DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1890 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 186 —


ugar imov. obdine; — zatim sliedeći lugari šumarije brodske imovne obdine br. 3. u
Vinkoveih: Sajnović Nikola, Varnica Lovro, Blaževac Grga, Gjukić Marko, Leović
Ivan, Jovanovac Luka, Dretvić Marijan, Stivaničevid Štipan, Parašilovid Andrija, StivaniCevid
Mato, Diđovid Stjepan, Jovanovid Stojan, Damjanovie Marko, Matinae Adam,
Stanišid Antun, Filipovid Luka, Borevkovid Marijan, Ostojdid Antun, te napokon slieđedi
lugari šumarije petrovaradinske imovne obdine u Morovidu: Ađamovid Stevan, Bogdanovid
Mato, Budimirovid Veselio, Tlijid Damjan, Kova5evid Aca, Kuzminac Jovan,
Kovačevid Čira, KovaLevid Cvijo, Ognjanovid Stojan, OpSid Jovan, Spajić Cvetiu,
Simeonovid Jakov i Vudidevid Lazar.


Družtvene diplome razaslat de se onoj p. n. gg. dlanovom, koji odnosnu pristojbu
od 1 for. jur pođmiriše, običajnim načinom oko polovice mjeseca travnja. S toga
molimo sve one, koji takodjer žele diplomu, da to najdulje do 15. travnja t. g. prijave
družtvenomu tajniku, jer se na kasnije prispjele naručbe, kao i na one, koji odnosnu
pristojbu do onda ne podmire, za sada ved ne de moći obzir uzeti.


Izkaz p. n. gg. članova đružtva, koji uzprkos mnogobrojnih molba i
opomena još uviek duguju članarinu za g. 1888/89.: Antel Milan 5 for.,
Bayer Gjuro 10 for., Bednjar ,Josip 5 for., Baranović Mato 5 for., Cervidek Franjo
5 for., Čanić Ante 5 for., Fanto Antun 10 for, Furst Hinko 5 for., Gamiršek Nikola
5 for., Gašparac Fran 10 for., Havlidek Josip 5 for., Hiebel Franjo 5 for., Ivid
Andrija 10 for., Ilijć Dušan 10 for., Jareš Gjuro 5 for., Jerbid Ivaa 5 for., Kobarovid
Slavoljub 2 for., Kern Ante 10 for , Kranje Božidar 5 for., Kreutz Josip 5 for.,
Mehes Petar 5 for., Pantelid Gavro 5 for., Saber Josip 10 for., Simid Proka 5 for.
60 novd., Starčevid Martin 10 for., Stipanovid Fraa 5 for., Štriga Miladin 5 for.,
Sugb Jaroslav 5 for., Šmidinger Josip 5 for., Todarovld Pajo 5 for., Tomio Stjepan
5 for., Vezid Nikola 5 for., Vihodil Vlastan 5 for., Vizjak Stjepan 5 for., Žibrat
Milan 3 for.; zatim lugari : Šorak Nikola 2 for., Čuld Milaa 2 for., Ivelid Mile 2
for., Lalid Mile 2 for., Radujkovid Pavao 2 for., Jaaeš Stjepan 2 for., Malnar Jure
2 for., Ožbold Josip 2 for., Paulin Lujo 2 for., Čop Ivaa 2 for., Barišid Ivan 2 for,,
Benid Mato 2 for., Borevkovid Ostrivoj 2 for., Juzid Marian 2 for., Linarid Ivan 2
for., Vukas Dane 2 for., Bobid Dmitar 2 for., Hodak Josip 2 for., Kostelac Filip
2 for., Skendžid Vasilj 2 for., Kovadevid Ivan 2 for., Lazid Nikola 2 for., Toljevid
Stanko 2 for., Jakšinid Josip 2 for., Puntek Josip 2 for., Rajkovid Arsenije 2 for.,
Bunarevid Košta 2 for., Bradid Nikola 2 for., Živković Ivan 2 for., Agjaga Andrija
2 for., Pređaveo Mato 2 for. i Paunovid Joca 50 novd.


Ova se p. n. gg. ovime podjedno u interesu družtva opetovano
umoljavaju, da te svoje dugove das prije podmire, jer bi se inade
morali utužiti, Pred sj ednid t vo hrv.-slav. šum. družtva.


Zakoni i normativne naredbe.


Odredba kr. župan, oblasti u Ogulinu od 4. veljače 1890. br. 1400.
glede obdržavanja izpita za lugarsko i pomoćno osoblje. U smislu naredbe
ministarstva za narodno gospodarstvo od 16. siečnja 1850. (d. z 1. god. 1850. svez. I.
strana 640 — 644.) obđržavat de se dne 1. i prema potrebi sliededih dana mjeseca
srpnja t. g. u 8 ura prije podne kod ove kr. županijske oblasti niži državni izpit
za lugarsko i pomodno šumsko-tebničko osoblje iz područja županije modruško-riedke.


Vlastoručno pisane i po propisu biljego\ane molbenice, obložene : krstnim listom,
svjedodbom o polazku pučke škole, svjedočborn dudorednosti i oznadenjem, u koliko
je dotični molitelj svojoj vojničkoj službi udovoljio, treba putem predstavljene oblasti
do 15. lipnja t. g. ovoj kr. županijskoj oblasti predložiti.


Svaki kandidat ima prije izpita položiti u ruke predsjednika izpitnoga povjerenstva
u ime izpitne pristojbe iznos od 5 for. (pet forinti).