku)." UzmeiB li u
ob/ir đaua.šnje stanje bilinske fiziologije kao što i lizike tla, osvrnem li .se dovoljno
i).a oauku o bolestima, drveća te si stvorim na temelju ovih »lai^ka mjerilo
za kakvoću većine načina sadjenja, ne imajuć tu dakako na imiu pojedine možda
vriednije nasade, te kad bii), onda ne obazirući se na kojekakve taste i udomaćile
ise navade imao svome nazoru dati izraza, morao bib priznati, da današnji
naći n g a j e n j a , n a r o č i t o p a k o s a d j e n j e u svojoj
cjelokupnosti, ne drži koraka s naprednijim stečevinama
znanosti te je dakle za njima zaostalo.


Mi smo poimeiice glede sadjenja premalo pazili „na uporabu stečevina
na polju teoretičnih spoznaja i praktičnih izkustva´^ inače ne bi najnovija djela
0 gajenju, budući da služe kao mčevne knjige, toliko razpravljala o „batu i
malju", što je svakako vrlo zgodno orudje u raci rudara, nu nikako u šumarevoj,
osobito, kada se stao gajenjem zanimati.


Dok smo uvidjeli, da se stvari doista tako imaju, samom smo spoznajom
pogrieške već znatno napredovali te bih samo želio, da gospodarsko-šumarski
sastanak u Beču g. 1890. označuje početak ovoga napredka.


Pošto mi je do toga, da budem što kraći, navesti ću samo neke slučaje,
kako neobičnim i vrlo č^
^^ d n o v a t i m se sredstvima služimo
kod gajenja nasadima!


U novije doba čuvenim nekim imenom preporučeni način sadjenja s Biermanovim
svrdlom završuju, kako slieđi: „U tu lukn.iu se utakne presadnica, a
rubovi se luknje neka onda čekićem prituku i šupljina tako zatvori."


Da li to možda postupak po nau´-rama biliaske fiziologije? Ili se možda
temelji na Uzici zemljišta? Možda se pak ove nauke kao stol nauka o bolestima
drveća tek na pukim hipotezama osniva?!


Izvadimo samo oprezno tako usadjeno stabalce opet iz zemlje, namočimo
mu žilice u vođi, pa mu ogledajmo ozliede. Nastane li suša, okrutiti će tako
batom sbijeno zemljište kao na guvnu, a biljka onda redovito propane; primi
11 tlo vlage, tada postane mnogo postotaka tako ozliedjenih presadnica žrtvom
parasita ili škodljivih zareznika.


Sadjenje ću sjekirom tek kao ,,varia curiosa^ napomenuti: propis glasi:
„Ušicama se sjekire ili čekićem nekoliko puta udari tik usadjenoga drvca.^
Ako danas što takva vriedi kao način ošumljivanja, doista se moramo zabrinuti
za budućnost naših šuma.


Pravilo se o sadjenju sa stanovitom vrsti lopata (Solinger Spaten) s toga
čudno iztiče niedju naputcima o gajenju, pošto se lopata težka do 10 kg, i u
kamenitom zemljištu uparabiti ima, te što se u dotičnim propisima sa svom
pouzdanošću uztvrđjuje, da ovakova lopata takodjer i kod kamenitog tla dobro
služi; što li pako nejaka presadnica uz to trpi, kada se s toli težkom i jakom
polugom usadjuje u kamenito tlo i kamenite slojeve, za to pristaše ove metode
sadjenja ni najmanje glava ne boli!
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 22     <-- 22 -->        PDF

BOO da su presadnici, osobito njihove ^He, prije ili kod sudiOBja .h poBhje
to,a o.liedia.e. uvjek prieti pooibelj, te će Msad oboljeti od P^^´^^^^^ ^ ^ j ^
Bi BO govorim o posljedicama glede bilin.ke fiziologije. 0 tom su se u posljednje
doba vrlo žalostna ktotvastekla, tako suše n. pr, morali Basađi, sto biše pnje
50 godina podigBoti rečenom ii^etodoiB, sasvim izkrcitijerkiahtiposve okuzem
breJovnla^l CRothpilz). Ovdje se Badalje pozivljem na ime žalibože prerano umrloga
Bad^mBarnika Domina te upozorujem na dotične dokaze i opomene sfrukovnjaka,
kao što Sli Roberto Hartig, pL Diickert, Hoftmann, GrossmanB,
Gerđing, Muhi, Heger, Neimeister i dr.


