DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 497 —


Osnova Statuta o uredjenju služba obćinsko-kotars kih šumara
u županiji varaždinsko]/


Sastavio kr. žup, nadšumar Josip Malliar.


§ 1. Šumski posjed urbarskih obćinskih šuma razdieljea je zaklju&kom
županijske skupštine od 24. stud. 1887. u &etiri šumska upravna kotara i to:


I. centralni, ili varaždinsko-ivanefiki,
II. zagorski ili zlatarsko-krapinsko-pregradsko-klanjaćki,
III. ludbrežki i
IV. novomarovski.
§ 2. Za svaki šumski upravni kotar namješten je jedan kotarski šumar,
a za šumski kotar zagorski još jedan šumarski pristav, koji se ovim dotičnim
kr. kot. oblastim na službovanje dodieljuje i koji je u službenom pogledu podčinjen
u prvom redu predstojniku kr. kot. oblasti, a u drugom redu kr. žup.
oblasti te neposredno kr. žup. nadšumaru (§ 35. naredbe visoke vlade od 3
ožujka 1871. br. 2144), koji mu u eventualnih slučajevih može i ustmene odredbe
u strukovnom pogledu izdati.


§ 3. Kotar, šumari ili šum. pristavi, kojim je povjerena uprava šumskog
kotara, obuhvaćajući dva ili više upravna politička kotara, obavljaju uredske
poslove kod dotičnih kr. kotar, oblasti u za to opredieljene uredovne dane.


Ove pak odredjuju kr. kotarske oblasti sporazumno.
Putovanja, što se u tu svrhu poduzimlju, obavlja kotarski šumar (^šum.
pristav) na račun svog putnog paušala.


§ 4. Eed opredieljenih dana, u kojih će kot. šumari (šum. pristavi) kod
pojedinih kr. kotar, oblasti uredovati, neka se nakon odobrenja po kr. županijskih
oblasti javno proglasi.


Za svaku kasniju promjenu toga reda nuždna je privola kr. žup. oblasti.
§ 5. Uredovanje njihovo kao referenata kod kr. kot. oblasti odnosi se:


1. na riešavanje sviju agenda, što se tiču šumarstva, koje kr. kot. oblasti
bezuvjetno na vještačko izvješće odnosno riešenje šum. osoblju signirati moraju;
2. na predizpitivanje (ureda radi) prijavnica odnosno procjena šumskih
šteta sastavljenih po privatnom zakletom šumarskom osoblju, koje su kr. kot.
oblasti na uredovanje podnesene (§ 29. ov. statuta) te izpravljanje odnosnih
odštetnih iznosa u prvoj molbi, što biva uviek prije nego li se dotična razprava
povede, i
3. na primanje stranaka i uredovanje s istimi u predmetih šumsko-gospodarskog,
redarstvenog i strukovnog značaja.
§ 6. Osim dana, upotrebljenih za vanjsko službovanje i uredovanje kod
izvansjedištnih kot. oblasti (§ 3. i 12. o. št.) imade se obćinsko šumar, osoblje
strogo držati uredovnih sati, kao svaki drugi činovnik.


* Ova osnova podniet će se do skoro županijskoj skupštini na usvojenje, ter ju
po želji gosp, sastavitelja u našem listu priobdujemo. Uredn.


ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 498 —


§ 7. Kotarski šumar (šum. pristav) vodi kod svake kr. kot. oblasti „Očevidnik
« o manipulaciji sa šumskimi štetami po obrazcu 2. A. za sve područne
obćine.


Obćinska poglavarstva vode ovakov očevidnik opet na pose za se, kojeg
kot. šumar (šum. pristav) bar svaki drugi mjesec pregledava i g očevidnikom,
koji se kod kr. kot. oblasti vodi, sravnjiva, te eventualno opažene nedostatke
kr. kot. oblasti izvješćuje.


Kod svakog pregledavanja mora očevidnik šumar i obć. načelnik podpisati
s opazkom, da li je u redu pronadjen ili ne.
Osim toga ima kot. šumar (šum. pristav) u svojih mjesečnih izvještajih
(§ 10. slovo d. ovog statuta) okolnost ovu svaki put iztaknuti.


