DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 534 —


puta od glavnog poduzetnika, koji je u istotrs mjestu sa svinjama trgovao, čuti
iTiOgao. Nedvojbeno je pak, da će se iz Srbije svake godine sve manje prećerivati,
jer su i tamo hrastove sume proredjene, a za uzgoj malo se šta čiui, te
se tim ne samo blagostanje seljačko po^-oršuva, već se Baiiielo i Austro-ugarskoj
šteta radi toga, jev je umanjena carina, koja se od komada plaćala. I mi u
gradovih osjećamo znatnu skupoću mesa, jer seljak nije u stanju niti tamo, kao
niti kod nas, stoku u većem broju o Ihranjivati kao onda, dok šume niesu bile
izsječene; mesa se pak troši kao i dosad, dapače i više, jer se pučanstvo sve
više i više umnožava.


Mi se varamo sami, kad mislimo, da hrastovinu spekulantom za dobru
cienu prodajemo, ako dobijem^o za 1 kub. met. 8 — 10 for. ili 2a 1 kub. stopu
25--30 nove., koju smo prije 30 godina za 8—10 novč. prodavali, ali joj se
ciena sada potrostručila. Tu onda ne možemo tvrditi, da je vriednost ciene
drva od ono prije 30 godina poskočila; tu je pomješana ciena s vriednošću.
Od onog doba postali su veći izdatci. Kano porez, plaća narod upravno i čuvarsko
osoblje, koja je prije 30 godina mjesečno iznašala kod lugara 5—6 fr.,
dok sada 15—25 for. iznaša, a osoblje se čuvarsko još za jedan put toliko
omnožalo. Uadničke nadnice, koje su prije 30—40 novč. na dan stajale, sada
se još jedan put toliko plaćaju. Jedno bure od 10 akova stajalo je kod bačvara
5—6 for., danas stoji još jedan put toliko. Kotač za kola pravio je kolar
za i for. 50 nč., danas stoji 2 for. 50 do 3 for. Pile je stajalo onda 10—15
novč., danas mu je ciena podvostručena. Akov vina stajao je onda 2—3 for.,
danas stoji 5—G i više i t. d. Tako nam je svaki živež u gospodarstvu poskupio.


Iz navedenih akolnosti možemo priznati, da se na temelju pučkog gospodarstva
s hrastovom šumom u onih predjelih, gdje se velike sastojine kod
obćina nalaze, ne gospodari, kako bi se blagostanje pučanstva podiglo. Skrajnje
je vrieme, da se prodajom hrastovine za spekulaciju prestane, i da se prodaja
na domaću porabu i domaći obrt ograniči. Tim bi se za potomstvo više pobrinuli,
pa nam se ne bi raoglo u budućnosti ništa prigovoriti.


J. Ettinger.
Premjerba drva za gorivo.


Piše Dragutiii Nanicinij šumar II. banske im.ovne obćine.


U IIL broju našega družtvenoga lista od ove god. nastojali smo u kratko
sabrati i objelodaniti neke naše mitsU o premjerbi gorivlh drva, Nije nam na
umu, da se opet vrućamo na ovaj predmet i da štovane drugove njožda dugočasimo,
već smo odiučili, da one redke nadopunimo izkustvora o „šumskon^ redarstvenom,
prekršaju" radi nepremjerbe gorivih di´va.


Spominjemo nrimogred, da je b[vše c. kr. glavno zapovjedničtvo, kao krajiška
vrhovna upravna oblast u Zagrebu izdalo naredbu li. svibnja 1879. br.