DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 403 —


Imade se dakle tim šumskim tehnikom u svih poslovih, odnosećih se na
službeni njihov djelokrug, pružiti zgoda, da svoje strukovno stanovište označiti mogu.


§ 2.


Zadaća šumarsko-tehničkog osoblja, političke uprave jest:


1. Pomagati političke oblasti kod vršenja i provadjanja šumarstva tičućih
se zakona i naredaba u obće, a naročito i strukovnjačkim savjetom, bezprestanim
motrenjem i uočivanjem šumarskih odnošaja, ter prijavljivanjem pri tom
opaženih protupravnosti.
2. Pospješivanje šumskog uzgoja, poukom takovih šumovlastnika, kojim je
takova poduka i uputa potrebita, te proučavanjem onih mjera i napremica, koje
bi mogle služiti za podignuće šumarstva i šumskih odnošaja.
3. U slučajevih §. 5. o. z. rukovoditi ili upravljati šumami stanovite vrsti.
4. Izpunjavati sve one zadatke, koji se tom osoblju budu u buduće posebnim!
zakoni ili naredbami naročito dopitali.
5. Šumarsko-tehničkom osoblju može se po političkih oblastih povjeriti
takodjer i samostalno vodjenje povjerenstvenih mjestnih iztraživanja u poslovih,
tičućih se njihovog službovnog djelokruga.
6. Političke upravne oblasti dužne su, dodieljenim jim šumarskim tehnikom,
dostavljati na strukovno izvješće odnosno riešenje, sve šumarstva i šumskog
redarstva kao i na upravu i gospodarenje šumsko-imovnih obćina tičuće se
podneske i spise.
Potanje naputke u pogledu načina i slučajeva, po kojih bude šumarskotehničko
osoblje političke uprave, toli u administrativnom, koli tehničkom pogledu,
kod izpunjivanja svojih dužnosti postupati imalo, izdati će kr. zemalj.
vlada naredbenim putem.


§ 3.


Političke oblasti, nisu vlastne dodieljeno im šumarsko - tehničko osoblje
upotrebljivati u druge svrhe, van u svrhe § 2. o. z. spomenutih službovanja,
odnosno u poslovih i razpravah, koji sa šumarstvom i s onimi u § 2. točka 4.
spomenutimi dužnostmi u savezu stoje.


§ 4.


Dodieljivanje zvaničnih šumarskih tehnika političkim oblastim biva u smislu
ustanova dodatka o. z uz pridržanje onih svojevremenih promjena, kojih se
potreba možebit kasnije uzpostavila bude, ter koje će kr. zemalj. vlada onda
upravnim putem odrediti.


§ 5.


Šumarskim tehnikom-političke uprave, može se prema potrebi ureda radi
povjeriti takodjer neposredna uprava i nadzor nad obćinskimi i privatnimi
šumami unutar podčinjenoga jim kotara, u koliko odnosni šumoposjednik nebi
sam mogao ili htio šumskim zakonom propisano upravno osoblje u ustanov