DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 83     <-- 83 -->        PDF

461 —


XLi JL S ´JL´_A_ JE^-


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba glede predlaganja podnesaka imovnih obeina ođ 11. kolovoza


t. g. broj 29.978 glasi:
Iz đosadanjeg izkustva opazilo se je, da se često važni podnesci odnosno izvješća
gospodarstvenog ureda imovne obćine, koji se u smislu filanka 27. zakona ob imovnih
obćina od 15. lipnja 1873. po zamjenicima vladina povjerenika za imovne obdine na
nadležno riešenje ovamo predložiti imaju, kasno predlažu, pnHe po rečenim zamjenicima
više nedjelju pridržavaju unatoč tomu, da bi se takovi podnesci ili izvješda gospod.
ureda imovne obdine prema važnosti predmeta odmah ovamo predložiti imali.


Povodom tim nalaže kr. zem. vlada, odjel za unutarnje, poslove, da
Vaša u budude podneske odnosno izvješda gospod. ureda imovne obdine, koja se u
smislu uvodno spomenutog zakonskog članka daljeg riešenja radi ovamo predložiti imaju,
bez oklievanja pospješenjem ovamo predloži odnosno ovdašnje naredbe, izdane na podneske
ili izvješća gosp. ureda, ter na zaključke gospod. odbora ili zastupstva imovne
obćine odmah dostavi rečenom uredu na propisno uredovanje, buduć u jednom ili
drugom slučaju brzo uredovanje i točno rukovodstvo uprave kod gospodarstvenog ureda
imovne obdine zapinjati mora.


Naredba glede računanja poštarine za odpravke, upravljene na lugarsko
osoblje ođ 11. rujna t, g. broj 28.368.:


Povodom sbivših se slučajeva, da nekoji poštarski i brzojavni uredi računaju
poštarinu za takove odpravke, koji se upravljaju na lugarski srez, — dakle ne na osobu
lugaru — upućeni su glasom dopisa kr. poštarskog i brzojavnog ravnateljstva u Zagrebu
od 19. lipnja t. g. broj 6078. svi područni poštarski i brzojavni uredi, na iztaknute
u okružnici rečenoga ravnateljstva od 8. lipnja 1884. br. 8,777 ustanove članka II.
zakona ob oprostu poštarine od godine 1805. ponovnim pozivom, da rečene odpravke,
providjene s propisanom oznakom predmeta prostog od poštarine kao službene listove
rukovode, pošto se ti odpravci imadu smatrati kao dopisivanje sa podčinjenim lugarskim
osobljem, (exponirani organi uredti i oblaslij u poslu službenog poziva.


Naredba u predmetu sastavljanja poslovnih dnevnika Šumar, upravnog
osoblja od 14. rujna t. g. broj 10.386.:


Pošto je kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, iz ovamo predloženih poslovnih
dnevnika šum. upravnoga osoblja, koji se svaki mjesec podnašaju u svrhu
obredjenja paušalnih dnevnica, razabrala, da se obično dosta površno i nejasno sastavljaju
i time svako valjano i točno obredjenje istih, kako to interes službe zahtieva,
ne mogućnim čine, odredjuje se, budućeg ravnanja radi, što sliedi:


Ponajprije potrebno je, da polagatelj računa u dotičnom poslovnom dnevniku u
posebnom stupcu jasno označi:


a) do koje šume je putovao i


b) da izmetne daljinu kilometara, da se kod obredjenja sbog pasiranja paušalnih


dnevnica putovanje do ili preko 20 kilometara, uračunajuć put tamo i natrag,


izpitati uzmogne.


Kod obredjenja glede pristojbe paušalnih dnevnica imađe gospod. ured postupati
u smislu ovdašnje naredbe od 28. srpnja 1886 broj 28.983. bez obzira na možebitne
prigovore od strane polagatelja dnevnika i pasirati samo onu odaljenost do šume, do
koje se je putovalo, kamo treba i onaj put u obzir uzeti, koji se je provaliti morao,


31