Dakako da ogleda sama po sebi neće poroditi parasitA, ali neposredno
uzrokuje, što ošte-ćeni dio koriena stane gnjiti. Ako li je n tlu recimo brezovnjače,
svakako će na ovakovim gnjilim mjestima lakše ulaziti u bolestno, nego
li u zdravo korienje, kao što je već bezdvojbeno dokazano. Kad su, već oštećene
žile počele gniiti, šume vrlo lasno obole od ti´uhle srži (Rothfaule) i parasita.


Neka mi se dopusti, da navedem jednoga izmedju najvrstnijih izpitavaca
bolesti drveća, mislim naime Dr. Bu Havtiga .
Isti naglašuje kod trubi e sržit _ . „pošto njezini zametci ponajpace
tamo nastaju, gdje miv^evi mimo bolestni b žila prolaze^ . .. itd.
Kod gr ma će (Hallimasch): . . . „njezina gljivaća (Mycel) vrlo lasno dospije
u oštećeni iile^^ . - . itd.
Kod žiloraora (Wurzeltođter) ... „rane na žilama, koje mu omogućuju
ulaz u unutrašnjost stabla" . . . itd.
Harti g nadalje iztiče: „Točna se medja ne da odrediti medju parasitima
i saprofitima, .. . razvijaju se naime u istoj cesti koriena" , . . itd.


Ovaj strukovnjak nadalje dokazuje: ,Oz]eđe su žila presadnicama uviek
štetne, s toga se ima s najvećim oprezom postupati, bilo da se presadnice iz
zemlje vade i preaa^ajn, bijo da se usadjiiju , . / ; onda: „da se razvoj parasita
zaustavlja, ako su stanice uz povi^senje topline još na životu^ — k tomu bib
pridodao: a čemu treba prije svega presadnica, koje na svojoj sna^i još nikakvim
povodom štetovale nisu! Što više: presadnice,, kojima su žile ozlieđjene,
moraju suvišak svoje vegetativne snage na to trošiti, da izlieće rane i nadomjeste
pretrgnute žilice.


Tako bili mogao navesti još mnogo njamcenib činjenica iz znamenitoga


djela Dr. Hartiga sveudilj dokazajuć, od koli zamašne je važnosti za buduć


nost naših šuma, da se jedino podpiino zdravim materijaloiB podižu nasadi, i


to na tald način, te se drvca, osobito na žilama, sadjedjem ozliedila ne bi


Jamaćtio neće nijedan strukovnjak uztvrđiti. da pastmje goveda u sumi
Bije štetno te će se obćenito priznati istina, da se n šumama, osobito u omo»
nema (ticMeobestande), redovno poiavlia trnbh ^r´/ <^\a i.u .
Odakle potjeee ova redo;ita bolest? ´ ´´´´^ ^ "´"" ´ ""´´´


kouen ozleđjuju, žile stanu oko rane gujiti, a tako m sasvim uspo.obliene
da se u njima nastane parasiti, koji napokon okuže i Mtavu i u
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 23     <-- 23 -->        PDF

: Dat U s-e,.nepTesTano radi o ran j erijm-žilama,.koj.e su
p, a r a s i t iffi a n a j V i š e p r i s t u p n e!


Na poznato mi je iz više dopisa, kako se nekoja ^gobp-ođa strukovnjaci
sjećaju pred ,40 godina usadjeiiih šuma (jelika), dapače posve tošao i samoga
načina, da su naime bile presadnicama žile ošte<5ene, ali da su ipak iz njih
imrasle posve zdrave šume — a to je u očitom protiislovju s mojim razprav-
Ijanjera !


Ako li se u ovakovim slučajevima nisu pojavile sveudilj prieteće parasit^ke
bolesti, dočim su ipak — a drugo se ni pomisliti ne da — one šume jamačno
štetovale u razvoju stabala i pomladka, onda je tim istom dokazano, da u dotičnom
zemljištu srećom-nema klica kojekakvih parasita, i da ovakovi s toga
ni nun prispjeli u ranjene žile i nadalje, da je moralo biti zgodne prilike za
liečenje takovih rana.


Ovi slučaji dakle ništa ne mienjaju na neobhodnoj, znanošću i izkustvom
dokazanoj potrebi, da pređpostavljajuć oprezan postupak prije sadjenja zabacimo
kao neprikladne sve one načine sadjenja, kojima se stabalca jamačno moraju
ozliediti, ili da ovakove načine sadjenja što više izpravimo.


Sto je 0 neuspjelim nasadima rečeno, svakako vriedi tek za iznimke; nu
naša je dužnost, da se uklone ovakove iznimke, koje često i veći obseg zauzimlju
a za eielo nijednomu posjedniku šuma nisu po ćudi, i da na
temelju napredka pomoćnih znanosti vazda za tim težimo, što je bolje.