§ 8. Očevidnik § 7. vodi se samo za šumske štete sbivše se u šumali
urbar, obćinskih, dok se mora kod svake kr, kotar, oblasti za šumske štete,
sbivše se u šumah privatnih, u svrhu točnijeg i lagljeg izkazanja statističkih
data voditi još jedan očevidnik na pose po obrazcu 2. B. (naredba kr. župan.
oblasti od 17. rujna 1889. br. 8964).


§ 9. Kr. kotarske oblasti podnašaju kr. žup. oblasti:


a) svaki Četvrt godine t. j . svakog 3. siečnja, 3. travnja, 3. srpnja i 3. listopada
izkaz 0 manipulaciji sa šumskim štetami, sbivšimi se u šumah urbarskih
obćina po obrazcu 1.;


b) svakog 15. siečnja i 15. srpnja izkaz o manipulaciji sa šumskimi štetami,
sbivšimi se po šumah privatnih po istom obrazcu.
§ 10. Kot. šumari (šum. pristavi) podnašaju kr. žup. oblasti putem kr.
kotarske oblasti :


«) svakog 20. siečnja svoje glavno godišnje izvješće o cielokupnom i svestranom
radu na polju šumarstva zajedno s predloži vrhu radnja i odredaba,
koje bi trebalo u sliedećoj godini odrediti i sa svimi prilozi, što su
propisani po naredbi visoke kr. zem. vlade od 2. ožujka 1882. br. 3500,
po obrazcu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, te 2. § 9. ovog statuta;


l>) svakog 1. rujna osnovu, kako se moraju u sliedećoj godini izvesti gojitbe
i gojitbene radnje, t. j . gojitbenu osnovu uz naznaku površine, koja se mora
pomladiti, te potrebe i vrsti šumskoga sjemenja ili sadjenica po obrazcu G.;
osnovu 0 radnjah, što se moraju preduzeti oko uredjenja šumskog gospodarstva,
šum. vrtova, za tim čišćenje medja i t. d. i t. d.;


c) svakog 1. listopada izkaz, kojim redom će kotarski šumar (šum. pristavj
doznačivati drva ovlaštenikom u tekućoj godini;


(?) mjesečna službena izvješća 3. dan svakog sliedećeg mjeseca (odredba vis.
kr. zem. vlade od 11. veljače 1876. br. 2911, županijske oblasti od 12.
travnja 1888. br. 5001.) sa službenim dnevnikom (obrazac 3.) i izkazom
0 manipulaciji sa šumskimi štetami, sbivšimi se u urbar, obćinskih šumah
po obrazcu 1.;


c) 20. srpnja i 20. siečnja svake godine pregledni izkaz vanjskog uredovanja
šumara ili pristava po urbar, (imovnih) obćinah i po injoaecu, po obraz. 12.
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 499 —
Sve ove priloge i izkaze mora kralj, kotarski predstojnik uz eventualne


opazke viđirati.


§ 11. Kotarski šumari (šum. pristavi) imadu:


«) podpomagati kr. kotarsku oblast kod vršenja i provadjanja zakona i na


redaba, što se tiču šumarstva, u koliko ti poslovi u smislu zakona od 5.


veljače 1886. o ustroju županija i kotara u djelokrug istih oblasti spadaju;


b) rukovoditi neposredni nadzor nad gospodarenjem i upravom područnih ob


činskih šuma u smislu propisa, koji valjaju za upravu i gospodarenje s timi


šumami.


S druge strane su opet kr. kot. oblasti dužne obćinsko šumarsko osoblje


u pogledu uspješnoga vršenja njihove službe svojski podupirati i nadzirati.


§ 12. Na pose je dužnost kot. šumara (šum. pristava), da osim redovitog
poslovanja u područnih mu šumah prigodom doznačivanja drva i gojitbenili
radnja na račun danoga im putnog paušala čim češće obilaze područne im šume
urbarsko-obćinske tako, da će onaj kotar, šumar (šum. pristav), kojemu je povjerena
uprava dviju ili više upravnih političkih kotara, bar 4 puta u godini,
a ostali pak bar 6 puta u godini svaku od ovih šuma (šum. čestica) obići.


Ova se putovanja imadu poduzimati s osobitim obzirom na nadgledanje
1 ugarskoga osoblja.


