DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 530-, — ,


Prerua tomu sasiBa je smježno govoriti o prištenji od 4—5000 for,, koju
bi imovna obćina iraala, kad bi se uprava i t. d. spojila s petrovaradinskom
iiBovBoiB obćinom, kako se to s neke strane radi prištednje dokazuje, jer je
ona spremna za svoju sairiostalnu upravu i veće izdatke doprinašati, nego što
ih danas doprinaša.


0 ekskorzijah sliišatelja šumarstva krlževačkog učilišta^
te njekofiko rieči o odnošajih šumskoga gospodarenja u
Hrvatskoj i Slavoniji,


Kako prijašnjih godina, tako i ove godine poduzeli su slušatelji šumarstva
na križevačkom učilištu praktične ekskursije u šumske predjele domovine i
izvan iste, gdje je kultura u šumskom gospodarstvu veći stepen postiglav nego,
li kod nas.


Da li budu slušatelji krizevačkog učilišta u inostranih predjelih koristi
crpiti, koje bi odnošajem našeg pučkog gospodarstva u prilog išlo; hoćemo da
razmotrimo. Uzmimo šumsko gospodarenje u Češkoj, Štajerskoj ili Njemačkoj,
bilo kod veleposjednika šuma, bilo kod šuma državnih ili obćinskih, svakako
su oni .nas u gospodarenju i gojenju šuma preteklL To je s obzirom na gospodarenje
tamošnjeg pučanstva i na vrsti drveća lako i moguće, jer se ondje stoka
ne goni na pašu u šume; šumske radnje obavljaju radnici u šumah nastanjeni;
godišnje sječe, ako niesu nai´avno pomladkom obskrbljene, to se one odmah
umjetno posiju ili odgojenim sadnicam posade; branjevine se ne ogradjuju, kao^
što: je kod nas uvedeno radi ugona marve ali je i to tobože u mnogih´predjelih
zanemareno; drva iz šumske sječe odpremaju se u pravo doba godine,, i sve
šumske radnje u redu i pravodobno obavljaju. Tako je moguće, po. načelih
šumskog gospodarstva sa šumom gospodariti i racionalno uživati.


. Kod nas u.. Hrvatskoj i Slavoniji radi se obratno. Vlastelini šuma. gospodare,
kako im se svidja. Oni: nastoje, da pokraj drva čim više uzgrednih užitaka
iz šume izcrpe ne obazirući se na budućnost. Oni ugone stoku svake vi^sti u
šumu na pašu i žirenje kroz cielu godinu, ili daju istu u zakup na cielu godinu,,
Ako se gdje to baš ne prakticira, a ono se od zuluma seljačkog stoka ugoni i
šteta čini. U, obće nema pravog gospodarenja. Tu se´ ne gleda na osnove
gospodarenja, gdje oni i postoje. Ne pazi se, ,da li se ustanovljena godišnja
drvna gromada na sječini prekoračuje,, te da li je godišnja sječina naravno, ili´
umjetno pošumljena, već sesieče po potrebi, i ako se povoljan kupac za drva
nadje, sječe se, dok ima. Sve se to može smatrati devastacijom šume, pa i ako
bi se sječina umjetno pošumila,. što se vrlo riedko dogadja; jer je godišnji
prihod drva u jedan mah na više godina prekinut.


Osobito se ondje sa šumom ne štedi, gdje vlastničtvo često´ izjedne ruke
11 drugu prelazi. Tu se gleda, da se iz šume izvadi, odnosno unovči, što se više
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 531 —


mie, a za uzgoj »e izdaje se niti pare. Takovih zanemarenih imanja itna kod


kod nas hez broja, a bolje ne postupaju mnoge obćine i privremeni užitnici šuma.


Državne šume, kojimi ne upravlja kr„ zemaljska vlada, prodavaju se trgovcem
s drvi u veliko. Trn fsu zanesene i imovne obćine bivše vojne Krajine
a i druge, kojim su po obavljenoj segregaciji hrastove šume pripale, te se
takme s prvašnjimi, bojeći se tobože, da im ne bi drvo izgnjiliio, kano da hrast
´< vrbom u jednoj kategoriji stoji. Ne obaziru se one na podizanje narodnog
blagostanja niti ne gledaju, da se pučanstvo šumom okoristi, da može raznovrstnu
stoku u većem broju odgajati, što mu je najveća privreda u kućnom
gospodarstvu.