Što se pako tiče područja zemijištne fizike, svakako je vrlo nužđno, da
se njezine što više uvaže u radji (praksi). Tu ću samo ove dvije poznate zasade
navesti:


a) Za tvari, kojima se hrani bilje, raste upojitost (Absorptionsfahigkeit) tla


^. prama množini sadržaja sipke zemlje.


, b) Primljivost vode (Wassercapacitat) jednoga te istoga tla u obće je toliko


veća, što sitnije i sumjernije zrnate su njegove najmanje cestice.


Neki stanoviti nu ne prenizki stupanj vlage odlučno djeluje na presadnice,
dok su još posve mlade, s toga treba da se njamči kapilarno usisa.anje
vode iz tla, koje sadržava zalihu za vrieme nastale suše; isto tako se ima i
za to skrbiti, da može vlaga odozgor dopirat?, pri čem će često imati rosa
važnu ulogu. Nasuprot treba što više zapriečiti izhlapljivanje vlage.


U sadjevnim se rupama ovakova svojstva vrlo lasno postići dadu: donji
ee naime sloj zemljišta zbije a gornji razrieđi; s gledišta zemijištne fizike imalo
bi kod sadjenja ovo kao giavao pravilo vriediti: da se naime zemlja u rupama
dobro razmrvi te na dnu oko žila više zbije a na površini manje.


Sad mi još preostaje, da navedem nekoje dokaze protiv nazora svoga vrlo
štovanoga prijatelja g. šumarnika Reussa.


Šumarnik je Reuss ljetos izložio u Prateru vrlo zanimivu zbirku omoričinih
žila, te izvadjao" dokaz, da okomiti, načinom sadjenja uzrokovani, položaj žila
za sobom povadja stanovite bolesti.
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 24 —


Ovako obeemto izrečenoj tvrdnji se morm protiviti; m gosp. šumarnik
svakako Domišlja na sadjenje stariji h presadnica pomoćju svrdla le se u
<- i-i ´ 1 1 -j^vr nnit-o

toliko s niim pod puno slazeiE, posto se a ici/Awni iy^ i ^
vijene žile mkako\ e dadu bez štete okomito usaditi; takav b.i postupak za
cielo bio protimarav i bez ikakve svrbe. _ ^ ^


Ja barem običavam drvca, osobito omoriku, satno a drugoj ili trećoj godini
^^esadjivati, i to omoriku i bor jediiio s takim presadnicama, koje ne pokazuju
m i^ajpjanie grieške te se dosele još nijedan put presadjivale nisu. Ovakovim
su stabalcima žilice jos sasvim vitke i okomite, pa se s toga imadu posve
naravno usadjivati u okomitom položaju.


Eađi 11 se pako sa starijim presadnicama, kao što se to u nas dogadja
kod drugih vrsti´drveća, onda se razito razvijeno korienje usadjuje u razitom
položaju, a tiajiiiladje još vitke žilice u okomitoni; u tu ćemo svrhu najbolje
ovako postupati, ua drvce, položivši ga najprije na dno rupe i zasuvši ga donekle
zeniljoir-, im´lo priđignemo i onda istom, konačno ukopamo.


Jedaa će dio vitkih žila takim postupkom odmah zauzeti potrebni položaj,
te će uaime sizati u dublji i kašsje zbijeniji sloj zemljišta^ koji sačinjava spremiste
za vlagu.


0 predubokom položaju, koji je po Hartigovoj tvrdnji povodom, sto korienje
gnjije, ovdje nema govora, a ni t, z. disanje tla ničim nije zapriečeno.


U obllciiiaa žila, što ih je ad II. B. izložio šumarnik Eouss, ^azbilja nazirem
što posljedice nasilnog a sađjenja starijih stabala u okomitom položaju,
odašta su žile stale gnjitl s nedostatka kisika, što posljedice pritiska
sadjevaih sprava gdje su — osobito u kamenitom tlu — prostrane žiie vrlo
cesto oštećene, čim je nadalje neposredno uzrokovano, da žile od gnjiloće i
parasita obole.


Zavržujuć preporučujem sadjene omorike jediiio s dvogodišnjim ili trogodišnjim
posve zdravim presadnicama, koje na žilama ni najmanje oštećene
nisu, kao što i želim, da se samo or^e metode upotrebljuju, št o odgovaraj u
naukama bilinske fiziologije i z e mlj iš tn e f iz ik e, tene
pružaju nikakva povoda bolestima drveća ujamčujući nam ovako što povoljniji
razvoj šumskih nasada - a tim ćemo tek svesti u sklad i podići vriednost
načela ,o umnoj uporabi stečevina na polju teoreticnih spoznaja i praktičnih
izkustva*.