DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 42 —
Sruitvenoj pripomoćnoj zakladi pristupio je trgovac sdrvi A. BaSić prinosom od
5 for. — G. A Ružidka pak, već od prije udrugar, priposlao je još 1 for. u istu svrhu.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba vis. kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 18.
prosinca 1889. broj 32.299., glede razjašnjenja pravoužitnietva u konkretnim
slučajevima. Kod sastavljanja odnosno izpravka katastra za pravoužitnike u smislu ustanovana
naputka A) k zakonu od 11. srpnja 1881., kojim se razjasnjuju, odnosno preinaCuju
neke ustanove zakona od 15. lipnja 1873. o imovnim obdinama u bivšoj hrv. slav.
Krajini, ter ovovladne naredbe od 19. srpnja 1888. broj 23530 ex 1887., porodile
su se u nekim gospodarstvenim uredima podruSnih imovnih obćina u tumačenju pojedinih
ustanova pomenutoga naputka uslied pokazavših se konkretnih slučajeva prigodom
sastavka upitne izprave neke dvojbe, ter su isti gospodarstveni uredi zamolili odavle
posebnim predstavkama za razjašnjenje sliededih pitanja, kako valja naime ista tumačiti
prema postojećim propisima ter u sklad staviti sa naputkom A):


1. Da li se imaju pri sastavljanju užitnoga katastra prema § 3. gornjega naputka
u izkaz 1 b. selišta ovlaštenih krajiških zadruga posjedom u oranicama i livadama
uvršćivati prema stanju, kako su postojala danom 8. lipnja 1871. — kad je naime
zakon o odkupu šumskih služnosti izdan, — ili pak premu stanju, u kakovom se nalaze
pri sastavljanju istoga katastra:
2. Da li imadu posjedi ovlaštenih zadruga, koji sada manje od S´/^ rali oranica
i livada sačinjavaju, smatrati kao ´/^ selišta [§ 7. naput. A)], ili se ima odmah kod
sastavka užitnoga katastra uporaviti u takovim slučajevima ustanova § 15. istoga
naputka ?
3. Da li svim onim pravožitnikom, koji su prigodom diobe iz svoje zadruge
dobili izpođ 8^/2 rali, pripada ´/4 selišta?
4. Da li se ima kod promjena, nastavših kupoprodajom prije ili pgslije sastavka
pravožitničkoga katastra, obzir uzeti na okolnost, što su neki pravožitnici s dotičnim
posjedom glasom ugovora takodjer i pravo na uživanje iz imovinskih šuma prodali,
ter kako treba u takovim slučajevima postupati ?
5. Da li se imaju pravoužitnici, koji su se doselili iz neke imovne obćine u
obseg koje druge imovne obdine ter ondje kupili krajiški posjed i napravili kuću, uvrstiti
u pravoužitnički katastar dotične imovne obćine?
6. Da li i takovi potomci bivših krajiških zadruga, koji su čitavi svoj posjed
drugomu prodali, participiraju na pravu užitaka iz imovinskih šuma, ter kakovim dielom ?
7. Kako valja nadalje postupati u sliedećim konkretnim slučajevima:
a) Ako je otac krajiške obitelji, kojoj po § 1. lit. e naputka A) k zakonu od
11. srpnja 1881., izdanom za provedbu zakona od 8. lipnja 1871., radi svojevremenog
izpunjivanja vojničkih dužnosti pripada pravo na šumske užitke, umro a udova
mu se opet uda za nepravoužitnika, te nemajući s ovim drugim mužem djece, da li
potonjem, budući da je ostao na posjedu, pripada pravoužitničtvo ?
b) Ako bi se nepravoužitnik priženio i svoju djecu doveo, nu ta žena umre,
koja je pravoužitnica bila, a nema s njime djece; da li na posjedu ostavša djeca, koju
je nepravoužitnik doveo, participiraju na pravu užitaka iz imovnih šuma?


c) Ako bi se nepravoužitnik, kao što je pod b) navedeno, poslije smrti žene
pravoužitnice oženio za koju drugu ženu, te taj muž umre, a žena ostane na posjedu
bez djece ili s djecom; da li u tom slučaju imaju zaostavši na posjedu pravo na uživanje
iz imovnih šuma?


Nadalje da bi i ta druga žena dovela sa sobom djece na posjed pak umrla,
kakov ođnošaj nastupa glede pravoužitničtva za djecu, ako su ista amaterom u zadrugu
upisana bila?