DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 2 —


Šume u slavonskoj Podravini.


Piše vlastelinski šumar Stjepan Hankoiiyi.*


Poglavje prvo.


Obdenito.


šume u slavonskoj Podravini izključivo su šume listače, uzgojem vedinom
visoke, a nješto i nizke šume.


Viadajuća vrst drva u visokih šumah je hrast lužnjak (Quercus pedunculata,
Erh.), a nuzgredne vrsti jesu: bukva (Fagus sylvatica), grab (Carpinus betulus),
jasen (Fraxinus excelsior), briest (Ulmus campestris), pozna lipa (Tilia parvifolia),
klen (Acer campestre), cer (Quercus cerris), jagnjed (Populus nigra), brekinja
(Pjrus torminalis), crna jalša (Alnus glutniosa), zatim još divlja jabuka i kruška
(Pyrus Malus i Pjrus communis). Od ovih vrstih drveća nalaze se cer i brekinja
samo mjestimice i sasma osamljeni, a jagnjed i crna jalša u nizkih položajih i
kraj potoka i močvara.


Nizke šume sastoje poglavito iz jagnjeda, biele topole (Populus alba),
trepetljike (Populus tremula), crne i biele jalše (Alnus glutinosa i A. incana),
vrbe biele i mačkovine (Salix alba i S. caprea), briesta i napokon hrasta, koji
se vedinom samo mjestimice nalazi, ili sačinjava gdjegdje takodjer omanje
skupine.


Osim toga pokušalo se je umjetnim načinom uvrstiti u visoke šume na
odgovarajudoj stojbini bieli i crni bor, i to radi pribave crnogoričnog gradivog
drva, ali je taj pokus uspjeo samo djelomice sa bielim borom, ter se je u obće
odustalo od toga nasadjivanja s razloga, što je prije svega manjkalo za isto
vedih prikladnih površina, i što su osim toga ove četinjače kao riedkost u ovih
krajevih bile preved izvrgnute napadajem divljači. Prama različitim bonitetom
tla, koje te šume zapremaju, jest dakako i rast drvlja različit, ali u cielom
uzeto izvrstan, pošto je tlo osobito u nižih položajih veoma krepko, a ta se
izvrstnost u rastu ponajpače pokazuje kod samoga hrasta. Nu akoprem ovaj u
nižih položajih izvrstno uspieva, to se ipak pojavljuje na njem u kasnijoj dobi
fiesto crvena trulež i osušenje vršaka uslied prevelike gdjegdje vlage.


* Na pisanje predstojedega djela sklonula je pisca ponajviše ta okolnost, što
naša hrvatska šumarska literatura ne posjeduje do sada opis — koliko mogude — svih
važnijih šumsko-gospodarstvenih odnoSaja naše slavonske Podravine, sakupljene u jedinstvenoj
cjelini, već kojegdje više ili manje samostalno obradjene u časopisih i raznih
broSurah.


Mnoga mjesta ovoga spisa obradjena su na temelju radnja vrloga strukovnjaka.
začasfnoga dlana našega šumarskoga družtva, ravnatelja dobara, — prije šumarnika —
Adolfa DaDhelovsky-a, i to osobito poglavje o upotrebljivanju, pa je obzirom na važnost
toga poglavja i obrađena izradbi istoga osobita pozornost.


Želeć, da iova radnja doprinese svoju k popunbi našeg hrvatskog šumarskog knjižtva,
predaje pisac istu na blagohotno razsudjivanje štovanomu našemu šumarskom obdinstvu.
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Osim bukve, koja zauzima većinom samo brežuljčiće, jesu ostale napomenute
vrsti drveća od podredjene važnosti, ter sa&injavaju nuzgrednu
sastojinu.


Sklop doraslili sastojina je većinom,samo srednji, a samo iznimice pun;
uzrok tomu je izim visoke dobe sastojina još i upliv elementarnih nepogoda
tečajem mnogih godina, koje prouzročile mnoge čistine, a napokon takodjer
okolnost, što su se prijašnjih vremena izsjekli skoro svuda jasenovi v briestovi,
kao najprikladnije vrsti drveća za dobivanje pepeljike.


Doba hrastovih sječivih visokih šuma može se cieniti na popriečno 160
godina; granice pako u tom smjeru su 120 i 300 god. Ta doba proizlazi iz
prispodabljanja poprečnoga promjera sastojina sa promjeri onih stabala, čija
doba se je ustanovila na raznih mjestih raznimi sredstvi, ter se riedko nadje
dorasla šuma, koja bi imala jednoličniju dobu, nego ona gore napomenuta.


1. Visoka šuma.
Visokim šumam ovih predjela manjka posvema jednakost pojedinih dobnih
razreda; razlog tomu je prije svega prijašnja prevelika šumska površina tih
predjela, iz kojih prevelikih šuma započe izvoz drva tek pred kojih 25 godina,
a donde je ograničen bio samo na njeke razvrstbine tvorivog drva; zatim što još
sadašnja starija generacija parati, kako su se sve te šume već za onda nalazile
u sječivoj, dapače i prestaioj dobi.


Znameniti ovi šumski kompleksi bijahu obterećeni raznovrstnimi služnostmi
bivših podanika vlastele, medjukojimi bijaše najznamenitija pašarina; za žirovinu
moradoJe se takodjer izlučivati — prama različitoj rodnosti dotične godine
različito obsežne — šumske površine, dočim se je potreba gradje i goriva,
akoprem velika, ipak mogla lahko podmirivati obzirom na množ drvlja. Gradjevno
drvo izdavalo se je pri tom, osobito u davnije vrieme, prigodom njeke vrsti
proredjivanja, koje se dakako nije smjelo prosudjivati po današnjih načelih, a
gorivo drvo pribavljali su si ovlaštenici od ostataka posije prebiranja i možebitnih
prirodnih nepogoda.


Unutar tih šumskih ploština nahadjale se veće i manje čistine, koje su
rabile za poljodielstvo, a kojih postanak, dotično krčenje, pada u starije doba
i predočuje početak poljskoga gospodarstva, koje se kašnje sa množenjem
pučanstva dukako takodjer sve više razširivalo. Posljedica tomu napredku bijaše
bez dvojbe prije svfga potreba arondncije površina prama raznim vrstim kulture
tla, zatim povećanje gospodarskoga posjeda, ter napokon reguliranje posjedovnih
odnošaja med vlastelom i njenimi prijašnjimi kmetovj. I zaista se je to reguliranje
postepeno provadjalo i dokončalo, ter se napokon podpuno provela
segregaaija šumskih površina ostavša u posjedu vlastelina.


