DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 34     <-- 34 -->        PDF

-— 558 —


Najzad i same naše fiaansiske nedaće sileo Bas gooe, da´ pitanje šumsko
što pre resimo; a što predlažemo, da se ono baš na ovoj vanrednoj skupštini
resi, nagoBi nas nedaća, koja je do sada naše šume vavek nalazila, a bogme,
mi nemamo i ne možemo ornati, šta noć, i šta´ dan´ donosi, i mogu opet takve
prilike nastupiti, pa da se ovo pitanje baci nazad još za desetak godina.


Završujući ovaj članak o našim šumama i napomenućemo još samo ovo:
Ako današnja vlada uzme u pretres i resi pitanje šumsko, onda će ne samo u.
zemlji podići svoj ugled i udariti temeljac našoj budućoj industriji i u opšte
narodnoj proizvodnji, no će i svoj ugled pred evropskim kulturnim svetom u
toj meri´ uzvisiti, da će o njoj i njenom radu sa velikom poštom svoj sud,
izricati.


XiIST-A„K:.


Družtveiie viestL


*
Sjednica upravljajueeg odbora šumarskoga -družtva bje obđržavana/dne


J. studenoga t. g. u đružtvenib prostorijab pod predsjedanjem p. u. gg, M. Dursta,
te u prisutnosti gg, odborskili MQ.norsi>: J. Efctlngera, E. Pischbacka, F. Kesterčanka,
9. Konara, A, Soretica i M. Vrbaiiii^a, Zapisnik zadnje odborske sjednice bude bez
primjetbe ovjerovljen; nadalje Sitao se zapisnik glavne skupštine, obdržavane dne
4. i 5, rujna fc. g. u Osieku, u svrhu izvedenja pojedinih žaklju&aka, stvorenih u istoj
skupštini. Imenito se konstituirao odbor ad boe u svrhu vreloga promišljanja oko sredstvži
za osnovanje naumljenoga šumarskoga doma ^ u taj odbor budu izabrani: gg, M, Vrbanićp
R. Fischbačh i V. KaČki. . ^
Giede budude glavne skupštine god, 1890,, koja hi ae imala obdržavati u Ea-.
novini^ bude zaključeno, da se već sada u tu svrhu izaberu poslovodje i referenti.
Po stavljenom predlogu budu izabrani za posipvodje: gg. nadšumari imov. ob<^, banskih
V. Benak i T„ Basara, za referenta glede razprave g. V, Beuak i za auzreferenta


g. M, pl. Striga,
Ovom prigodom dodje na dnevni red i razprava u pogledu j, nacrta osnove zakona
o uredjenju šumarske službe i t. d." Bude zaklju6enOj da treba k istoj razpravi
još sastaviti potrebito obrazloženje sa toSnim razjašnjenjem pojedinih §§, pomenufcoga
nacrta i da se tako nadopunjeu nacrt posebnom predstavkom podnese vis. kr. zem.
vladi na uvaženje.


Pošto su Jos njeki drugi administrativni poslovi ovom sgodom razpravljeni, hade
nakon toga sjednica upravljajmieg odbora zaključena.


Sa drvarskog tržišta.


´ Uspjeh dražfoenlk´prodaja drva, A. U obsegu" žuma državaog .era ra.
Dne 21, kolovoza 1889. bje kod k r. šumskog uredan Otočcu dražba
putem pismenih ponuda vrbu raznih drvnih gromada obdržavana, kojom prigodom stigoše
Bliede<5e ponude tvrdke Vid mar i Eogić h´ Sv, Jurja i. to;
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

™ 559 ™


1..ponuda, glaaeda aa trogodišnji drvui etat´ sjekoreda II. okružja I, i II
sekcija ""/i, ^^/i, ´^´>*, S´^. i 26. B e g o v a č a - A p a t i š a B. kr. Šumarije n
Krasni!, sastojeći se od po prilici 16680 nv´ jelovog i omorikovog, za tehničke svrhe
sposobnog drva. uz popriečnu cienii od 2 for. 17 rt., napraro izktičnoj cieni od 2 for.
16*4 n. po m^ i od po prilici 4680 in^ bukovine, sposo?jne 2;a rezanje i ciepanje
U2 cienu od 1 for, 30 nov., napram izkličnoj cieni od 1 for. 57 n. po m´*


2. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekoreda B. L okružja II. sekcije
*yi Krasanska Duliba iste šumarije; sastoje<5i se od po prilici 3494 m^
bukovine za ciepanje i rezanje uz cienu od 1 for. 60 n., napram izkličnoj cieni od
1 for. 60 n„ po m´"^ i od po prilici 7330 pr. m. bukovih ogijevnih drva I., II. i
[[[, razreda uz popriečnu cienu od 35 n., napram izkliSnoj eieni od 35 n. po prostornom
metru L, II. i IO. razreda;
3. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekoreda A) I, okružja I, sekcije
l/y i ´Vj Nadža k Eil o iste šumarije, eastojeći se od po prilici 1396 m^ bukovine
z.a ciepanje i rezanje uz cienu od 1 for. 30 n., napram izklifinoj cieni. od 1 for. 30
nov. po m^; . 4.
ponuda, glase^^a na trogodišnji drvni etat sjekoreda B II, okružja II., sekcije
´35/^ iste šumarijCj sa0tO3e<5i se od po prilici 1262 m^ bukovine za ciepanje i rezanje
uz cienu od 1 for. 60 n.^ napram izkliČnoj cieni od 1 for, 60 n. po m^ i od po
prilici 2706 pr. m. bukovih ogrjevnih drva I,, II. i III. razreda uz poprieSnu cienu
od 35 n, po pr. m. I., IL i IIL razreda 5 ,
5. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekoreda A II, okružja I i II.
sekcija 29/1—2, 80/1—2 i 32/1—2 Javor 0 vo Bi 1 0 kr. brložke . SumarijCj sastojeći.
se od po prilici 8917 m´"* bukovine za ciepanje i rezanje uz eieau od 1 for.
60 n., napram Izkličnoj cieni od 1 for, 60 n,, i od po prilici 20326 prostornih m.
bukovih ogrievnih drva I., II. i III. razreda uz cienu od 45 n. po prostornom
metru I, 1 II. razreda, napram izkličnoj cieni od 44´5 n. po prostornom metru 1.^ II,
i III, razreda;
6. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekoreda A III, okružja II, sekcije
45/3 Ravn o biac e iste šumarije, sastojeći se od po prilici 6914 m^ bukovine zs. ciepanje
i pilenje uz cienu od 1 for, 40 nv. napram izkličnoj cieni od- 1 for. 40 nv.
po m*^;
7. ponuda, glaseća na trogodišnji drvni etat sjekorepa A IY, okružja I,, sekcije
.^5/2 ŠviSko Bilo brložke šnmarije, sastojeći se od po prilici 10246 m^ bukovine
za ciepanje i rezanje uz eienu od 1 for. 45 n., napram izkličnoj cieni od 1 f. 40 n.
po m^ i napokon
8. ponuda, glaseća na žitavi trogodišnji bukovi i jelovi drvni etat sjekoreda
Lomska Duliba kr. krasnarske šumarije uz popriečne ciene od 1 for. 30 a. i 2
for. 17 n., napram izklićnim cienam od 2 for. 11-5 n. i 2 fr. G^´i-. n. po m"*.
Od svih tih ponuda prihvaćene su predbježno samo one pod to5kami i, 2, 3 t
4 navedene; glede drugih ovdje naznačenih drvosjeka brložke šumarije imat će se
razprava iznova povesti,


Kr. gumarskom ravnateljstvu u Zagreb u stigoše prigodom dne 16.
rujna 1889, obdržane dražbe sliedeće ponude i to:


1. ponuda Josipa Crnković a iz Mrzlevodice, tičući se "trogodišnjeg drvosjeka
„2a Gradinom, Bunarska kosa, za i pod G-lavicom, g 1 ro ka^ Draga"
fer. šumarije u Lokvah za sjeću opredieljenog jelovog i i omorikovog sa tehničke svrhe
sposobnog etata, od kojega odpada na godinu 1800 m´^ uz popriečnu cienu od 2 for.
´^5 n., napram izkličnoj cieni -od 2 for. 70 n. po m^-^
2, ponuda^ Stjepana Švrljug e iz. Fužine za isti drvosjek \xz cienu-od 1 for.
^´S n, po m^ ;
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 560 —