§ 13. Nadalje je dužnost kot. šumara (šum. pristava) podčinjeno mu lugarsko
osoblje svojim načinom podučavati o njihovoj dužnosti i načinu, kako
istu vršiti imadu.


§ 14. Primljene od lugara prijave ima šumar (šum. pristav) sam sastaviti
i odnosne tiskanice sam izpuniti.
On je ujedno odgovoran za pravodobno podnešenje prijava o šumskih
šteta, što su počinjene u urbar.-obćinskih šumah.


§ 15. Prigodom svojih putovanja (§ 12.) šumar (šum. pristav).će svaki
put, kad bude u šumi, pregledati knjižicu šumskog lugara, koju on (lugar)
uviek uza sebe u službi nositi mora, i u koju on bilježi sve, što je toga dana
u šumi vidio i pronašao, te koje je čestice obišao.


Ovo pregledavanje se ima sbiti upravo na licu mjesta, gdje je šumar
(šumarski pristav) službeni čin obavljao, pa mora u lugarskoj knjižici uz datum
i podpis šumara iztaknuto biti.


§ 16. Kotarski šumar (šum. pristav) obavlja doznačivanje drva i inih užitaka
osobno uz sudjelovanje obć. šumskih odbornika i lugara.


Strogo je pak zabranjeno obćinskim činovnikom, šum. odbornikom ili lugarom
na svoju ruku štogod poduzeti ili razpolagati sa šumskom imovinom
obćine, jer je u ovakovih slučajevih potreban zaključak šumskog odbora. Ovaj
zaključak kr. kotarska oblast saslušavši šumara u prvoj molbi odobrava, ukida
iU mienja.


§ 17. Samo u izvanrednih slučajevih može kr. kotarska oblast na predlog
kr. žup. nadšumara dozvoliti, da šumara (pristava) kod manjeg doznačivanja
šumskih užitaka lugar uz šumski odbor zastupa.
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 500 -§
18. Doznačivanje drva sliedi u smislu § 15. šum. zakona posebnim čekićem,
koji se kod šumara (šum. pristava) u pohrani nalazi i za kojeg on odgovara,
tako, da se čekić iza svakog udarca umoči u crno mastilo, koje je već
za to priredjeno. Stablo se mora nizko na korienu i vidljivo te prema propisom
šumske nauke zabilježiti.


Prema tom ne smije se niti jedno stablo oboriti, niti drvo ili nuzgredni
užitak bez redovite doznake uživati; isto tako ne smije se stablo izmieniti t. j .
nitko ne smije u mjesto doznačenog mu i čekićem zabilježenog stabla drugo
stablo posjeći ili nuzgredne užitke drugčije ili na drugom mjestu uživati.


U sitnih šumah, gdje se doznačivanje čekićem obaviti ne može, mora
šumar osobno sječinu izkolčiti, a drvo shodnim načinom medju ovlaštenike sam
razdieliti.


§ 19. Šumski lugar, koji kod doznačivanja stabla čekićem bilježi, mora
biti uviek uz šumara, te se ne smije s čekićem nikuda tako udaljiti, da ga
šumar ne bi mogao vidjeti, a smije samo ono stablo zabilježiti, koje je šumar
faktično odkazao.


§ 20. Podjelivanje pojedinih stabala ili drugih šumskih užitaka iz urbar,
obćinskih šuma onim žiteljem, koji niesu ovlaštenici istih, pristoji upravnomu
odboru županije na predlog cielokupnoga odbora, ako tomu vrlo važnih razloga
ima.


§ 21. Osim redovitih beriva (§ 25. ovog statuta) pripada obćinskom šumarskom
osoblju u smislu § 39. normativne naredbe visoke kr. zem. vlade od
4 ožujka 1871. br. 2144 još 20*´/o šumaru (IO"/« lugaru) i šnm. pristavu od
iznosa odšteta i globa sviju šumskih šteta, što su ih oni prijavili i što su se
sbile u urb. obćinskih šumah.


U slučaju vanrednog putovanja ili putovanja u posebnom interesu stranaka
ili obćine pripada šumaru (šum. pristavu) dnevnica od 2 for., a osim
toga za putovanja, koja nadilaze duljinu od 5 kilomet., još 14 novč. putovnine
po kilometru.