Zadnji ovih poslova tićućih se uredjenja posjedovnih odnošaja bijaše odlučenje
šumskih površina god. 1869.
Još više nego gore napomenuto uredjivanje posjedovnih odnošaja, doprinjelo
je k umanjivanju šumskih površina osnuće poljana, livada i pašnjaka u svrhu
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 6     <-- 6 -->        PDF

povedanja sesionalnoga stanja i množanje gospodarskoga areala vlastela samih.
Sve šumske sastojine sastojale su većim dielom iz dobro sklopljenih mladjih
i starijih sječivih sastojina, ter im je obilna drvna groraada dovoljno pokrivala
dielom vlastite potrebštine vlastele, dielom terete služnostih i malene zahtjeve
tržišta pojedinih predjela. Ako uzmemo u obzir, da se je dobilo još i tim drvnih
gromada, što su se morali osnivati putovi i prosjeci u svrhu ograničenja i razdieljenja
šuma, ter lagljega pristupa k istim, to onda lahko poimljemo, da se
u tih šuma još nije uvadjao sječni red uzprkos tomu, što bi se bilo već za
onda imalo pobrinuti za njihovo pomladjivanje u svrhu postignuća čim jednoličnijih
dobrih razreda.


Priličan odsjek vremena bio je nuždan, da se izvedu svi ti gore navedeni
poslovi, kao početci razvijanja zemljištne kulture, pak im je napredovanje bilo
vrlo polagano već i iz toga razloga, što se je stranom trebalo boriti proti
raznim postojavšim predsudam, a stranom što su i sami ti poslovi bili obsežni.
Više decenija je trebalo, dok se je kulturni napredak u tom pravcu razvio do
onoga stepena, što no ga danas promatrač zapaža, ali ga mogu i zadovoljiti
polučeni uspjesi, kao: uredjenje posjedovnih odnošaja, segregacija zemljištnoga
vlastničtva i uvedena racionalnija kultura tla.


Osim sječe njekih omanjih šumskih parcela, koja se je imala obaviti u
godina 1816. do 1825., da se namire njeke potrebe gorivog drva u javne svrhe,
započe pomladjivanje šuma sječinami tek godine 1832.


Razvoj toga pomladjivanja bijaše uslied posvemašnjoga manjka trgovine
gorivim drvom veoma ograničen, a užitke sačinjavahu poglavito samo ona
hrastova i jasenova debla, iz kojih se je moglo proizvadjati rezano i ciepano
gradivo, koje je tražio trg. Sasma neprikladna bijaše još u ono doba jeftinoća
i najprimitivniji način izradbe drvlja.


Obrt šumski poče istom onda napredovati, kad se je uvela pila za razdieljivanje
debala u pojedine trupce kod proizvadjanja goriva i ciepane gradje,
kad se je ista posije god. 1830. začela takodjer rabiti kod proizvodnje mostnica
i gradjevnog drva umjesto doondašnjega razsipnoga ciepanja, ter kad su se
napokon stala uporabljivati i ostala orudja u savršenijem obliku. Posljedak svemu
tomu bje razvoj šumske obrti do ´ugledne industrije, racionalniji razvoj šumskog
gospodarstva u obće i intenzivnije izcrpljenje surovine.


Pošto se je vladajuća vrst drveća u visokih šuma nalazila, kako već napomenuto,
u skroz visokoj sječivoj dobi, to se nije dalo ustanoviti za sječu svih
šuma tako daleko razdobje, da bi se polučili u sliedećoj obhodnji valjani normalni
ili barem približno normalni dobni razredi, koji bi osjegurali po trajno
šumarenje. Potežkoće, koje niesu dopustile polučiti taj cilj, sastojale su se
prije svega u sasma nedostatnoj — do godine 1860. — prodji drva, koja je do
godine 1830. gotovo sasma manjkala; zatim kašnje potreba, koja je postajala
sve to osjetljivijom, da se naime čim moguće prije posjeku i izrabe stare ote
šume, koje su već davno prezrele bile, i kojim je prirast gromade (kvantitetni
prirast; uputnikov a) takodjer već kroz mnogo godina padao.
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 7     <-- 7 -->        PDF

"Naravna je stvar, da se kod takvih šumskih okolnostih sa stanovišta racionalnoga
gospodarenja ne može podnipošto zagovarati još dalnje ostavljanje
tih u prestaroj dobi stojećih sastojina lih u svrhu postignuća inaSe veoma
važnoga i hvalevriednoga cilja, normalnih naime dobnih razreda. Stoga razloga
bit će obzirom na obsežnost današnjih sjećivih sastojina najopravdanije, ako
se postavi i pridrži ona obhođnja, u kojoj će se polučiti najbolje i brzo unovčenje
istih, pa iznašala ta obhođnja recimo 140 godina, u kojoj dobi se u ovdašnjih
uzgojnih okolnostih može uzgojiti drvlje one debljine, koja je nuždna,
da se uzmognu proizvesti drvne razvrstbine, koje traži današnji trg.


Na svaki način je to nuždno ostavljanje šuma do njihove 140-godišnje
dobe i preko od gospodarstvene štete, pošto im je godišnji prirast započeo već
davno padati, ali kako rečeno, zahtievaju tu žrtvu tržištni odnošaji, pa onda
veličina toga gubitka niti nije onako velika, kako se možda pričinja u prvi
mah, jer se isti djelomice, dapače i sasma izjednačuje uslied omašnijega debljanja
stabla u kasnijoj dobi i s tim skopčanog već prirasta kakvoće (kvalitetni
prirast; uputnikov b); ovaj prirast znade po okolnostih i premašiti napomenuti
gubitak na masi, ako se naime uzmu u obzir lih tvoriva drva, i ne obaziruć se na
rastuće ciene tečajem vremena, koje izrazuje prirast skupoće (uputnikov c). —


To se još bolje razjasnjuje, ako se uzme na um, da će starije, deblje deblo
moći dati veće razvrstbine tvorivog drva, koje će se uviek skuplje plaćati, a
s druge strane, da se kod drvlja jačeg promjera troši manja kubična sadržina
surovine na proizvodnju iste množine gotovih proizvodnina, nego kod onog
manjeg promjera.


Da uzmognemo bolje predočiti gospodarstvenu važnost ovoga kvalitetnoga
prirasta, neka nam bude dozvoljeno navesti kao primjer uporabu i unovčenje
hrastovoga tvorivoga drva u šuma vlastelinstva Yalpovačkoga i Dolujo-MihoIjačkoga,
pak ćemo se tom prigodom osvrtati na rezultirani kvantitativni prirast
samo u toliko, u koliko će isti biti u savezu sa prirastom kakvoće.


U tu svrhu napomenuti nam je u obće sliedeće: Za svaku pojedinu razvrstbinu
uzelo se je po njekoliko različitih promjernih veličina u razmaćih od
10 do 10 centimetara, pri čem je mjerodavna za dotičnu množinu proizvodninž,
ona temeljnice debla, koja odgovara promjeru bez bieli (Splint).


Pošto i biel drvu pripada, to se je i ona — premda bez lehničke uporabivosti
— uzela u račun u poprečnoj debljini po izkustvu. Dolnji promjeri
ustanovljeni su na temelju normalnoga debla, koji valja za ovdašnje šumske
okolnosti; duljina trupca uzeta je kod dužica jednakom duljini dotične razvrstbine,
a kod rezane gradje (mostnica i t. d.) — laktovine — 1 metar, kod koje
vrsti gradiva se je osim toga reducirala tržištna cieha na 1 kubični metar
obzirom na dotične razvrstbine istih duljina, koje se najobičnije traže.


Kod okruglih trupaca, uzetih u račun, predstavljena su jednako dobra
svojstva drva, jer se onda može izdašnost cielih debala jednakih središnjih promjera
prispodabljati sa onom pojedinih odgovarajaćih trupaca, pošto se veća ili
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6 —


manja potreba surovine za proizvodnju iste množine robe izjednačuje, — kad
se na taj način umišljava porazdielenje debla u pojedine trupce.


Eazličnosti u tržištnih ciena bačvarske gradje (njemačkih dužica), laktovine
ili dapače i jačeg tesanog gradivog drva osnovane su već u raznih dimenzija
obih pojedinih razvrstbina. Tim se zadovoljuje i onom opravdanom gospodarstvenom
zahtjevu, prama kojem se ima drvo veće dostalne vriednosti (Kostenpreis)
obzirom na dulje doba rasta i bolje plaćati. Već iz toga se vidi, da ee
deblje drvo uslied svoga većega kvalitetnoga prirasta i vriednije biti i ne obaziruć
se na napomenutu već važnu okolnost, što će kod jačeg drvlja za istu
množinu proizvesti se imajuće robe biti potrebno manje surovine.


Srčikovina (Herz) najprobitačnije se sasma izključuje od uporabe za lies,
pošto je ona kod proizvadjanja dužica i onako bezuvjetno neuporabiva, a i kod
laktovine se ne trpi.


Širina duge kod njemačkih dužica mora stajati, kako ćemo niže spomenuti,
prama njenoj debljini u njekom stanovitom razmjeru; isto tako zahtjeva obično
veća debljina laktovine takodjer i veću širinu iste, pa pošto se osim toga kod
proizvodnje ma koje vrsti tvoriva ima osobito na to gledati, da se po mogućnosti
provadja izradba u smjeru drvnih vlakanaca, to je s jedne strane nemoguće
proizvadjati iz slabijih stabala jače drvne razvrstbine, koje bi odgovarale gore
napomenutim zahtjevom, a s druge strane smijemo pravom reći, da se samo
jača stabla mogu unovčiti na uharniji i najuharniji način. — Prama tomu lako
su razumljive veće tržištne ciene jačih promjernih dimenzija, što je opet u
podpunom suglasju sa porazmjerno većom vriednosti debljih, širih, da i duljih,
pa onda onakovih razvrstbina, koje su bez srčikovine.


Kod francezkih dužica bi se takodjer imale na slični način uzeti na um
različnosti tržnih ciena, ali tuj su uzete za temelj i onako porazmjerno manje
dimenzije, zbog čega se i pokazuje veća vriednost jačih promjena u slabijoj
mjeri.


a) Francezke dužice.


Normalna francezka dužica ima u Parižkoj mjeri sliedeće dimenzije: duljina
36 palaca, širina 4—-6 palaca, a debljina 11 —13 crta; ti brojevi odgovaraju
metričkoj mjeri prosječno 100 cm., 11 —16 cm. i 25—30 mm. — Osim
toga unovčuju se francezke dužice i ina veće ili manje duljine, širine 1 debljine,
pa se plaćaju u razmjeru prama normalnoj, ako nije možda drugačije utanačeno;
pri tomu nalaze prodju i takve dužice, kojim je širina manja i od 3 par. palca.
Ta okolnost je od osobite probiti za podpuno izcrpljenje surovine, pa se i
marljivo uporabljuje.


Za naš slučaj uzeta je duljina 100 cm., širina 8—17 cm., a debljina 3
cm., pojedine širine pako prama promjeru trupca, odbiv biel i srčiku kao neuporabive,
zadnju u iznosu od 6—28 cm. — Čitav iznos dužica reduciran je
na širinu od 17 cm., koja je, kako se vidi, veća za 1 cm., nego stoje običajno
u prodaji, koji se višak ostavlja sbog osušenja dužica. Kezultat je ovaj:
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 7
S k r i ž a 1 i k a 1
a b 0 \ d e f g h i ´ k 1
Promjer
trupca Potreba snrovine Unovčenje


A a
O 2 Ol


sa Meli
«-S -o


a
a S » ^ te


« 3 5|a 3 ^o .^


TO to


CG o a g
S a>2 J4 .t! to


a JM a


5"
3.H Mi "S´g
:2 > 60 S >-< o
´a´ j= S o --^ *^ O fl3 S ga S a-2


o
O O 2 "S-o a
a => ^


c4


1
V-H s a > g a,= ^


f^S a


o a ^
N3 a,% «
3


cm. m^ komada .».a a novčića


a


1 34 40 38 100 0-119459 7.637 15-6441 100-00 63.92 100.00
2 44 50 48 100 0188574 14.422 130764 88-58 76.48 119.65
3 54 60 58 100 0 273397 24.889 10-5604 67-51 94.69 148.13
4 64 70 68 100 0-373928 40.500 9-2828 5902 108.31 169.44
5 74 80 78 100 0490167 53.742 9-1207 5830 109.64 171.53
6 84 90 88 100 0-622114 78.546 8-4688 54 06 118.22 184.95
7 94 100 98 100 0-769769 97.068 7.9302 50-69 126.10 197.28
8 104 110 108 100 0-933132 121.533 7-6780 4908 130.24 203.75
9 114 120 118 100 1-112202 149.693 7-4299 47-49 134.59 210.56
10 124 130 128 100 1-306981 182.197 7-1734 46.85 139.40 218.08
11 134 140 138 100 1-517468 216.855 6-9976 44-73 142.91 223.57


b) NjemaSke dužic´e.


Kod niemačkih dužica ili t. z. baSvarske gradje nalazimo mnogo više i
razno-vrstnijih dimenzija, nego kod francezkib dužica, osobito pako razlikuju se
prve od drugih u tomu, što kod onih imade t. z. podnih dužica — podnica


— koje francezki bačvar ne poznaje u toma obliku.
Stoga razloga je i teže predo&iti proizvadjanje njemaSkih dužica tako
obsežno i detailno, pak ćemo se za sada držati samo pravila, koja vriede lih
za duge — bez obzira na podnice. Ona glase:


1. Osmi dio promjera bez bieli jednak je debljini najveće vrsti duge, što
no se može izraditi iz dotiSnoga trupca.
2. Svaki izsjefeak trupca (Miesel, Kloben) daje toliko centimetara širine
duga, koliko ih ima promjer (bez bieli).
3. Ako podielimo obseg trupca sa šesterostrukom debljinom duge, dobijemo
broj izsjetaka, proizlazećih iz doti6noga trupca


ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 8 —


4. Broj vrsta (Lagen) duga dobije se, ako se cielokupna njihova žirina
razdieii duljinom duge, a broj proizvedenih hektolitara, ako se pomnoži broj
vrsta sa veličinom dotične vrsti izraženom u hektolitrih, i taj proizvod još
pomnoži sa %.
Razjašnjenje svega, što se nalazi u tih 4 točka pravila, nalazi se potanko
opisano u poglavju tredem.