Budući da slušatelji križevačkog zavoda moraju tražiti službu u Hrvatskoj
i Slavoniji bud kod urbarnih i imovnih obćina, bud kod veleposjednika, to bi
oni morali svoje ekskurzije praviti po domaćih šumah te proučavati odnošaje
našega pučanstva. Na temelju nauke i izkustva morali bi oni tad poučiti i upozoriti,
kako bi se gospodarilo šumom u onih predjelih, gdje je težko šumu gojiti,
kao u predjelih, gdje se vinogradarstvo više goji, nego druge težatbene
vrsti, pa se šume u mladosti većinom na kolje izsieku. U mnogih se predjelih
pak ugoui stoka u šume navalice, jer obćine nemaju dovoljnih pašnjaka i tim
se prieči razvitak mladom odgoju. U obćinah, gdje to ne biva, šuma je radi
male površine izvrgnuta kradji, osobito u predjelih, gdje pučanstvo sa šumskimi
proizvodi trguje, i drvo lasno unovčuje.


Te okolnosti imali bi učenici prigodom ekskurzija u obćinah na licu
mjesta proučiti, jer kad iz zavoda izstupe, manjka im praksa, a nemaju zgode,
da si ju gdje pribave. Ono malo znanja, što si koji kod šumskog ureda imovnih
obćina u manipulaciji pribavi, nije mu u vanjskom gospodarstvu od koristi. Kad
kod obćine gospodarenje šuma preuzme, često je u neprilici videći šume opustošene,
pa ne zna, šta da počne; kod doznačivanja drva drži se starog običaja
preborne sječe, dok se još koje stablo na površini nalazi. Napokon te^i on, da
se čim prije te obćine rieši, i da si pribavi mjesto kod druge obćine, gdje su
odnošaji. povoljniji.


Kako se možemo sjetiti iz izvješća prijašnjih ekskurzija šumskih, učenici
križevačkog zavoda hvalili su inostrano gospodarenje, koje bi se možda i kod
nas uvesti dalo. Pitanje je, da li bi isto cdaošajem našeg pučanstva koristilo,
koje se s više grana gospodarstva bavi. Tu moramo uzeti u obzir naše podnebje,
vrsti našeg drveća, tlo i odnošaje pučkog gospodarenja. Moramo se sjetiti,
da je naše pučanstvo na šumu naviklo i da se većinom stočarstvom bavi. To
ne biva u tolikoj mjeri u češkoj, štajerskoj i drugih pokrajina Austro-Ugarske,
gt^je je poljodjelstvo prva grana narodnog gospodarstva, i gdje se stoka većinom
´i Stali hrani, pa gdje je k tomu i pučanstvo na većem stepenu naobrazbe. Tu
i^ moguće šumu odgajati, i racionalno gospodariti tako, da bude glavni prihod
^uine u drvu. Ovoga se načela tamo i drži*


Bi li se i mi morali držati načela, da siečemo naše hrastike, kad su naj^´?*^
i prirast u drvu rjostijzli? — Ne; jer to ne bi kod nas odriosajem narodnog
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 8     <-- 8 -->        PDF

532


gt^spodarstva ođgavaraio, i to radi toga, što bi mogli u Hrvatskoj i Slavoniji
VI hrastika pučanstvu-veću novčanu vriednost privrediti, ako bi s hrastići tako
gospodarili, da Iji razni rižitci, kano pasa, žirovina, šiška i t, d. glavni prihod
same bili- Akopren Ba^e hrastove šume daju izvrstnu gradju, koje se miaogo
za tehničke svrhe traži, to je još i stablo plodonosno, koje je podobiso vremenom
svojim plodom veće kamate nositi, nego godišnji prirast u drvu. Eadi
toga bi morali, da obhodnju hrastovih šuma, gdje se u većoj površini nalaze,
na 300 godina produljimo^ pri čem se ne bi moglo prigovarati, da ne bi tim
postupkom racion.alno s hrastici postupali. To bi pučanstvu u prilog išlo tim
više, pošto J8 dui^nost svakog šumara skrbiti, da u interesu obćina sa sumom.
onako gospodari, da mu koristi i da blagostanje pučanstva podigne. Mi smo se
zanieli u gospođarerju šuma za di´ugimi narodi, koji su na kulturnom polju
mnogo dalje dcšli, kod kojih su i drugi odi)OŠaji u narodnom gospodarstvu,
koji se .drže načela, da kad šuma najveći prirast u drvu postigne, da se i sieče.
Zar dakle, da i mi činimo tako s našim hrastom lužnjakom, koji po ođnošajih
tla i položaju u 120—150 godina najveći j^rirast u drvu postigne, da ga onda
na smrt odsudimo, kad najbolje plodom rađja. Naravno, da tad u prirastu drvo
zaostaje, nu mi ništa tim ne štetujemo, jer nas ono naknadjuje obilnije svojim
plodom.


