DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 408 —


§ 10.


Obćinske šume predstavljaju zajednički posjed ovlaštenikah dotične imovne
obćine, a kod urbarnih obćina napose, posjed svih onih stanovnikah obćine,
koji imadu urbarialni selištni posjed ili koji su prigodom dieljenja šume kao
žiljeri računani bili, zatim eventualno mjestnoga župnika, bilježnika i učitelja.


Za svaku šumsko imovnu obćinu imade se u dva primjerka sastaviti t. z,
temeljna knjiga ovlaštenikah, od koje jedan primjerak ostaje u pohrani kod
poglavarstva obćine, drugi pako, kod nadležne kr. kotarske oblasti.


U ovu se temeljnu knjigu imadu unjeti svi ovlaštenici po naslovu i
pravnom razmerju.
§ 11


Šumski použitci dopušteni su u obćinskih šumah samo u toliko, na
koliko neprieče valjano plodjenje i gojenje šume, a naročito je slobodno u
obćinske šume goniti marvu na pašu i žirovinu, samo pod stegami u § 10.
šumskog zakona propisanimi.


Žirovina i sabiranje šiške, imade se u pravilu uviek putem javne dražbe
prodati u korist imovne obćine, kod onih obćinah ipak, koje imadu šumske
glavnice, ter kojih je u obće financijalno stanje povoljno, mogu se u žirovinu
upustiti svinje ovlaštenikah i uz sniženu pristojbu. Bezplatno se u pravilu ni
paša nesmije uživati.


§ 12.
Kod onih imovnih obćina, kod kojih kamate postojećih šumskih glavnicah
dosižu, bar za podmirenje polovine sveukupnih redovitih troškovah imovne obćine,
može se svake godine prije zaključka računah, u koliko se to slaže sa ustanovami
§ 24. 0. z. dobiveni u istoj godini novac za žirovinu, šišku, i ostale šumske
plodove, kao i u ime naknadah za šumske kvarove, na ovlaštenike u razmerju
njihovih pravah na šumske koristi razdieliti, ali se pri tom, imadu svakako
prije svega namiriti i zadržati one svote, koje pojedini k namirenju šumskoga
poreza, upravnih i pričuvnih šumskih troškovah doprinašati imadu, u koliko jih
nebi već podmirili bili.


§ 13.


Šumsko-imovne obćine kojih šumski posjed veči od 800 hektarah, vlastne
su postaviti si u svrhu uprave svojih šumah posebnoga obćinskoga šumara, sa
potrebnim lugarskim osobljem.


Sve ostale imovne obćine pako, podpadaju u šumsko-gospodarskom i šumskoupravnom
pogledu, pod nadzor i upravu šumarsko - tehničkog osoblja nadležne
kr. kot. i žup. oblasti, te su u svrhu dionog podmirenja troškova te uprave dužne
plaćati po razmjerju pripadajućeg jim šumišta u zemaljsku blagajnu posebne
tangentialne odštete.


Ove se tangentialne odštete, imadu od obćinah, odnosno ovlaštenikah zajedno
sa poreznimi danci utjerivati, odnosno pobirati, ter putem kr. kot. oblastih
kr. zemalj. blagajni dostavljati.