DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 395 —


do sada samo njih 48, pa ipak nam sve to više ućestajuće molbe za podporu
ponajbolje dokazuju opravdanost kao i potrebu te zaklade.


Ove rieči pako neka budu poljediio opomena onoj gospodi članova, koji
još sveudilj nisu dionici te zadruge, da čim prije uplatom pristupnine od 5 for.
jedanput za svagda, svoju obitelj učine dionicom iste.


Zaklada literarna broji danas zajedno sa kamatiraa do 30. lipnja t.


g.
434 for., svota ta uložena je na štedionićku knjižicu br. 58.050
Prema tomu dakle razpolaže naše družtvo danas glavnicami od ukupno
7420 for. u okruglom.
Zakljućujuć pako time to izvješće, molim slavnu skupštinu, da ga uzme
blagovoljno na znanje, uvjerenjem, da su predsjedničtvo kao upravni odbor
družtva polag mogućnosti ter odgovarajuć postojećim prilikam, od svoje strane
vazda sve učinili, da iuterese družtva unapriede i štite, u koliko nam to pako
možda i nije u onoj mjeri pošlo za rukom, kako bi to ran gi bio želio, ono
tomu sigurno nije bila krivnja naša.


Izvješće to uzeto bje po skupštini jednoglasno s odobrenjem na znanje, na
što tajnik podnese skupštini izvješće odbora ad hoc, izabranog po lanjskoj
glavnoj skupštini u svrhu ocjene literarnih radnja, prispjelih predsjedničtvu
družtva, na temelju natječaja razpisanoga u br, XI. Šumarskoga lista od godine
1887., predlažuć skupštini na ime rečenoga odbora, za nagradjenje rukopis
kr. umir, katastralnog šumarskog nadzornika g. Josipa Ettingera „0 šumskom
drveću i grmlju u Hrvatskoj i Slavoniji"


Na koji predlog Skupština, nakon kratke debate, usvoji predlog g. nadšumara
Dragutina Laksara, da se rukopis g, Ettingera iz družtvene literarne
zaklade nagradi iznosom od 300 for., ostatak gotovine rečene zaklade pako od
134 for., da se i nadalje u istu svrhu, do dalnje odluke družtva kamatouosno
uloži, dok ista na toliki iznos naraste, da se nova nagrada bude razpisati mogla.


Zatim pročita tajnik obnaštaj gg. nadšumara V. Benaka i J. Kuzme od


24. veljače 1889., koji su bili po 12. glavnoj skupštini izabrani u pododbor za
pregledanje i preizpitanje družtvenih računa za g. J887., glasom kojega izvješća
su rečeni računi pronadjeni u redu, te je u tom smislu i blagajnički dnevnik
klauzuliran, te koje izvješće skupština uze na znanje. \
Kod razprave sliedeće točke dnevnoga reda, naime ustanovljenja pi-oračuha
za sbedeću g. 1890. pnhvati skupština jednoglasno i bez promjene sliedeći, po
upravnom odboru predloženi joj proračun, te predje zatim na razpravu o
razpoložbi sa po odboru izkazanim ostatkom, preostalim iza zaključka družtvenih
računa za godinu 1888., te bude prihvaćen predlog upravnog odbora, idući
zatim, da od u zaključnom računu izkazanoga ostatka sa 383 for. 68 novč.
prije svega izluči iznos od 149 for. 1 novč. odpadajući na račun još nedignutih
kamata utemeljiteljne glavnice za g. 1888. time, da se iznos taj pribije utemeljiteljnoj
glavnici, preostali pako iznos od 234 fur. 67 nč., da se ostavi na razpolaganje
predsjedničtvu družtva, u svrhu ])okrića eventualnih troškova oko priredjenja
šumarskog odjela prigodom obdržanja obće šumarsko-gospodarske izložbe god.
1891. u Zagrebu. Nebi li pako došlo do obdržanja te izložbe, imati će buduća
glavna skupština o dalnjoj razpoložbi s tom svotom zaključiti.