DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

n5„ 11. vrst, stabaija 3 for. 18 n6., III. vrst stabalja 5 for. 4 Bt-.^ IV. vrst stabalja
5 for, 37 nS., V. vrst stabiija 4 ibr. 20 n6. ])o m"^;
b) za bukovinu a I. vriodnoatnom razreJu 67 nit. a u II, viieduostiiom raz-iedu
57 ne. po m^;


B. ponuda Emila Elsn^r a iz Zagreba: nj s^a hrastovinu, WAV6.ZQI:U se u I. 1 IL
vriediiostnom razredu za trajanje prvih triju godina ngovora s 5*7o^ za trajaiije dojdacih
triju godiua s 107« a za trajanje poBliedujih 4 godiua s liO^^ju iznad iijkJMne
ciene: b) za bukovinrt u L i II. vriednostnom razredti za čitavo trajanje izgovora poprieSnu
cienn od 70 nč po m^;
4. pomida Makse Po l lak a i sina iz Daruvara: a) za hraHovinn, nalazeću se
u I. i II. vriednostnom razredu popriečno po m´* 6 for. 23 nL.^ b) za bukovinu u I.
i II. vriednostnom razredu poprieSno 81 n(5. po m^;
5. ponuda J. Wei8s a junior iz Zagreba: a) za hraatovinu, nalazeću se u I.
i II. vrJeđnostnom ra^.redu 22.5^0 ^^"^^ izkbgne ciene, b) za bukovinu, nalazeću
se u I. i n . vriednostnom razredu 2-5**/^ iznad izkližne ciene ;
6. ponuda Aleksandra ´Weissa iz Zagreba: a) za hrastovinu I. i II. vrlednoetnoga
razreda: I. vrsti stabalja 2 for. 25 ne., II. vrsti stabalja B for. 60 n$., Uf.
vrsti stabalja 5 for, 90 nč., IV". vrsti stabalja 5 for. 40 ug., i Y. vrsti stabalja
4 for. 80 ne. po m^; b) za bukovinu I. vrieđnoetnoga razreda 03 n?´. a U, 2riednostnoga
razreda 60 n6. po m´*;
7. ponuda Miški (5 a i gepovic a iz Kosfcajui<;e: a) za lirastovinu 1. i II.
razreda 1. vrsti stabalja 3 for. stabalja 6 for. 6 nČ. i IV. i V. vrsti stabalja 8 for. 8 ne. po m´^ ; b) za bukovinu
L i II. vriednostnoga razreda 80 nč. po m""^.
Za slučaj, da nudioci no bi ostali đostalcima glede tib ]io vrstib stabalja stav-
Ijenib ponuda, nudjaju isti nadalje: a) za brastovinu I. i 11. vriednostnoga razreda
poprieČnu cienu od 5 for. 70 nS. po m´´; b) za bukovinu istib vriednostnib razreda
popriecnu cienu od 80 nč. po m^;


8„ ponuda Simuna Metzeles a iz Trsta: a) za brastovinu L i 11, vrieditostnoga
razreda L vrsti stabalja 2 for. 75 nČ., II. vrsti stabalja 4 for. 50 ne., III,
vrsti stabalja 6 for.j IV. vrsti stabalja 6 for. 60 nČ. i Y. vrsti stabalja 5 for. 20
nč po m^; b) za bukovinu I. vriednostaog razreda 95 n, a 11/85 ač. po m^"^ ;


9, ponuda Petra SliepSević a iz Karlovca; a) za brastovinu I. vriednostnoga
razreda I. vrsti stabalja 2 for. 64 nč.j II. ´vrsti stabalja 4 for. 02 n,, III. vrsti etabalja
5 for. 41 nč., IY. vrsti stabalja 5 for. 80 nč. i Y. vrsti stabalja 4 for. 00
ne. po m^ a 2a brastovinu II. vriednostnoga razreda I, vrsti stabalja 2 for. 64 ne.,


II. vrsti stabalja 3 for. 60 n6., III. vrsti stabalja 4 for. 95 n5., IY. vrsti stabalja
5 for, 70 ni. i´Y. vrsti stabalja 4 for. 48 n5. po m^ ^ b) za bukovinu I. vriednostnoga
razreda 62 n, a II. razreda 55 nŽ, po m^ i
10. ponuda brvatske eskomptne banke u Zagrebu: L vrsti stabalja 2 for.
32 nž. II. vrsti stabalja 4 for., III. vrsti stabalja 6 for, 80 n?.., IV. vrsti stabalja
7 for. i V. vrsti stabalja 5 for. 90 nS. po m"^ a za brastovinu II. vriednostnog razreda
I. vrsti stabalja 2 for. 5 nč., II. vrsti stabalja 3 fon 60 uc., III. vrsti stabalja 6 for.
40 n6., IV. vrsti stabalja 6 for. 80 nS. i V. vrsti stabalja 5 for. 70 n. po m´^ b) za
bukovinu I. vriednostnog razreda 80 G5. a II. vriednostnoga razreda 70 ne. po m´l
Prema tomu ostali su dostalcima pod^točkom 7. navedeni nudiooi Mišk i ć 1
Šepo´vić iz Kostajnice i io u prvom redu po vrstib stabaljsi stavljenom ponudom.


Kod istoga šumarskoga ravnateljstva bje obdržavana dražba dne 26. studena 1889.
vrbu sbedećib etatnib brastovib i drugib stabala i^ to: a) u području kr. vranovinske
šumarije, reviru Fetrovagora broj 25^ pododjelib Širokakosa, Slavinac^Mar-
SaSevae, B u b 1 ć n s k 0 p 0 Ij e , Milinova klada IBublenska Strana
1H50" brastovib stabala u procienjenoj vriednosti od 151.425 for,; b) u podruSju