DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 430 —


„Šumarsko i lugarsko osoblje mora na šumske kvarne razprave donositi


gotove putne troškovnike, koje treba da oblast odmah na ročištu likvidira i


kvarnike na naknadu toga troška odsudi.*


Kod zaračunavani a dnevnica uzima se poprečno, da lugar (naravno pješice)


može za vrieme od 1. listopada do 30. ožujka barem 20, a za šest ljetnih


mjececi barem 30 km. na dan prevaliti, ter prema tomu smije si u svom putnom


dnevniku jednu ili više dnevnici zaračunati.


Ovoliko lugarom znanja i ravnanja radi. —ć.


0 prepariranju i izpunjavanju ptici


Od svih rodova carstva životinjskoga, obdarila je priroda rod ptica naj


divnijimi krasotami. Njihova pjesma, živahno i veselo biće oživljuje, a njihovo


šareno perje ukrašuje prirodu. I nehotice mora čovjek da pomisli, kako bi ona


bila prazna i žalostna, kad ne bi bilo ptica. Ova svojstva i krasote pobudjuju


u čovjeku najveću ljubav i nagnuće naprama njima, te porađjaju u obće u


svakom čežnju za prirodom.


Ne ima čovjeka, koji ne uživa u prirodnoj krasoti, pa makar se ovo


uživanje odnosilo samo na jedini cvjetić ili ptičicu. S toga vidjamo skoro u


svakoj kući makar po jednu krasnu pjevačicu kao zastupnika svoga roda. Ona


je obično mezimče i zabava, a umilni joj glas prava naslada.


Akoprem je ptica stvorena, da živi u prirodi, ipak se znade priučiti i


prilagoditi čovjeku: ona ga prati kao vjerni prijatelj, nauči izgovarati pojedine


rieči, pjesme pjevati, razne vještine izvadjati, kao što se na pr. zna za lov i t. d.


Kohko ih moramo tek mi šumari cieniti, kada znamo, da su nam one iza


prirode prvi i najsigurniji utamanitelji škodljivih zareznika.


Ovo malo navedenih primjera o koristi i važnosti njihovoj pruža nam
glavni razlog, da taj rod proučavamo, te da tako uzmognemo njegove sposobnosti
što bolje izcrpiti u korist naše šumarske struke. Ovo proučavanje ne
mora se po tom protezati izvan granice naše domovine, dosta će dakle biti,
da ga upoznamo u toliko, u koliko ga nalazimo u našoj zemlji.


Želimo li ma koji god predmet proučavati točno i savjestno, mora nam
stvar biti pred očima, pa tako je i u ovom slučaju ; želimo li pticu proučiti,
mora nam biti pred očima i duže vremena. Najbolji bi uspjeh postigli, a i najpravilniju
sliku zapamtili, kada bi pticu u životu motrili; nu pošto nai;i to nije
svagda i na svakom mjestu moguće, to nam preostaje jedino, da svoju svrhu
postignemo sa izpunjenom pticom. Kako se pako ovo najbolje postizava, uči
nas nauka o prepariranju i izpunjavanju ptica.


* Naredba odjela unut. od 1´2. srpnja 1870. broj 600,5, i od 3. studenoga 1874.
broj 16.204.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 431 —


Pri izpunjavanju pruža nam se prilika upoznati pticu u njezinoj cielosti,
jer kad se ona odere, ostane tielo, koje možeš proučavati u svakom pogledu,
te tako stvoriti bilješke, gradjene na sigurnom temelju. Kad se koža izpuni,
ostaje ptica za dugo vremena kao živi predmet.


S izpunjavanjem dakle proučava se ptica po njezinoj nutarnjosti i
vanjštini.


Pticu oderati, preparirati i izpuniti, jest posao više mehaničke naravi, te
ga je lahko i opisati, ali djelo dovršiti t. j . predstaviti predmet (pticu) prirodno,
kao da nije produkt čovječje ruke je više umjetnost, koja se dade istom trudom
t vježbom postići. Neka s toga početnik ne klone duhom, ako muse prvi pokušaj
ne svidi, neka ne gubi volje, treba uzti´ajati u tom poslu, pak će se
uspjeh promatrati sa zadovoljstvom.


Zrno do zrna pogača, kamen do kamena palača, veli nar. poslovica, a mi
ju u našem slučaju možemo sgodno upotrebiti, ravnajući se po njoj, te ćemo
se začuditi, kada budemo motrili zbirku, koju smo vlastitim trudom načinili.


Prije nego što predjem na pripreme i samu nauku o prepariranju i izpunjavanju
(taksidermiji), navest ću potrebito orudje i stvari, što treba za taj
posao spremiti:


1. Noževi za paranje i u obće potrebito rezanje pri skidanju kože. Ovi
treba da su od pravog čelika te dosta oštri, jer posao time olakšavaju. Ovakovih
noževa treba imati najmanje dva, velik i mali.
2. Škare, koje služe takodjer za rezanje a osobito onih mjesta (na glavi),
gdje je nožem nesgodno rezati.
3. Nož za skidanje sala (Fettkratzer) i masti sa kože. Ovaj nož vrlo dobro
služi kod većih ptica, koje imaju dosta sala na koži, s toga je za posao i
sgodno načinjen, te se može dobiti u trgovinama, što ću ih kasnije navesti.
4. Dva štipca (Pinzette), veći i manji. Služe za hvatanje, za poredjivanje
perja, za kljukanje i dr.
5. Kliešta plosnata za uvijanje i velika kliešta za rezanje žice. ´
6. Turpije razne veličine za oštrenje, rezanje i zaobljivanje žice.
7. Šilo, burgije i svrdla.
8. Mala oštra testera.
9. Štrcaljka od stakla ili kositra za uštrcavanje otrova u krila, noge i t. d.
10. Drveta (Modelierholzer), s kojima se načini prostor u krila i noge, da
se može uštrcavati.
11. Mali čekić za ukucavanje i ravnanje žice.
12. Žice lazne debljine.
13. Mjera, najbolje u formi vrpce, jer se s njom dade svakojako mjeriti.
14. Grbava žličica za vadjenje mozga.
15. Staklene oči i to najbolje ne bojadisane, jer se mogu obojadisati
prema potrebi, s toga treba imati
16. uljene boje za bojadisanje ne samo očiju, nego i drugih mjesta na
izpunjenoj ptici, kao što je kljun, noge i t. d.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 432 —


