DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 429 sviestan
lugar upravo će desperirati, kada mora češće svoj lug, pa makar i
pod nadzorom dodieljenoga mu pomoćnika ostaviti, gdje si je inače sviestan, da
kada on odsustvovati ne bi morao, ne bi zaista nikakovog kvara u njegovoj
šumi bilo. A gdje je istom množina ovakovih dana u godini!


No pošto su već ovi dani suočenja neizbježni, to bi trebalo da makar
mjerodavni faktori nastoje, da se ovi dani na minimum svedu, jer bi se tim
ovo troje postiglo:


1. Lugar bi si bio sviestniji za svoj lug, da u njem ne ima njemu nepoznatih
šumskih šteta, ter bi tada lugara predpostavljena oblast strožije
na odgovornost potegnuti mogla, a da se ne bi izgovarati smio, da je premnogo
dana radi službenoga pozivanja iz svoga luga odsustvovati morao i da je taj
kvar baš za njegovog odsuća počinjen. Ako je imao zamjenika, tada baca
krivnju na nj.
2. Uštedilo bi se okrivljeniku mnogo uzalud prouzročenih troškova.
3. Uštedili bi se vlastniku šumž, troškovi, koje on za zamjenike izdavati
mora, ako ne će, da mu lug ni časa posve bez nadzora ostane.
Moraju li već lugari razpravam prisustvovati, ouda ih valja za njihov trud
i put i odštetiti, pa s toga valja uputiti lugarsko osoblje, da znadu barem
naknadu za svoj trud i dangubu zatražiti, jer je to u ostalom i sasma pravedno,
da onaj, koji svoj počinjen kvar ne priznaje, naplati i svjedočke pristojbe ovim
prouzročene.


Malo je, veoma malo lugara, koji znaju, šta im u ime svjedočke pristojbe
pripada i šta od dotičnih oblasti za svoje putne troškove tražiti smiju, a pošto
se dogadja, da oblasti višekrat lugarom ili ne dosude u obće nikakove odštete,
ili im u ime iste ponude sasma malu i nerazmjernu svotu, koju lugar ne
znajući, što mu pripada, bezuvjetno prihvatiti mora, to neka ovi lugari sliedeće
iz Vežićeva pristojbenika zapamte:


„Šumsko osoblje, spadajuće u kategoriju službenika, naime svi lugari bez
razlike, imadu pravo na zaračunanje dnevnice od 84 novč. na dan i miljarine
od 175 novč. za svaku od njihova sjedišta k sudu i natrag prevaljenu milju.
Ako daljina tamo i natrag više od pol milje ne iznaša, onda lugarom miljarina
ne pripada."


Uzimajuć u obzir po današnjem sustavu kilometrinu, jer je računanje na
milje posve prestalo, pripada lugarom u ime kilometrine 2´3 nvč. za svaki od
njihova sjedišta k sudu i natrag provaljeni kilometar. Ako daljina tamo i natrag
više od 3 8 km. ne iznaša, onda lugarom kilometrina ne pripada.*


Kod računa zadobljeni slomak kilometara izpušta se, ako je izpod 0*.5,
dočim ako se zadobije slomak od 05 ili više, uzima se kao cieli kilometar.
Zatim dalje veli 137. točka Vežićeva pristojbenika:


*
Naredba odjela unut. od 3. studenoga 1874. broj 16.204.
29