Dotični uporabljeni trupci moradoše biti — prama pravilu 1 — iste duljine
sa dugami.


Omjerni brojevi tržnih ciena naznačeni u stupcu n skrižaljke 2. pronadjeni
su na temelju šestgodižnjega prosjeka; oni izrazuju dosta jasno razne
stupnjeve ciene, koje se dakako mogu od vremena do vremena i mienjati već
prama tomu, da li se tražnja pojedinih razvrstbina mienja, da li se naime stanoviti
proizvodi više ili manje traže, ili laglje ili teže dobaviti mogu.


Rezultat vidi se iz skrižaljke 2:


Prama pravilu 1. razdielio se je trupac u najveću vrst dugž,, što je iz
njega bilo moći proizvesti, nu prama okolnostim moći je dakako iz istoga trupca
proizvesti i manje sortimente, ali bi se tada i duljina trupca imala pokratiti.


Mimogred neka bude napomenuto, da se u prometu riedko nalaze duge,
koje bi bile za veću burad od 73 hl., koje veće vrsti se onda i onako priugotavljaju
samo u posebne svrhe i na vlastitu želju naručiteljevu.


Uslied toga je često potrebito, da se iz trupaca, koji bi bili prikladni i
za proizvodnju većih sortiraenata, izradjuju manje vrsti, pri čem se onda porazmjerno
mienja i potreba surovine.


Ako bi se n. pr. imao izraditi trupac od 134 cm. promjera bez bieli u
dužice od 73 hl. sadržine, to bi njegova duljina — na temelju onoga, što će
se razpravljati u trećem poglavju — imala biti 263 cm., a kubični sadržaj sa
bieli 3-9337 m*. Dugž. bi proizašlo 3´4045 vrstž., što odgovara iznosu od 55-2285
hl., a potreboća surovine iznosila bi za svaki hl. 0 07122 m´, t. j . es-SS"/;,
naprama 73-447o, kako no se nalazi u skrižaljci pod tek. br. 6 (duljina duge
263 cm.), doeim bi kvalitetni prirast vi-iednote bio ne kao u skrižaljci 258 387«,
već 288-9987o) — naprama postotku 445-20 pod tek. br. 11 sa promjerom
trupca 134 cm.


Kako se vidi, gubi se izradbom toga trupca po gore naznačenomu načinu
na vriednostnom kvalitetnom prirastu, ako se uzporedi sa najracionalnijim mogućim
proizvadjanjem (br. 11 sa istim premjerom), ali se s druge strane opet
dobiva na gromadnom kvalitetnom prirastu i to 73-44—65-63==78l7o) * j izdašnost
iste množine surovine pomnožana je za 7´8l%.


Skrižaljka 2. nam u obće daje veoma važne podatke, osobito u stupcih i
i 0, iz kojih jasno proizlazi mogućnost probitačnije unovčivosti jačih drvnih
sortimenata.


Napokon ne treba previditi, da je kvalitetni prirast vriednote pod tek. br.
6 već za l58-38Vo veći od onoga pod br. 1. premda promjer bez bieli ovdje
34 cm. iznaša, naprama onomu porazmjerno dosta malom od 84 cm.
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 11     <-- 11 -->        PDF

O
a>
ja a 2 —1s § « s-
j; a o
§ ® § ^
O ´7^ d Q3
=i ^ ffL4 ´^
1
1
o
T H
´«7<
T-1
´-L>
l O
´*
1-*
la
*
O i
´>! ( M
CO
co
0 0
o
(M
i-H
cc
—1
CD
OT
>(0
0 0
i M
O
CO
0 5
o
»c
-*5 0
( N
-t
lC5
C 5
o
i C
>
D

—»
:=i
Cfi
o
a \
T-H T H
O
f H
0 5
C<5
T H
H
« 5
OD
r-l
T-t
T-(
in
l~5
0
( M
t -
C D
l O
( N
T-t
t ^
t ^
( M
CD
CO
i-M
CO
o
co
t -
o
a ´
(t-, ^
=3 g-rs
´"´
X
60
«
>
o
o
t-H
>Q
(M
CT5
U 5
CT
O
1-1
O
CD
(M
o
T H
CD
O
cr>
C~
CD
O
05
o
co
co
-M
CD
05
05
o
t -
co
´in i «z
´8?5(´B:1 ´s^israna
O
O
M
g
r-l
0 3
o
´^
co
lO
f-< Y-t
0 5
OD
i~*
8
( N
05
o
CM
CD
co
!>a
co
?M
0 5
^
M
noag n isuaioU3Coaq laaefuio
}\m%x\
moaido j 8 <3i
t -
r-t
m
l O
0 5
0 0
O
O
0 5
o
0 0
co
t —
( M
r^
95
ti
M
^

a
">
ip«moa8 CoiiAap
13UlH8«,luđ tiuio i ´
-181I\BA5[ I^TJC^O^SOC l U
O
O
o
i-H
05
O
CD
CD
t-i
CD
CD
te
t —
cr>
^t *
*
^CO
1 «
—t -
0 5
0 3
C O
s
(T.
CD
t ^
CO
0 5
CO
1—5
cS
> N
O)
a
o
PH
j a
C3
o
I M
O
»c^ 0 5
O
o
oOD
cn
O
O
co
>o
co 0 0
o
o
M
o
CD
O
o
0 5
o
3 5
D o
o
co
t —
1—
O
o
r-t
^>o

O
O
0 5
O
>o r O
o
\a
>o
co
r
©
O
I ^
CO
r
©
©
U
M
OJ
«
o
NI
j a
CO
^o
>O *
o
co
^ o0 5
o
>o
*
to
i H
0 5
co
o
l O
»«
l-(
^ ( N
oI—
T-(
o
CD
CO
o
- T-(
co
CO
co
c^ *
co
´itl
o
O l
*
CD
co
>n
xc
0 5
CO
CD
*t *-
co
0 5
CO
-*0 5
1
1—
eodiui
\\x 98np ´GUiC^tid
Ž L "1
. =
2 J3
« ^ ca
t4 ns >
a

q
co
v-t
r-*
b
T-(
03
CC
CD
*
t N
O
CD
1-i
( N
T H
O
«o<
CCl
l O
in
co t -
o
0 0
( M
CD
CD
^r-
T-^
1—(
CO
co
(N
co
3 5
CT
t>r-
l
co
05
( N
t>-
h ^
0 5
0 5
CO
I M
co
co
-*
co 0 0
t -
( N
co
co
c<>
0 0
o0 5
CO
-*
o
f
co
O
>o
CO
^
CO
l O
co
r .._
1-^
1)
a
o
o.
=5
:=;
p
1
´?? °.o
a
i\9iq Z9q iCuaoS
iS
OD
C O
t -
i H
-*
-*
co
CD
^
* H
^ M
l O
-*
*
0 0
l O
5 0
( N
^
^
>o
co
co
l O
C(3
c-*
CD
CD
t -
O
^CD
^
t -
0 0
OD
0 5
-*0 5
"*
0 0
0 0
0 5
( N
»O
o
*
0 5
co
o 1-t
co
>o
»—(
-^
o
1-4
CO
1-1
co
co
( N
-*
i-(
0 0
!>a
´^
*
co
co
^
t N
CD
CO
1-4
^
CO
^
CO
1-1
1 \ ^^ o co t -CD 0 5 ©
iH
1-*
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —


c) Lak to vina.