17. Sredstvo za prepariranje, t. j . trovanje kože, da se ne pokvari, o
čem ću kasnije pobliže govoriti.
18. Vata, kučina, a za veće ptice i slama, služe za izpunjavanje. Koje
da se odabere, zavisi o veličini ptice.
Ove sve stvari mogu se dobiti u trgovini Wilch. Schliitera u Halli na


Saali, zatim W. Friča u Pragu. Radi izbora najbolje je naručiti cienik, koji se


dobiva badava.


Kad se to za ovaj zanat pripravi, počima se i djelo a to:


Motrenjem. Već u početku treba se priučiti na uztrajno motrenje ptica u


prirodi. Ovo će mnogo više koristiti, nego ako se požuri sa sakupljanjem. U lovu


treba upotrebiti svaku priliku za motrenje. Ne treba se žuriti sa pucanjem,


nego približiv se što moguće bliže, promatrajmo pticu. Tom sgodom opažaju


se najinteresantniji kretaji i naravno držanje te se tako usavršava do sada malo


poznata biologija. Komu je moguće neka ponese vazda sa sobom dalekozor, jer


će moći da točnije promatra.


Naravno, da će se dosta puta pri motrenju dogoditi, da nam ptica odleti
a da nismo na nju niti pucali. Ne treba si za to glave trti. Slika, što nam je
ostala u uspomeni, više će za naše usavršenje vriediti, nego sama ptica. Jer
time smo odkrili istinu, mi smo prirodoslovci, dapače umjetnici.


Kad je dobra prilika, treba bilježiti i skicirati. Osobito su zanimivi položaji
u borbi i za vrieme parenja, zatim kad nose material za gradnju gniezda i t. d.


Pri pucanju treba paziti, da se ne cilja u glavu, jer se ovakove ozlede
ne dadu sakriti. Treba da se izabere primjereno olovo. Ako je ptica živa, treba
ju zadaviti i to male i srednje veličine najbolje se zadave, ako se stisnu prsa,
pritisnuvši s jedne strane palcem, a s druge prstima izpod krila. Na ovaj način
zaguše se male ptice za čas, a velike za 2—3 časa.


Kad je ptica mrtva, treba da začepimo sva ranjena mjesta, zatim usta,
nozdrve i žvrkno, i to najbolje sa vatom, a u pomanjkanju ove sa hartijom,
mahovinom, travom i t. d. Poslije toga valja da se okrvavljena mjesta izsuše
pieskom, zemljom, sa sašuljanim suhim lišćem ili sa piletinom (Holzmehl), što
izpada izpod kore kao crvotočina t t. d., ali takova mjesta ne treba da peremo
ili teremo, nego kad je posuta stvar upila dotičnu krv, to se ova otrese sa
perja, a ovo se malo opraši i oduva. Ako je pri ruci bugačica (Fliesspapier),
može se s time osušiti. Pri nošnji ne treba nikada uhvatiti pticu za krila ili
rep, nego ako je moguće vazda za noge dapače i onda, ako smo ju u hartiju
umotali. Kod većine ptica možemo provući konopac kroz nozdrve, te ih tako
nositi.


Prvo, što na ubijenoj životinji moramo opažati, jesu oči i gola mjesta,
koja najprije boju izgube. Najbolje je, ako se ovo može promatrati na živoj ptici,
jer su tad boje najsvježije, dok kod mrtve izgube pravi efekt. Ove razlike
dobro je takodjer da upamtimo. 0 oku zabilježi se najveći promjer, za tim je
ili više izpupčeno iU je više ravno, te je ili zjenica malena ili velika, jer ova se
na ubijenoj životinji poveća. Treba zabilježiti boju kljuna, ustiju, jezika i nogu,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 55     <-- 55 -->        PDF

- 433 —
a kadkad i boju oko oČiju i očinjih vedja. Ovo se najbolje postigne slikanjem,
ako imamo boje pri ruci. Ako nema za to vremena, može se zabilježiti i smjesa
boja kao na pr. jasno-crveno sa u m o k o m u smedje, ali ipak treba da izbjegavamo
razširene pojmove, kao što su trešnjavo crveno, slamasto žuto, zeleno kao
more, i t. d.


Dobro je, da ovakova mjesta uzporedimo, gdje to može da bude, sa bojom
perja na samoj ptici, pri čem treba da točno označimo dotično mjesto. Moramo
i to znati, da kod njekojih vrsti ova mjesta poslije smrti odmah postanu blieda
ili dapače potamne, a osobito oči, ili na pr. liepa ružičasta boja pelikana ili
žuta na brkutu (gjpactos barbatus) i labudu i t. d., s toga moramo «a ove
boje osobito dobro da pazimo i pamtimo promjene, da se tako na izpunjenoj
životinji pogodi prava boja.


