DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 379 —


Kr. gosp. i šum. ufiilište u Križevcih, ođaslalo je na budimpeštansku izložbu
vlastitih proizvoda, radnja i vriednih izložaka, iz svojih kabineta. Analiza hrasta iz
zavodske šume sa raznimi nacrti, proračuni prirasta, i naravno izloženim! odrezci hrastova
debla, kano jedna radnja, bila je jedina svoje vrsti na svoj budimpeštanskoj
izložbi.


Odrezci sviuh domaćih vrstih drvec´a n spodobi i veličini knjiga, sustavi raznih
promjerka za mjerenje debala njih 12 komada sbirka šešai-ka, sbirka šum. oruđja za
šume guljevaše, iz lovstva: razne lovne spreme za grabežljivu zvjerad — to sve
moralo je strukovnjaka sigurno zanimati.


Akoprem pisac govori samo o šumarskih prodmetih budimpeštanske izložbe, to
ipak nije za vriedno našao, da izložene predmete inih kabineta, zatim ratarske i poljske
proizvode našega učilišta ma samo riečicom spomene, prem i sam kaže, da mu je
prvo bilo potražiti izložke križevačkoga zavoda. Ta izloženi predmeti našega učilišta
sačinjavali su kolektivnu sbirku (en miniature) naših gospodarskili i šnuuu-skih grana.


Pa tako se nije čuditi, ako bi strani sviet na temelja takovih nepođpunih izvještaja
i bilježaka koje kako o nami sudio.


Više predmeta nemogosmo odaslati na budimpešt.nisku izložbu iz naših kabineta,
jer nam bijaše to stvar nemoguiia obzirom na razpoloživa novčana sredstva za uredjenje
i transport predmeta.


Da eienjeni pisac pako nesumnja o podpunosti šumarskoga kabineta našega učilišta,
neka izvoli ovamo doći, da predmete vidi, da ih rukom opipa, pa da dođje do
uvjerenja, da se slušaoci neinoraju mučiti sa predstavljanjem svega toga, što im se
tumači, več im se to demonstrajivno pokazat može. Kiseljak .


Oglas dražbe.


Na temeljti zaključka gradskog zastupstva od 13. travnja 1889. točka 62, i
dozvole kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade \i Zagrebu od 12. lipnja "889., odj.
za unutarnje poslove broj 19845, prodavati će se dne 12. rujna 1889. ul i satih
prije podne kod gradskog poglavarstva u Požegi putem javne dražbe niže izka


zana hrastova i cerova stabla.
broj Šumski hrahrpe
predjel stovakomad1. Eosulje 17512. Glavica 8058Ukupno 9809
cerova

78
78
Drvna gromađa, Procienbena
sposobna za vriednost
tehn. za ogriev
m´ for.
4017 3642 17017
16202 16891 92514
20219 20533 109046
Opazka
Od Požege 4 kilometara
ođaljeno,
izvoz vrlo povoljan.
Obći dražbeni uvjeti.


1. Svaka hrpa prodavati će se posebno. Ako tko želi kupiti obje hrpe, to
mora za svaku hrpu posebnu ponudu staviti ili pako u jednoj te istoj ponudi za
svaku hrpu posebno onu svotu naznačiti, koju za dotičnu hrpu nudja.
2. Dražba obavili će se jedino na temelju pismenih ponuda, a đa uvažene
budu, moraju biti:
a) sa 50 novć. biljegovane, sa 5´´/|, žaobinom procjenbene vrieđnosti dotične
hrpe proviđjene, razgovietno i propisno sastavljene, ter dobro zapečaćene na dan
dražbe do 11 sati prije podne u uručbenom zapisniku gr. poglavarstva predane ;


b) mora u ponudi izrično navedeno biti, da su nuđiocu kupoprodajni i dražbeni
uvjeti dobro poznati i da na iste bezuvjetno pristaje.
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 380 —


3. Eok izradbe i izvoza ustanovljuje se za hrpu broj 1. do konca ožujka 1890.,
a za hrpu broj 2 do konca prosinca 1891.
i. Uplata kupovnine ima se obaviti prije početka izvoza izrađjene robe iz
šume najkašnje za hrpu broj 1 do konca studena 1889., za hrpu broj 2 do konca
veljače 1890.
5. Dostalcu dozvoljeno je kupljena stabla izraditi na njemu povoljne svrhe.
6. Uvjetna ponuda na jednu te istu hrpu, zatim naknadno podnesene ponude,
brzojavne ponude i ponude izpod procjene glaseće neće se uvažiti.
7. Dražba, odnosno dotični zaključak gradskog zastupstva, kojim se ista odobrava,
podpada odobrenju visoke kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade u Zagrebu.
8. Ostali uvjeti mogu se kod gradskog poglavarstva svakim danom za vreme
trajanja običnih uredovnih sati uviditi.
Gradsko poglavarstvo
U Požegi, dne 15. srpnja 1889. Gradonačelnik: Ciraki,


Osiečka okružna izložba.


Zakjučkom eksekutivnoga odbora ođgodjeno je otvorenje osiečke okružne
izložbe od 18. na 20. kolovoza, dočim je trajanje iste od 15. do 22. rujna
produženo.


Šumarski pristav,


hrvatskom ili kojem drugom slavjanskom, nadalje i njemaSkom jeziku vješt, prima se
u službu 1. listopad a t. g. s placom godišnjih 600 for., 12 prostor, met. hrastovih
drva za ogriev i jednom sobom s pokudtvom za stanovanje.


Uvjeti primanja su slieđeći: Natjecatelj mora da je svršio šumarsko učilište
i da dokaže potrebito znanje u mjeračkoj i raSuuarskoj struci, nadalje zahtieva se, da je
dotičnik tjelesno zdrav i kriepak. Služba je s prva na godinu dana pokusna.


Molbenice valja obložiti sa svjedočbami u prepisu, koje se nepovradaju, ter do


20. kolovoza t. g. upraviti na „šumarski urcd preuzvlšene gospodje Stephanie
31ailatll-Szekhely" u Doljnem Miholjcu u Slavoniji. (Pretisak se nede nagraditi.)
Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. Š. P. i A. pl. H. u Otočcu, M. pl. B. u Ogulinu, V. St. u Petrinji,
J. S. u Mifrovici, J. E. i I. K. u Zagrebu, I. A. u Slatini, V. K. u Križevcih,
1. St. u Trnjanih, M. E u Kutjevu^te P. St. u Uljaniku: Priposlane nam članke i
sitnice primismo; hvala Vam usrdna, što skrbite za naš družtveni list, nemojte i u
buduće na nas zaboraviti. L. p. Sz. u Petrinji. Vaše sitnice primismo, nu nismo mogli
iste za sada uvrstiti, priobdit dc se naknadno; hvala Vam, nastojte i u buduće nam
slična šta priposlati, doći de nam vazda dobro.
Podjedno molimo, da se p. n, gg. članovi u budude glede odpremanja i inih na
administraciju našega lista odnosedih se pitanja izvole obratiti neposredno na gospodina
družtvenoga tajnika Frana Kesterčanka. Uredničtvo.


Uređničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.