DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 411 —


23.
Imovna je obćina medju granicami potvrđjenoga godišnjega proračuna, u
koliko se ovaj na redovitu upravu i upotriebljenje redovitih prihodali odnosi
samosvojna. Radi li se pako o porabah i troškovih, za koje nije skrbljeno u
godišnjem proračunu, ili pako o trošenju same glavnice, ili o dražbi i diobi
glavnice zajedničkoga imetka ili jednoga djela njegova, sve ako su u proračunu
i uneseni, mora se, da se ti poslovi obave, vazda prije izhoditi dozvola kr. zem.
vlade, a uz to kod važnih promjena dražbe, ili diobe, naknadno i odobrenje žup.
upr. odbora, da se provesti mogu.


§ 24.
Dobitak od drva i od inih šumskih proizvoda imovno-obćinskih šuma imade se
u prvom redu upotriebiti za pokriće vlastite kućne potrebe ovlaštenikah imovne
obćine.
Svaki preko te potriebe preostavši suvišak redovitog dobitka imade se u
korist imovne obćine prodati.
Takovom prodajom dobiveni novac imade se ponajprije na podmirenje
poreza, nameta i drugih danka propisanih od posjeda imovne obćine,´ onda
troškova gospodarstva i zagajivanja šumah upotriebiti, a tek iza toga možda preostavši
dohodci, u kohko imovna obćina već dovoljnu t. z. nepotrošivu temeljnu
šumsku glavnicu imade, obratiti na druge slične cieloj imovnoj obćini probitačne
svrhe.
Ako li pako dohodak iz prihodnih suvišaka za podmirenje poreza, gospodarstvenih
izdataka i troškova ošumljenja nedosiže, ili pako ako nikakvih prihodnih
suvišaka nepreostane, tad su članovi imovne obćine obvezani pripomagati
u svrhu podmirenja novčanih potreba, plaćanjem razmjerne šumske pristojbe za
užitke, što ih oni u naravi dobivaju.


§ 2.5.


U svrhe promicanja šumsko gojitbenih radnja u šumah vrlo siromašnih
urbarnih imovnih obćinah, ustrojiti će se ili subvencijom ili pako sasma na
račun zemaljske kulturielne zaklade, na sgodnih mjestih biljevišta, od kuda će
spomenute obćine moći dobivati bezplatno biljke za pošumljenje sječina, plešinah
i goljetih.


§ 26.


Kr. zemaljska vlada, izdati će odmah čim ovaj zakon u kriepost stupi, u
smislu ovdje sadržanih ustanovah k tomu spadajuće službovne naputke i to:
a) naputak za uredjenje zajedničkoga uživanja i gospodarenja obćinskih


šumah i zemalja u obće;
b) naputak za službovanje i gospodarenje, upravnih odborah tih imovnih obćina.
c) naputak o službovanju šumarsko tehničkog osoblja pohtičke uprave u obće.
Svi zakoni i naredbe, koje i u kohko stoje u oprieci s ovim zakonom


stavljaju se izvan krieposti.