Iz ovoga se i nehotice uvidja nužda, da mora dotičnik upoznati se sa
bojadisanjem, e da uzmogne ovo izvršavati, s toga neka mi štovani čitatelji ne
zamjere ako nekoliko rieči i o tom reknem.


Crtanje i bojađisanje. Tko nije izvježban crtač, mora da počne sa jednostavnijim
predmetima. Bojadisati je lako, samo treba znati boju pogoditi. Dobri
crtači dobro će učiniti, ako se kod kuće vježbaju u bojadisanju raznih predmeta
od sadre ili dobro izpunjenih životinja, zatim raznih okolica, sgrada i t. d.
Za plastični ogled kao i za znanost najbolje je slikati sasma u profilu ili sasma
sprieđa (en face), akoprem u ovakovim slikama ima manje umjetničkog cara i
ljepote. Učimo li se pak predstavljati ptice po naravi t. j . da nam slika služi
kao uzor pri nadjevanju, gdje dakle više pazimo na prirodnu i umjetničku
ljepotu, tad se ne ćemo spomenutoga pravila držati.


Od velike vriednosti bit će, ako dobre i valjane slike možemo umnažatii
te ih tako dotičnomu tekstu ili djelu priložili. Ovo se dade najlakše i najjeftinije
postići cinkografijom. Ovdje se originalne crte posve točno skidaju, pošto se
ciela risarija prenese direktno na kositrenu ploču. Namaze se tanka i gladka
hartija sa posve mehkoni spužvom, umočenom u raztopinu finoga Ijepka ih
bistroga skuhanog škroba (Kleister). Na ovako gladkom i osušenom papiru ne
može pero nikakovih končića izvući. Sad se natrlja litografijskog tuša u vodi i
ovim se po hartiji crta. — Tko želi, da se pobliže i sa drugim načinima cinkogratije
upozna, upozorujem na djelo: Weishaupt, das Gesammtgebiet des Steindruks,
Weimar bei B. F. Voigt.


Ovim načinom mogu se i same fotografije umnažati, te k tekstu za tisak
uzeti.


Tko se uvježba u podizanju i biranju boja, može da se dade na slikanje.
Ovo je najlakše postići s uljenim bojama, akoprem je s njima teže pogoditi
oblik.´


Pri slikanju nuždna je palica, na koju se ruka nasloni, da je sigurnija.
Slika se obično na prepariranoj hartiji, suknu ili drvenim tablicama. Može se
takodjer upotrebiti i obična hartija, samo se mora prevući šelakom. Preporučuju
se takodjer i ploče od tanećke (Blech), samo se ne smiju uvijati, jer se uljena
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 56     <-- 56 -->        PDF

- 434 —
boja lagano suši, te bi se slievala, — Pri bojađisanju je glavna stvar, predstaviti
boje onakove, kakove jesu, te ne smije na njih da upliva sunce, uslied
Čega se svietle, odsievaju ili osjenjuju. Treba s toga predmete zgodno osvjetliti


t. j . tako, da bude uvjek samo jedna strana u sjeni, ali ne odviše. Plohastajalo, na čem se slika, mora se isto tako razsvietliti kao i predmet za slikanje.
Pri ograničenju boja treba najviše paziti na prelaze i nuance. Predstaviti
dobro kožu, oči, kljun, itd., mnogo vriedi za znanost,,a znak je napredka.
Za uljene boje najbolje je nabaviti cieli ormarić, bio manji ili veći.
Sa vodenim bojama teže je pravu boju pogoditi, pošto se biela podloga
mora mjestimice vidjeti, a ove se boje i promiene, kad se osuše. Ali ipak oni,
koji se u tom izvježbaju, mogu liepih stvari proizvesti. Imade i drugih načina
bojadisanja, no za nas su najvažnija ova dva U obće valja znati, da koji god
način izabrali, treba pri tom ostati i usavršavati se.


Konserviranje. Konservirati kožu znači učiniti je, da se ne raztvori i ne
pokvari, nego da ciela ostane dugo vremena. Poznato je, da se koža sastoji iz
više naslaga. Ove možemo razdieliti u dvie glavne naslage, t. j . vanjsku rožnatu
(epidermis) i nutarnju, koja se sastoji još iz dvie naslage (usmina i pousmina).
Ove dolnje (nutarnje) naslage pune su vode, te čim životinja predje
u mrtvilo i ove se počnu raztvarati. Zadaća konserviranja jest, da ovo raztvaranje
zaprieči t. j . da se činjenjem oduzme voda. Može se doduše oduzeti
ova voda i sušenjem, dakle bez činjenja, no ako se slučajno pokvari, počima
se razpadati, pa ma da je i arsenikom otrovana. Ovo se dogadja osobito na
životinjskim kožama. Ova okolnost osniva se na tom, što se činjenjem iztisne
iz kože fizikalnim načinom sva bjelančevina, te preostane rožnata, gibka i pruživa
tvar; dočim, ako se koža suši na zraku, to se sliepi bjelančevina u končanom
staničju, a kad se pokvasi, upija bjelančevina vodu, te se nadme.


Za oduzimanje vođe iz koža jesu najbolja kemikalija: alkohol, spiritus,
rakija, sprit, arak i rum, metjlalkohol, glicerin, alaun, stikninova kiselina i
još nekoja druga. Pošto su sve ove napomenute stvari tekućine, to su one osobito
sposobne, da se u njima sačuvaju stvari od gnjiloće. U njima se sačuvaju
razni embriji i druga manja tjelesa, s toga za naše konserviranje nisu toliko
važni, koliko ona kemikalija, što oduzimaju mast koži, te tako sačuvaju
od mastne kiseline (Fettsaure). To su : natrijev carbonat (soda), aeter, sublimat,
naftalin, arsenik i njegov spoj natrijev arsenat (arsenik-saures Natron) i dr.


Ja sam do sad upotrebljavao ovaj spoj natrija s ars. kiselinom, te sam
ga upoznao kao najbolje sredstvo za konserviranje, jer ako se u njegovu raztopinu
pomieša još i špirita, to je u toj raztopini sadržano činjenje i oduzimanje
masti, te se tako koža podpuno osigura protiv svih štetnih upliva. —
Ovaj spoj s toga svakomu preporučujem, a dobije se u trgovini gdje i orudje
za deranje i izpunjavanje. Isti se spoj može i načiniti. Medjutim ja ću ovdje
obrazložiti potanje dvie važnije smjese i to:


Arsenikova kiselina. Dolazi u trgovini obično kao bieli prašak, a
upotrebljava se u raznom obliku.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 435 —


a) kao sapunica: sastoji se iz 0-5 klgr. biela sapuna sa 1 klgr. vode, što
se smjesa kao kaša. Ovoj kaši smjesa se 250 gr. gašenog vapna, nadalje 250
gr. arsenika stučenog u prah i 250 gr. karafora. Sve se ovo skupa smieša, te
čini sapunicu. Ova smjesa ima tu manu, što se u njoj nalazi arsenik samo u
obliku praška, te se ne može uvući i u perje.


Kao što sam već gore naveo, najbolja je smjesa natrija sa arsen, kiselinom
(arsen, saures natron), koja se može praviti na sliedeći način: uzme se
Va klgr. natr. carbonata (kohlensaures natron), 1 klgr. arsen, kiseline u cielim
staklenastim komadima, koji se kuhaju u TS do 2 klgr. vode i to u posudi,
koja je od prilike dva put tako velika kao smjesa, dok se arsenik posve ne
raztopi. Kao što se vidi, ovo ne odgovara točno kemičkomu imenu. Ova tekućina
vrlo lako izkipi, s toga je treba češće sa hladnom vodom nalievati. Ova
smjesa može se dobiti u trgovini gotova, a dolazi u obliku grubog praška,
modrasto-biele boje, s toga će biti svakako bolje gotov uzeti, nego sam smjesu
praviti, samo je dobro osvjedočiti se o sigurnosti i valjanosti. Za to upozorujem
na solidne firme, kao što je n. p. W. Schliiter, odakle sam i ja uzimao.
Za uporabu raztopi se onaj prašak u vodi te raztopinom namazu predmeti, što
ih želimo preparirati. Prema veličini i svojstvu predmeta mora se raztopina
učiniti jačom ili slabijom. Ovoj raztopini dobro je doliti i špirita (još jednom
toliko, kolika je raztopina), jer se tim koža još i svježa čini.


Želimo li se osvjedočiti, je li koja smjesa sadržaje arsenika, to ju postavimo
na živi ugljen, pa ako se osjeti miris po češnjaku, to je od arsenika. —
Osim ovih navedenih sredstava za konserviranje imade i drugih, no pošto ih
ne mogu preporučiti, s toga ih niti ne napominjem-


Prepariranje. Prije no što pticu razporimo, treba je izmjeriti, i to cielu
dužinu. U tu svrhu postavi se mjera pod pticu, glava se okrene prema sebi,
a brojevi od mjere ne smiju biti naopako okrenuti, jer bi se mogli lahko pogriešno
čitati. Poslije toga se tielo učvrsti, a glava se produži, koliko je moguće.
Pri mjerenju treba viditi, da li nije ptica sa hitcem promienila oblik, jer
bi nam u protivnom slučaju bila mjera pogriešna. Treba izmjeriti razliku dužine
repa i krila. Krila se sklope, te se najduža pera postave na sredinu repa,
za tim se izmjeri razlika najdužih repnih i krilnih pera.


II vanrednim slučajevima ćemo ovaj način promieniti, kao n. p. za labudove,
fazane itd. Tu ćemo mjeriti samo do gušćih pera, pri čem treba zapamtiti,
do kojeg pera je mjereno. Mora se i to zabilježiti, da li krilno i repno
perje nije posve izraslo ili je otrcano, da se prema tomu znade ravnati pri
postupanju s pticom.


Za mjerenje nogu postave se cievanice okomito na bedrenice. Prsti se
takodjer razšire okomito na cievanice, te se mjeri od kraja prstiju do sredine
stopala.


Pri mjerenju oka pritisne se isto, da se koža na pupili napne, te se mjeri
najveći promjer zajedno sa prstenom, ako ga ima.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 436 —


Želimo li pticu predstaviti sa razširenim krilima, tad treba da izmjerimo
i širinu krila. Velikim pticama, kao što su labudovi, orlovi, itd., treba izmjeriti
i udaljenost plećnih sglavaka t. j . širinu prsiju.


Ovo bi bile glavne mjere, koje moramo uzeti, a pojedinac može bilježiti
i one, koje bude u praksi te prema vrsti ptice smatrao za nuždne.


Svlačenje kože. Pošto smo pticu proučili, te se na sve spremili, počima
svlačenje kože. Ako nismo prije svlačenja začepili usta, nosdrve i žvrkno, to
treba sad učiniti. Pticama maloga (kratkoga) kljuna treba provući kroz nozdrve
konac, da se može poslie glava laglje izvući.


Rez je najvažnija procedura pri svlačenju, jer se perje duž istoga uviek
manje više uprlja, s toga ga moramo tamo početi, gdje se pokaže najmanje
škodljivim, i koliko perje same ptice zahtievalo bude.