8. ponuda Autima Bac i (5a iz Eieke uz cienu od 2 for. 7 u. po m^ za g´ornji
prednaveđeoi drvosjek ;
4. ponuda Stjepana [Svrljuge Iz Fužine za u sjekoredu II, okružjih II, Uf.
i IY. kr. Šumarije u Begovomrazdoiju na tri godine s godišnjim etatom od 10000
prostornih tn. bukovih ogrjevuih drva nz cienu od 18 n po prostornom metru I., II.
III. razrodaj napram izkličnoj eieni od 24 nČ. po prostor, m, I. i II. razreda,
5. ponuda Vicka To me a, punomoćnika Franje Korošca i sina iz .Eieke za pod
toSkom 1, ozuačeni drvni etat uz cienu od 1 f. 55 n, po m´^ i napokon
6. ponuda drvarske tvornice u ,Yrbovskom u družtvu s Nikolom Tatalovie´e m
iz Vrbovskog za trogodišnji^ u drvosjeku sjekoreda IV", okružja III. kr. Šumarije u
Ogulinu nalazeći se i za s godišnjih 2100 m^ preliminirani jelovi i omorikovi za
tehiaioke svrhe sposobni drvni etat uz cienu od 2 Lor. napram izkli6noj cienl od 2 f.
40 n, po m*\ zatim za trogodišnji, u istom drvosjeku nalazeći se-bukovi, za ciepanje
i rezanje sposobni etat, od kojega je na godina 2380 m^ preliminirano — uz cienu
od 1 for. napram izkliSnoj cieni od 1 for, 44 n, po m^ i napokon za trogodišnji u
drvosjeku Oštr i Vr h kr. šumarije u Kavnojgori nalazeći se bukovi ogrjevni etat, od
kojega 1500 pr. m. na godinu odpada uz cienu od 24 n. po pr. ra. I. i II. razreda,
napram izkličnoj cieni od 23 n. za iste razrede, , ´
Od svih tih ponuda prihvaćena je samo ponuda drvarske tvornice u Vrbovskom
u družtvu sa Nikolom Tataloviće m iz Vrbovskog tičnći se trogodišnjeg, godimice
sa 1500 pr. m, preliminiranog bukovog ogrievnog, u Oštro m Vrh u ravnogorske
šumarije nalazećeg se etata kao i ponuda Stjepana fSvrljuge, naznačena pod
točkom 4. dok su sve druge ponude´zabačene.


Isto ravnateljstvo obdržavalo je dne 5. listopada 1889. dražbu vrhu u Šumsl^ih
predjelih Bukovac, Novakuša, Breziki, Jasik i Gaj kr. draganeĆke šumarije


nalazećeg se lO-godisnjeg hrastovog, bukovog i grabrovog etata uz slieđeće popriečne
ciene po m´^ i to:
a) za šumske predjele Breziki, Jasik, Gaj i NovakuŠa, koji se nalaze u
prvom vriednostnom razredu i za hrastova stabla I. vrsti, t. j . za stabla od 35 do
45 cm, promjera u prsnoj visini s 1 for. 78 nČ,, za II. vrst, t, j . za stabla od
46-—60 era. promjera u prsnoj visini s 2 for. 87 nČ,; za III. vrst, t, j . za stabla od
61—80 cm. promjera a prsnoj visini s 4 for. 90 nč, ; za IV. vrst, t. j . za stabla od
81—100 em. promjera u prsnoj visini s 5 for. 15 nć. i za V. vrst, t. j . za stabla
preko 100 cm. promjera u naznačenoj visini sa 4 for. 18 nĆ. ; za kubični metar
bukoTog i grabrovog drvlja pak s 60 nČ.;


b) za šumski predjel Bukovac , spadajući u II. vriednostni razredi za hrastova
stabla; I. vrsti kao prije naznaŽeno s 1 for. 52 no., za II. vrst s 2 for. 59 nć.,
za HI. vrst s 4 for. 58 nč.^ za IV^ vi´st s 4 for. 85 nć. i za V. vrst s 8 for. 92 uč.
po m"^; za ka?jićni metar bukovine i grabrovine sa 50 nĆ.