Za putovanja pak, što su obavljena na poziv stranaka u svrhu procjenivanja
šumskih šteta, sbivših se u privatnih šumah, smije si kot. šumar (šum.
pristav) zaračunati samo dnevnicu i onu običnu pristojbu za podvoz, ako daljina
puta nadmašuje kilomet., koja se po običnoj cieni faktično izplaćuje, ako
mu nije bio podvoz u naravi pružen.


§ 22. Sve troškove, koji se odnose na upravu i Čuvanje urbar, obćinskih
šuma, te troškove za nabavu inventara, tiskanica, risaćih potrebština itd. nose
dotične urbarske obćine po razmjerju veličine šumske površine, koju posjeduju,
bez razlike, da li je ista razdieljena ili ne.


§ 23. S razloga, što kotarski šumar (šum. pristav) vodi nadzor nad svimi
šumami njegovog šumskog kotara, izplaćuje se isti iz zajedničke (cumulativne)
upravno-obćinske blagajne.


Ova beriva imadu obć. poglavarstva kr. kot. oblasti (§ 25. o. statuta) bar
za tri mjeseca unapried podnašati, o ćem kr. kot. oblasti poseban račun vode.
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 501 —


§ 24. Tangenta, koja moraju pojedine obćine doprinašati k plaći kotar,
šumara (šum. pristava), ravna se uviek po površini urbar, obćinskih šuma bez
obzira na to, da li su razdieljene ili ne.


§ 25. Plaća i ina redovita beriva kotarskog šumara (šum. pristava) ustanovljena
su ovako;


1. Kotarski šumar plaće 600 for., stanarine 100 for., putni i pisa-rnitki
paušal 200 for. i dva kvinkvenala od 30—60 for.
2. Šumarski pristav 400 for plaće, 200 for. putničkog i pisarnićkog paušala
i dva kvinkvenala od 30—60 for.
Dižu ih pak oni uz redovito biljegovane namire kod one kr. kot. oblasti
(§ 23. ov. statuta), u području koje im je uredovno sjedište opredieljeno (odredba
kr. župan, oblasti od 13. travnja 1888. br. 3431), dok je zabranjeno
obćinskim poglavarstvom strukovno-šumarsko osoblje neposredno izplaćivati.


I 26. Kvinkvenale, koji ne smiju biti manji od 30, niti veći od 60 for.,
dopitat će kr. žup. oblast po § 29. naredbe visoke kr. zemaljske vlade od 4.
ožujka 1871. br. 2144 na predlog kr. žup. nadšumara samo onim definitivno
namještenim kot. šumarom (šum. pristavu) [kod toga se vrieme, dok je privremeno
služio, ne ubraja], koji će svojim ponašanjem u službi i izvan službe te
uspješnim djelovanjem u obće, a naročito u uzgoju šuma i uspješno izvedenih
kultura, te kvinkvenale zavriediti.


Kvinkvenali počimlju teći onim danom, kad ovaj statut u krepost stupi.


§ 27. Kot. šumari (šum. pristavi) moraju strogo paziti na to, kako privatnici
sa svojimi šumami gospodare i postupaju, te sve one slučajeve, gdje se
vlastnici šuma ne bi držali propisa šum. zakona i naredaba ili potvrdjenih i
propisanih gospodarskih osnova itd., odmah radi daljnjeg uredovanja prijaviti
kr. kot. oblasti, a ova županiji odnosno žup. upravnomu odboru.


§ 28. Kot. šumar (šum. pristav) dužan je o svom poslovanju voditi pod
naslovom: „Kotar, šumarija u N ... " i to: . „ _ ,


a) poslovni dnevnik po obrazcu 3. § 10.;


b) uručbeni zapisnik o svih spisih i podnescih, koji su mu prispjeli;


c) inventar sprava i strojeva kot. šumarije po obrazcu 9.; . .,


d) dostavnu odnosno poštarsku knjigu;


e) glavni upisnik i račun vrhu gorivog i tvorivog drva, koje je doznačeno


ovlaštenikom i to: posebni upisnik za svaku pojedinu imovnu (urb.) obćinu


po obrazcu 7. § 10. uz otvorenje stupca za nuzgredne užitke i datum;


f) dnevnik o prijavljenih šumskih kvarovih po obrazcu B. § 69—70. šum.