Najobičniji je rez preko grudne kosti, samo ne treba rezati daleko prema
vratu ili daleko prema trbuhu.


Je li perje na prsima gusto i nježno, a na trbuhu rjedje, to se razreze
na trbuhu počam od žvrkna prema prsima, koliko je potrebno. U ovom slučaju
može se takodjer dobro upotrebiti i rez poprieko trbuha t. j . od jednoga stegna
prema drugomu.


Rez na bočini, t. j . gdje se bedrenice sastaju sa tielom, može ae upotrebiti,
ako ima nu trbuhu dosta perja, te za one vrsti, koje imaju na prsima
osobito fine oznake, koje bi rezom postale nevidljive.


Na ledjima možemo pticu otvoriti, ako je želimo izpuniti sa razširenim
krilima, pa i ovdje ne treba rezati predaleko dolje.


Ako se napomenuti rezovi ne mogu dobro sakriti, tad se preporučuje
rezati sa strane izpod krila a uzporedo ledjima. U obće valja pravilo, da
treba razrezati na najlošijoj strani.


Kod ptica debele glave a tankoga vrata mora se razrezati koža na glavi
toliko, da se može glava provući, što se pokaže pri svlačenju, jer se ista ne
može kroz vrat (vratnu kožu) provući.


Ako želimo velike ptice predstaviti sa razširenim krilima, možemo i na
krilima razrezati sa vanjske strane i to ne tamo gdje je golo nego izmedju
prvog i drugog reda dolnjih pera na podramici te razrezati dotle, dokle siže
meso.


Najlakše je svlačiti, kad se razreze na prsima. Slično se postupa i kod
drugih načina uz male razlike, na koje će svaki doći, kad nekoliko ptica
odere.


Na prsima raztavi se sa prstima pi-rje na obadvie strane, te se tako
načini gola linija, po kojoj se koža razreze oštrim nožem. Sad se razstavi
koža od mesa i to iz početka sa prstima koliko se može dohvatili. Na mjestima,
gdje se teže dere poslužimo se nožem. Treba paziti, da se pri tom ciela koža
uzme a ne samo gornja naslaga (epidermis), što se može dogoditi na pticama,
koje su počele prelaziti u gnjiloću.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 59     <-- 59 -->        PDF

- 437 -


Ponajprije svlači se koža prema nogama. Je li se već toliko svukla, da se
pokaže s glavak bedrenica, tad se ove iztisnu iz kože koliko je moguće gurajući
nogu desnom rukom a lievom držeći kožu i perje. Sad se sglavak razreze
i tako noga odieli od tiela a po tom se to isto čini i sa drugom nogom.
Meso s nogu se jošte ne čisti, nego se poslije toga predje krilima. Krila se
toliko izvuku, da se mogu odieliti od tiela, pošto se razrezao sglavak, što
spaja nadramenicu sa ključnom kosti. Poslije ovoga predje se k vratu. Koža
oko početka vrata se skine, a za tim se izvlači vrat desnom rvikom, držeći lievom
rukom za kožu,


I´ri svakom napredovanju treba mjesta posipati sa piletinom, da se pokupi
krv i vlaga, čim bi se moglo perje uprljati. Mjesto ovoga moglo bi se
upotrebiti i hartija bugačica (Fliesspapier), no ovo ne bi savjetovao početnicima.


Velike ptice mogu se pri deranju i objesiti, nu u tom slučaju se mora
posipanje sa piletinom više put opetovati, jer krv i mast teku na perje.
Kod ptica pjevačica ostavlja se mast sa prsa na koži i u obće tamo, gdje
je ima, svlači se zajedno sa kožom, jer bi ju inače mogli poderati.
Pošto se vrat provukao do glave, to se isti od glave odreže, te se skine


koža s ledja.
Na ledjiraa je koža obično tanja, s toga treba ovdje pozorno
raditi.
Je li koža preko ledja skinuta, okrene se tielo, te se svlači preko trbuha,
pri čem se mora paziti, da se razrez na trbuhu dalje ne podere, ili da se
trbub ne otvori. Ovako se svuče koža do repa, odreže se crievo kod žvrkna i
rep do pera, te se tielo izvadi.


Jesmo li izabrali rez na trbuhu, tad se izvade najprije noge, a zatim rep,
pri čem treba da je žvrkno dobro začepljeoo, a u obće treba paziti, da ne
provale trbušne mišice jer bi se za vrieme skidanja perje jako umuzgalo. Ako
je ptica duže vremena mrtva, to se ovaj rez ne preporučuje, jer najprije počima
trhušno perje da opada.


Za kože, koje će se upotrebiti u čisto znanstvene svrhe, jest rez sa


strane najprikladniji, jer time ostane jedna cieia strana netaknuta. Na onoj


strani, na kojoj se razreze, mora se sglavak izmedju nadramenice i lakatnice


prerezati, da krilo ne smeta. Samo treba paziti, da se pri tom ne prerezu


pera ili krilne opne (Fliigelspannhaut).
"^


Pri ovom načinu izvadi se najprvo krilo na dotičnoj strani, za tim dolazi


vrat, a poslije ovoga drugo krilo, za tim pako noge i rep.


Pošto se tielo izbacilo, prelazi se na glavu. Ako se vrat nije mogao


dobro izvući, to se razreze koža na glavi, kao što sam to već prije spomenuo.


Pri izvlačenju glave dodje se najprvo do ušiju. Usne kožice izvuku se iz


glave sa šibom ili tupim nožem. Ne valja ovu kožicu razrezati, jer se načini


velik otvor, pa se perje pri trovanju uprlja.