Kod ove vrsti liesa imade mnogo raznoličnijih dimenzija u duljinu, širinu
i debljinu nego kod dužica, s toga je i težko moguće, postaviti ovdje onako
stalnu podlogu, prama ifojoj bi se odredjivala čim jednoJičnija uporaba svih
izabranih dimenzija promjera. Tuj se je ograničiti na to, da se ustanovi najveća
četvorina (ifvadrat), koju je moći izrabiti kod dotičnog promjera bez bieli,
a osfavži ođpadci da se ne uzimlju u obzir.


Prama tomu je i sastavljena sliedeća 3. skrižaljka na str. 11, u kojoj se
nalazi manji broj raznih promjera, nego u prvih dvijub, ali još uvjek dovoljan,
jer se iz navedenih tamo dimenzija može obično proizvesti laktovina svake
vrsti i za svaku porabn.


Stupci i i I u skrižaljci 1, « i o u skrižaljci 2, ter A i jo u skrižaljci 3
dokazuju nepobitno gospodarstveni probitak i veću absolutnu i relativnu izdašnost
jačih drvnih razvrstbina, t. j . prirast kakvoće (b uputnikov), i to ne
samo na drvnoj gromadi, nego i na vriednosti, pak u svojoj podpunoj veličini
i važnosti, bez upliva na moguće eventualne promjene ciena šumskih proizvoda.


Navedene u skrižaljkama ciene, na temelju kojih je izračunan kvalitetni
prirast vriednute, jesu samo po volji uzeti omjei´ni brojevi tržištnih ciena za
sve one dimenzije; — uzprko^ tomu ostaju faktori u stupcih I, o i p u skrižaljki
1, 2 i 3 i onda jednaki, ako se tržne ciene u isto vrieme ma kako
promjene, samo ako medjusobui odnošaj dotičnih omjernih brojeva ostane
jednak.


Kvalitetni prirast drvne grcmade predočen je u navedenih triju skrižaljka
u nepobitnih brojevih, pa ako se uz to uzme na um, da ne samo svako deblo
ima raznih promjernih dimenzija, već da se nalaze u svakoj sastojmi, a još
više u raznih sastojina njekog predjela razni razredi drvne punoće, to se onda
nemože zaniekati, da bi bilo veoma pogriešno i na ušti´b šumske blagajne, kad
bi se uzeo pod istu cienu ili istu vriednost svaki kubični metar drvne surovine.
Usuprot mora se dati svagdje osobita važnost prirastu kakvoće, koja ga
u gospodarstvenom smislu i ide u podpunoj mjeri.


Ne treba nam puno dokazivati, da je upravo to neuvaženje upitnikovoga
b—a (prirast kakvoće) uzrokom, što je prijašnjih vremena većina šumskih
vhstnika silne svote izgubila prigodom unovčenja svojih šumskih sastojina.


Prama navedenomu nije moguće uzpostaviti poprečnu cienu svih razreda
debljine stanovite sastojine, ako se neuzmu u obzir svojstva drva i njegovo
valjano pridieljenje u odgovarajuću vrst proizvoda prama uporabivosti njegovoj.


S toga će biti šumar prisiljen, da točno razlikuje razne razrede u navedenom
pravcu. To razlikovanje pribaviti će mu jasnu sliku o važnosti kvalitetnoga
prirasta drva, pa ne će biti zlih posljedaka, koji bi nastali s neuvaženja
toga prirasta.


Ne će biti težko ustanoviti, u kojem će vremenu moći deblo ove vrsti
drveča (hrasta) na njekoj stojbini postići stanovitu veću debljinu, pak koliko
toga periodičnoga kvalitetnoga prirasta odpada na jednu godinu. Za našu svrhu
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 13     <-- 13 -->        PDF

1 1
o.
1
i —
đ
Oi
"r-´
OJ
>v
o
Ci
tJ
, .;^ aS ´ ^
-u ^« (3 co
° ^ =* 5 ´ S
-S s s ´5
^ ^ =_
d aj
i S 5 a
S -ž a
S ^ L -5 V
"= 5 °^ t \^
*"
<3
-? ,
>
C
O
8
M
cc
-*
« !
t ^
^
o
W3
>—1
^^
_ H
vO
-*VO
0 5
o
CO
-*(N
T-4
( N
ote
t D
r-^
XI
I-co
-rp
I H
O l
co
OJ
t o
CT
05
IO
(N
tM
o
t ^
to
^UO
o
co
co
0 3
co
co
o
t o
ot><
0 3
l O
m0 3

c ;
t o
c o0 5
o
vC
o
o
T H
r-*
(M
CO
0 3
´
1 a
gin [
lipoAZlOjd -BAO^oS
v.z ´BS5(m lai^sniiig
o
o o ^ co
5-1
to
*
CD ´i "
SS
\M
\
T!U ^U
S
o
tfi
-o
^^ Cu
c3
9i1!l(I B\8qO
m nuiziv uaCojq lujafmo
ipisinojš CouAip «u
n^siiiud moui8>!pA´5[ o/;, n
n j
3 ? -1 2 » .2
O J 2 J=
rS
Ci p-,
> 3
"s
o o
o
o
o
M^
0 5
t -
o(
M
o
o
O
^
cn
OJ
r-
fM
^
0 3
T-(
T-H
-0
0 3
O
o
´i ´
*"*
0 2
C ^
O i
co
co
co O i
co
T-H
´ *
o
C D
CM
rM
O
0 0
CD
C O
«
-*CD
T-(
l O
Svi
O
OT
o
t o
1—t
o
-H
r-
C D
»c
CM
1—1
CD
*""
*
o1 ^
(M
O
l-H
[_-V*
t o
00
(^
t ^
CD
t—
1—t
y-4
0 0
^CO
o
-*
O
CM
CD
^
t~to
^
to
V O
CO
-!t<
o
M
5C
~—
1 bJD
i
1
na
o
>
´o
1 —j
« .S f"?
i5 o
s - "" ^
a J=
a ^ « < J« 0-. ´^
^
j1
1 i —g
g "m
=5 3
fcd -3 >
´R
l O
*
cn,
*— » o
ri<
r -i C
cc 0 0
o
t ^
0 3
co
co
r^ CN
o
OD
CN
0 5
CO
t co
o
D-
to T-*
O
OS
^^ o
*
t o
o
os
t o
t-
os
to tr-
o
* ´Ut)div,i^ ´Bui[i_iv{3
o
o
Q
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
OJ
OJ
3
iCiuoS
a
cc CD co co cc CD
CO
cc
03
f 3 o
Ci.
itnjop o o o o o
C D
O
0 5
oo
J = Ti9iq 29q TCUMS 5 0
^
^
-* o -*
to
-*< CO O i
Coiq i9n5\ax ^ <7<1 co ^ l O to t ^
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 —


dostatno je, da se dokaže, da takav uraženja vriedai prirast zaista postoji; —
taj pako dokaz ne temelji se ovdje samo na njekoJicini godina dobe, nego na
uspjehu porasta ciele starosti stabla.


