DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

™. 565´ ™


5. Županje , 304 hrasta, 14 bresta i 36"graba procjeiib, vriedn. 7391 hr.
tvrdka RužiČka i^ Vukovara iznos od 9200 for.
6. VitojevaSko Ostrovo, 1217 hrasta, 446 bresta i 22 graba procienb.
vriedn. 17,574 for. tvrdka Kosenber g k Erdevika iznos od 27.161 for.
7. Na sjedine Vrat i6 na, Draž i Višnjik, koje istom prigodom bijahu
dražbovane, nije uikakova ponuda stigla.
Konažno nam je zabilježiti, da je dne 19. studenoga t. g. obdržavana javna
dražba kod gospodarstvenog ureda IL banske imovne obdine u Petrinji sa
sliedećim uspjehom:


1. hrpu Krndij a III. sa 38 hrastova u proejenbenoj vriednosci od 2371 fr.
dostala je tvrdka Živko Pejakovi d iz Siska za 2601 for.
3. hrpu Žabarsk i bo k IV. sa 52 hrasta u procjenb. vriedn, od 2276 for.
dostala je tvrdka Tomo B^rte k iz Ilova za 3007 for, i 27 nč.
4. hrpu Ribošta k IV. sa 30 hrastova u procjenb. vriedn. od 767 for, do-_
stala je ista tvrdka za 97 7 for. 77 nČ.
5. hrpu Evinbudža k XIV. sa 105 hrastova u procjenb. vriedn, od ,2957
for. dostala je tvrdka Jovo Šupu t iz Siska za 4006 for.
6. hrpu Čadjavsk i bok IX. sa 166 hrastova u procjenb. vrleđn. od 4369
for. dostala je tvrdka Merkadi i Eosenberg iz Jasenovca za 7680 for.
8. hrpu VisnjiSk i bo k XLII. sa 20 hrasfcova^u procjenb. vriedn. od 592
fov. dostala je tvrdka Tomo Berte k iz Ilova za 751 for, 38 nd.
9. hrpu Karilc e V. sa 122 hrasta u procjenb. vriedn. od 506 for. dostala
je tvrdka Jovo S u p u t iz. Siska za 401 for,
10. hrpu Vidori a sa 1000 kom, kestenovih stabala za brzojavne stupove
u procjenbenoj vriednosti od 508 for. dostaO je trgovac Gjuro Miheli ć iz Trgova
za 510 for. i 10 n6.
Ostale hrpe broj 2 Krndija XIII. i hrpa 7. Dvojani VII. ostale su neprodane,
te je za ove dvie hrpe ponovna dražba razpisana, dočim. za 9. hrpu ponudjenu
svotu od 401 for. prihvatio je gospodarstveni odbor, pošto se za istu hrpu
boljem uspjehu nadati nije.


Šumarsko s gospodarsko knjižtvo.


Opis šumskog grmlja i drveća u Hrvatskoj i Slavoniji. Usljed razpisanoga
natječaja od strane našega družtva za sastavak literarnih radnja napisao je g.
Josip Ettinger đielo pod gornjim naslovom i podnio ga u svrhu ocjene.


Odbor družtveni ad hoc, prouČiv temeljito upitnu radnju, predloži u prošlo-jesenskoj
glavnoj skupštini, da se to djelo g. Ettingera nagradi, što bude prigodom tom
jednoglasno i prihvaćeno.


Kako Sujemo s pouzdane strane, primila je ovdašnja „Dioni&ka knjižara"
pomenutu radnju, da ju izda u vlastitoj nakladi, a po prilici mjeseca šieSnja 1890.
izatSi de djelo g. Ettingera, te će se tako naša šumarska literatura s tim za nas šumare
osobito važnim r§,dom obogatiti. . ´


Već unapried s veseljem bilježimo ovu .viest^ a uvjereni smo, "da će pomenuta
knjižara sve moguće uložiti, da djelo štovanoga pisca .Sim boJje bude urešeno. Biti 6e
naime do 12 tiskanih tabaka u srednjoj osmini i 6 povećih ilustrovaniK tabla, koje
će predstavljati slike našega domaćega grmlja i drveća sa točnim opisom svih mogućih
vrsti, koje se u našoj domovini naći mogu. .. .


Upozorujemo ovim naše p,-n. gg, člai^ove druztva i sve prijatelje liepe zelene
struke na upitno dielo, koje će biti u znanstvenom pogledu osobito zanimivOj .^^´y^^*.
preporu?^ujem sval^omu najtopb´je. " \, ´_ / ´ "7.V../ -,---., ^--^--; ,;