Cim se izvade uši pokažu se oči; očne opne pozorno se razrezu, te po
tom izvadi oko.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 438 —


Sovama možemo skinuti samo roženicu sa škarama, te oko isprazniti kroz
taj otvor, a po tom treba iznutra dobro očistiti i pilotinom osušiti. Na ovaj
način se najlagije kasnije pogodi fizionomija sove, koju je inače težko načiniti.


Mlade ptice imadu obično debelu glavu, s toga se ne može lako provući
kroz vrat. Ovom je lako doskočiti, ako se mozak iztisne kroz hrbtenjačin kanal,
a oči se iztisnu kroz nebce, gdje se mali otvor načini, da se pera na
glavi ne zaprljaju.


Pošto su oči izvadjene, oguli se jošte koža na glavi dokle se može, dakle
do kljuna. Sa žličicom za vadjenje mozga izvadi se sav mozak iz glave, te se
skine u obće sve meso pomoću škara i štipca.


Ako je jezik rožnat, može se ostaviti, što će dobro doći, ako budemo predstavljali
pticu s otvorenim kljunom, u kom slučaju ne treba niti nebo odviše
izrezati, jer bi se to pri otvorenom kljunu vidilo, s toga ga treba dobro otrovati
sa već naprvo spomenutom smjesom arsenikovom.


Ako ima na vratu sala, to se ovo pazljivcT s nožem odstrani i još se
zakrpe rupe, ako je koja.


Sad se uzme otrov, te se s kistom namazu sva ona mjesta na glavi i
vratu. Kad je to gotovo izpune se oči onoliko, kolike su bile s vatom te se
glava uvuče natrag. Ovdje će dobro doći konop, što smo ga kroz kljun provukli,
ako je ptica kratkoga kljuna.


Jesmo li kljun već toliko proturili, da viri kroz vrat, treba biti pozornim,
da se ne bi izvlačenjem perje počupalo, jer se u ovom času izvlači vrat
najteže.


Je li ovo dobro pro.šlo, tad smo svršili najtežu proceduru. Ako se perje
okrvarilo, što ne bi smjelo bili, ako srao usta i nos začepili, to se za sad
samo izbriše. Ako smo morali vrat razrezati, to se sad isti zašije. Pri šivanju
turi se komad okruglog drveta kroz vrat, da se lakše šije. Posije ovoga treba
perje na glavi poroditi. Oči i uši namjeste se sa šilom ili sa štipcem na svoje
mjesto. Treba osobito paziti pri namještanju očiju kod grabežljivih ptica; one
dodju duboko u šupljinu.


Posije glave izvlače se noge i to dokle se god može. Pri tom treba pa


ziti, da se ne izvuku pera. Meso s nogu se posve očisti, te se otruju i natrag


noge uvuku, a po tom perje poredi.


Kosti goljenice i bedrenice ostanu spojene.


Krila se izvuku do lakatnog sgiavka. Dalje izvući ne valja, jer se peruške


razklimaju i razčupaju, pak se s toga dovedu težko u red, što će nam osobito


smetati onda, kad želimo pticu predstaviti kako leti.


Radi svlačenja kože s krila, odieli se na gornjoj strani podramenice


oprezno koža od kosti (jer se lako podere), te se krila pomalo izvlače.


Pri tom se najbolje poslužimo prstima, osobito kod manjih ptica, a kad


kad se pomogne nožem i sa sgodno priredjenim šiljatim drvom (Modelierholz)


i to najviše kod vehkih ptica. Ovako se izvuku krila do perušaka, a po tom se


očisti meso od kostiju, a i krilna koža se očisti.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 439 —


Sad sliedi trovanje, i to ili tako, da se koža još onako izvrnuta otruje ili
da se krila izvuku, ako nemaju nigdje kakove rupe, te se u njih otrov uštrca
ili još bolje s kistom niz kosti spušta. Ono otrova, što bude odviše, izlije se
u tielo.


Onaj dio krila, što ostane iza gležnja, dokle smo kožu oderali, mora se
takodjer otrovati, a to biva tako, da se s drvom ili šilom od istoga gležnja
dalje probuše rupe na više strana, te se otrov uštrca Kod većih ptica nalije
se još u krila i špirita.


Moram ovdje da primjetim, što sam vježbanjem izkusio, da se kod njekojih
vrsti ptica s boljim uspjehom svlače krila, kad se na unutarnjoj strani
koža sredinom kostiju razreze, te tako svuče.


Tim načinom se perje ne ugužva a kod većih vrsti, osobito kod orlova,
vrlo se težko krila svlače, dok na ovaj način ide lakše.


Na posljedku još se očisti meso i žljezde salovnice s repa. Pri čišćenju
oko repa upotrebimo sgodno škare i štipao, samo treba paziti, da se ne odreže
koje pero ili da se koža ne podere.


Kad je to gotovo, očisti se još sva koža od sala i mesa.
Kože plivačica jesu na prsima osobito tanke i nježne, te se moraju
čistiti sa škarama, samo treba paziti, da se ne prereze korienje perja.


Mast, što ostane još na koži u obliku tekućine pokupi se s piletinom.
Ako je ne bi pilotina posve upila, tad se nješto ugrije ali ne, da bude vruća.
Posipavanje s pilotinom se opetuje, dokle se mast posve ne upije.


Je li sva mast sa kože skinuta i sve rupice zakrpljene, predje se na
čišćenje i pranje mrlja od krvi i masti, o čem ću još posebno govoriti.
Ako nema ništa da se opere, to se koža sva otruje i to s raztopinom
arsenikovom. (Ars. saures Natron) pomiešanom s još toliko špirita.


