DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 404 —


Ijenom mu po kr. žup. oblasti roku namjestiti, nu kod privatnika treba tomu
dozvola kr. zemalj. vlade.
§ 6.
Šumarsko-tehničko osoblje političke uprave imenuje ban, na predlog zemaljskog
šumarskog nadzoi-ničtva.
Imenovanju tom imade u pravilu predhoditi razpis natječaja.


§ 7.


Uredovnu zakletvu, polažu šumarski tehnici dodieljeni kr. županijskim
oblastim, u ruke kr. velikog župana, oni dodieljeni kr. kotarskim oblastim pako, u
ruke kr. kot. predstojnika.


§ 8.


Počamši od 1. siečnja 1891. morati će se svi oni, koji će htjeti zadobiti
službu činovnika šumarsko-tehničkog kod političke uprave, izkazati se, da su
rodjeni u Hrvatskoj i Slavoniji i da su osposopljenje za šumarsko - tehničku
službu stekli položenjem višeg šumarskog državnog izpita u tuzemstvu. Šumarski
činovnici, koji su već sada u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji u javnoj
šumarskoj službi stalno namješteni — riešeni su — u koliko to kvalifikacije
neimaju — gori spomenutih ustanova.


§9.
Šumarsko-tehničko osoblje političke uprave, sačinjava sa osobljem kr. šum.
nadzorničtva zem. vlade, jedan status, te uživa ondje, gdje je usta vijena plaća
u dva stupnja, polovica tih urednika vazda višju a polovica manju plaću.
Za uzdržavanje za službenu porabu služećih konja, te obavljenje službenih
putovanja, pripada šum. osoblju godišnji paušal ustanovljen u dodatku o. z.


U svrhe namaknuća zaklade za podmirenje mirovina zvaničnih šum.tehnika,
valjaju propisi postojeći u tom pogledu za zemaljske činovnike u obće.
Kod popunjivanja pojedinih službovnih mjesta imade se u pravilu vazda


razpisati natječaj za mjesto najnižjeg dnevnog razreda.


Šumarsko tehničko osoblje političke uprave ravno je u svemu ostalim
činovnikom zemalj. polit, uprave. Prelazom iz zemaljske šumarsko tehničke
službe političke uprave — u gradsku, urbar, obćinsku ili krajiško imovno ob


ćinsku službu ili obratno neprekida se službovno doba.


§ 10.


Troškovi potrebiti za podmirenje plaće i inih beriva šumarsko-tehničkog


osoblja političke uprave, imadu se podmiriti;


a) iz stalnog prinosa koga u tu svrhu doprinaša´zemlja iz zemalj. sredstva.


b) iz prinosa koje u ime nadzora i uprave imadu plaćati pojedine urbarne


i ine imovne obćine i privatnici, koji nejmaju posebnih svojih šumarah, u razmerju


pripadajućeg jim šumskog posjeda (u sm.islu ustanova § 5. o. z.), koji prinos


ipak polovicu sveukupnih troškova nadmašiti nesmije. Kojim će načinom i po