DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 32     <-- 32 -->        PDF

se tako osiguraju od moguće opasnosti. Ali time je veliki udar učinjen srpskim
šumauna; jer narod upropastiv ono što je već zauzeo, sada navali da se novih
zahvata dokopaju.


Posle ovog drakonskog zakona, izda se u 1861. godini Šumska uredba,
koja je po nesreći još i danas u životu, i koja sve u sebi zadrži, samo ne kako
će se šuma od grabeža sačuvati moći. Ljudi, koji su bili na vladi od 186L do
1868. god. pokušavali su da se ova uredba zamenom šumskim zakonom, koji
bi barem glavnije principe zakonodavstva šumskog obuhvatio, u toj ćeli pravljeni
su i pravljeni projekti, ali se ni jedan nije mogao da ostvari. Neki su
dolazili i pi^eđ samu nar- skupštinu, pa su bili trgnuti natrag i tako ostane sve
po starom: šume su neprestano bile krčene i zahvatane.


Kad se već nije moglo doći do modernog zakona šumskog, onda se
naumi,, da se po sili postojeće šumske uredbe postave državni šumari, što se i
učini u 1871. god. Ovim postavljanjem državni šumara išlo se i na to, da se
i šume državne-opštenarodne, počnu organičavati i stalnim znacima granice
obeležavati, te da se time barem šumsko zemljište od grabeža spase. A da bi
se i u ovome što sigurniji uspeh imao, postavi se dovoljan broj državnih šumara
samo u beogradskom okrugu, i izdadu se nužna uputstva. Sa postavljanjem
šumara samo u beograd. okrugu išlo se i na to, da se u istom sve ono, stoje
za osiguranje šuma nužno, najstrožije izvrši, i da ovaj rad bude kao neka škola
za šumare, i t. d. Ali od svega ovoga ne bi ništa. Na prvoj skupštini nadje se
ljudi, koji se dignu protivu ovog uredjenja, i naravno ondašnjim vlasnicima više
je bilo stalo do toga, da svoje partizanje zadovolje, no da se šume očuvaju; i
jednom depešom iz Kragujevca naredi ministar, financije, đa se svi šumari iz
beogradskog okruga rasporede po celoj zemlji, kao sreski šumari,, što je naravno
odraa i izvršeno, Docniji pokušaji, da se ma kakvi takvi zakon šumski stvori,
ostali su svi bez uspeha, i ako je više projekata sastavljeno bilo.


Sa stupanjem naprednjaka na vladu, mislilo se da će na bolje poći; jer
od novih i intelegentnih ljudi očekivalo se da. će pojmiti veliku narodnoekonomnu
važnost i da će energično nastati, da se nadje načina i puta, kako
đa se šume, koje su već u veliko propale, ponova podignu. I doista svi oni.ljudi,
koji su došli na vladu i na prvom mestu min. fiaancije da reč da će mu
j5pitanje šumsko biti prva briga". Štaviše, on je (pošto je bio na strani kad
je postao Min. fin.) u jednom pismu i izrečnu naredbu izdao da mu se opširan
referat spremi o stanju šuma u zemlji, i napiše projekt zakona šumskog; i
razume se po sebi da je- ova naredba bila sa najvećom gotovošću izvršena.


Ali na žalost, sva ova obećavanja ostala su samo prazna rec. -~ Prošlu
je tri, šest, deset meseci, a od rada kakvog — ne bese ni traga. Najposle na
silno navaljivanje od strane nadležnih, Min. financije prosto izjavi: ^ja u duš
osećam veliku! neodoljivu potrebu, da se pitanje šumsko što pre resi, ali´ je
ovo pitanje, jedno vrlo dešperatno pitanje; pa zato, i .pri svoj dobroj, volji, nije
ml.moguće za sada:i ga njime zanimati se/´ I tako, pri svem tom što, je više