Za trovanje postavi se koža tako, da se otvor (rez) okruglo razširi, te
se kistom sva mjesta, koja jošte niesu otrovana, otruju. Prodje li otrov kroz koji
otvor u perje, to se ovo mora odmah izprati. Kad je koža sva otrovana, otvor
se zatvori s gumbašnicom, da ne idu pera unutra, te se po tom vanjski dielovi
otruju. Na glavi se pomaže s otrovom kljun iz vana i iz nutra. U noge se
s dolnje strane uštrca otrov, načiuiv prije kanal, kroz koji će se ovo moći
učiniti. Ovo ćemo moći samo kod većih ptica, dočim noge manjih ture se u
raztopinu otrova


Za trovanje nogu malih ptica, što imaju još mekane noge, mora se u
tekućinu doljeti još špirita.


Veće ptice, osobito one s gustim i dugim perjem, moraju se i iz vana
otrovati, i to tako, da se perje istom malo orosi (betauen). Raztopina arsenika
toliko se razredi, da, kad se perje orosi, ne ostanu pjege. Za ovaj posao načini
se posebna sprava. Ova se sastoji iz dviju staklenih cievi, koje su zašiljene
svaka na jednom kraju. Ove se cievi učvrste u komadiću drva tako, da im ši-
Ijati krajevi stoje jedan napram drugom u kutu od 90". Šiljevi su jedan tik
do drugoga. Za uporabu postavi se jedna ciev u tekućinu, a na drugu se puše.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 440 —


Uslied puhanja razredjuje se zrak nad cievi, što je u tekućini, koja uslied toga
mora poteći gore kroz ciev, a pošto dodje u zračnu struju, razredi se ista na
sitne kapljice, koje su nalik pari. Na ovaj način se perje orosi, a da ne ostane
mrlja. Ovo je ona ista sprava, što smo je još kao djaci upotrebljavali za fiksiranje
risarija s crnom kredom.


Pri orosivanju ne treba blizu doći, jer se tim čine velike kaplje- Treba
i to znati, da perje treba što više nakostrešiti, da se što više otruje,


Kad se sve osuši, ostavi se koža na papiru ili daski jedan dan, da se
otrov dobro upije, jer kad bi se odmah radilo, mogao bi se otrov s perja
obrisati. Naravno, da će ovo biti slučaj najviše kod velikih ptica, jer male ne
će niti imati takovog perja, za koje bi bilo nuždno da se otruje, a nije ih probitačno
niti ostavljati jedan dan, jer im se koža brzo osuši, s toga ih treba
odmah izpunjavati. Sove se postavljaju obično na trbuh, da perje na glavi ne
polegne,


Dugačka pera treba odmah namjestiti, a ne ostaviti, da vise jedno preko
drugoga, jer bi se mogla izkriviti.
Pera, Ijuštice ili kandže, koje odpadnu, stave se u papir za daljnju
uporab´i,
Ako se koža ne može sutradan izpunjavati, to se poškropi sa špiritom,
da se ne osuši


Ako su ptice malene, te ih ne možemo odmah izpunjavati, postave se iste
u prikladno za to staklo (Stopselglaser), u koje se postavi vate namočene u
špirit; samo se vata ne smije ptice doticati. Najbolje su za to dugačke ležeće
čaše sa širokim čepom, koji se iz nutra probuši, a u tu se rupu postavi
rečena vata.


Najbolje pak je, kao što sam već naveo, pticu odmah nadjevati, jer se
tad svrha najbolje postigne.
Pranje svježih ptica. Ovaj se posao razdieli u dva, i to u pranje i sušenje.
Osobito ovo posljednje nije lako.


Razno p^je različito se pere, s toga treba znati postupati sa svakim pojedinim.
Najosjetljivija su velika i krilna pera, a najlakše se peru mekana.
Perje svjetle boje, za tim sitno pjegavo, kao što je u nekojih čapalja, golubova,
i t. đ. ne trelia nikad navlažiti, jer je vrlo osjetljivo, te gubi naravnu boju.


Krv i obične prljave mrlje lako se izperu s čistom vodom. U tu svrhu
uzmu se prljava pera, postave se na rub posude, te se spužvom izperu. Sgrušana
krv umekša se prije u vodi, te se s čavlom očisti s perja. Poslije toga
se još perje vodom izpere a voda se izciedi, da ne prelazi na drugo perje.
Ako je krvava mrlja na velikom krilnom perju, to se ta jednostavno s nožem
ili čavlom izgrebe, a ne izpira.


Ako je krilo na unutarnjoj strani prljavo, a na vanjskoj nije, to se niti
ne čisti, jer se to mjesto ne vidi, kad se krila sklope.
Razčičkano i raztrešeno perje turi se u vruću vodu te se tu poravna.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 441 —


Mjesta zaprljana s okrvavljenim špiritom, operu se s čistim, a mastna s
benzinom. Ako se bielo perje nije posve izpralo, to se dotle posipa sitnom
sadrom (Gyps), dokle sadru ne upije, samo ona ne smije doći na crno perje,
jer se ne može posve očistiti. Kad je sadra vlagu upila, tad se iz perja izpraši.
Ovo se opetuje dotle, dok se perje ne pokaže čisto i bielo.


Tamno perje može se na ovaj način očistiti s finim pieskom ili s piletinom.
Isto se tako i svježa mast na perju s pilotinom natrlja, dok se piesak
uzme samo za pahuljasto perje, te se pored toga nješto ugrije.


Poslije ovoga čisti se perje s vatom i natronovim praškom (Natroripulver).
Sada sliedi sušenje. Pahuljasto perje suši se najbolje s čistom pilotinom,
koja se dotle posipa i opet očisti s perja, dokle se ovo osuši.