Kako se \z moje prakse mogu sjetiti, moglo se na jednoj rali površine,
gdje je 30—40 hrastovih stabala stajalo, u srednje rodnoj godini 40—50 mjerova
žira nabrati, a naravno da ga^ je još na zemlji ostalo, što se svagdje pokupiti
nije moglo. To se hrašće nalazilo jedva u dobi od 150 godina, a bijaše
tek u promjeru oko 120 cm. debelo i podpuno zdravo. U toj dobi radja hrast
lužnjak obično svake godine više ili manje jednako m.nogo, ako mu elementarne
nesgode a razvitku ploda naškodile ne bi. Obično radja svake 3—4 godine;
obilno. Možemo dakle popriečno uzeti, da na godinu na jednoj rali, gdje je takovo
hrašće u lugove razdieljeno, popriečno 18 njjerova rodi. Uzmimo, da bi
pustili hrastovu šumu, koja je sada 150 godina stara, do 300 godina rasti, to
bi u vremenu od 150 godina, računajući popriečno u godini na ral 18 m.ierova,
dobili ukupno 2700 mjerova žira. Uzmimo običnu taksu, da 1 mjerov 1 for.
stoji, to bi dobiveni žir u novčanoj vriednosti vriedio 2700 for. Nu ako bi se
površina šume s hrastovinom od jedne rali nalazila u dobi od 70 godina, kad
hrašće počinje dobro žirom radjati, to bi od one dobe za 230 godina po 18
mjerova na ral. računajući dobili 4140 mjerova žira ili u novčanoj vriednosti
isto toliko forinti. Mnogim će se taj račun možda pretjeranim vidjeti, nu za
volju kritičarom obalit ćemo svotu za jednu trećinu, što bi onda iznašalo
2772 for., s kojom bi se brojkom opet mogli zadovoljiti, jer bi nam godišsije
kamate 12% iznosili.


Što se tiče prirasta drva, ne bi ni tu s p-roduljenom obhodnjom do 300
godina ništa štetova]!, ako bi hrastove šuuje do te starosti rasti pustili; jer bi
se u toj dobi hrašće u ravnicah na srednjem tlu i u navedenom broju u promjeru
debla od 160—180 cm. postići moglo.
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 53"d -
FJzniitno, m lu se slučajno kod toga hrašća 30—50 cm. srčiae u trulež
jzvrglo, to bi preostalo joS za tehničku porabu vise od 100 cm. debljine od
j.runijera debla. Pa sve da bi se hrašće u toj dobi u srčiiii podpuno i zdra\o
nalazilo, svakako srčiiia debla nije za duge, nego za loši ogrjev; dakle tu ne
bi mnogo štetovali, ako bi pustili, da hrastove šume, gdje ih obćine u većoj
površini imaj«, do 300 godina rastu; nego bi dapače kod debljih hrastova veću
vrieđnost postigli.


Šume iiivestitionalne zaklade i imovnih obćina u istih predjelih, gdje se
jo^ na rali 30—40 hrastovili stabala nalazi, koja su tek 150—200 godina stara,
prodaje se po rali za 900 — 1100 for. Kako je navedeno, produljenjem obhodnje
do narnienjeno dobe, radi uživanja ploda i pa^e, vrieđnost bi drva na još jedan
pat toliko narasla. Dakle niesu slavonske šume bile mrtav kapital, ako se i
veli, da su najveći prirast u drvu premašile, već su dobre kamate nosile, kojim
se pučanstvo okoristilo i svoje blagostanje podizalo. Eadi toga su se šume u
bivšoj vojnoj Krajitii i štediie.


Iz navedenih razloga valjalo bi s hrastovom šumom^ u interesu naroda i
nadalje onako gospodariti, da ih uživa, da si kućno gospodarstvo podigne, jer
su njegove, a ne treba nara se držati inostranog gospodarenja drugih predjela.
Inostrani šumari, ne znajući zemlje niti odnošaja pučanstva, naveli su nas^ da


