DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 402 —


papirih kod kr. zemalj. blagajne u Zagrebu, do6im se kamati za podmirenje
redovitih godišnjih izdataka dotičnih imovnih obćina upotrebljuju.


Počam od g. 1877. do danas pomlađjeno je od spomenutog šumskog
površja, dielomice naravnim a dielomice i umjetnim načinom, ukupno 49G9 rali
šumišta, i to u urbarnih obćinah Retfalu, Josipovac, Petrijevci, Vinogradci, Veliškovci,
Hrastina, Suhopolje i Lukač, te su nižja poplavi izvržena mjesta zasadjena
jalšom i topolom, ostala pako čistom hrastovinom.


Način uzgoja osniva se na medjutomnom poljskom uživanju odnosnih
sječina kroz 3 godine, a jeseni treće godine posije se onda međju redove žir,
te su iste branjevine uz to još i valjano ogradjene ili obšancane.


Konačno neka bude tuj još i to iztaknuto, da su i političke oblasti
tamošnjeg područja, shvaćajući podpunoma stavljeni im zadatak u pogledu
šumsko-upravnom, do sada vazda intencije šumarske uprave svim mogućim
načinom podpomagale i pospješivale, ter tako omogućile doista liep uspjeh rada
tih organa, činjenica koja se u nas inače — žalibože — tek hvalevriednom
iznimkom označiti može.


Skupština uzevši spomenuto izvješće nadšumara Šmidingera odobrenjem na
znanje, predje zatim na razpravu još preostalog predmeta dnevnoga reda,
naime na pretres po kr. žup. nadšumaru F. Kesterčanku predloženih, te još
godine 1887. u „Šumarskom listu" strana 293. do 307.) objelodanjenih »nacrta
zakonskih osnova „ob uredjenju šumarske službe pohtičke uprave, kao i osnove
zakona o uredjenju šumskog gospodarstva i uprave obćinskih šuma staroga
provincijala".


Nakon što je izvjestitelj svestrano ocrtao potrebu uredjenja šumarske
službe političke uprave u našoj domovini, kao i s ovom u savezu stojeće uredjenje
šumskog gospodarenja kod obćina u starom provincijalu, razjasniv podjedno u
glavnih crtah i sadržaj kao i opravdanost spomenutih nacrta, zaključi skupština,
takove u cielosti prihvatiti za podlogu specijalne debate. Neupuštajući se
pako ovdje u samo opisivanje prigodom specialne debate razvitih mnienja i
razprava, pri kojih je velik dio prisutnih članova velikim interesom sudjelovalo,
saobćujemo u sliedećem same odnosne osnove, kako što je iste
skupština konačno jednoglasno prihvatila i odobrila tim, da se takove imadu
po upravnom odboru družtva, čim prije zajedno s odnosnim obrazloženjem,
podastrieti preuzvišenomu g. Banu, odnosno i visokoj kr. zemaljskoj vladi na
dalnje blagovoljno uredovanje.


Nacrti ti glase:


A. Nacrt osnove zakona o uredjenju šumarske službe političke uprave u
Hrvatskoj i Slavoniji.
I. Obćenite ustanove.
§ 1Provadjanje
šumsko-redarstvenih propisa, spadajućih u djelokrug zemaljskih
političkih upravnih oblasti, pripada istim oblastim na temelju ovoga zakona


dodieljeuom šumarsko-tehničkom osoblju.