DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 511 —


11. hrpu Krn j i ć br. 29. 5287 hrast, 485 jasen., 1067 brest. i 534 bukovih
i inih debala, procienbena vriedn. 193.509 for., tvrđka Josias Eisle r i sinov
i u Be5u s iznosom od 229.000 for. i napokon
12. hrpu Krnji ć br. 29, 3110 hrast., 458 jasen., 769 brest. i 70 bukovih
i inih debala, procienbena vriedn. 120.906 for., tvrdka C. Morović , Sipu š e t
C o m p. u Sisku s iznosom od 124.600 for.
Ukupno prodano je dakle 61.028 hrastovih, 8.857 jasenovi h, 13,7 08
brestovih ter 4.586 bukovih i inih debala u procienbenoj vrieduosti ođ
2,586,656 for. za 3,060.186 for., iudi je preko procjene više postignuto 473.530 for.,
koji posljedak se sasvim povoljnim smatrati može. M. V.


Prodaje drva. U službenom listu „Narodne Novine" oglašene su sliedeće znatnije
prodaje drva, koje će se teSajem mjeseca studenoga t. god. putem javne dražbe
provadjati, a to :


Dne 11. t. m. prodavat će se kod kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih uz
primanje samo pismenih ponuda iz šuma podruSnih kr. šumarija Jasenovac, Lipovljane,
Kaić, Novagradiška, Županje, Vrbanje, Nemce, Morović i Jamina u 20 raznih hrpa:


26.377 hrastovih, 6984 jasenovih, 6189 brestovih i 4628 bukovih i inih debala, a
osim toga u srezu Bukovica raićke šumarije bukovih stabala uz premjeru: 7214m´
za gradju i ino tvorivo, te 48l0m ´ za ogrjev u ukupnoj procienbenoj vriednosti u iznosu
od 1,057.138 for, i nadalje deset milijuna jasenovih štapova za sunco-i kišobrane
u razdobju ođ pet godina uz izkliCnu cienu od pet forinti po 1000 komada.
Pobliži uvjeti o upitnoj dražbi mogu se saznati kod kr, nađšumarskog ureda u
Vinkovcili i kod gore pomenutili kr. šumarija.


Dne 12. t. m. prodavat će SJ kod gospodaihtvenog ureda brodske imovne obćine
u Vinkovcih i to takodjer uz primanje pismenih ponuda iz šuma pomenute imovne
obćine, naroćito u područnih šumarijah Cerna, Vinkovce i Rajevoselo u 24 raznih
hrpah: 4,037 hrastovih debala s 22.056m^ teliuićke drvne gromade u procienbenoj
vriednosti od 211.065 for.


Dne 14. t. m. prodavat će se liod gospodarstvenog ureda petrovaradinske imovne
obćine u Mitrovioi, naročito samo uz primanje pismenih ponuda, iz šuma pomenute
imovne obćine a u područnih šumarijah Morović, Klenak i Surčin u 9 raznih lirpah :
6547 hrastovih, 51 jasenovih, 659 brestovih i 178 grabovih i inih debala s 10,637 m´
za tehničku porabu i 32.53 lm-* za ogrjev sposobne drvne gromade u procienbenoj
vriednosti od 128.324 for. Nadalje:


Dne 19. t, m. prodavat će se kod gospodarstvenog ureda II. banske imovne
obćine u Petrinji samo uz primanje pismenili ponuda iz šuma pomenute imovne obćine,
imenito u područnih šumarijah Dubica i Dvor u 10 ružnih hrpah: 1676 hrastovih
debala s 3039m^ za tehničku porabu sposobne drvne gromade u procienbenoj vriednosti
od 22 1*53 for.


Glede gornjih iz šuma imovnih obćina oglašenih prodaja mogu se pobliži uvjeti
saznati kod dotičnih gospodarstvenih ureda i kod područnih šumarija.
0 uspjehu pređnavedenili prodaja javiti ćemo pobliže u budućem broju našega lista.


M. V.
Lovstvo.


Množina potrovane zvjeradi god. 1889. u području kr. županijske oblasti
iznaša: 23 kurjaka, 77 lisica, 213 skitajućlh pasa, 3 divlje mačke, 7 orlova, 80
jastreba, 112 gavrani,, 430 svraka, 250 vranS, i 7 inih grabežljivaca, ukupno dakle
1202 komada. Molimo p. n. gg. kr. župan, nadšumare i ostale sustručare, da nam izvole
priobćiti slične podatke od svojih područja.