- Glede bukovih i grabrovih stabala opredieljcHa su 4 razreda, prema čemu spadaju
u I. razred stabla do 40 cm. u II, od 41 — 60 cm, u III. od 61—80 cm a u IY.
razred preko 80 cm. debljine u prsnoj visinL
U sveuu^ stiglo je 10 ponuda i to:


i. ponuda AIherta Kechnitzera i Josipa lokre Iz Križevaca: a) za hrasto-
Viuu (: ´57´7,i iznad iaklićne eiene, b) za bukovinu & S^j^ izuad izklične elenc:
2. porsuda Ma-vre Kronbergcr a i sina iz Bi-idimpešte: a) za brastovinu, nalazećoj
se u L vriednostnom razredu: I. vrst stabalja 2 for. 35 nć.^ IL vrst stabalja
3 for. 4*-; ne., IIL vrst f^tabalja 5 for. 36 nć., IV. vrat 5 for. 67 nč., V. vr.st stabalja
i t-or„ 4-i nč, po m´*^; ~ n II. vrioduosfcnom razredu: I. vr^t stabalja l´for. 99


ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

n5„ 11. vrst, stabaija 3 for. 18 n6., III. vrst stabalja 5 for. 4 Bt-.^ IV. vrst stabalja
5 for, 37 nS., V. vrst stabiija 4 ibr. 20 n6. ])o m"^;
b) za bukovinu a I. vriodnoatnom razreJu 67 nit. a u II, viieduostiiom raz-iedu
57 ne. po m^;


B. ponuda Emila Elsn^r a iz Zagreba: nj s^a hrastovinu, WAV6.ZQI:U se u I. 1 IL
vriediiostnom razredu za trajanje prvih triju godina ngovora s 5*7o^ za trajaiije dojdacih
triju godiua s 107« a za trajanje poBliedujih 4 godiua s liO^^ju iznad iijkJMne
ciene: b) za bukovinrt u L i II. vriednostnom razredti za čitavo trajanje izgovora poprieSnu
cienn od 70 nč po m^;
4. pomida Makse Po l lak a i sina iz Daruvara: a) za hraHovinn, nalazeću se
u I. i II. vriednostnom razredu popriečno po m´* 6 for. 23 nL.^ b) za bukovinu u I.
i II. vriednostnom razredu poprieSno 81 n(5. po m^;
5. ponuda J. Wei8s a junior iz Zagreba: a) za hraatovinu, nalazeću se u I.
i II. vrJeđnostnom ra^.redu 22.5^0 ^^"^^ izkbgne ciene, b) za bukovinu, nalazeću
se u I. i n . vriednostnom razredu 2-5**/^ iznad izkližne ciene ;
6. ponuda Aleksandra ´Weissa iz Zagreba: a) za hrastovinu I. i II. vrlednoetnoga
razreda: I. vrsti stabalja 2 for. 25 ne., II. vrsti stabalja B for. 60 n$., Uf.
vrsti stabalja 5 for, 90 nč., IV". vrsti stabalja 5 for. 40 ug., i Y. vrsti stabalja
4 for. 80 ne. po m^; b) za bukovinu I. vrieđnoetnoga razreda 03 n?´. a U, 2riednostnoga
razreda 60 n6. po m´*;
7. ponuda Miški (5 a i gepovic a iz Kosfcajui<;e: a) za lirastovinu 1. i II.
razreda 1. vrsti stabalja 3 for. stabalja 6 for. 6 nČ. i IV. i V. vrsti stabalja 8 for. 8 ne. po m´^ ; b) za bukovinu
L i II. vriednostnoga razreda 80 nč. po m""^.
Za slučaj, da nudioci no bi ostali đostalcima glede tib ]io vrstib stabalja stav-
Ijenib ponuda, nudjaju isti nadalje: a) za brastovinu I. i 11. vriednostnoga razreda
poprieČnu cienu od 5 for. 70 nS. po m´´; b) za bukovinu istib vriednostnib razreda
popriecnu cienu od 80 nč. po m^;