Obćenito valjani podatci o veličini drvnog prirasta u ustanovljenom njekom
vremenu ne dadu se sastaviti, pošto isti ovisi o mnogih okolnostih, koje čovjek
ne može da zapaža ili kojim se upliv na rast drva ne dade sigurno označiti. Ali
tečaj drvnog prirasta pojedinih sastojina stanovit e okolic e dade se već
laglje ustanoviti, osobito ako se ta opažanja temelje na rezultatih polučenih
prigodom nedavnoga sjeka.


Kod ovakovog postupka biti će probitačno, da se uzme izključivo obzir
na vladajući razred debljine, gdje no je sve drvlje — sudeć po
njegovom promjeru i visini — po prilici iste starosti, pak sve da dotični razred
i ne sačinjava cielu tamo se nalazeću sastojinu. Uz to se predpostavlja
jedna vrst drveća, tlo iste vrstnoće i ista vrst uzgoja.


Uzmimo n. pr. njeku 20-godišnju sastojinu na tlu, gdje je prije bila čistina,
na kojoj se je prije 20 godina u jednom danu posadio žir, pak ćemo
viditi, da pojedina stabalca, premda točno iste dobe, ipak u visini, a još više
u debljini više manje medjusobno diferiraju tako, da će onaj, koji nije bio očevidac
sadnje predmnievali raznu dobu pojedinih stablića. Ova razlika u prirastu
dade se raztumačiti samo na taj način, što se je mladi nara´"^tai odma
njekoliko godina posije sadnje pokazao pregustim, pojedina stabalca bila su
medju sobom boj za obstanak, a posljedica tomu bje, da se je vladajući razred,
kojemu je uspjelo potištiti preostale susjede slabiće, već tada mogao lahko
prepoznati po njegovoj većoj visini, znatnijem promjeru i u obće uspješnijem
porastu. Drugog razloga tomu pojavu nema, pošto je i tlo i položaj iste vrstnoće,
a i sjeme iz istoga vrela.


A sada pomislim) umjesto takve umjetno po=!adjene čistine veću kakvu
površinu sa naravnim pomla Ijivanjem, to će se i tamo bez dvojbe zapaziti isti
pojav, samo možda još i s tom razlikom, što će mlada sastojina — pošto je
površina velika — na mjestih, gdje je tlo slabije, pokazivati i lošiji razvoj nego
tamo, gdje je vrsfnija stojbina. Predpostavimo nadalje, da gospodarstveni odnošaji
dotičnog predjela ne dopuštaju proredjivanje mladih sastojina, a i starijih
samo djelomice, ali još uvjek u nedovoljnom mjerilu, već da je sastojina većinom
bila ostavljena uplivu same prirode, to ćemo onda šume u sječivoj dobi
viditi onakove, kakove su u istinu sada, ter tada lahko poimljemo, da će pojedina
stabla ovakove sastojine imati veoma nejednake visine i debljine. Tu
je naime proredjivala sama priroda, tuj su i elementarni uplivi svoje učinili,
da se je porast vladajućeg i potištenog razreda na raznih mjestih razno razvijao,
ali uza sve to nije izključena mogućnost, da će se cjelokupna sastojina
nalaziti u podpunom ili barem slabo prekinutom sklopu.


Upliv ovakovog životnog razvoja veoma je različit obzirom na pojedina
stabla dotične sastojine; tuj se nalazi njeka maksimalna i njeka minimalna granica
nastavša uslied gore napomenutih promjena u rašćenju, koje se granice
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13
u \rstnoći porasla medjutim ne smiju smatrati najboljim mjerilom uspjehu dotične
stojbine, pošto današnje gospodarske okolnosti većim dielom omogućuju,
da se šume ćim bolje njeguju i goje, te tim skopčani probitak poluči, pa se
pod takovimi okolnostmi onda može govoriti o najboljem mogućem porastu
stabala odgovarajućem vrstnoći stojbine.


Na temelju iztraživauja prirasta na njekolicini hrastova (lužnjaka) u
različitih sastojina, napominjemo ovdje njihov uspjeh porasta:


dolnji promjer godišnji prosjek


a) I stablo 253 god. staro 195-8 cm., 773 mm.


h) 1 1) 203 174-7 , 8-60 ,


c) 1 246 152-0 „ 6-18 „


n
d) 1 I) 223 118-0 „ 5-29 „
e) 1 n 106 69-0 „ 6-51 „
Vrstnoća tla bila je u svih slučajevih dobra, stabla a. i b. nalazila su se u
prostom stanju, c. i e. u riedkomu, a d. u podpunomu sklopu i djelomice pod
zastorom obližnjih stabala.
Mnoga iztraživauja prirasta vladajućih hrastova na veoma dobroj stojbini
i na ovećoj površini od njekoliko stotina jutara imadoše za posljedak shedeću
skrižaljku poprečnoga prirasta:


Skrižaljka 4.


Prirast kakvoća po sknžaljci


Promjer sa Doba Razlika Poprečni go


bieli stabla u dobi dišnji prirast


za stupee


Sjodina postot:

mm.


38 66 — 5-75


48 76 10 1-79 0-99 V22 6S2


58 87 21 1-84 170 1-05 6-bO


68 99 33 1.56 2-01 108 686


78 112 46 114 1-71 109 6 96


88 126 60 09 9 1-47 1-16 6-98


98 140 74 0-89 1-28 116 7-00


108 1B6 90 0-76 111 6-92


118 174 108 065 l-o2 6-78


6-58


128 194 128 057 0-93


6^8


138 216 150 0-51 0-84
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 16     <-- 16 -->        PDF

_ 14 —


U toj skrižaljci izračunan je kvalitetni prirast u postotcih na temelju
brojevah nalazedih se u stupcih I, o i p u skrižaljci 1., 2. i 3. i pomoću
Kazlika 200


Presslerove ove približne formule ^^r^^^—X ^^"^ P, u kojoj znači p prirastni


postotak, n razliku u dobi, a oznake u prvom slomku formule odnose se na
brojeve sadržane u spomenutih stupcih prvih triju skrižaljka. Tako se na pr.
izračuna prirastni postotak za stablo br. 8. u skižaljci 2. s ovom formulom :
_ aul85j^0000 .. 200 _ ,
^~30I-´85"-l-100´00´"^ 90 "~ ´ ´""


Kako se vidi iz skrižaljke 4., imao je 140 godišnji vladajući razred debljine,
čije su krošnje stabala bile izvan sklopa u prostom zraku, promjer sa
bieli od 98 cm., u toj dobi postigao je poprečni prirast u debljinu svoj maksimum,
a prirast kakvoće iznašao je 089, 1´28 resp ri6%.


