DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 409 —


Potanji propisi u pogledu samog zarafiunavanja tih tangenta sliediti će
putem naredbenim.


§ 14.


Imenovanje i namještenje u § 13. o. z. spomenutog obćinsko - šumarskog
osoblja, može bivati samo pod istimi uvjeti, što su propisani za naimenovanje
činovnikah zemaljske šumske uprave.


Izabrani se imadu vazda predložiti na potvrdu kr. zemalj. vladi.
Plaće i mirovine u § 13. spomenutih obćinskih šumarskih činovnikah i
službenika ustanovljuje obćine.


§15.


U § 13. alineja prva spomenute šumsko-imovne obćine, imati će najdulje
u roku od godinu dana, iza kako ovaj zakon u kriepost stupi, u § 14. o. z.
spomenute svoje obćinsko šumarsko osoblje namjestiti, jer će se po izmaknuću
toga roka smatrati, da su se toga svoga prava odrekle, te će se poput
inih imovnih obćinah staviti pod upravu kr. kot. šum. osoblja.


§ 16.


Za one obćine, kojih šumski posjed manji od 60 hektara, ter koje stoga


nebi mogle ili htjele namjestiti za lugare onakove osobe, koje imadu tomu u


šumskom zakonu propisano osposobljenje, postaviti će na predlog odnosnih kr.


kotarskih šumarskih izvjestiteljah to osoblje nadležne kr. kotarske oblasti,


ustanovivši prije u svrhe zajedničkog podmirenja troškova, potrebne šumsko


čuvarske kotare odnosno lugarije.


Troškove potrebne za pokriće plaće i inih berivah takovog zajedničkog


lugarskog osoblja, imadu nositi odnosni šumoposjednici po razmerju pripada


jućeg jim šumskog posjeda.


§ 17.


Imovnu obćinu predstavlja izabrani u tu svrhu upravljajući šumski odbor.


Ovaj je odbor dužan šumarsko osoblje u službi svojski podupirati, interese


imovne obćine štititi, a naročito i račune vrhu prijetka i izdatka odnosećih se


na šumsko gospodarstvo, upravu i dohodke voditi, odnosno nadzirati.


Šumskim odbornikom pripada tamo, gdje to sredstva imovne obćine do


puštaju za službovanje njihovo primjerena godišnja nagrada, koju glavna skup


ština ovlaštenikah ustanovljuje. Za one imovne obćine ipak, gdje nebi bilo spo


sobnoga čovjeka za obnašanje časti šumskog odbornika i sudca, kao i one


imovne obćine kojih je gospodarsko stanje pasivno — pripada kr. kot. oblastim


da ureda radi za njih imenuju sekvestra.


§ 18.
Izbor šumskog odbora imade se obaviti javno iz sredine svijuh ovlaštenikah,
a rukovodi taj izbor nadležno obćinsko poglavarstvo.
Svaki ovlaštenik, koji bude izabran odbornikom, dužan je tu čast obnašati bar
kroz dvie godine, a može se samo disciplinarnim putem po kr. kot. oblasti odpustiti.