8„ ponuda Simuna Metzeles a iz Trsta: a) za brastovinu L i 11, vrieditostnoga
razreda L vrsti stabalja 2 for. 75 nČ., II. vrsti stabalja 4 for. 50 ne., III,
vrsti stabalja 6 for.j IV. vrsti stabalja 6 for. 60 nČ. i Y. vrsti stabalja 5 for. 20
nč po m^; b) za bukovinu I. vriednostaog razreda 95 n, a 11/85 ač. po m^"^ ;


9, ponuda Petra SliepSević a iz Karlovca; a) za brastovinu I. vriednostnoga
razreda I. vrsti stabalja 2 for. 64 nč.j II. ´vrsti stabalja 4 for. 02 n,, III. vrsti etabalja
5 for. 41 nč., IY. vrsti stabalja 5 for. 80 nč. i Y. vrsti stabalja 4 for. 00
ne. po m^ a 2a brastovinu II. vriednostnoga razreda I, vrsti stabalja 2 for. 64 ne.,


II. vrsti stabalja 3 for. 60 n6., III. vrsti stabalja 4 for. 95 n5., IY. vrsti stabalja
5 for, 70 ni. i´Y. vrsti stabalja 4 for. 48 n5. po m^ ^ b) za bukovinu I. vriednostnoga
razreda 62 n, a II. razreda 55 nŽ, po m^ i
10. ponuda brvatske eskomptne banke u Zagrebu: L vrsti stabalja 2 for.
32 nž. II. vrsti stabalja 4 for., III. vrsti stabalja 6 for, 80 n?.., IV. vrsti stabalja
7 for. i V. vrsti stabalja 5 for. 90 nS. po m"^ a za brastovinu II. vriednostnog razreda
I. vrsti stabalja 2 for. 5 nč., II. vrsti stabalja 3 fon 60 uc., III. vrsti stabalja 6 for.
40 n6., IV. vrsti stabalja 6 for. 80 nS. i V. vrsti stabalja 5 for. 70 n. po m´^ b) za
bukovinu I. vriednostnog razreda 80 G5. a II. vriednostnoga razreda 70 ne. po m´l
Prema tomu ostali su dostalcima pod^točkom 7. navedeni nudiooi Mišk i ć 1
Šepo´vić iz Kostajnice i io u prvom redu po vrstib stabaljsi stavljenom ponudom.


Kod istoga šumarskoga ravnateljstva bje obdržavana dražba dne 26. studena 1889.
vrbu sbedećib etatnib brastovib i drugib stabala i^ to: a) u području kr. vranovinske
šumarije, reviru Fetrovagora broj 25^ pododjelib Širokakosa, Slavinac^Mar-
SaSevae, B u b 1 ć n s k 0 p 0 Ij e , Milinova klada IBublenska Strana
1H50" brastovib stabala u procienjenoj vriednosti od 151.425 for,; b) u podruSju
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 5G2 —


riijevaSke kr= šumarije, reviru Majdan, pododjelih Redjepova c i Meteric e ´2400
hrastovih stabala u procienjenoj vviedtiosti od 17.659 for. i c) u području kr. pitomacke
šamarije, reviru Ferdinandovae, pododjelu Storginagred a 59 hrastova, 0´2
jasena, 136 briestova i 5i.^4 bukova i drugoga drvlja u procienjenoj vrieduoati od
2,575 for.


Za sieGnja i izradbu dostalih slabala i za izvoz VA istih proizvedene robe opredieljen
je rok sa stabla navedena pod a) do konca god, 1892., za stabla, uavedena
pod b) do konca god. 1891. a za stnbla, navedena pod c) do 15. travnja 1890. tom
ustanovom, da se mogu sjeći i iaradjivati kupljena stabla samo od 20. listopada do
15, travnja svake godine ugovora, izvoz pak može se obavljati u tom vremenu i u
drugim dobam godine, u posHednjem slučaju pak samo pod tim uvjetim, da za ixvoz
opredieljena raarva upregnuta ostane.