Prama tomu mogla bi ta doba od 140 god. prilično odgovarali tehničkoj
obhodnji, te bi dapače ista bila posve opravdana u onih sliičajevih, gdje trg
zahtjeva onakove razvrstbine, koje mladje šume nisu u stanju da namire; medjutim
se vidi, da kvalitetni prirast ne kulminira ul40 godišnjoj, već u
76, 87 odnosno 99 godišnjoj dobi, a samo poprečni prirait na drvnoj gromadi
je u 140 god. najveći.


Pošto se iz stabala, koja su u 140 godini, već mogu obzirom na dovoljan
im promjer proizvadjali sve običnije, a i najskuplje drvne razvrstbine, to bi
bilo doista bezrazložno, ostavljati sastojine neposječene još možda i preko te
dobe, premda mogu nastati gospodarstvene okolnosti, koje bi bile kadre prisiliti
na takovo još dulje preostavijanje starih sastojina.


Ako napokon još proračunamo i kvantitetni prirast za 74 godina ( = razliki
dobe) obzirom na promjere .38 i 98 cm. i na skrižaljke 1. i 3., to dobijemo
, „„„, . 0 769769 — 0119459 200 , „,„, , . ....
1-977,,, naime: ^-^^^^^^-^^-^^-^^^ X^^^-= 1-97%, koje.uu pnbroj,^
postotke prirasta kakvoće, rezultira uputmk sastojeći iz a ^ b (kvantitetni i
kvalitetni prirast) = 0-89-f-1-97 = 2-86, zatim 1-28 + 1-97 == 3-25, ter napokon
1 16-f-1-97 = 813 7o´ ´^oja zadnja tri podvučena broja su dovoljno u
stanju, da svrnu na se pozornost oka šumarevog.


Kod cielog tog izračunavanja ne bi nigdje spomena o trećem faktoru
uputnikovom, naime o prirast u skupoće . Ovaj prirast, koji naime označuje
rastuću (ili možda i padajuću) cienu jedne te iste drvne razvrstbine u
razn o vrieme , može da bude veoma pi-om enljiv, već prama tomu, kako
se mien/aju ciene drva, može pače postati na njeko vrieme i negativnim, ali u
obće je ipak rastući, pa je u stanju skupa sa prirastom kakvoće nadoknaditi,
pače i nadmašiti gubitak na prirastu drvne gromade (uputnikov a), koji nastaje
u starijoj dobi stabala ili ciele sastojine, a koju višu dobu ipak mogu
zahtjevati razne gospodarstvene i trgovinske okolnosti.
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 17     <-- 17 -->        PDF

__ 15 —


for. tie.´iforJ ne


I 1


10 16-51 G-G 74-21 2-2-80 1-2 23; 1;.´


1 ´i


20 40 8 15-G 95-33 30-40 38 89 4i
30 66-91 24.1 116-28 33-64 77 76 9´
40 95-41 32 4 137 45 46-87 131 13 15
50 124-4´, 39-8 158-35 55 42 196 99 22
60 152-61 45-8 179 57 64-61 274 02 29
70 180 4 i 50-6 200-47 74-11 361 i;5 37


80 208-41 54-2 -221-69 84-21 462 i—´45
90 236-6 I 56-8 258-74 10103 612 1 18,5"


100 262-5 57-7 -295-48 118-13 775 i 64´,6:
110 284-3 66-8 332 54 136 50 945´´"´´"
120 307-9 55-5 369-59 15518 1´37


130 328 5 52 6 406 33 174-83 1334
140 346-41 48 6 443-38 195-09 153´
150 359 1 43-1 480-43 215 99 17


160 370-8´j 37-1 517-17 23781 191´
170 37911 30-3 551-23 260-33 2101
180 391-01 23-5 691-28 283-76 231´
ll90 400-6 i 16-0 628-02 307.83 2615


´:200 406 9 i 8-0 661-90 330-95 2693
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 16


Skri-


D 0 b i t u a


m
Doba sastojine u go«).; 30 20 30 40 60 60


Vriednost eiele drvne zalihe u forintih
polag prihodne skrižaljke 5. 12-23 38-89 77-76 131 13 19699 274-02


II.
Pređhođni i nuzgredni užitci u forintilj
polag iste skrižaijice 1-50 1-92 2-46 3-15 402 5-16
474 607 7-77 9-95 12-73
9 31 11-92 15-27 19-55
15-19 19-44, 24-01
22-06 28 24
32-59


III.
I -j- II, ukupni neeidti priliođ 13-73 46 65 96-61 169 16 267-73 379-20
a) Uzgojni troškovi: sjeme i posao IO for,
50 novč. po Jiektaru 1344 17-22 2205 2819 36.12 46-20
Nečisti prihod bez uzgojnlli troškova- 0-29 2833 73-56 140 97 231-61 361-00
e) Kamatni činbenik l.Op"— 1 028 0-64 1-10 1685 244 3-40
Neeista vriednost tla b ; e = 104 44-27 66 87 83 66 9492 103-24
e) Glavnica troškova za upravu i čuvanje,
185 X 1*^0


186 Dvc. po ha., dakle 57?— = 74-40 74-40 7440 74 40 74-40 74-40
f) Cista vriednost tla, nu obtereoena porezom
(u forintih) 9-26 20-52 28 84
Čisti piihod tia skupa sa porezom (u novč.) 23-2 613 721
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 17 —


žaljka 6.
mjera 2´/2<´/0
70 80 90 100 110 120 130 140 160 160
361-65 46200 612-18 775-64 945-41 1137-97 1334-80 1535-87 1725 23 1917-66
6-60 8-45 10 82 13-85 17-72 22-68 29-04 37-17 47-58 6091
1630 20-86 26-69 34-17 43-75 55-98 71-67 91-77 117-46 150-35
2500 32-03 40-96 52-42 67-13 85-93 109-95 140-77 180-24 230-70
3190 40-79 52-25 66-84 85-52 109-52 140-20 17939 229-67 294-08
36-18 46-33 59-23 75-89 97.06 124-20 15905 203-61 280-53 333-55
41-72 53 45 68-44 87-51 112-11 143-40 183-48 234-97 300-81 384-90
48-04 56 09 70-59 90-38 115-56 148-06 189-38 242-32 810-32 397-26
53-90 68 99 88-40 113-19 144-72 185-42 237-14 303-46 38862
68-24 86-35 111-91 143-30 183-22 234-75 300-26 384-19
80-94 103-60 132-74 16997 217-42 278-43 356-14
92-32 118-17 151-40 193-87 247-88 317-58
102-90 131-71 168-76 216-09 276-29
110-55 141-50 181-30 232-16
113-21 144-91 185-66
111-86 141-18
107-18
562-39 772-90 1078-39 1452-39 1905-28 2469-57 3149-84 3972-52 4956-03 6158-41
59-12 75-71 106-92 124 00 158-76 203 28 260-19 333-06 426-40 545-79
503-27 697-19 971-47 1328 39 1746-52 2266-29 2889-65 3639-46 4529-63 561262
4-63 6 21 8-23 10-81 14-12 18-36 23-78 30-72 39-61 50-98
108-70 112-27 118-04 122-89 123-69 123-44 121-52 118-47 114-36 110-09
74-40 74-40 74-40 74-40 74-40 74-40 74-40 74-40 74-40 74-40
34-30 37-87 43-64 48-49 49-29 49 04 47-12 44 07 39-96 35-69
86-8 94-7 109-1 121-2 123-2 122-6 117-8 1102 99-9 89-2
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 -
Poslie toga obćenitoga razglabanja navesti ćemo još kao konac istih skrižaljku
prihoda za 1 ha, što ju je sastavio ravnatelj dobara Adolf Danhelovskj
za 140 godina staru sasjojinu, sastojeću pretežno iz hrasta lužnjaka, u srednjem
sklopu i na izvrstnoj stojbini, a za tim ćemo proračunati čistu vriednost tla te
sastojine po pravilih kamatno-kamatnoga računa uz dobituu mjeru 2^1^ 7o


