DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 379 —


Kr. gosp. i šum. ufiilište u Križevcih, ođaslalo je na budimpeštansku izložbu
vlastitih proizvoda, radnja i vriednih izložaka, iz svojih kabineta. Analiza hrasta iz
zavodske šume sa raznimi nacrti, proračuni prirasta, i naravno izloženim! odrezci hrastova
debla, kano jedna radnja, bila je jedina svoje vrsti na svoj budimpeštanskoj
izložbi.


Odrezci sviuh domaćih vrstih drvec´a n spodobi i veličini knjiga, sustavi raznih
promjerka za mjerenje debala njih 12 komada sbirka šešai-ka, sbirka šum. oruđja za
šume guljevaše, iz lovstva: razne lovne spreme za grabežljivu zvjerad — to sve
moralo je strukovnjaka sigurno zanimati.


Akoprem pisac govori samo o šumarskih prodmetih budimpeštanske izložbe, to
ipak nije za vriedno našao, da izložene predmete inih kabineta, zatim ratarske i poljske
proizvode našega učilišta ma samo riečicom spomene, prem i sam kaže, da mu je
prvo bilo potražiti izložke križevačkoga zavoda. Ta izloženi predmeti našega učilišta
sačinjavali su kolektivnu sbirku (en miniature) naših gospodarskili i šnuuu-skih grana.


Pa tako se nije čuditi, ako bi strani sviet na temelja takovih nepođpunih izvještaja
i bilježaka koje kako o nami sudio.


Više predmeta nemogosmo odaslati na budimpešt.nisku izložbu iz naših kabineta,
jer nam bijaše to stvar nemoguiia obzirom na razpoloživa novčana sredstva za uredjenje
i transport predmeta.


Da eienjeni pisac pako nesumnja o podpunosti šumarskoga kabineta našega učilišta,
neka izvoli ovamo doći, da predmete vidi, da ih rukom opipa, pa da dođje do
uvjerenja, da se slušaoci neinoraju mučiti sa predstavljanjem svega toga, što im se
tumači, več im se to demonstrajivno pokazat može. Kiseljak .


Oglas dražbe.


Na temeljti zaključka gradskog zastupstva od 13. travnja 1889. točka 62, i
dozvole kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade \i Zagrebu od 12. lipnja "889., odj.
za unutarnje poslove broj 19845, prodavati će se dne 12. rujna 1889. ul i satih
prije podne kod gradskog poglavarstva u Požegi putem javne dražbe niže izka


zana hrastova i cerova stabla.
broj Šumski hrahrpe
predjel stovakomad1. Eosulje 17512. Glavica 8058Ukupno 9809
cerova

78
78
Drvna gromađa, Procienbena
sposobna za vriednost
tehn. za ogriev
m´ for.
4017 3642 17017
16202 16891 92514
20219 20533 109046
Opazka
Od Požege 4 kilometara
ođaljeno,
izvoz vrlo povoljan.
Obći dražbeni uvjeti.


1. Svaka hrpa prodavati će se posebno. Ako tko želi kupiti obje hrpe, to
mora za svaku hrpu posebnu ponudu staviti ili pako u jednoj te istoj ponudi za
svaku hrpu posebno onu svotu naznačiti, koju za dotičnu hrpu nudja.
2. Dražba obavili će se jedino na temelju pismenih ponuda, a đa uvažene
budu, moraju biti:
a) sa 50 novć. biljegovane, sa 5´´/|, žaobinom procjenbene vrieđnosti dotične
hrpe proviđjene, razgovietno i propisno sastavljene, ter dobro zapečaćene na dan
dražbe do 11 sati prije podne u uručbenom zapisniku gr. poglavarstva predane ;


b) mora u ponudi izrično navedeno biti, da su nuđiocu kupoprodajni i dražbeni
uvjeti dobro poznati i da na iste bezuvjetno pristaje.