Ako bi želja kupčeva bila, da ^bara i izradjuje dostala stabla i izvan opredio-
Ijeuog roka t. j . od 15. travnja do 20, listopada, dozvoljet <^e ma se to uz predhođuu
uplatu od 12 for. po jutru u ime kulturnih troškova.


Na primjereno produljenje ustii-novijenog roka ugovora imat će kupac pravo
samo za stabla pod aj i b) navedena i to samo u torn slučaju, ako je bio glede l´iradjivanja
i izvoza kupljenih stabala uslied epidemičkih holestih i ratnih dogadjaja
zapriecen.


Tehnički nesposobno drvo pod x) i b) navedenih hrastova ne spada u objekt pro


davanja i dužan je dostalac drvni rečeni materijal sposoban samo za ogrjev i za po


uglevljenje na licu mjesta netaknuto ostaviti, da šumski erar s istim po volji razpolaže.


To su samo njekoji od dražben h uvjeta, koje je hilo vriedno napomenuti.


Prigodom te dražbe stigoše pak sliedeće ponude i to :


I. za stabla, naznačena pod a),
1. Morović i Šipuš iz Sisk^i 160.000 for.
2. Blasieh i Bavagnoli iz Siska 162.080 for.j
3. A. Berger iz Zagreba 16 3.001 !or.,
4- Petar Sliepeević i G-. Tron ti iz Karlovca L 79.655 for,
5. To maj i Beneđik iz Za^Teba 187.077 for.,
6. Jos. G-ummersbach i Franjo Hermann iz Zagreba 190.562 for.;
7. L L, Hirsch u družtvu i5 Siska 197.500 for.,
8. Maks Polla k i sin iz Daruvara 198.916 for.,
9. Hrvatska eskomptna banka u Zagrebu 211.500 for.
Prema tomu je najbolji nudioe hrvatska eskomptna banka u Zagrebu.
II za stabla, naznačena pod 1):
1. Jovo Šupu t iz Siska 13.000 for.,
2. Jos, Gummersbach i Franjo Herrmann iz Zagreba 19.06-4 for. i
3. Samuel i Herrmann Kramt r iz Karlovca 19,777 for. 77 n.
Prema tomu je najbolji nudioe Sarauel i Herrmann K r a m e r iz Karlovca.
III. za stabla, naznačena pod 3):
1. Aleksandre Veis e iz Vizvara 3000 for,,
2, Josip Majerhofe r iz Soir ogj Udvarbely .->.150 for.,
S. Ferdinand Brenne r iz; Gjurgjevca B.645 for. 50 iič ,
4. Stefan Jane š iz Seeveta 3,783 for. 50 nč.
Prema tomu je najbolji nudioe Stefan Jane š iz Sesveta,
Nadalje obđržavana je dne 11. studenoga t. g„ dražba hrastovih i iuih stababt
kod kr. nad^ amarskog ureda \ Tiokovcih , te glede iste dražbe priobčujeuio
naknadno k viesti donesenoj na stran´ 511. našega lista od t. g., da su tom prigodom
stigle ponude na dolje označene hrpe. a to: . ,


1. Il i u u gred u br. 1,, 3:^05 hrast, i 284 hrestn: — procienbena vriedu
129.4G6 for. tvrdka MiSkić i Šepović iz Koytajnice s iznOGom >od 160.«00 hv.


ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

2. na lirpu 11 i n a g r e d a br. 1., 1128 lirast i 7 bukava, — procienbeBa
vriednosfc 22.456. nije stigla nikakova ponuda.
3. Oadjavski Bok br. 3,, 270 lirast., 0 jasena, 84 bre&ta i 445 bmkov,
i inih stabala; procienb. vriedn. 10,995 foi\ tvrdka Živko Pejakovi ć s iznosom od
14.001 for.
4. Trstik u br. 7., 688 hrast., 16 jasena, 369 brenta i 79´ bukava i inib
stabala; -— proelenb. vrie^nost 37.828 for. tvrđka L. L, Hlrse b i drug iz Siska
s iznosom od 38.960 ior,;
5. Ba C ar da č i B s k u G r e d, u br. 8,, 565 brasU, 74 jasena,- 72 bresta i
i 2 bukve; — procienb. vriodri. 21.724 for., nije stigla nikakova ponuda;
6. Opeke " br. 10, 945 hrasta, 497 jasena, 988 breeta, 587 bukava i inih
stabala;— procienb. vrieđn. 52.048 for. t?rdka L. Blasic h iz Siska s iznosom od
50.100 for.
7/Velik.i G-jol br; U., 597´hrasta, 266 jaBeoa, 176´ bresta, 85 bukava
i inih stabala; — procienb. vriedrt. 28.702 for. tvrdka I. Grummersbac b 12
Zagreba 8 iznosom od 34,260 for.