Učinit ćemo to i s toga, da natuknemo, kakav bi postigli rezultat, računajući
sve prihode i razhode ovdašnjih šuma u ovdašnjih okolnostih po Presslerovih
načelih o financijalnomu gospodarenju.


Obe ove skrižaljke nalaze se na str. 15—17 kao skrižaljke 5. i 6.


Na temelju ove skrižaljke 5. i na temelju poznatih kulturnih troškova i
onih za čuvanje i upravu, dade se izračunati po principih kamato-kamatnoga
računa nečista, pa za tim i čista vriednost tla, ter napokon još čisti prihod tla
obterećen porezom.


Ovo se izračunavanje nalazi u sliedećoj 6. skrižaljci.


U redak pod I. unesene su u toj skrižaljci. stavke nalazeće se u gore
spomenutoj skrižaljci prihoda 5. pod stupcem /, t. j . ukupna vriednost glavnog
užitka.


U redku II. nalaze se takodjer stavke iz skrižaljke 5. pod stupcem M«,
ali su svim tim vriednostim proračunane postupice za svakih 10 godina njihove
konačne vriednosti po pravilu v x l´Op" sve do god. 160.


Redak III. nam predočuje sbroj obih prvih redaka, t. j . ukupni nečisti


prihod.
U redku a navedeni su uzgojni troškovi i njihove konačne vriednosti;
b proizlazi odbitkom a od III, pak nam pokazuje sav nečisti prihod bez


uzgojnih troškova;


c je faktor, koji nam služi za valjano proračunanje samih kamata (bez
i prvobitne granice) za stanoviti broj godina, dakle za njeku glavnicu g ovako:
g (1-0 p" — 1) ili g. r o p" — g. — Ako razdielimo tim faktorom nečisti
prihod, od kojega su već odbili uzgojni troškovi, dobijemo vriednost tla t. j .
glavnicu, čiji su kamati nečisti prihod bez kulturnih troškova; ova vriednost
tla je još obterećena troškovi za upravu, čuvanje i porez, dakle je tako zv.
nečista vriednost tla, koju vidimo izračunanu u skrižaljci 6 u redku d;


u e, naveden je trošak za upravu i čuvanje, koji se izdaje godimice, pak
je zato i uveden uviek u jednakom iznosu. Odbiv te troškove od nečiste vriednosti
tla, dobijemo čistu vriednost tla u/", a iz ove pomoću formule


V X r ^ čisti prihod tla u g, koji je još obterećen porezom; V nam


tuj znači čistu vriednost tla, a p dotičnu dobitnu mjeru, u našem slučaju


2. Nizka šuma.
Nizke šume zapremaju u slavonskoj Podravini izključivo one predjele,
koji su podvrženi poplavam Drave, a djelomice i samo staro korito Drave,
:gdjeno još danas postoje veći ili manji ribnjaci, za tim trstici i rogozišta. Tlo
ŠUMARSKI LIST 1/1890 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— loje
ovdje posvuda pjeskovito, u gornjih vrsta više ili manje humozno, ter po
tom podpuno odgovara zahtjevom mekanih listnatih vrstih drveća, navedenih


u uvodu.


Izvan njekadanjeg riečnog korita nalazimo gdjegdje pojedince ili u omanjih
skupinah još i hrasta lužnjaka. Ovi pojedince umetnuti hrastovi postali su tim,
što su ptice preniele žir, a skupine nastadoše sadnjom žira čovječjom rukom.


Užitak tih šuma često je priližno otegoćen uslied toga, što su iste —
kako je već napomenuto — zbog njihovog nizkoga položaja izvržene čestim i znatnim
poplavam, pak pošto se zbog pomladjivanja moraju ostavljati i panjevi
tako visoki, da i za najviše vode proviruju još iznad iste; tu je šumar prisiljen
popuujivati pomladak već kod prve sječe sadnjom motaka ili ovećih
sadjenica.


Sastojine su te vrlo prikladne za proizvadjanje goriva drva, pošto je
transport drva uslied neposredne blizine Drave znatno olakoćen, a najzgodnija
obhodnja može se uzeti s 40—60 god., jer u toj dobi postaju stabla već to-
Hko jaka, da se iz njih može proizvadjati tja i razno manje tvorivo, štono ga
prave cigani koritari.


Ne uspievaju samo meke listače na tom svježem i snažnom tlu dobro,
već i sara hrast lužnjak, ali se uzprkos tomu ne može preporučiti ovdje njegov
uzgoj, jer se on prije svega i onako nalazi u visokih šumah izvan neposrednog
obsega Drave u vladajućoj dovoljnoj množini, a za tim mu i samo drvo nije
onakove kakvoće, kao u visokoj šumi, jer je uslied veće vlage više šupljikavo.
Ali tim više može se preporučiti uzgoj kanadske topole (Populus canadensis)
u nizkoj šumi, jer prvo ona brzo raste, a drugo deblo joj budne liepo; zatim
se preporučuje osobito jalša (Almus glutinosa), jer je veoma upravnog uzrasta,
daje bolje gorivo, nego ostale meke listače, pa joj se i kora dade upotrebiti
za strojenje kože za nožne obuće (opanke) domaćega pučanstva.


Proizvadjanje pritaka (fašina) je za sada još neznatno, a za pravljenje
ručnih košara i onih za kola uporabljuju se već u većem obsegu mladice.


Drvni proizvodi nizkih šuma unovčuju se većinom odmah u šumi, jer ih
se veći dio nalazi preko Drave, ter bi prevažanje na ovu stranu opet prouzročilo
veće troškove. Vlastita poraba drva iz sitnih šuma preporuča se stoga tuj
samo onda, ako je Drava tako čvrsto smrznuta, da se transport može obaviti
ledom. (Nastaviti će ge.)


Šumska privreda na svjetskoj izložbi u Parizu 1889.


Piše Pavle Barišić.


Kad sam ljetos pisao o zemaljskoj izložbi, koja je u Budimpešti 1885.
god. držana, obećao sam, da ću opisati Ijetošnju parižku. Evo me dakle, da
izkupim svoju rieč.