zakona, koji je promienjen naredbom od 22. lipnja 1875. br. 5463 uz na


znaku, kad i pod kojim brojem su prijave kr. kot. oblasti podnesene;


g) zapisnik (očevidnik) o manipulaciji sa šum. štetami (§ 7.), koje se nalaze


kod šumarije te su pravomoćne;


h) popis šum. gospodarskih i sječivnih osnova;


i) izkaz upravnih i urbar, (imovnih) obćina, njihovog šumskog posjeda uz na


znaku površine te gruntovnog i katastr. broja šumske ili ine čestice, po
pbrazcu 10. §10.;
ŠUMARSKI LIST 11/1889 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 502 —


j) izkaz područnog lugarskog osoblja i ćuvarija šuma po obrazcu 4. i 11. § 10.;


Je) izkaz šum. odbora i odbornika;


0 očevidnik o šumah, koje su pod zabranu stavljene i o dozvolali, koje su po


dieljene za sjecanje te o odredbah, koje su izdane glede našumljenja izsje


čenih dielova privatnih i obćinskih šuma;


m) izkaz zaplienjenog šumskog orudja i šumskih proizvoda;


») kroniku o svih važnih dogodjajih, koji se tiču njegove službe ili imovne


(urb.) obćine;


o) kontrolnu knjigu.


§ 29. Ustmenu prijavu o počinjenom šumskom kvaru u urb. obć. šumah
ubilježit će kotarski šumar (šum. pristav) neposredno u dnevnik (§ 28. si. j).
Pismene pak prijave od lugara neka se prije u uručbeni zapisnik unesu, a
istom onda u dnevnik ubilježe, te provide tekućimi brojevi, pod kojimi su unesene
u obe knjige.


Privatnici podnašaju prijave šumskih šteta u njihovih šumah odkrivenih
neposredno kr. kot. oblasti, koja o tom poseban izkaz kr. županijskoj oblasti
(§ 9. slovo 6) pođnaša.


Ako je na jednoj prijavnici 2 ili više osoba radi prekršaja šum. zakona
prijavljeno (vidi točku 2. odredbe kr. žup. oblasti od 10. kolovoza 1889. br.
G9o0), to se onda svaka osoba napose uvesti ima.


§ 30. Občinsko šumarsko osoblje ne smije se udaljiti iz svog sreza bez
dopusta.


Dopust taj podieljuje za svih osam dana u godini kr. kotar, predstojnik
one kr. kotarske oblasti, u području koje dotični šumar (šum. pristav) svoje
sjedište ima.


0 tom se dopustu mora kr. županijska oblast odmah izviestiti.
Preko gore rečenog roka pak podieljuje dopust naravno putem župan,
oblasti Njegova Presvietlost veliki župan.


Isto je tako nuždan dopust za svako privatno odaljenje šumara (šumar,
pristava) iz uredovnog sjedišta ma i unutar granica šumskog kotara, koji mu
je povjeren, ako tim nije skopčan službeni čin, koji se odnosi na šum. službu.


§ 31. Službena putovanja pak § 12. ovog statuta odredjuje kot. šumar
(šum. itristav) sasma samostalno, te je samo dužan svoju odsutnost kr. kotar,
predstojniku prijaviti. Prijava se mora zabilježiti u knjižici, koja se napose za
to kod kr. kot. predstojnika nalazi, te je po obrazcu 3. § 10. sastavljena kao
i u svoj dnevnik § 28. slovo a).


§ 32. Kr. kotarski predstojnik i kr. žup. nadšumar dužni su uvjeriti se
svojim načinom, kako kot. šumari (šum. pristavi) svoju službu vrše i da li su
i u koliko su istiniti izkazi, koje oni o svom službovanju podnašaju.


§ 33. S podčinjenim lugarskim osobljem (lugar, srezovi) dopisuje kot. šumar
(šum. pristav) od strane kot. šumarije neposredno (naredba visoke kr. zemalj.
vlade od 11. rujna 1889. br. 28368 glede poštarine) ili putem obćinskog poglavarstva.