8. J a V i č k a G- r e d a br. 10. (dvie sjeSiiie)^ 1800 hrasta ; — procienb, vriedn.
2.174 for. tvrdka Turchic b s iznosom od ukupno 2.310 for.
9. Suš e br. 21„ 830 hrasta, 685 bresta, 1271 bukva i inih stabala: —
procienb. vriedn. 37,577 for. tvrdka Mišk i 6 .I S ep ovi 6 iz Kostajnice s iznosom
od 45.500 for.
10. M e d j u s tr u go V e br, 22.^ 3276 hrasta, 884 jasena, 1153 bresta^ 186
bukava i inih stabala;-— procienb. vriedn. 63.796 for. tvrdka M, P o 11 a k i si n
s iznosom od 81.599 for. ;
11. na M e d j u s t r ug 0 V e br, 23. (dvie sjeclne) 32 hrasta i 2436 jasena;
— procienb. vriedn. 4.705 for. nije ponuda stigla;
12. Slavi r br. 1., 3058 hrasta, 21 jasen, 147 bresta, 799 bukava i inih
stabala — procienb. vriedn. 173.692 for. tvrdka W.. VV e r h a n n iz Nensse s iznosom
od 234.506 for.;
18. Paov o br. 14., 4402 hrasta^ 83 jasena, 662 bresta, 888 bnkava i inih
stabala; ~ procienb. vriedn. 199.182 for. tvrdka Christian Herman n ia Beča
8 Iznosom od 293.001 for.;
14. De š br, 16., 2923 hrasta, 18 jasena, 167 bresta i 3 bukve; —procienb.
vriedn. 118.155 for,,tvrdka Josias Ei,sle r i si n iz Beča s izDosonj od 148.657for,;
15.. na B lat u br, 24., 255 hrasta, 13 jasena, 117 bresta i 24 bukve; —
procienb. vriedn. 7.865 for. nije ponuda stigla;


16. Smogv a br. 26., 1050 hrasta, 22 jasena, 188 bresta i 79 bukava i
inih stabala; — procienb. vriedn. 28.507 for, tvrdka EužiLk a iz Vukovara s iz-,
nosom, od 37.890 for,;
i7. Žeravina c br. 32., 3096 hrasta, 1345 jasena^ 1102 bresta, 173 bukve
i inih stabala; — procienb. vrednost 118.266 for. tvrdka Šipuš i Morovid iz
Siska s iznosom od 140.889 for. i na


18. Bukovic u br. 16., bukve uz premjerbu, nije ponuda s%}&.
B) U 0 b s e g u § u m a i m 0 v n i h 0 b 4 i n a. Kod gospodarstvenoga ureda
brodsk e imovne obćine u Vinkovcib ponudise dne 12. studenoga t. g. na:
L Merolino, 19 hrasta procienb. vrtedn. 1107 for. tvrdka Veseli novid iz
Vinkovaca s iznosota ođ 1690 for.;


2. Orljak, 76 hrasta procienb. vriedn. 3040 for. tn-dka Stojanovit^ s iz-
Rosom od 5400 for,,
3. Krivsko Oštro vo, 309 hrasta procienb. vriedn, 14.832 for. tvrdka
H´Užicka. h Vukova-ra s hno5oni od 16,016 for.^


ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 40     <-- 40 -->        PDF

^ 504 —


4, B´aiiovdoj, 180 proe´Kbah. vriedu„ I5,0i1 for. t^rdka V C8 e J i u o vj s^ iz
Vinkovaca s iznosom od 2´2J´^dQ Tor,,


