DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 501 —


§ 24. Tangenta, koja moraju pojedine obćine doprinašati k plaći kotar,
šumara (šum. pristava), ravna se uviek po površini urbar, obćinskih šuma bez
obzira na to, da li su razdieljene ili ne.


§ 25. Plaća i ina redovita beriva kotarskog šumara (šum. pristava) ustanovljena
su ovako;


1. Kotarski šumar plaće 600 for., stanarine 100 for., putni i pisa-rnitki
paušal 200 for. i dva kvinkvenala od 30—60 for.
2. Šumarski pristav 400 for plaće, 200 for. putničkog i pisarnićkog paušala
i dva kvinkvenala od 30—60 for.
Dižu ih pak oni uz redovito biljegovane namire kod one kr. kot. oblasti
(§ 23. ov. statuta), u području koje im je uredovno sjedište opredieljeno (odredba
kr. župan, oblasti od 13. travnja 1888. br. 3431), dok je zabranjeno
obćinskim poglavarstvom strukovno-šumarsko osoblje neposredno izplaćivati.


I 26. Kvinkvenale, koji ne smiju biti manji od 30, niti veći od 60 for.,
dopitat će kr. žup. oblast po § 29. naredbe visoke kr. zemaljske vlade od 4.
ožujka 1871. br. 2144 na predlog kr. žup. nadšumara samo onim definitivno
namještenim kot. šumarom (šum. pristavu) [kod toga se vrieme, dok je privremeno
služio, ne ubraja], koji će svojim ponašanjem u službi i izvan službe te
uspješnim djelovanjem u obće, a naročito u uzgoju šuma i uspješno izvedenih
kultura, te kvinkvenale zavriediti.


Kvinkvenali počimlju teći onim danom, kad ovaj statut u krepost stupi.


§ 27. Kot. šumari (šum. pristavi) moraju strogo paziti na to, kako privatnici
sa svojimi šumami gospodare i postupaju, te sve one slučajeve, gdje se
vlastnici šuma ne bi držali propisa šum. zakona i naredaba ili potvrdjenih i
propisanih gospodarskih osnova itd., odmah radi daljnjeg uredovanja prijaviti
kr. kot. oblasti, a ova županiji odnosno žup. upravnomu odboru.


§ 28. Kot. šumar (šum. pristav) dužan je o svom poslovanju voditi pod
naslovom: „Kotar, šumarija u N ... " i to: . „ _ ,


a) poslovni dnevnik po obrazcu 3. § 10.;


b) uručbeni zapisnik o svih spisih i podnescih, koji su mu prispjeli;


c) inventar sprava i strojeva kot. šumarije po obrazcu 9.; . .,


d) dostavnu odnosno poštarsku knjigu;


e) glavni upisnik i račun vrhu gorivog i tvorivog drva, koje je doznačeno


ovlaštenikom i to: posebni upisnik za svaku pojedinu imovnu (urb.) obćinu


po obrazcu 7. § 10. uz otvorenje stupca za nuzgredne užitke i datum;


f) dnevnik o prijavljenih šumskih kvarovih po obrazcu B. § 69—70. šum.


zakona, koji je promienjen naredbom od 22. lipnja 1875. br. 5463 uz na


znaku, kad i pod kojim brojem su prijave kr. kot. oblasti podnesene;


g) zapisnik (očevidnik) o manipulaciji sa šum. štetami (§ 7.), koje se nalaze


kod šumarije te su pravomoćne;


h) popis šum. gospodarskih i sječivnih osnova;


i) izkaz upravnih i urbar, (imovnih) obćina, njihovog šumskog posjeda uz na


znaku površine te gruntovnog i katastr. broja šumske ili ine čestice, po
pbrazcu 10. §10.;