se na štetu naroda griešilo, budući da se držalo načela, da se šume hrastove
cim prije posieku, jer su tobože.svoju pravu dobu u prirastu drva premašile
i ostarile, i novčanu vrieđnost izgubile. — Nastojalo se, da se šume čim prije
spekulantom prodadu, kano da kod hrašća vrieđnost samo u drvu stoji. Pojedini
pak seljak nema ništa od toga, ako se šuma dcbro proda, već mu se samo
šteta nanosi, što mu se šuma već iza kućne ograde u zabranu stavlja, i tim
mu se prostor paše i žirenja za ugon marve umanjuje. To je za pojedinoga
seljaka u kućnom gospodarstvu osjetljivo, osobito kod današnjih odnošaja, gdje
se jedno seljačko gospodarstvo na više grana dieii. Tu se oskudieva na pašnjacih,
livadah, oranicah i t. d., a kod svega toga teži svaki diobar, da si stoku
1
11 većem broju nabavi, jer znade, da mu ona najveću privredu nosi.
Šume su narodni im.etak, pa bi se imalo s njimi štediti i uzdržavati ih,
jer naš narod nije još Da onom stepenu kulturnog gospodarstva, gdje se hrastove
šume u velikom prodavaju. Od toga bi se imalo odustati u interesu narodnog
gospodarstva, te bi trebalo prodaju šuma ograničiti na domaću porabu
ina domaći obrt Kad bude seljak.vidio, da se o njegovom napredku radi,
onda će on 1 dragovoljno terete nositi i novčane žrtve doprinašati.
S padom Šuma pada i narodno blagostanje^ To je činjenica, koja se ne samo
kod nas osjeća, već i u susjednoj Srbiji, gdje se nije s hrastovinom štedilo, već
se spekulantom na brzu ruku prodavalo. 0 tom navesti mi je rieči iz .Nar.
»ovina«, koje pod br-33. od godine 1887. donose, daje godine 1886. u Mitro^
ici (bivšoj vojnoj Krajini) na skeli 88.915 komada svinja i rogate marve prevezeno,
a ja se još dobro iz moje prakse sjećam, da je u istom mjestu godine
^351-^1855. na skeli mjesečno 25—30 hiljada svinja prevezeno, što sam više
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 534 —


puta od glavnog poduzetnika, koji je u istotrs mjestu sa svinjama trgovao, čuti
iTiOgao. Nedvojbeno je pak, da će se iz Srbije svake godine sve manje prećerivati,
jer su i tamo hrastove sume proredjene, a za uzgoj malo se šta čiui, te
se tim ne samo blagostanje seljačko po^-oršuva, već se Baiiielo i Austro-ugarskoj
šteta radi toga, jev je umanjena carina, koja se od komada plaćala. I mi u
gradovih osjećamo znatnu skupoću mesa, jer seljak nije u stanju niti tamo, kao
niti kod nas, stoku u većem broju o Ihranjivati kao onda, dok šume niesu bile
izsječene; mesa se pak troši kao i dosad, dapače i više, jer se pučanstvo sve
više i više umnožava.


Mi se varamo sami, kad mislimo, da hrastovinu spekulantom za dobru
cienu prodajemo, ako dobijem^o za 1 kub. met. 8 — 10 for. ili 2a 1 kub. stopu
25--30 nove., koju smo prije 30 godina za 8—10 novč. prodavali, ali joj se
ciena sada potrostručila. Tu onda ne možemo tvrditi, da je vriednost ciene
drva od ono prije 30 godina poskočila; tu je pomješana ciena s vriednošću.
Od onog doba postali su veći izdatci. Kano porez, plaća narod upravno i čuvarsko
osoblje, koja je prije 30 godina mjesečno iznašala kod lugara 5—6 fr.,
dok sada 15—25 for. iznaša, a osoblje se čuvarsko još za jedan put toliko
omnožalo. Uadničke nadnice, koje su prije 30—40 novč. na dan stajale, sada
se još jedan put toliko plaćaju. Jedno bure od 10 akova stajalo je kod bačvara
5—6 for., danas stoji još jedan put toliko. Kotač za kola pravio je kolar
za i for. 50 nč., danas stoji 2 for. 50 do 3 for. Pile je stajalo onda 10—15
novč., danas mu je ciena podvostručena. Akov vina stajao je onda 2—3 for.,
danas stoji 5—G i više i t. d. Tako nam je svaki živež u gospodarstvu poskupio.


Iz navedenih akolnosti možemo priznati, da se na temelju pučkog gospodarstva
s hrastovom šumom u onih predjelih, gdje se velike sastojine kod
obćina nalaze, ne gospodari, kako bi se blagostanje pučanstva podiglo. Skrajnje
je vrieme, da se prodajom hrastovine za spekulaciju prestane, i da se prodaja
na domaću porabu i domaći obrt ograniči. Tim bi se za potomstvo više pobrinuli,
pa nam se ne bi raoglo u budućnosti ništa prigovoriti.


J. Ettinger.
Premjerba drva za gorivo.


Piše Dragutiii Nanicinij šumar II. banske im.ovne obćine.


U IIL broju našega družtvenoga lista od ove god. nastojali smo u kratko
sabrati i objelodaniti neke naše mitsU o premjerbi gorivlh drva, Nije nam na
umu, da se opet vrućamo na ovaj predmet i da štovane drugove njožda dugočasimo,
već smo odiučili, da one redke nadopunimo izkustvora o „šumskon^ redarstvenom,
prekršaju" radi nepremjerbe gorivih di´va.


Spominjemo nrimogred, da je b[vše c. kr. glavno zapovjedničtvo, kao krajiška
vrhovna upravna oblast u Zagrebu izdalo naredbu li. svibnja 1879. br.