DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1891 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 12 "
Ako se .codtio prošire opažanja, te se promatra čitavi tiek potoka i manjih
r S , arule gore spomenute potežko<5e, pošto se ogramej područje ,zwa.


od« ob´a6i m ipak se ne može uslied pristupa vo e koja đot.5e sa površine
.eraiske, rezultat sam za sebe prikazati. Djeluj« takodjerra.ne povodnje u
korita voda tekućica, te okolnih pritoka na veću ili manju br.m« toka što se
kod prispodabljanja te promatranja konačnih rezultata uvažiti ma. Usuprot
držim ja; da su najsigurniji dokaz ona istraživanja, kod kojih se u stanovitom
području popriečna množina vode u poduljem nizu godina pokazuje


I ja sam takodjer primjerice više vjerovao brojevnim podatcima iz dohne
Adde, koji su priobćeni na prvom medjunarođnom kongresu, držanom prije
17 godina ovdje u Beču, nego li bi to sjegurnira podatkom najtočnijih znanstvenih
iztraživanja vjerovati mogao, akoprem oni potrebuju u bitnosti još osobitog
nadopunjeuja, to jest obzirom na stupanj, u kojem se u razvoju znanosti napredovalo.
Budući pak, da nema nikoga, koji ne bi poznavajući bar donekle
odnošaje južnih alpinskih obronaka, dvojio o ekstensivnom i intensivnom nazadku
pošumljena tla, odkađa je dolina otvorena velikom prometu, meni se čini ovaj
nedostatak u pomenutom slučaju od podredjene vriednosti. Kad bi se visoka
voda ove rieke odkako je otvorena ova dolina uslied toga, što se sagradila cesta,
u razdobju od godine 1821. do 1839. svakih 44 mjeseci, u razdobju od godine
1840. pa do 1863. dapače svakih 20 mjeseci povratila, dočim se je do godine
1821. tek popriečno iza .58 mjeseci povratila, to prema tomu nije moguće, da
se odstrane uplivi krčenja, koji se sve više množaju i obratno veliki upliv šume
na pravilnost vode i na manju štetu s odtoka vode.


Drugi slučaj, koji nas o istom osvjedočava, priobćuje pl. He s s e-W a r t e g g
u „Miinchener Allg. Ztg." 1890. (br. 145. prilog). Dogodilo se to u sjevernoj
Americi, u onoj klasičnoj zemlji, što se pustošenja šuma tiče, evo ovako: „Još
pred 14 dana vozio lam se na rieci Miami u Indijani na parobrodima, koji
spajaju redovitim prometom gradove na obali spomenute rieke. Promet taj sad
je obustavljen, jer dočim u proljeću rieka Miami previše vode ima, to je u ljetu
svake godine sve manje vode bilo, tako, da riekom nisu mogli parobrodi ploviti."
Pojavi na rieci Missisippi dokazuju nam isto. U toj se rieci naime množina
vode neprestano mienja, pa to prieči brodove u plovitbi, što se osobito
osjeća u prometu robe, koji uslied toga zapinje na toj toli važnoj vodenoj cesti.


- Uzrok ovih promjena, koje zlo djeluju, ima se jedino tražiti u prekomjernom
pustošenju suma sjeverne Amerike. .
Prema sličnim primjerima, koji pružaju stalne dokaze trebalo bi se iztraživati
u svim kulturnim zemliami IP y,m K; . "*^"^*^^ ^^ ^® „
koji su nuerodavni u tom ZTZ adie i T ´"´^ 7 ´"´´"´´" ´´"´´´^
nabujanja rieka i kod poplava t´el ! d 1 7 ^ ^ ^´ ««^^«^«.^-^«-^
nego takodjer prema pril kama i voda kl . ´´´"´!´^.´^ ´´"^´^ ´´´´´ "^^´´
sakuplja i u rieku teče, osobito od ono^lk ^ ´T´´ ´´"´^´^ "^´"´^ ´´´ ´
sumnje, da tlo, koje je šumom obl n ´ f ^.´^ «« ^odom zasitilo. Nema


u tom se slučaju rad sZZ ^n ´ ^"´´"V´´´´´´´´^´ ´´´ ´ ^^""^"^ ^^"^´
stupnju te sporosti. Ovdje medjutim djeluju i