DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1890 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 187 —


Pozivlje se ta kr. kotarska oblast, da o ovom ođpisu obaviesti u svojem području
nalazede se kr. kotarske šumarije, gospodarstvene urede imovnih obdina, kotarske
šumarije urbarskih obćina, i sva upraviteljstva vlastelinskih dobara Osobito
se imađu upozoriti upraviteljstva vlastelinskih dobara na ustanove § 53. šum. zakona,
glasom kojega se samo zapriseženo liigarsko osoblje smatra javnom stražom; samo
takov o osoblje uživa dakle sva u zakonih utemeljena prava, koja idu poglavaratvene
osobe i straže gradjauske, te je vlastno u službi nositi navađno oružje.


Nu da tko zaprisežen bude za lugarsku službu, iziskuje se u smislu § 2. slovo
a) naredbe ministarstva unutarnjih odjela i pravosudja od 1. srpnja 1857. (z. v. 1.
god. 1857. raz. I. str. 447.) medju inim izrično, da je dobrim uspjehom
položio propisani državni izpit.


Obzirom na iztaknuto neka se pozovu upraviteljstva vlastelinskih dobara, da u
vlastitom svojem interesu podčinjeno lugarsko osoblje strogo pridrže na položenje
upitnoga izpita.


Da se u tom pogledu uvede nuždan red, pozivlje se ta kr. kotarska oblast, da
u neprekoraSivom roku do konca travnja t. g. ovamo predloži toSan „izkaz"
svij u u tamošnjem području namještenih lugara kao i u obce šumsko-fiuvarskoga
osoblja.


U tom „izkazu" ima se naznačiti: ime i prezime lugara, njegov nacional; kod
koga je i odkađa namješten konačno, gdje i kada je isti položio državni izpit i propisanu
službenu prisegu.


Ako ta kr. kotarska oblast nije dosada u svom zapisniku o zapriseženih lugarih
vodila točnu evidenciju o položenu izpitu — imat de u budude u tu svrhu otvoriti
posebnu jednu rubriku.


Područni šumovlastnici odnosno namjestnici istih dužni su n smislu § 8. gore
spomenute ministarske naredbe pod kaznom od 2 —10 for. , svaku promjenu u
stanju svojih službenika, zapriseženih za lugare, obznaniti najdulje za 6 mjeseci
nadležnoj kr. kotarskoj oblasti.


Sa drvarskog tržišta.


skupština domaćih veletržaea s drvi obdržavana je dne 2. ožujka t. g. u
Zagrebu u dvorani trgovačko-obrtničke komore. Provisorni comite pozva na istu skupštinu
i p. n. gg. kr. šumar, ravnatelja Milana D u r s t a, kr. nađšumarnika Boberta
pl. Devana i kr. vladne šumarske nadzornike Miju Vrbanida i Franju Corđašida
8 molbom, da izvole tom prigodom prisustvovati i odnosne zaključke na znanje uzeti,
ter o istih dogodice potrebito izviestiti. Veletržci bili su mnogobrojno sa svih strana
domovine zastupani, a bilo je mnogo tudjinaca, medju kojima i Francuz Perrin.
Tajnik trg.- obrt. komore g, Milan K r e š i d pozdravi prisutne skupštinare srdačno u
ime komore, a iza njega pak veletržac g. L Blaži d zamoli skupštinu, da si bira
predsjednika. G. Weissmaye r bude predsjednikom izabran.


Izabrani predsjednik, pozdraviv kratkim govorom skupštinu, izrazi svoju osobitu
radost, što se je toli liepi broj interesenta sabrao, te svrati govor na cilj skupštine, a
ujedno svestrano obrazloži glavnu svrhu toga sastanka.


Ovdašnji u drvarskoj branži dobro poznati veletržac g. A. pl. Wei8 s naglasi
osobito, da bi mogao postojati u Francuzkoj glede izvoza hrvatskih dužica „King" ,
koji bi mogao izvozu štetovati. Nu pošto je po mnienju govornika to za sada i onako
neopravdana bojazan, ne bi imali veletržci s drvi na to toliki obzir uzeti. Druga je
okolnost sa samom prodajom. Mnogi veletržci imadu naime veliku kolikodu dužica na
prodaju, _koju ne mogu odmah unovčiti, a da uztraju treba im novaca, kako bi pak
potrebiti novac dobili? G. Weissmayer savjetuje, da se dužice založe hrvatskim
ŠUMARSKI LIST 4/1890 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 188 —


baukam, a đa ne hi ove slu6ajno imi\le dosta novaca, đa se založe i ugarskoj banci
na Rieci.
Proti tomu digao se gosp. pl. Weis s iztaknuv, da imade dosta novaca u
hi-vatskim bankara, što potvrdišc i prisutni zastupnici raznih hrvat, novčanih zavoda.


