DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1889 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 390 —


obćine g. M. Prokića za člana povjerenstva za obdržavanje višjih šumarskih državnih
izpita.


7. Povodom molbe 1,´r. kot. oblasti samoborske, od 22. ožujka t. g. br.
1567. obratio se je odbor posebnom predstavkom na visoku kr. zemalj. vladu
molbom, da visokoista istoj oblasti doznači podporu, u svrhu uredjenja šumsko;,´
biljevišta, za rečeni kotar, kojoj molbi visokoista medjutim glasom odpisa od
27. lipnja t. g. br. 26.094 nije mogla udovoljiti s razloga, što za ta svrhu nije
imala pokrića u zemalj, budgetu, a iz zaklade za promicanje gospodarstvenih
svrha, da se takova podpora podieliti mogla nije, jer da u smislu zakona zaklada
ta tako dugo imade ostati netaknuta, dok se do stanovite visine neumnoži.
8. Na poziv eksekutivnog odbora, ovogodišnje regionalne izložbe slavnog
slavonskoga gospodarskog družtva, zaključio je odbor u svojoj na dne 21. lipnja
t. g. obdržavanoj odborskoj sjednici; 1) da se putem „Šumarskoga lista" posebnim
pozivom članovi družtva pozovu na sudjelovanje kod te izložbe; 2) da i družtvo
´amo polag mogućnosti tamo sudjeluje i .S) doznačio je odbor, u predmjevi, da
će slavna skupština naum taj naknadno odobriti, rečenomu odboru na račun
prištednja od g. 1888. svotu od 100 for. u svrhu dionog- pokrića tr.´škova
oko priredbe šumarske skupine te izložbe i 4)., imenovalo posebnog izaslanika,
u osobi šumarnika M. Prokića, koji je družtvo, prigodom na dno 20. kolovoza
t. g. obavljenog svečanog otvorenja izložbe, zastupao
9. Temeljem poziva magjarskog zemaljskog gospodarskog druUva, da sudjelujemo
kod priredjenja hrvatsko-ugarskog odjela na šumarsko-gospodarskoj
izložbi, koja će se g. 1890. obdržavati u gradu Beču, podnio je odbor na osnovu
zaključka od 13. srpnja t. g. visokoj vladi posebnu predstavku, molbom za subvenciju.
Visoka vlada, neimajući razpoloživih u tu svrhu sredstva, nije mogla
molbi toj udov(djiti, i stoga je odbor zaključio kod radnja gori spommute izložbe
nesudjelovati, i napokon
10. Izahrav mjestnim poslovodjom zu ovogodišnju glavnu skupštinu kr. žup.
nadšumara J. Smidingera, ure lio i proveo je upravni odbor sve predradnje i
poslove odnosrće se na obdržavanje te glavne skupštine a uz to riešio je i više
inih, manje više važnih administrativnih predmeta družtvene uprave.
Ovdje nam nai)okon preostaje još iztaknuti i onaj zaključak prošlo-godišnje
glavne skupštine, prema kojemu seje visoka kr, zemalj. vlada imala ponovno
zamoliti, „da sazove enquentno povjerenstvo" u svrhu ustanovljenja crnih glavnih
načela, po kojih bi se imala provesti organizacija šumarstva u zemlji u obće"
i to ga spominjemo s toga, jer nam je izvjestiti, da upravni odbor zaključak
taj nije do sada proveo, a to ponajpače s razloga, jer mu je s dobro upućene
strani javljeno, da je Njegova Preuzvišenost g. Ban već i sam poprimio inicijativu
u tom predmetu, odrediv i/.radbu nacrta te organizacije, te što je odbor
po tom držao, da će i visoka vlada sama onda, kad taj nacrt jednom izradjen
bude, zadovoljiti možda i zamolnici družtva, glede sazova gori spomenute enkete.


Prelazeć sada na opis imovinskog stanja družtva iztaknuti nam je sliedeće: