DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 499 —
Sve ove priloge i izkaze mora kralj, kotarski predstojnik uz eventualne


opazke viđirati.


§ 11. Kotarski šumari (šum. pristavi) imadu:


«) podpomagati kr. kotarsku oblast kod vršenja i provadjanja zakona i na


redaba, što se tiču šumarstva, u koliko ti poslovi u smislu zakona od 5.


veljače 1886. o ustroju županija i kotara u djelokrug istih oblasti spadaju;


b) rukovoditi neposredni nadzor nad gospodarenjem i upravom područnih ob


činskih šuma u smislu propisa, koji valjaju za upravu i gospodarenje s timi


šumami.


S druge strane su opet kr. kot. oblasti dužne obćinsko šumarsko osoblje


u pogledu uspješnoga vršenja njihove službe svojski podupirati i nadzirati.


§ 12. Na pose je dužnost kot. šumara (šum. pristava), da osim redovitog
poslovanja u područnih mu šumah prigodom doznačivanja drva i gojitbenili
radnja na račun danoga im putnog paušala čim češće obilaze područne im šume
urbarsko-obćinske tako, da će onaj kotar, šumar (šum. pristav), kojemu je povjerena
uprava dviju ili više upravnih političkih kotara, bar 4 puta u godini,
a ostali pak bar 6 puta u godini svaku od ovih šuma (šum. čestica) obići.


Ova se putovanja imadu poduzimati s osobitim obzirom na nadgledanje
1 ugarskoga osoblja.


§ 13. Nadalje je dužnost kot. šumara (šum. pristava) podčinjeno mu lugarsko
osoblje svojim načinom podučavati o njihovoj dužnosti i načinu, kako
istu vršiti imadu.


§ 14. Primljene od lugara prijave ima šumar (šum. pristav) sam sastaviti
i odnosne tiskanice sam izpuniti.
On je ujedno odgovoran za pravodobno podnešenje prijava o šumskih
šteta, što su počinjene u urbar.-obćinskih šumah.


§ 15. Prigodom svojih putovanja (§ 12.) šumar (šum. pristav).će svaki
put, kad bude u šumi, pregledati knjižicu šumskog lugara, koju on (lugar)
uviek uza sebe u službi nositi mora, i u koju on bilježi sve, što je toga dana
u šumi vidio i pronašao, te koje je čestice obišao.


Ovo pregledavanje se ima sbiti upravo na licu mjesta, gdje je šumar
(šumarski pristav) službeni čin obavljao, pa mora u lugarskoj knjižici uz datum
i podpis šumara iztaknuto biti.


§ 16. Kotarski šumar (šum. pristav) obavlja doznačivanje drva i inih užitaka
osobno uz sudjelovanje obć. šumskih odbornika i lugara.


Strogo je pak zabranjeno obćinskim činovnikom, šum. odbornikom ili lugarom
na svoju ruku štogod poduzeti ili razpolagati sa šumskom imovinom
obćine, jer je u ovakovih slučajevih potreban zaključak šumskog odbora. Ovaj
zaključak kr. kotarska oblast saslušavši šumara u prvoj molbi odobrava, ukida
iU mienja.


§ 17. Samo u izvanrednih slučajevih može kr. kotarska oblast na predlog
kr. žup. nadšumara dozvoliti, da šumara (pristava) kod manjeg doznačivanja
šumskih užitaka lugar uz šumski odbor zastupa.