DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 46     <-- 46 -->        PDF

, . V 570 —


. la šlTOtiBjskoga. svieta, ISao sam. ljetos 3 iugarouj po Šumi, i dodjosmo do
jedne klade u jarku, pa tu časkom sjedostno. Lngar me brzo upozori na ovo: u Supljitiiklade
koprcalo se do 30 barujaka (daždenjak „Salamaiider*) i svima bijahu odgrižene
noge. Stvar me zanimala i promatrah na sve strane^ što li bi to moralo biti. Napokon
nadjosmo trag torića, koji je vodio do ovih burnjaka. Tumačim si^ da je burnjakom on
odgrize noge, pa tako si osjegurao stalnu hranu 2a neko vrieme, a jer jih je ostavio
na životu, imao je uviek frišku hranu. . B. N.


Dražbe hrastovih stabala.


Dtie 28. prosinca 1889. obdržavati će se kod podpisaiioga gospodarstvenoga
ureda dražba piitem pisiBeuih poeuđa, na hrastova. stabla, koja su u tekućih
sječinah pobilježena i u sljedećoj skrižaljci sadržana:


0 0 I
N a-z´ i, V ´


-C3 ^
´


ts


kotarske žamarjje lugarije ci´


´—i CL,
p


. ..". _ 1 broj koru. for.


0


1. Krndija -Kili.. . 85 i->69 1 40B8
broj 1. u Dnbiei
2, Dvojanl Vil, . . 58 : 845 2451


(skupno . .. . 0519


. Obćeiiiti uvjeti ove .dražbe jesu: " :;.


1, Dražba će ta uzsljediti samo putem pismenih ponuda.


.2. Samo na oue ponude će se obzir uzeti, koje budu predane do 11 Satih


prije podue dana dražbe, naime 28. prosinca t, g. kod podpisaiioga gospodar


stvenoga ureda i koje budu obskrbljene sa žaobieom od 5^/o izklicne vriednosti


pojedinh hrpa na koja puuuđa glasila bude.


3. Bražbatelji (auđioci) imadu u ponadi navesti, da su im uvjeti ove dražbe
i prodaje podpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
4. Ponude moraju biti valjano zapečaćene i na omotu nositi napis „Ponuda
za dražbu hrastovih stabala oa dan 28. pro.sinca 1889. odredjenu*´.´"
5. Eok za uplatu kupovnine ustanovljen je za obe hrpeua 14 dana nakon
odobrenja prihvaćene ponude i prije početka izradbe´hrastova.
6. Rok za izradbu^ hrastova u obe hrpe´sadržanih ustanovljuje se na dobu
do konca ožujka 1890.
T. Ogranke, ovršine i sve odpadke prodanih stabala naprv.o izkazanih hrpa
mora kopač ostaviti na licu mjesta na razpolaganje imovnoj obćini 2, banskoj