DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 43 —


d) Ako bi pak žena i muž umrli, a djeca od druge žene preostala, ter slučajno
žensko diete priženilo u kudu muža; kakov bi tada odnoSaj nastupio ?


8. Ako bi se posjed pravoužitnifike zadruge putem ovrhe prodao, ter da članovi
iste te zadruge koji drugi posjed kupe, da li bi se isti imali u pravoužitnifiki kataster
uvrstiti ?
9) Ako koji član ovlašdene zadruge dobije odpravninu u novcu pak kupi na
drugom mjestu posjed ili odmah, ili nakon dužeg vremena; kako se ima takov smatrati?
I napokon


10. Da li se ima u smislu § 4. naputka A) proglasiti četiri nedeljni rok, izloživ
na novo sastavljene izkaze, da ne bi tkogod prikraćen bio, da se tim svakom
prilika pruži, da svoje eventualno pravo zatraži?
Povodom pređnavedenih konkretnih slučajeva obnalazi kr. zemaljska vlada, odjel
za unutarnje poslove, saslušavši prije o tom mnienje ovdašnjega kr. državnoga nadođvjetničtva,
ravnanja radi odrediti, što sliedi:


ad 1. Kod sastavljanja užitnoga katastra imaju se selišta ovlaštenih zadruga
krajiških prema stanju, u kakovom se nalaze pri sastavljanju katastra u isti uvrstiti,
a ne po stanju od god, 1871., budući da se ne uvidja razlog, s kojega se ne bi odmah
u katastar uvrstile one promjene, koje se po naputku A) u istom svakako evi;
dentirati imaju.


ad 2. Valja isto, Sto je ad 1. iztaknuto. ;


ad 3. U tom slučaju ima zadrugar, koji je izpođ ´^4 selišta prigodom diobe od
svoje zadruge dobio, a nije mu privolom odnosnih ovlaštenikah i pravo užitničtvo
ustupljeno, pravo na šumske užitke samo u toliko, u koliko isti potiče iz obitelji, koja
je po § 1. slov. e) naputka A) k zakonu od 11. srpnja 1881. udovoljila, a ne bi
mu mogao pripasti dio, ođpadajući na */4 selišta, pošto u smislu § 15. spomenutoga
naputka zadrugaru u pređrečenom slučaju iz naslova, uvjetovnog po točki d) istoga
naputka ne pripada nikakovo pravoužitničtvo.


ad 4. Na predležeće pitanje nalazi se odgovor u ovdašnjoj naredbi od 19. srpnja
1888. br. 23530 ex 1887,, iz koje proizlazi, da se samim kupom posjeda ne
stiče pravoužitničtvo.


ad 5. U odnosnim zakonima niti se izrično propisuje, da je uživanje upitnoga
prava ograničeno na onu imovnu obćinu, kojoj je koji pravoužitnik prvobitno pripadao,
a ne da se takov zaključak od nikud izvesti, pa prema tomu, da time, što se koji
pravoužitnik preselio u drugu koju imovnu obćinu, niti utrnjuje njegovo pravo, niti se
uživanje istog time sistira, te da mu se s toga i u imovnoj obćini, u koju se preselio,
ne može uzkratiti uživanje toga prava.


ad 6. i 9. Potomci bivših krajiških zadruga ne participiraju na pravu na uživanje
užitaka iz imovnih šuma, koji su se lišili zadružnoga posjeda.


Nadalje ako koji član ovlaštene zadruge dobije odpravninu u novcu, to takovom
članu ne pripada pravoužitničtvo u onom đielu, koji bi ga išao, da je dobio svoj dio
zemljišta u naravi, jer je u tom slučaju odpala realna kvalifikacija, kojom je uvjetovano
pravoužitničtvo onih obitelji, koje su živile u zadružnom vezu ; te će moći s toga
takov član, ako je stekao nezadružni posjed bilo na ma kojem mjestu, biti pravoužitnikom
samo u toliko, u koliko je isti potekao iz obitelji, koja je po točki e) gore
citiranoga naputka izpunjavala vojničke dužnosti.


ad 7. slov. e) Na ovo pitanje mora se niečno izjaviti s razloga, što pravoužitničtvo,
kako proizlazi iz ovdašnje naredbe od 19. srpnja 1888. br. 23530 ex 1887.,
nije realno nego personalno pravo, čega radi takovi, koji ne potiče iz obitelji neovlaštene,
ne stiče time, što je na posjedu ovakove obitelji ostao, pravoužitničtvo. Dosljedno
prednavedenom na slov. b) c) i d) mora se i na ova pitanja niečno odgovoriti,
jer ako već mužu samom u tim razloženim okolnostima ne pripada pravoužitničtvo, ne