DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 502 —


j) izkaz područnog lugarskog osoblja i ćuvarija šuma po obrazcu 4. i 11. § 10.;


Je) izkaz šum. odbora i odbornika;


0 očevidnik o šumah, koje su pod zabranu stavljene i o dozvolali, koje su po


dieljene za sjecanje te o odredbah, koje su izdane glede našumljenja izsje


čenih dielova privatnih i obćinskih šuma;


m) izkaz zaplienjenog šumskog orudja i šumskih proizvoda;


») kroniku o svih važnih dogodjajih, koji se tiču njegove službe ili imovne


(urb.) obćine;


o) kontrolnu knjigu.


§ 29. Ustmenu prijavu o počinjenom šumskom kvaru u urb. obć. šumah
ubilježit će kotarski šumar (šum. pristav) neposredno u dnevnik (§ 28. si. j).
Pismene pak prijave od lugara neka se prije u uručbeni zapisnik unesu, a
istom onda u dnevnik ubilježe, te provide tekućimi brojevi, pod kojimi su unesene
u obe knjige.


Privatnici podnašaju prijave šumskih šteta u njihovih šumah odkrivenih
neposredno kr. kot. oblasti, koja o tom poseban izkaz kr. županijskoj oblasti
(§ 9. slovo 6) pođnaša.


Ako je na jednoj prijavnici 2 ili više osoba radi prekršaja šum. zakona
prijavljeno (vidi točku 2. odredbe kr. žup. oblasti od 10. kolovoza 1889. br.
G9o0), to se onda svaka osoba napose uvesti ima.


§ 30. Občinsko šumarsko osoblje ne smije se udaljiti iz svog sreza bez
dopusta.


Dopust taj podieljuje za svih osam dana u godini kr. kotar, predstojnik
one kr. kotarske oblasti, u području koje dotični šumar (šum. pristav) svoje
sjedište ima.


0 tom se dopustu mora kr. županijska oblast odmah izviestiti.
Preko gore rečenog roka pak podieljuje dopust naravno putem župan,
oblasti Njegova Presvietlost veliki župan.


Isto je tako nuždan dopust za svako privatno odaljenje šumara (šumar,
pristava) iz uredovnog sjedišta ma i unutar granica šumskog kotara, koji mu
je povjeren, ako tim nije skopčan službeni čin, koji se odnosi na šum. službu.


§ 31. Službena putovanja pak § 12. ovog statuta odredjuje kot. šumar
(šum. itristav) sasma samostalno, te je samo dužan svoju odsutnost kr. kotar,
predstojniku prijaviti. Prijava se mora zabilježiti u knjižici, koja se napose za
to kod kr. kot. predstojnika nalazi, te je po obrazcu 3. § 10. sastavljena kao
i u svoj dnevnik § 28. slovo a).


§ 32. Kr. kotarski predstojnik i kr. žup. nadšumar dužni su uvjeriti se
svojim načinom, kako kot. šumari (šum. pristavi) svoju službu vrše i da li su
i u koliko su istiniti izkazi, koje oni o svom službovanju podnašaju.


§ 33. S podčinjenim lugarskim osobljem (lugar, srezovi) dopisuje kot. šumar
(šum. pristav) od strane kot. šumarije neposredno (naredba visoke kr. zemalj.
vlade od 11. rujna 1889. br. 28368 glede poštarine) ili putem obćinskog poglavarstva.