DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 401 —


skupština obdržaje u gradu Petrinji, u savezu sa ekskurzijom u šume gori
rečenih šumovlastnika.


Što se pako samog pi´edmeta stručne razprave tiče, predlažem razpravu
pitanja: Kojim bi se načinom dalo šumarstvo uBanovini podići?"
Predlog taj bude po skupštini usvojen tim, da se skupština imade po


običaju koncem kolovoza ili početkom rujna sazvati.


Pošto bje tim dnevni red plenarne skupštine izcrpljen, zaključi predsjednik
sjednicu, urekav nastavak glavne skupštine za dne 5. rujna u 9 satih
prije podne.


Na što se družtvo odputi do gradske streljane tik izložbenih ptostorija, da
sprovede večer u prijateljskoj zabavi i razgovoru.


IV, Obdržavaiije glavne skupštine.


Primjereno programu, nastavi družtvo dne 5. rujna svoja viećanja, i to
prije svega saslušanjem vrlo zanimivog i svestrano izcrpljenog izvješća kr. žup.
nadšumšra J. Šmidingera „o šumah i šumskom gospodarstvu urbarnih imovnih
obćina područja županije virovitičke s osobitim obzirom na dne 2. i 3. rujna


t. g. obavljen izlet", iz kojega izvješća nam je sliedeće važnije točke spomenuti
:
Ukupna šumska povšina županije virovitičke obsiže danas 322.941 kat.
rali, od toga dolazi na briežnate predjele 193.764 rah, a ostatak od 129.177
rali pako odpada na šume u ravnici.


Polag vrsti drveća odpada na šume hrastove 116.828 rah, bukove 105.383
rali, kestenike 70 rali, crnogoricu 1.940 rali, a 98.710 rali na mješovite šume.
U pogledu vrsti uzgoja pako odpada: na visoke šume 234.658 rali, na srednje
šume 22.058 rali, na sitne šume 17.438 rah, na šikare 33.524 rali, a 15.263
rali na močvare i čistine šumske. Gledom na posjed nadalje dolazi 300.883 rali
na vlastelinske šume, a 22.058 rali pripada urbarnim imovnim obćinam, kojih
danas ukupno 184 imade. — U šumsko - gospodarstvenom pogledu, podpadaju
te obćinske šume pod nadzor 6 kot. obćinskih šumara, sa 800 do 900 for. godišnje
plaće, te 126 šumskih čuvara odnosno lugara.


Što se obsega pojedinih tih šumarija tiče, to odpada;


na šumariju valpovačku 2323 rali obćinske šuuie
miholjačku 2245
našičku 2848
djakovačku 8969
slatinsku 3272
virovitičku 2401


u novije se doba pako kani za kotar djakovački ustrojiti još i druga obćinska
šumarija i Semeljcih.


Prodajom sječi doraslog hrašća iz spomenutih obćinskih šuma, putem
predhvata, unišlo je do sada sveukupno 2,360.729 lor., koji je novac većim
dielom, na ime nepotrošive šumske glavnice, uložen u državnih vriednostnih