DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1890 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Toliko u kratko o jezgri i programu ovog remek cijela najnovije njemačke
šumarske´ literature, koje jedva da u obde u Šumarskoj književnosti do sada premca
ima. Toli sadržajem svojim fcoli i opremom ono daleko nadkriljuje sli5na starija djela
Piscalia, JSgera ili KossmSslera. Ved prva dva svezka dovoljno nam pokazuju, da de
ujedinjene sile vrstnih pisaca, slikara umjetnika i požrtvovnog nakladnika koli glede
sadržaja toli glede slikovne opreme obećani program doista i u cielosti provesti.
S toga držimo, da ni u nas ne bi smjelo biti šumarske knjižnice, u kojoj ne bi bilo
spomenuto djelo, o kojem demo, dok » cielosti dovršeno bude, prama potrebi još koju
potanje spomenuti. F. Ž. K.


Osobne viesti.
Imenovanja. U statusu kralj, državne šumarske uprave imenovani su: Kralj,
ugar. šumarski kandidat Živan Ž i v a n o v i d , službujudi do sada kod kr. ug. nadšu.
marskog ureda u Nagv-Banyi, kr. šumarom II. razreda, ter je opredieljen podjedno
na službovanje za područje kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu, kojemu de se
uprava kr. šumarije u Jasenku povjeriti; zatim kr. šumarski vježbenici I. razreda:
Makso B r a u 8 i 1, kojemu je uprava kr. šumarije u Ivanjskoj povjerena i Kornel P itroff
, ostaviv ovoga na sadanjem njegovom mjestu kod kr. ug. ministarstva — šumarskim
kandidatima, te šumarski vježbenik II. razreda Ivan Kraynj4k šumarskim
vježbenikom I. razreda a kr. šumar II. razreda Ivan Z e z u 1 k a kr. šumarom I. razreda
u Ogulinu,
Nadalje imenovani su : kr. šumar I. razreda Eugen D o b i a š kr. poslujudim nadšumarom
u Gospidu, i tehnički diurnista Vinko N a g y , službujudi sada kod kr. šumarije
u Ogulinu, kr. šumarskim vježbenikom II. razreda, a opredieljen je isti podjedno
na službovanje za područje kr. šumskog ureda u Otočcu.
Napokon je premješten kr. šumar II. razreda Bela Kaufmann u istom svojstvu
na vlastitu molbu iz Jasenka kr. ug nadšumarskomu uredu u Lipi.
U obsegu II. banske imovne obdine imenovani su: protustavnik i računovodja
Velimir Stankovi d kotarskim šumarom; šum. pristav Josip Marinovi d privremenim
protustavnikom; šumarski vježbenik Franjo D u m b o v i d privremenim šum. pristavom
i abiturient šumarstva Andrija Lončarevi c privremenim šumarskim vježbenikom,
svi sa sustavnimi berivi.
Kot. obcinski šumar Dragutin Trotze r imenovan je kardin.-nadbiskupskim nadšumarom
u Zagrebu.
Najstariji šumar u zemlji. S radošću možemo ovdje zabilježiti, da je naš
najprvi družtveni predsjednik i začastni član, c. i kr, umirovljeni šumarnik Antu n
Tomi d dne 5, siečnja t. g. navršio 87. godinu dobe svoje, pa ga možemo punim
pravom najstarijim šumarom u zemlji smatrati. Vriedni je starina još sveudilj zdrav
i podpuno krepak, a želimo od srca, da ostane i nadalje u najpovol.inijem zdravlju,
čestitajuffi mu najusrdnije k njegovoj 87. godišnjici uz gromki odjek : Živio još mnogo
godina vriedni i čestiti starce na radost svoje mnogobrojne unučadi i svojih
štovatelja šumara!
Franjo Bossipal. Opet nam je nemila smrt iz sredine naše pokosila jednog
vriednog člana. Franjo Bossipa l šumarnik kard.-nadbiskupa zagrebačkoga preminuo
je dne 2, siečnja t. g. nakon dugotrajne težke bolesti u najboljoj muževnoj dobi u


42. godini.
Pokojnik se rodio u Varhoštu u Moravskoj godine 1848. od otca Antuna
Kossipala kapitulskog nadšumara. Svršivši nauke na velikoj realci u Tropavi,
stnpio je Kossipal god. 1867. na šumarsko učilište u Aussee-u, a zatim, kad bje ovo
ukinuto, u Eulenberg, gdje je dovršio šumarstvo. 1. listopada 1868. bje imenovan
štimarskifn taksatorom na vlastel. nadbiskupije zagrebačke, u kojem svojstvu je pod
vodstvom svojega starijega brata Eduarda Kossipala, u ono doba bivšega šumarnika