DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 560 —


8. ponuda Autima Bac i (5a iz Eieke uz cienu od 2 for. 7 u. po m^ za g´ornji
prednaveđeoi drvosjek ;
4. ponuda Stjepana [Svrljuge Iz Fužine za u sjekoredu II, okružjih II, Uf.
i IY. kr. Šumarije u Begovomrazdoiju na tri godine s godišnjim etatom od 10000
prostornih tn. bukovih ogrjevuih drva nz cienu od 18 n po prostornom metru I., II.
III. razrodaj napram izkličnoj eieni od 24 nČ. po prostor, m, I. i II. razreda,
5. ponuda Vicka To me a, punomoćnika Franje Korošca i sina iz .Eieke za pod
toSkom 1, ozuačeni drvni etat uz cienu od 1 f. 55 n, po m´^ i napokon
6. ponuda drvarske tvornice u ,Yrbovskom u družtvu s Nikolom Tatalovie´e m
iz Vrbovskog za trogodišnji^ u drvosjeku sjekoreda IV", okružja III. kr. Šumarije u
Ogulinu nalazeći se i za s godišnjih 2100 m^ preliminirani jelovi i omorikovi za
tehiaioke svrhe sposobni drvni etat uz cienu od 2 Lor. napram izkli6noj cienl od 2 f.
40 n, po m*\ zatim za trogodišnji, u istom drvosjeku nalazeći se-bukovi, za ciepanje
i rezanje sposobni etat, od kojega je na godina 2380 m^ preliminirano — uz cienu
od 1 for. napram izkliSnoj cieni od 1 for, 44 n, po m^ i napokon za trogodišnji u
drvosjeku Oštr i Vr h kr. šumarije u Kavnojgori nalazeći se bukovi ogrjevni etat, od
kojega 1500 pr. m. na godinu odpada uz cienu od 24 n. po pr. ra. I. i II. razreda,
napram izkličnoj cieni od 23 n. za iste razrede, , ´
Od svih tih ponuda prihvaćena je samo ponuda drvarske tvornice u Vrbovskom
u družtvu sa Nikolom Tataloviće m iz Vrbovskog tičnći se trogodišnjeg, godimice
sa 1500 pr. m, preliminiranog bukovog ogrievnog, u Oštro m Vrh u ravnogorske
šumarije nalazećeg se etata kao i ponuda Stjepana fSvrljuge, naznačena pod
točkom 4. dok su sve druge ponude´zabačene.


Isto ravnateljstvo obdržavalo je dne 5. listopada 1889. dražbu vrhu u Šumsl^ih
predjelih Bukovac, Novakuša, Breziki, Jasik i Gaj kr. draganeĆke šumarije


nalazećeg se lO-godisnjeg hrastovog, bukovog i grabrovog etata uz slieđeće popriečne
ciene po m´^ i to:
a) za šumske predjele Breziki, Jasik, Gaj i NovakuŠa, koji se nalaze u
prvom vriednostnom razredu i za hrastova stabla I. vrsti, t. j . za stabla od 35 do
45 cm, promjera u prsnoj visini s 1 for. 78 nČ,, za II. vrst, t, j . za stabla od
46-—60 era. promjera u prsnoj visini s 2 for. 87 nČ,; za III. vrst, t, j . za stabla od
61—80 cm. promjera a prsnoj visini s 4 for. 90 nč, ; za IV. vrst, t. j . za stabla od
81—100 em. promjera u prsnoj visini s 5 for. 15 nć. i za V. vrst, t. j . za stabla
preko 100 cm. promjera u naznačenoj visini sa 4 for. 18 nĆ. ; za kubični metar
bukoTog i grabrovog drvlja pak s 60 nČ.;


b) za šumski predjel Bukovac , spadajući u II. vriednostni razredi za hrastova
stabla; I. vrsti kao prije naznaŽeno s 1 for. 52 no., za II. vrst s 2 for. 59 nć.,
za HI. vrst s 4 for. 58 nč.^ za IV^ vi´st s 4 for. 85 nć. i za V. vrst s 8 for. 92 uč.
po m"^; za ka?jićni metar bukovine i grabrovine sa 50 nĆ.


- Glede bukovih i grabrovih stabala opredieljcHa su 4 razreda, prema čemu spadaju
u I. razred stabla do 40 cm. u II, od 41 — 60 cm, u III. od 61—80 cm a u IY.
razred preko 80 cm. debljine u prsnoj visinL
U sveuu^ stiglo je 10 ponuda i to:


i. ponuda AIherta Kechnitzera i Josipa lokre Iz Križevaca: a) za hrasto-
Viuu (: ´57´7,i iznad iaklićne eiene, b) za bukovinu & S^j^ izuad izklične elenc:
2. porsuda Ma-vre Kronbergcr a i sina iz Bi-idimpešte: a) za brastovinu, nalazećoj
se u L vriednostnom razredu: I. vrst stabalja 2 for. 35 nć.^ IL vrst stabalja
3 for. 4*-; ne., IIL vrst f^tabalja 5 for. 36 nć., IV. vrat 5 for. 67 nč., V. vr.st stabalja
i t-or„ 4-i nč, po m´*^; ~ n II. vrioduosfcnom razredu: I. vr^t stabalja l´for. 99