5. Eastovicu , 30 hntshi pi´oeletfb, vriedn. 2.^40 f´or. Jata tvrdka s iznosom
od 4.892 tor.,
G. Zapadne Ktisare, 10 hrasta procienb. vriodn. 1.259 for. ibta tvrđka
s Iznosom od 2.390 for.,
7. Josavu , 104 In-asta procienb. vriediu G.OGl for. ista tvrdka s iznosom ođ
9.19 2 for.,
8. K u nj e vcc, 302 lirasfa procienb. vrlcdn, 13.083 for, Union h ank a u
Be?.n s i:^}iosoyj od 15,500 for,
9. Cnnjevcej 556 brasta proeienb. vrledn. 24.975 for. tvrdka L. BlasJch
iz Siska s iznosom od 28,010 for,,
10. Ripačii, 198 hrasta proeienb. vriedn. 7520 for, tvrdka Ružičk a is
Vukovara s i^isosorn od 0,222 for,^
11. A d ti, 2G2 hrasta procloDb. vriedn, 15,163 for. ista tvrdka s iznosom
od 1G.890 for.,
12. VrabSariti, 102 hrasta proolenb. vriedn. 4080 for. ista tvrdka s iznosom
od 5.G18 for.,
13. /Vlnia^´, 88 hrasta procienb. vrledn. 3,520 for, ista tvrdka s iznosom od
-1,218 for,,
14. Dubovjcii , 282 hrasta procionb. vrIo,dn„ 13.445 for. ista tvrdka s Iznosom
od 15.B90 for.,
15. Gradinu., 750 hrasta proolcnb. vricdji,, 33,887 for. tvrdka L. H´jrsch
\z Siska H iznoRoio od 37.580 for.,
16. >S]avir, 43 hrasta procienb. vi´iodn„ 2283 For. tvrdka Eužičk a tz Vukovara
y iznosom od 301^> for,
17. l2to{;n(! Kuijarej 19:; hs-a´^ita jn-odenb. vriodn, 14.500 for. Jsla tvrdka
s iznosom od 17.900 for.
18. Orliak , 108 hraota proeieiib, vriedn. 7020 for, ista tvrdka e i^.no^^orn od
7890 For,
19. Eadi,^evoj 104 hrasta procienb. vriedn. 8320 for. Unionbank a u
Beču s iznoHom od 12,806 for.
20„ Tii^Aove^ 48 braata procienb. vrledn. 3860 For, tvrdka Vn k i sinov i
iz BndiBiptote B iznosom od 5328 for.


21. K u B t o V o , 131 hrast proeienb. vrledii. 9170 for. ista tvrdka s i;inosom
od 13.12 5 i´or,
22 Mjisaiij, 40 hrasta procienb, vriedn. 1200 for. tvrdka Kužlck a iz Vukovara
s iznosom i><\ 1556 for.
23, KadjciiOvc« , 45 hrasta procienb, vriedn. 3529 for, tvrdka Cln-istian
Ilermann iz Br*r;a H iznosom od 4510 for,
2^, H v (´J! *) , 37 hrasta proeienb. vriedn, 1850 fr. tvrdka Htcize r s iznosom
od 2127 for,
JCod gospodarst. uredu p e t r o v ´.!, r a d i n a k dne 14. stndono^-a t. g. na:


1. D r a g a n o V c e , 91 hrast procicitb. vriedn. 820 for, tvrdka E u ž i č k a iz
Vukovara iznos od 1226 for.
2, Oj e p n s , 5i 8 iirusfa i i brosta procienb. vriedn. i 620 for. tvrdka Franjo
G a m i r š 0 k iz i\Iit(.´0V!ce iznos od 6720 for.


II. V r a nj ak , 395 hrasta, 3 bresta i 1 i graba procienb, vrledn, 3272 for,
ista tvrdkjs, iznos od 5450 for,
4. Hm og V u 5 646 hrasta, 7 brcsta i 57 gra)>a pcocienb„ vriedn. 15.73 0 for,
tvrdka ^´»asparftc iz Vrbanjc iznos od 10,680 for.