Skupatinari razpravljahu za tim obširno o sjeSenju šuma i izrađjivanju dužica,
imenito bje naglašeno, đa se u susjednoj Bosni u velike prodaju hrastove šume i đa
je baš to glavnim uzrokom bojazni, da će ciene hrastove dužice znatno potištene biti.


Bude zaključeno, đa se zamoli đržav. ministar financija pl. Kallay , da shođne
odredbe izdade glede obustave prodaje drva. U tu svrhu đa se izabere odbor, koji bi
imao potrebite korake učiniti a na temelju postignutog uspjeha imalo bi se dalje shodno
poprimiti,


G. pl, W e i s s predlaže, đa bi se imalo potrebito izhoditi glede umanjenja
prodaje drva.
Gr. šum. ravnatelj Durs t opaža, đa se izvadjivanje dužica ne može sa svim
obustaviti, nego samo razmjerno stegnuti.


G. L. B1 a ž i č predlaže, da bi se imali drvotržei posebnimi pređstavkami
obratiti na preuzviš. g. bana i na ugar. ministra za poljodjelstvo, da
stegne prodaju drva za dužice, a isto tako, kao što je već gore spomenuto, i na
držav. ministra financija pl. Kallay-a . Potrebite korake u tom pogledu imao bi dotični
odbor učiniti.
G, tajnik trg.-obrt. komore M. KreSi č mnije, da bi trebalo i prenzviš. hrvat,
ministra pl. Josi p ovi eh a za posredovanje zamoliti.


G. Sum. ravnatelj Durs t izjavljuje, da je visoka kr. zemalj. vlada iz vlastite
inicijative glede prodaja drva iz investicionalnih šuma namjeri drvotržaca već udovoljila,
stegnuv buduće prodaje drva na polovicu.
Pređsjeđ. g. Weissmayer predlaže, đa se preuzv. g. banu u to ime izjavi
najsmjernija zahvala, a pođjedno đa se njegova preuzvišenost zamoli, da blagoizvoli
shodno odrediti, da se prodaje drva takođjer iz šuma krajiških imovnih obćina i iz
šuma urbarialnih obćina umanje. Nadalje bi trebalo zamoliti kr. ugar. ministra za
poljodjelstvo sbog stegnuća šumskih prodaja iz državnih šuma u Slavoniji i Ugarskoj.


G. kr. nađšumarnik pl. D e v a n opaža, đa se u državnih šumah u Ugarskoj ne
izrađjuju dužice u velike.
G. kr. šum. ravnatelj Durs t primjećuje u ostalom, da za slučaj stegnuća prodaje
hrastovine za dužice nemamo se bojati u finanoialnom pogledu baš nikakova
manjka, buđuć da će se potonji moći lako nadoknaditi prodajom drva, sposobnih za
druge sortimente.
Na to bude po g. L. Blažiću stavljen pređlog prihvaćen, đa se dotični odbor
ima molbom obratiti na preuzviš. držav. ministra g, pl. Kallay a i osobno mu predati
spomenicu glede stegnuća prodaja drva iz bosanskih šuma.


U eksekutivni odbor izabrani su jednoglasno p. n. gg. L. Blaži ć (predsjednikom),
pl. Weiss, Perrin, Weissmayer, Prister, Ed. pl. Gutmann (Belišće),
H. Eisler u Beču i Schanzer u Budimpešti.


Dok bje tim dnevni red izcrpljen, zaključi predsjednik skupštinu pozđraviv pođjedno
sve prisutne veletržce s đrvi, da se stalno i solidarno drže ustanovljenih načela
i zahvaliv se učtivo zastupnikom šumarskih oblasti, što bijahu toli prijazni, da su se
pozivu glede urečene skupštine dobrohotno odazvali.


Javiti nam je nadalje, da se je dne 22. ožujka t. g. uputila deputacija domaćih
veletržaca s đrvi pod vodstvom g. L. Blaži ća, a sastojeći od gg. Berndorfera,
Perrina, Pristera Guide i pl. Weissii Aleksandra, k preuzviš. gosp. banu.
Njegova preuzvišenost primila je ođaslanike prijazno. G. Blaži ć kao vodja iztaknu u
svojem govoru glavni motiv, sbog česa dodjoSe pred avietlog a bana , sa stujornom