Poslije se perje još poredi i sva pilotina izduva. Ako je perje takove
naravi, da se pilotina ne može posve iz njega izčistiti, to se zamieni s čistim
riečkim pieskom i to onakovim, koji ne prlja perje. Napokon se još perje izčešlja
i uredi. Veliko i jako perje ne posipa se ni jednim ni drugim, nego se
osuši nihanjem amo tamo, a sa štapićem se polako tuče i jedno od drugog
raztavlja, što je ujedno najglavnija zadaća, jer se ovakovo perje ne smije
kefati.


Mnogo puta bit ćemo prinuždeni ili će biti slučaj, da ne možemo kože
izpunjavati odmah, ili da ih transportiramo, to ih treba za tu svrhu posebno
prirediti i učiniti. Pošto je koža stajala otrovana jednu noć, to se sada iz nutra
sva pospe s pilotinom tako, da ova svuda dosegne.


Noge i krila moraju se u tu svrhu razširiti s drvetima (Modelierholz).
Pošto se pilotina ili piesak sada uhvatio, to se ono, što preostane, iztrese
natrag.
Za velike ptice ugrije se piesak, da se koža bolje osuši- Kadkad će se
ovo morati opetovati, samo se koža ne treba odviše osušiti. Krajevi, gdje je
koža prerezana, moraju se dobro raztegauti.
Malim pticama izpuni se vrat i tielo vatom, zaokruže se oči sa štipcem
i dotjeraju na pravo mjesto, krila se sklope kako treba, a i ciela se ptica liepo
složi u hartiju.
Treba osobito paziti, da je perje posve dobro složeno a imenito oko krila.
Hartija se savije prema veličini ptice u šilj, na kojem se ostavi otvor, da se
koža bolje osuši, a ako je ptica dugog kljuna, to se šilj odkine.
Za ptice kosove veličine uzme se odrezak platna, namota se na držak
prilično jakog ptičjeg pera toliko, koliko je debeo vrat, te se turi kroz vrat u
glavu. Sto platna preostane kao suvišnog, odpadne skupa s krajem pera u
tjelesnu šupljinu. Za izpunjavanja ovo se pero izvuče.
Pticama u veličini vrane ture se ovakova pera osim u vrat jošte u noge
i krila. U krila dodje pero samo dotle, dokle siže podramenica, a u noge do
pete Još većim pticama turi se u bedru platna, ali se ne smije omotati.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 442 -
Kod ptica s velikim repom turi se jedno pero u korien repa, samo se ne


smije isti time razdieliti.


Nadalje mora se još držak pera turiti u cievanice do pete, da se poslije


dade lakše omekšati. Ovo pero mora viriti nješto iznad kaudra, da se dade


poslije lakše izvući.


Za posve velike ptice dovoljna je dugačka slama za vrat i noge. Ova se
samo skupi ali ne uveze, i turi se u vrat. noge i tielo. Za krila uzme se mjesto
pera trska ili inače kakov drugi elastičan štap, da se ne bi prebio. Samo ovaj
ne smije biti metalan, jer se oksidira, te razoruje na tom mjestu kožu i perje.
Ovi se štapovi moraju tako namjestiti, da ne stoje čvrsto u materijalu, što izpunjava
tielo, jer bi se dali težko izvaditi. Na ovakovoj koži ne treba ništa
siti pa niti sam rez. Ako već hoćemo rez spojiti, to se podmetne pod obadvie
strane pluto, a koža se na ovo gumbašuicama pričvrsti tako, da im glave vire.
Velike ptice umotaju se u deblji papir, koji se načini u obliku odrezanog šilja
tako, da jedan ovakov dođje na glavu i prednji dio tiela, a drugi na stražnji
dio. Ovaj se papir za vrieme sušenja mora kadkad skidati, da se vidi kako
perje stoji.


Odpala pera i drugi nuždni odpadci saviju se u hartiju i ostave u tielu.
Za izpunjanje ovakovih koža mogao bi se i drugi materijal uzeti ali jpomenuti
je najbolji. (Nastavak slieđi.)


Izvješće 0 poučnom putovanju sa slušatelji šumarstva kr.
gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcih po hrv. gorskom
kotaru i Kranjskoj.""


Cilj je putovanja bio, da se razvide šume hrvatskoga gorskoga kotara i
susjedne Kranjske, zatim da se razvide polučeni uspjesi kod našumljenja Krša
u okolici grada Trsta.


Taj je pravac putovanja za šumare svakako zanimiv, imenito za one, koji
će danas sutra u sličnih gorskih predjelih naše domovine službovati.


Narav planinskih šuma i smjer gospodarenja mogao se tim bolje razviditi,
što je ekskurzija prošla četiri šumska veleposjeda i to: državne fužinske
šume, šume knjeginje Thurn i Taxisa, šume vlastelinstva Čabar i kneževske
šume Schonburg-Waldenburga u Snežniku u Kranjskoj.


Dne 20. svibnja o. g. krenuo je vodja ekskurzije jutarnjim vlakom, s
12 slušatelja šumarstva iz Križevaca na put, te prispio istoga dana poslie podne
oko 5 satih u mjesto Fužine.


* Ovo izvješće dobismo na uvrštenje u naš liat od visoko kralj, zemalj. vlade,
odjela za unutarnje poslove, pod brojem 32.347. Poučno putovanje poduzeto je uz
odobrenje visoke vlade a na predlog učiteljskoga zbora križevafkog učilišta, koji pređlog
bje stavljen u sjednici dne 18. travnja 1889.